11 Kasım 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe » 20 : 7126-1216 İSTANBUL — Ankara Gl Posta kutusu? 46 (İ5t9 7 Avrupada Komunisi, Faşist nüfuzu çarpışıyor! Alamanya, Japonya ve İtalya aralarına R Lehistanı da almak istiyorlar | “unun için Berlinde bir teşkilât bile kuruluyor Moskova Lehistana kele Ea Fansız hâriciye Da 'in- zırı B. Delbos » Resi m Ribbe: entrop” un yakında iz malü madığını söylemektedir. Maa izzat Berlinde, yea rin fevkalâde K ik Antant ve Balkan ire e ARI Sub mleketlerini ziyarete < * n Bazı kimseler, B. Von alem i m z > Mi ne doğ bi era Atina V Pi harliye marc saliyeti dr p araya gelecek — Havas mi ahali, B B. re rn vazifesi Ko büyük etler gösterdiği da gayi ese m se surette dolaşmakta” İn ik balli İşleri ilgbzmekt oldu- e ileri sürerek, 74 yaşmd: a x dolav Mis, : yi > (Hususi) — “Petit Pa- rısiyle tekaide sevkedil* ay a Har esinin haber serdi dine tak olan B. Von eri yerine Ye N (Sonu Sa, 3 S4) Se Td Nazri B. Delbos gür ilmi çıkacak» ae tnde Atina ve Arıkan Eski ingiliz Başvekili ML Birey ocaktır. İli, ia hare man Mac Donald ny Vüveği, üçük Antant devlet- 2 en vo Balkan An öldü ; Tini'de ziyaret etmiş ola” , iin sö Bar Or Londra, 10 ( — Yt Avr, İ Si vekil Ramsey DU » Ni AA Pasa : ya giderken rin birdenbire ak ak — B. Delbos'un müyür. Cen volda diğer bir vapura yakleğilerek aye Ml (Es yahaği iyi eği de mn lee B. Delbos e â na ve esleğinin mahe Vadeli na dnir bir yı büğük aları- u riye he y eti m i Z ali di Haş *ylılar tarafından selâmlandı Garsonlar cevap Ugü ulunacak veriyor n Berutta > 10 (A. A. ) — Türkiye Patronların yüzde on Ma ip ey hissömize el uzatma- an Mene neloğl! Tanış pim ya gi kları yoktur âli komi ve yolda Suri e i tarafından Sek e 7 Azez) Aynen neşreti ttiğimiz bu ceva! ye hükümet ape ni wa dn dokineii m okuyunuz. o ataylılar Mei TE düslimi lâmlanmıştır. Siyasi müst da manda hük su Me .b muvasalatın mına şimal ordu i heyet ve vilâ muvasalat Vi freze polis ia ki eğer Halec ümmeti Nar ile asker t bu sabah rablusuşama var imle istikbal skeri merasim e da as hatten sonra he vinde istizâ > R Mene, ege EN ket etmis > mencioğlu LE yet Beruta harek€ amın dizi lüzum ke Aponya harbi £ bitir- ek üzere imi$-- il Ron Başvekili Rd vir d e Srdiği mektupta iki Al sabahki eksP resle şehrimize

ik di Ni erkânıharbi gelmiştir. AL Bize akerelere başla- ve bin pper İl N & leşi yl si) — Daily Ex- | Jax ciddi suretl€ li ile dönecekti Eri po pi subayları istas- il eş eler Sr mühürebe- | madan evvel re büyü bir kısımın! kurmay subaylarımızdan mih- a Mene diyor kiz alen Şimali içi ony» muhasamatı dm tayin edilen yüzbaşı İl- ika yi e gitmekte de. | elinde b ia ir, Gine gelinces| Alman askeri ataşesi Ve konsolu- Sak, , laa gl Tapı nya, pek muh | yakında eee a Sa, 4 Sü. 5) Brükeel'k onferan. man Erkânı- harbi şehrimizde Telgraf adresi: Kurün , fstanbul Telef. 21413 (Yaz), 24370 (İdare) İl Ankara, 10 (Te- j el » ya names nuyordu. Bu münasebetle öz alan B. Emin (Eskişehir), sabıkalı iy ağır sus mahk ümlarmm idamı ir yo yiz ma git di nin aran- ması, bu gibilerin on oi irm Hapse mahküm edilmelerinin alin muvafık olacağı mütaleasmı ileri sür lü. Bunun üzerine, Adliye enciimeni mazbata muh B; Mümtaz Ok- : .. İzmir valisi İzmir valisi Güleç şehri 2 e gem İzmirin e in değer valisi elif mese- ii dd gu Mei muğtur; “.. İstanbula hususi işlerim için su tarafından ki "Türk ordusu yha kiler ğe pacak ol olan Alman erkânmharpleri akşamki ekspresle Ankaraya lerdir. Umumiyöt itibariyle memleketimiz» de on gün kalacaklı prim 12 sayfa Bugün Meclisin dünkü müzakerelerinde Sabıkasız idam mah- hümları hakkında 15 -20 sene hapis cezası verilmesine dair bir multalâa ileri sürüldü Adliye vekilimiz bu hu- susta ne diyor? men (Ankara) cevap. vererek. dedi ru teklif ceza yp tar dili ii Kanı leri değişmedikçe ölüm infazından sarfmazar edilem. kararlar temyizden geçmiş, encümen- de tetkik edilmiş ve dosyalarda nok- sanlık görülme ye Vekilimizin Sözleri Bundan sonra, Adliye Weiliniğe B.' Şükrü Saracoğlu siir alirak.'B. (Sonu.Sa; 4 Si, pi” Mareşal Çakmak bugün şehrimizde Ankara *10 e — Genel Kur y ba: reşal Fevzi Çakmak'bu ei Jasmliğ hareket etmiştir. şehrimizde verdi Fazlı Güleç mphier meseleler hakkında zahat izmirin iktisadi vaziyeti her yıldan daha iyi B, Fazlı Güleç mmtakası olan mıntakmızda ir halkın amen lehine bir neticeye varıla- Afetlerin hiç tesiri e Ba- zı mmtakalar ehemmiyetsiz surette kuraklıktan müteessir olmuştur. İn - cir mah: ziya" göstermişse de ehemmiyeti r, Bu mahsul ufak bir farka geçen ahsulle- mektedir. Zeytin (Sonu Sa, 10 Sil. 4) Milli bir müessesemiz hariçte takdir edildi On ikinci Enternasyonal Fuarında en yüksek ve en “> ile karşılanan (Çapa irinç unu ve sair çocuk nil a a (Grand Pri Or Konkur) mü“ kâfatiyle taltif ve takdir edildiğini Iktısat Vekâleti fabrikayı tebrik'et« mek suretiyle resmen bildirilmiştir, * | Selânik eş

Aynı gün çıkan diğer gazeteler