11 Kasım 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AYISİMRER YERD URUŞ nciteşrin 937 PERŞEMBE k BÜY takş bulunmakt adır, Çindeki J. 1 içinde bulunmaya mecbu Ulu Önder & _;'-' Önder Atatürkün pek yakın: bi Şt ve Cenüb viliyellerimizde & îîı'»ık seyahatine çıkacaklarını Ü haber vermiştik. Ahiren | k Şef, bu 'acaklar - 1 Ceiâl aB- Şükrü Kaya, alkınması şarmayı vâdettiği usların mahalli va- D, a göre hazırlan - t.du"_“üksari a matuf tedkiklerde Acakları söylenilmektedir. —h"“'.neı;lmlıin seyahatlerini yetlere kadar temdid bu- * l Ve ne vakit ve nereye İ h'd"l'!klni henöz belli deöil - damafih, avdetlerinde şehri. b""ııîf,__?'mrkııuuvrıı elri pek muh- a n v;,f* BAYARIN ZİYAFETİ Tide pi, Celül Bayar dün dir aşbuğumuz ve-kip fetter dâhi Türk 2 eet Sahifede) (Devam: ni ve Aksayı Şarkta bazı Celâl Bayar d lerinde ki tetkik İtalya-Alman arasındataksimmi edilecek İngilizler yeni hâdiseler çıkmasından endişe ediyorlar da Roma paktına sı kuvyetlenmek- Japonya arasında Çi- sisini âmnir li endişe etmektedir. n Daha büyük bir harb ruz.» mealindeki beyanatı da bu yol Yahudil |'Yunan Yahudileri | Yunanistanı kendi- leri için cennet farzediyorlar Alina, 11 (AA) — Hahambaşı İyamında Yahudi eşrafı olduğu halde |Başvekil Metaksas'ı ziyaret ederek n kablı Yahudilerin hamisi kita- mirin yezıdığın, deair b, mektub tevdi etmiştir şı Yü « ranla- bildirmiştir. Metaksas teşekkür asırlardanberi Yı arasındaki - r manlılarla inasebetin daki endişeelri arttırmıştır. Japon ya-Japonya Harbiye Nazır muavininin bu sözle- rinden Sovyet Rusyayı istihdaf ettiği manası çıkarılmakta ve dünyanın a Fr. et sarfedildiği a ere bir taraf Cennelt, bir taraf yeni kabinenin proğramını tatbik | sahasında milletle birlikte bizzat takip buyurduklarını beyan Yüksek Başbuğumuz yarın Şark ve Cenup vilâyet- . şeya_hatlerina çıkıyorlar ettiler Ç3 Cehennem (Devamı ikinci sahifede) Yuünan Başveklil Yunan Hahambaşı Metaksasa hamilik ünv Meıaxsısî cak bir büyük harbe ihat plâmnı Roma iya gayret etmektedirler. , Maçari: ın da il olmalarına ün gece Atatür- Hatayın ke proğramını tamamile başaracağını vadetti.. |Kurtuluşu Numan Rifat Bey- rultta hararetle karşılandı | —— | Menemencioğlu Kont Martelle görüştü | Berut, 11 ( |Trablusta bü; lanan Hariciye miş, bir askeri kıt Jetmiş, bando Türk millt maşrır İmış, ve Suriye Cumhurrel: İdö Martel adlarıma beyanı hoş di edilerek Sen Jorj oteline mi, edilmiştir. Sancak, Filistin ve Suriyedeki Türk konsoloslar ıda Türk heyetini karşılıyanlar arasında bulunmakta idiler. Numan Mene cioğlu dün ak »

lk defa olarak Kont dö Marteli ziyaret etmiştir. Fakat esas müzake- relere bugün başlanacak, vo üç veya |dört günde ikmal edilecektir. | Numan Menemencioğlu ile Kont |dö Martel arasında Hatayda yeni ku- hakkındaki müzake - İreelrde hazır bulunmak üzere Hata- yin Pransız deelgesi Garo da buraya | gelmişt. | Diğer n Hataydaki beynel - | milel komitenin de pazartesi bura- | ya gelmesi beklenmektedir. Bu iti - | barla Berut temaslarına chemmiyet verilmektedir. Bu akşam Türk he- yeti şerefine Cumhurreisi tarafından |bir ziyafet verilocı İdam cezaları | Hafifletilemez mi Adliye Vekilinin | Büyük Millet Mec- lisindeki Beyanatı Kamutay, dünkü toplantısında | Meclis Hesapları Encümeninin maz- | ünci sahifede) (Devamı 2 n De . eei | Millt Bir Müessesemiz | Haricde de Takdir Edildi 12 nci Enternasyonal Selânik fuarında en yüksek ve en mümtaz | alâka ile karşılanan Çapamarka Piriüçünü vesair çocuk - gıdaları fabrikâsının “Grand prix hors con- cours, mükâfatı ile taltif ve takdir | kayı tebrik etmek suretile resmen | PİYANGO 2 inci sayfada Va mafih bu muka - edildiğini İktisad Vekâleti Fabri. |J?Pon ordusu şi - malde bir hayli bildirmiştir. |Derlemiye başla - mıştır, — Bilhassa |Nanto — şehrinde şiddetli muhare - beler yapılmakta İve Japonlar şehri m: Kazanan numaralar İtutmaktadırlı En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi İDAREHANESİ İstanbal Nurosmaniye sokağı hususi daire TELEFON: No. 20827 Sayı _ı'248 Abona * Senell|; 6 liri Suriyeden Fas'a kadar Bütün arabistanda İngiltere ve Fran- | Saaleyhine geniş ölçüde tahrikât ği 12 lira, altı aylığı aylığı 3 4 yapıldığı tesbit edildi İFasta tevkif edilen ihtilâlci lider- Paris, il (Hu sust Muhabirlmiz- İden) — Kabine - İnin dünkü toplan- İtasında Fastaki u- mumi isyan ha- Tu - |fat ve ihtil |derlerin ifşa saj kada ve filisti ven r, emek ve yar- ir sarfederek ve İngil- zırladıkları ve bu Devamı 2 de tem tayyare | ler birçok ifşaatta bulundular İngiltereden Mısıra gönderilen son sis- toplarından birisi Japonya sür'atle neti- ceyi almak istiyor Şanghay'ın düşmesi saat meselesi sayılıyor Japonlar Şimalde de ilerliyorlar Londra, 11 (Hu- susi) — Şehrin Ja- pön ordusu tara -» fından tamemile muhasarası ikmal edilmiştir. Fakat şehir henüz Ja - ponların eline düş- . Çünkü Çinliler birden - bire yenider kavemete bi mışlardır, - Maa - rın eline geçmesi bir gün, belki de bir sast mesele - sidir. Bundan — başka l Diğer taraftan Japonya 9 devlet nuahedesin feshetmek niyetinde - Bu h bir karar verile ü bak; mdeon tcdkik a bügünlerde ktir. Şeret iye Nezareti hâlen kat'i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler