11 Kasım 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ # l y | | feransından 4 J:dlıl.çının üzerinde bu İ Ş n İKINCI TEŞRİN PERŞEMBE 1937 BüyükMilletMeclisinde| Dünkü Müzakereler. üllet Moclisi Atatörkün natuklarile Hükümet Proğra- gnn tabedilmesine karar verdi. Ankara, 10 (ALA.) — Ka. yın bugünkü - toplantı- 5 şahsın ölüm cezası A Çarptırılmaları hakkında- 4 4 h::ıbııılırll. Retsicum- yıl başı nutku ile Hü- ğ _kıl—ı Proğramının bastırı bütün memlekete da gıtılması hakkındaki - takrir kabul edildi. Kütahya saylavlığına seçi- | len Vedit Üzgörenle, Bayazit ] saylavlığına seçilen Doktor | Hüsamettin Kural and iç- | mişlerdir Rusya DokuzlarKonfe- Tansından Çekiliyor .. Londra, IO (A.A.) — Sov- hariciye komiseri ve Brü: konferansındaki Sov- * murahhas heyeti reisi of Belçikadan ayrıl- ir. ç Bir Brüksel telgrafı Sovyat hhas heyetinin pasifik tamamiyle ülmesinin ihtimali — oldu- hu bildiriyor. SaçOndra, 10 (A A ) Ha ransada Stikast hazırlıyan bir — dedhişçi yakalandı "lıı 10 (Radyo) — Maca Bin meşhur ve maruf hişçilerinden — Kolomar S Poday, bugün — burada “ülanmıştır. N yvesikaya göre, bazı | ller, Fransada büyük stlar tertip etmek üze- liler Çin 'ilıgyı îlfiizıhım irişmek İstemiyor hdra, TO(A.A.) — Ma- l Şankay Şek gazete- l Te anlaşmazlığı hal için ya ile doğrudan doğ. girmenin İÇin katiyen mevzubahs Mlyacağını, askeri vazi şahsen Ömitvar #ğunu, nihal n Çinde alduiunı ka - "—lunu söylemiş ve Brük -- Feransına itimadı bu “Uğunu da tebâröz ettir” 'ansız Müs - 'nlekelermde T ıııııııvıalııı haşladı y la, 10 (Radyo) — Bü- temleke manevrala- lariciye Nazırı B. Lidvinof Ve Rus Heyeti BrükseldenAyrıldı vas Ajansının bildirdiğine göre Varşovadaki — Sovyet maslahatgözarı hariciye nazırını ziyaretle Polonya hükümetinin Almanya, Ital ya, Japonya arasında ak tedilen antikomünist paklı na ilhakı halınde Sovyet hükümetinin — bir haraketi aleyhine — hasmane bir hareket telâkki eyliyeceğin dev haberdar etmiştir. Kudüs, 10 (Radyo) — Kanlı hâdiseler, birbirini takip edi- y yor. Bugün, Araplar tara- | fından beş Yahudi. öldürül- müştür. Bu — münasebetle | Yahudi müesseseleri. protes to makamında iki saat ka- * palı kalmıştır. Tel Avivle Hayfa arasın daki telefon telleri kesilmiş- tir. İngilizler Silvan köyün- de Araplarla musademe et- mişlerdir. İki köylü ölmüş | 17 kişi yaralanmıştır. | Halk, köyü lerkcdeıeh dağa İ çıkmıştır Kudüs, 10 (Radyo) — Ür- ğ | ve dünden alınan son haberle- re göre, orada da bazı hâ- diseler olmuştur. Atılan bom | balar, bir kısım resmi bina - Ları tahrip etmiştir. / İbnissuut, Ürdün hudutla- rına beş bin ve Filistin hu | duduna da on bin — kişilik | bir kuvvet tahşit etmiş bu ! lünuyor Kudüs, 10 (Radyo) '.Fı bugün başlamıştır. Bu münasebetle Fransanın İster | hava istasyonundan 70 harp | tayyaresi kalkmıştır. Banla- | rin dokuzü Tunusa, ön ikisi Fasa, on sekizi Şama diğer leri de Madagaskara — gide> cektir. GUN DELİK Sİ'YASA.L GAZETE Rusya Dokuzlar Konferansından Çe- kiliyor. B- Lidvinof Brükselden Ayrıldı. vawî ON İKİNCİ YIL SAYI: 3706 Sovyeî İhtilâlinin yıldönümü ge- çitresminde Mareşal Vo- taşilofa suikast yapıldı Varşava, 10 (Radyo) yük Rus ihtilâlinin yirminci yıldönümü münasebetile ya pılan büyük geçitresmi es nasında bir pençereden Ma- al Voroşilofa bir. kurşun atılmış ise de isabet etme miştir, Zabıta kurşunun atıl. dığı evde araştırmalar yep mış ise de suçluyu yakala mağa muvaffak olamamıştır İngiltere italya ile dost geçinmek istiyor Londra, !0 (ALA) — İn giliz Başvekili bir nutkunda Almanya ve İtalya ile dost luk karşılıklı anlaşma esası Özerine münasebetleri ni tesis etmek arzusunda bulunduğunu -ve böyle bir anlaşmanın umumi beyanat ile değil daha ziyade yarı resmi konuüşmalarla temin edıl:::(lnl söylemiştir. zaanmmer n » ve Hicaz Hükümeti * Erdün VeFilistinHudud undalahşidatYapıyor. Fılistin gazeteleri; ingiltara takip ettiği ıııyıksıyı:ıtıu- dan vazgaçmazsa karışıklığın devam edeceğini yazıyorlar. listin hakkında yeniden tet kikat yapmak üzere başka bir heyetin geleceği haberin, neşreden (Filistin) gazetesi İngilterenin; Filistinde taz yik siyasetinden vaz — geç- mesi lüzumunu ileri sürmek te ve İngiltere Müstemlekât Nazırına şiddetle hücum et- mektedir Bü. “telif azalar 4 da" m &n ş a şehadeiname- “lerinden barç alınmasi için ”'BeledıyeUmumı Meclisi DünÜçün- cüToplantısını Yaptı.. İzahnamesi Belediye umumi meclisi dün toplandı. Atatürke meclisin açılma sı dolayısile çekilen telgrafa gelen cevap ayakta saygı ile dinlendi Eski zabıt okunarak ka bul olundu. Bunu müteakip tarife en. cümeninin tezkerelerinin okusmasına geçildi. Harman yerlerinin tayini ve bunların ruhsata — bağla- narak harç alınması İnce saz ve muzıkadan ol- duğu gibi radyo ve gramo fonlardan barç alınması hak. kında geçen yıl'meclisin ha- zırladığı — tarifeleri — vilâyet makamı belediye kanununa | uygun görmediğinden tasdik edilmemiş bulunduğu bildirili. yordu Bunlar hakkında muh söz aldılar. Neticede bu iki husus için son mercle müracaat olun- Haması kabul olundu “Yine geçen yılki toplantı yıpılın tarife de — vilâyetçe bayven sağlık zabıta kanu

Buna”göre alınması yerinde | görülmiyordu Belediye Relsi B. Naci | Kodanaz, müfettişliğin de mü-| faleasının kanunen — böyle bir harç alınmaması yolun da olduğuna "dair — izahat verdi. Neticede — vilâyetin noktalinazarı muvafık bu lundu Büdcede münakale yapıl- masına daâir alt olduğu en cümenin terkeresi Kabul edildi. İbrahim Sami bu müna- kale münasebetile Kasaplar mıhılleıhıı bir hela yapıl- masını ve bunı |hliyıç oldu- okundu Sulhun, Sulh Yolile Muhafazası.. Gülün milletlerin rafah, inkişaf ve - Saadetleri için lâ- z olan tek şey: Sulh Avusturya basını, Düçe nin — faşistlerin Roma üzerine yürüyüşleri günü nüa yıldönümü münasebeti le söylediği nutuk hakiında- tmeşguldür. Bu neşriyata göre bu nu- | tuk her yerde fevkalâde bir dikket uyandirmiğlir. Mçi> solininin diğer nutukları gi Bi bu nutku - dahi takdire değer bir açıklık arzetmek te ve ot beş yıldanberi de vam eden faşizmin bendisi ne habpgi hedefleri tayin et- miş olduğuna dair kimsede ıhıçbıı şüphe ve tereddüt ÜN ni Sa Gi | siyle en yüksek ki tefsir ve mülâhazalarla ,, büyük işleri iftiharla bırakmamaktadır Duçe nutkunda bu tarihi | devrede başarı'mış olan ve imparatorluğun yaratılma- noktaesına işaret etmiş, sulhperverliğini teyit ederek bu şiarın Faşist rejiminin on altıncı — yılında da hâkim olacağımı — bildir miştir. Ancak Mussolini ha kıkalten devamlı ve müsmir bir sulh için bazı muhtelif kayıt ve şartları da ileri sürmüştür. Bu kabilden ola rak Avrupada bolşevizir in (Sonu üçüncü sayfada) üi ti ai AĞ | söz aldılar. | lacak münakalenin | bir ğuünu söyledi Rels o mahalleye ve is tasyon clvarına önümüzdeki sene zarfında birer hela ya. pılacağını izah etti Başka evrak olmadığından dalmi encümen seçimi ya pılacak ve teşrinsani — top: lantısına son verilecekti. Azadan Ekmekçi Hüxeyi- nin teklifi — ile Z toplantının cuma günü yapılması ve intihabın ögüne bırakılması- | na ait takriri kabul edildi. | Bu arada İbrahim Sami şebirin odun kömür ihtiyacı- na temas etti ve belediyenin bu hususta bazı tedbirler al- masını İstedi Reis B. Naci Kodanaz şim- diye kadar alınan tedbirleri anlattı Umumi meclisin vereceği kararla şehirin ihtiyacı nis- betinde odun ve kömür ge tirtmek ve bunu halka tevzi etmek - yollarının. mümkün olabileceğini izah etti. Zühtü Keskin havaların müsalt gittiği şu günlerde kül. liyetlimiktarda kömür ve odün mubayaa edilmesi ve bu hususta riyaset ve da- imi encümene salâhiyet ve rilmesini ve bu iş için bir ermaye konulmasını - ileri sürdü. Muhtelif aza bu hususta Neticede yapı: encü- mence hazırlanması ve buna karar verilmek üzere cuma günü yapılacak top- Tantıda bu işin esaslı şekilde halledilmesi kabul olundu. 936 Senesi hesahı kati İzahnamesi Devlet vesaitiyletahsil olu- nan müusakkafat ve kazanç vergileriyle av teskeresi har- cından — Belediye — hirseleri olup Bütcede muhammen miktarı 9430, tahakkuk ve tahsili 9856 lira G1 kuruş tur Tanzifat vergisinin Büt çede muhammen miktarı 14 O00 Tira olup eski seneler den devredilmekte olan 26, 686 lira 55 kuruş sabıka ile 10765 lira 69 kuruş baliye | vergisi tahakkuk etmiş ve | bundan 11387 İira 85 kuruş tahsil edilmiştir Tenvirat resminin büdce- de muhammen miktarı 7000 liradır geçen senelerden de- vredilmekte o'an 13032 li ra 78 kuruş sabıka ve 5342 lira 74 kuruş haliye vergisi tahakkuk etmiş ve bundan 5829 lira 59 kuruş tahsilât | vuku bulmuştur İuşaat ve tamirat ruhsati ye hartının muhammen mik- tarı 1000 lira olup 716 lira men miktarı 8000 | | Dünkü Toplantıda 1936 Yılının Hesap Kati Okunarak Kabul Edildi.. 43 kuruş tahakkuk ve ay- nen tahsil edilmiştir. Lübiyat resminin bütcede miktarı 1U0Ü lira olup 603 lira 17 tahakkuk etmiş ve ta- mamen tahsil edilmiştir. Numara resminin muham- men miktarı 500 lira olup 114 lira 94 kuruş sabıka 10 lira 29 kuruş haliye tahak. kuk etmiş ve aynen tahsil edilmiştir. Fenni tathirat ve tephirat resminin bütcede muhamen miktarı 600 İtra isede 440 lira 24 kuruş tahakkuk et- miş ve tamamen tahsil edil- miştir. Tente, #lper saçak resmi. nin muhammen miktarı 500 lira olum geçen senelerden devredilmekte olan 2490 li. ra 93 kuruş sabıka ve 559 lira 68 kuruş, haliye tahak- kuk etmiş ve 32 lira 93 ku- rüuş sabıka ile 332 lira 88 kuruş haliye tahsilâtı vuku bulmuştur. Pazar, panayır ve meydan işgaliye resminin büdcede muhammen miktarı 4000 li- radır. 4073 lira 10 kuruş ha- liye olarak tahakkuk etmiş ve tamamen tahsil edilmiş- tir. Levha yazı ve ilân tes- minin muhammen miktarı 1200 lira olup 2833 llra 20 kuruş sabıka ve 604 lira 80 kuruş haliye tahakkuk etmiş sabıkadan 57 lira © kuruş ve haliyeden 604 lira BO ku. ruş tahsilât vuku bulmuştur. Kazan, motör, inbik ruh satiye resminin muhammen miktarı 1000 liradır. 20 Li ra sabıka ve 189 lira hali - ye tahakkuk etmiştir. Sabı kadan 20 lira ve haliyeden 93 lira tahsil edilmiştir. Mili ve beynelmilel ser- gilerden belediye hissesi ola: rak bütce ile (50) lira tah- min ve kabul edilmişsede tahakkuk ve tahsilâtı yok- tur. Evzan ve damgâ munye: a ne reşminin bütcede mu- hammen miktarı 500 lira- | dır. 46 Lira 9 kuruş tahak- kuk etmiş ve tamamen tah- sil edilmiştir. Kontrato resminin mu- hammen miktarı 1000 lira- dir. Yalnız. haliye olarak 830 lira B0 kuruş tahakkuk D etmiş ve aynen tahsil edil- miştir. Kantar resminin bütcede | muhammen miktarı 100 li: ra olup haliye olarak 389 llra 34 kuruş tahakkuk et- miş ve tamamen tahsil edil- miştir. İhtisap resminin muham 7986 Lira 23 kuruş — tah ( Sonu ikinel a

Aynı gün çıkan diğer gazeteler