11 Kasım 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu Hafta çıkan YEDÎGÜN'de güniin meselesl olan: (Kadı » nımsı erkekler ve Erkeğimsi kadınlar) hakkında çok meraklı bir tetkik yazısı bulacaksımz. Biitün bayilerden YEDİGÜN Isteyiniz. YEDİGÜN, Türkiyenin en çok okunan yegâne mecmuasıdır. umhuri Jflf : 4849 Telgraf ve mektnb adrati: CnmbartyetTtstanbal Posta kutusn: fetulnl. No 243 Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22386. Tahrtr heyeti: 24298. İdare ve matbaa tosmı 24299 • 24290 A 11 1937 Dergîsînîn 10 uncu savpı çıkmı|tır. Çok titiz bir surette haz^lajifirj^bu <jterginin içinde Pr. Bay an/Afetin Eesim Müzemîz hakkında ç ıma^hir yazısfle, resim, heykel ve Parifserjfei£e dair diğer birçok yazı ve T4iim^^ardır. Münevverlerimize bu da zeldergiyi okumalanm favsiye eder*. V I J .11 ^ ^ Memleketin tabiî zenginliklerini adeta potalarda erite" rek altına kalbeden bu mukaddes faaliyet, beşer refahının üstiine oturduğa ve oturabileceği temeldir. Plânlı çalışmanın Dostane bir ziyare yalnız madenlerimizde Atatürkün Şark seyahati M. Delbosun Ankaraya vereceji netice Büyük Şefin yarın, refakatinde Başvekîl, Dahiliye ve Nafıa Vekilleri olduğu halde Ankaradan hareket etmesi ihtimali vardır Ankara 10 (Telefonla) Büyük Başbuğ Atatürkün refakatinde, Başvekil Celâl Bayar, Dahiliye ve Nafıa Vekilleri olduğu halde seyahatlerine yarından sonra çıkmaları ihtimali vardır. Cizre hattınm temel atma resmile Divriki istasyonunun açılma töreninin Cumhurreisimizin bu seyahati sırasında yapılması da muhtemeldir. Büyuk Şefin nereleri şereflendireceği kat'iyetle malum değildir. Başvekilin ziyafeti Ankara 10 (Telefonla) Cumhurreisimiz Atatürk, Başvekil Celâl Bayarın Vekil arkadaşlan şerefine bu gece kendi köşkünde tertib ettiği toplantıyı şereflendirmek suretile iltifatta bulunmuşlardır. * * * Ankara 10 (Telefonla) Cumhurreisimizin meclisi açış nutuklarile hükumet programının tabedilerek Türkiyenin her tarafına dağıtılması takarrür etmiştir. gelmesi muhtemel r Fransız Hariciye Nazırının Orta Avrupa hükumet merkezlerinden sonra Belgraddan Atina ve Ankaraya da geleceğinden bahsediliyor Paris 10 (A.A.) M. Delbos'un vasatî Avrupa seyahati ilkkânunun onu ile yirmisi arasında vuku bulacaktır. Nazırın, ilk ziyaret edeceği hükumet mer kezi Varşova olduğu malum olmakla beraber bundan sonra nerelere uğrıyacağı henüz tesbit edilmemiştır. Vuku bulan davetlere icabetle Prag, Bükreş ve Belgrad'a gidecek ve bu suretle Romanya Kralı ile General Smigly Ridz, Beck, Krofta, Stoyadinoviç ve Antonesco tarafından geçenlerde Paris'e yapılan ziyaretleri iade etmiş olacaktır. M. Delbos bundan sonra diğer ziya retleri iade etmek imkânlarını derpiş edeılecektir. aşbakan Celâl Bayarın Meclise arzettıği hükumet programı bilhassa millî servet kaynaklanmızın her yıl daha verimli vaziyetlere geçmesini istihdaf ediyor. Bu maksadı temin için memleketin bütün faaliyet sahaları yeni ekonomik cihazlarla takviye edilecektir. Hükumetin programında devlet kudret ve kabılıyetinin yükseltilmesini istihdaf eden düşünceler ferdı asla ihmal etmiş değildir. Umumî olsun, ferdî olsun bütün mesai Türkiyenin kuvvetini ve Türklerin refah ve saadetini temine matuftur. Cumhuriyet Halk Partisi programile Atatürk direktiflerinden mülhem olan Basbakan Celâl Bayarın programında dahi ferdî teşebbüslere büyük mevki verilmiş, devlet programında ferdin kendi mesaisinde ikdar edilmesine büyük pay ayrılmıştır. Programın umumî heyetinden anlaşıldığına göre onda kudretli Türkiye devletinin hergün daha refahlı Türk ferdlerinden teşekkül edeceği kanaati hâkimdir. Bu kanaatin kuvvetini anlamak için yalnız çiftçi kısmına tahsis olunan ihtimamın büyüklüğünü gözönüne almak kâfidir. Halbuki yalnız çiftçilikte değil, memleketin ekonomik faaliyet şubelerinin hepsinde ferdlerin ya doğrudan doğruya veya vasıtalarla refaha kavuşturulması gayesi takib olunmaktadır. Basbakan Celâl Bayann program nutkunun bütün o uzun tafsilâtının her fasIında okunan bu hakikati yalnız madenlerimiz için hazırlanan her yıl daha müterakki istihsal şekillerinde tetkik etmek suretile umum memleket ve millet faaliyetleri hakkında daha esash bir fikir edinmiş olabiliriz. Şanghay tamamen muhasarada Taarruz ve müdafaa çok kanlı oluyor Imtiyazlı mıntakalar civarı da Japonlarin eEerine geçti. Japon ordusu şimalde de ilerlemektedir M. Mac Donald Eski İngiliz Başvekili Peru'ya giderken yolda ansızın öldü Paris 10 (A.A.) Petit parîsieD gazetesi diyor ki: Hariciye Nazın M. Delbos, Polonya M., Ivon Delbos ve cenubuşarkî Avrupasına yapacağı seyahate pek muhtemel olarak 10 kânunu şova, Bükreş ve Belgraddan başka Âtînd evvelde başlıyacaktır. M. Delbos, Var ve Ankarayı da ziyaret edecektir. M. Mac. Donald'm en son resimlerinden Londra 10 (Hususî) Eski îngiliz B»şvekili M . Ramsay Macnoald Utüini ge^irmek Ozere Peru'ya gi*mekte iken vapurda ansızın ölmüştür. Teşrinievvelin Beyrut 10 ( H u 12 sinde 71 yaşına girmiş olan eski Başsusî muhabirimiz vekilin ölümü İngilterede umumî bir te den) Hariciye essür uyandırmıştır. Vekâleti Müsteşan Başvekil M. Chamberlain Avam KaNuman Menemen Türkiye Cumhunyeti hükumeti Ereğli marasında müteveffanın hatırasım hür cioğlu Halebde as havzasının kömür istihsalâtını 400 bin metle yadederek hizmetlerini anlatmış kerî ve mülkî erkân tonda ele alarak geçen seneye kadar butır. M. Macdonald'ın hatırasına hürmetarafından istikbal enu bir buçuk milyondan fazlaya çıkarten Avam Kamarası celselerini tehire kaJaponlarin «Ölüm Alayı» hücuma hazır bir vaziyette dildi. Trablusta da mıştır. Celâl Bayar hükumetinin tertib etrar vermiştir. parlak bir istikbal Londra 10 (Hususî) Japon ordu dir. Sahra bataryaları, Nantaoyu şiddettiği program mucibince bu miktar her seBrüksel 10 (A.A.) Pederinin ve merasimi yapıldı. lan Şanghay'ı dört taraftan muhasaraya le bombardıman etmekte ve tayyare fine artarak 1941 yılında 3 milyon ton fatı haberi üzerine Malcolm Macdonald, Bir kıt'a asker resmi devam etmektedirler. loları da evlere ve caddelere bombalar yıkanmış kömür neticesine varılacak ve tayyare ile Londraya hareket etmiştir. selâmı ifa etti ve Fransızlar beynelmilel ımtiyazlı mın atmakta ve bilhasa dıkkatlerini Whang bu miktarın dış rnemleketlere ihrac oluLondra 10 (A.A.) Kabine, bu bando Türk marşını nan kısmının memiekete temin edeceği takadaki kuvvetlerini takviye etmek üze poo'deki antrepo ve rıhtımlar üzerine tekgünkü içtimaında Ramsay Macdonald'ın çaldı. Kont dö Mardöviz, yani altın para miktarı 5,5 milyon re bugün zırhlılardan Şanghaya yeniden sif etmektedirler. hatırasım tebcil etmiş ve Brükselden av tel ve Suriye Reisilirayı bulacaktır. 3 milyon ton üzerinden asker ihrac etmişlerdir. Çinli müdafiler, mitralyöz ateşile mu det etmis, olan M. Malcolm Macdonald cumhuru namına bütün kömür istihsalinin bedeli ise asgarî Şanghayda şiddetli muharebeler kabele etmekte, Çin gambotları da bu vasıtasile ailesine taziyetlerini bildirmiş kendisine beyanı hohesabla yirmi milyon liradan aşağı değilŞanghay 10 (A.A.) Japonlar, sa mukabeleye iştirak eylemektedir. tir. şamedî edildi. dir. Devlete aid cüz'î bir kısmı istisna edi at 14,30 da Nantaoya taarruz etmişler [Arkast Sa. 8 sütun 5 te\ [Müteveffanın hayattna dair Türkiye başkon lirse bu para Türk halkı ferdleri ve teşek UlilllllllinilllllllllMIIIIIIIIMIIItllllllllllllllllllllllllllırillllllllllllllllllllllillllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll bir vazı S inci soh'femizdedir] solosu, Numan Mekülleri arasında dağılan bir para demektir. Kömür madenini Türk sermayesi işletiyor, kömürü Türk amelesi kazıp çıkarıyor, Türk işçisi yükletiyor ve boşaltıyor, Türk nakil vasıtaları oradan oraya götürüyor, ve nihayet Türkler alıyor, satıyor ve büyük bir kısmını da gene Türkler kullanıyor. Kömürün bilvasıta yarattığı ve yürüttüğü işleri de hesaba katacak olursanız yalnız kömür istihsalindeki tezayüdden memiekete gelecek hayır ve faydayı daha geniş ölçüsünde anlamış olursunuz. Hariciye müsteşanmız dün Beyruta vardı Numan Menemencioğlu Lübnan ve Suriye şehirlerinde merasimle istikbal ve teşyi olundu Alman askerî heyeti Dün geldi ve abideye çelenk koydu Menemencioğlunun, Hariciye Vekilile beraber alınmış resimlerinden Kont dö Martel'i ziyaret etmiştir. İspanya harbi sona eriyor mu? İtalyan mehafili yakında mütareke olacağını söylüyor nemencioğlunu Trablusta, Sancak konsolosu İskenderunda, Şam, Haleb ve Filistin konsoloslan Beyrutta karsıladılar. Menemencioğlunun misafir kaldığı otele Türk bayrağı çekilmiştir. Numan Menemencioğlu, refakatinde baskonsolosumuz olduğu halde bugün „„ , IIMIIIIIIIIIIItlllllllllllM lllllllllllllll *** Beyrut 10 (Hususî muhabirimîzden)• ., Menemencioğlunun riyasetindeki heyet parlak .merasim ve dostluk tezahürlerila karşılanmıştır. îstasyonda askerî bando lArkası Sa. 8 sütun 2 de] llllll llllllllllllltllllllllilllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllll Kömürden sonra gelen bakır madenlerimiz henüz tesisatile uğraştığımız servet kaynaklarımızdır, ve Ergani bakır madenlerimiz önümüz seneden itibaren çalışmağa ve cevher vermeğe başhyacak ve onu Kouvarshan ve Murgul bakır madenlerimizin istihsalâtı takib edecektir. 1941 yılında senevî saf bakır istihsalimiz mecmuu 20 bin tonu bulacaktır. Şimdiki piyasa şartlarma göre bu miktann bedeli 6 milyon Türk lirasıdır. * Karabük demir ve çelik fabrikamızm ihtiyacları da derpiş olunarak memlekette aranılan demir madenleri şimdiden muhtelif zenginliklerde ve yüksek tenörlü olarak tesbit edilmistir. Basbakan Celâl Bayarın nutkundan öğreniyoruz ki demir madenlerimizi işletmek için Karabük tesisatımızın bitmesini bile beklemiyeceğiz. Senevî şimdilik 500 bin ton üzerinHeyetin istikbali ve abide önünde defter imzalanırken den yapılacak istihsal ve ihracın döviz bedeli 2,5 milyon lira raddesindedir. Türk ordusu hakkında tetkiklerde bu sanla diğer askerî ve sivil rical tarafın lunmak üzere kurmay albay Fretter ile dan karşılanmış, Perapalas oteline misaGene haiz olduklan güzel kıymet vasıflarmdan dolayı işletilmelerine karar ve binbaşı Richard Leppez'den mürekkeb fir edilmistir. rilen simli kurşun madenlerimizden şimdi bir Alman askerî heyeti dün sabah sempHeyet saat 10,30 da Istanbul Valiî lik senevî bir milyon liralık istihsal ve lon ekspresile şehrimize gelmiştir. Heyet Muhiddin Üstünda|ı makamında ziya Sirkeci gannda Alman sefareti erkânile ret etmişlerdir. Bu ziyaret bilâhare iade jhrac yapabileceğimiz anlaşılmıştır. Alman askerî ataşesi, Alman konsolosu olunmuştur. YUNUS NAD1 ye mihmandar tayin edilen yüzbaşı İh lArkası Sa. 8 sütun l dej [Arkast Sa 8 sulun i ie] Londra 10 (Hususî) Romadan bildirildiğine göre, salâhiyettar İtalyan mehafılınde bugünlerde İspanyada mütareke aktedileceği söylenıyor. Ayni haberlere göre İspanyadaki gönüllüler ya kında memiekete döneceklerini aılelerine bildirmişlerdir. Resmî İtalyan mehafilinde İspanyadaki İtalyan gönüllülerinin kâmilen geri çekilmesine dt\ bir emir verilmediği, faka> General Franco nezdindeki İtalyan as kerî müşavirlerinin mütareke akdi tavsiyesinde bulundukları temin edilmektedir. Bruno Mussolini'ye dair tekzib Roma 10 (A. A.) Salâhiyettar mahfiller, Bruno Mussolini'nin içinde bulunduğu tayyarenin düşürüldüğü hakkındaki haberi kat'iyetle tekzib etmek tedirler. Filistin hâdiseleri yeniden şiddetlendi İngilizler, kat î kararlar vermek üzere askerî mahkemeîer kuruyorlar. Fransız Fasmdaki vak'alar da Filistinle alâkadarmış J Harb yavaşladı Salamanka 10 (A.A.) Umumî karargâhın tebliğine göre, cephelerde hiç bir değişiklik yoktur. Bir tekzib daha Londra 10 (Hususî) Madrid hükumetinin bir mütareke temini için İn gilterenin ihtilâlciler nezdinde teşebbüslerde bulunmasını rica ettiğine dair çıkan 'vberler Madrid hükıiîneti tarafından reomen tekzib edilmektedir. Pilistinde, tel örgülerle muhafaza edilen yollar (Yazını ton haberler sütunumuzda)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler