11 Kasım 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Ege Manevrasında İlk Gün WKBIR REKOR KAZANDI Mavi Taraf Kuvvetlerinin Kırmızıya Karşı Giriştiği - Taarruzlar Devam Ediyor — içinde Şunlar Oldu B. Roosevelt'in Davetile Nevyork Sergisine İştiraki Kabul EHik, |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 11 İLKTEŞR'N 1937 Ege M Mavi Taraf Kuvvetlerinin Kırmızıya Karşı Giriştiği . Taarruzlar Devam Ediyor Görüş Zaviyelerinde Ayar '! Z5'& ED Ahmet Emin YALMAN azetemiz okapanmazdan evvel yazdığımız bir ya. zıda şu düşünceyi ortaya koy-| duk: “Yarm İçin beklenebilecek yürü. yüş tarzı, programlaşmak ve inki. laplaşmak kelimeleriyle ifade edile. bilir, Programlaşmak, umumi ha- yatın her uzvuna ait vazifeleri te- ferruatlı bir programa göre çizmek ve o uzva vermek demektir. O şe. kilde ki merkezi bir vesayete ve her gün şu veya bu şekilde izin is- temelere hacet kalmasa, Cari işler muayyen bir salâhiyet ve mesuliyet altında, görülsün ve mutlaka günü gününe yürüsün. Inklüplaşmaktan anlaşılacak mâna da inkılâp ruhu- nün hayatın içine doğru bir kat da- ha yayılmasıdır... mundan derhal bir ses aksetti: “Vay, dün program yok muydu? İn- kılâp yok muydu?,, gağretlerden ssaml verim almak için dünle bugün ve yarın arasmda bu yolda bir fark ve ayrılık tasavvur et- mek itiyadının tamamlle ortadan si- linmesine ihtiyaç vardır. Yarm filân şekilde bir iş yapılırken bumu dünle mukayese etmek hatıra bile gelmemelidir. e Vatanında İyiye, yükseğe, Sm ele doğru fasılasız surette vam eden bir hareket vardır. Bu- vu başmda çok uzağı gören bir yol gösterici sıfatile Atatürk yürüyor. Atatürkün şaında milit gaye birli- Bi ve mint varlığın inkişaf kudreti, ahengi ve müvazenesi en idesl bir ii ene edilmiştir, Arkada mil ü in P Vardır ki, iş bölümü yolu m Vatandaşların bu ekip için- İri V8 vazifeleri vardır. ' Her- e vatandaşın iş bölümü sa- 4 hareket ünün değişmesi, ne mil. vi — in İstikametini ve kudretini MR . © Vatandaşın vatan işlerine asmı ve çalışma heves ve Arzusu değiştirir. elem memlekete karşı olan vazi- İNİ en şerefli bir surette yap miştir. Kendi aramızda, teferrüata BÖZÜ Baplananlar ve varılan güzel ne- ticelerin umumi manzarasını gözden ar bulunabilir, Dünden kalan ren itiyatlar ve ölçülere esir kalan- e işin büyüklüğünü kavramıyan- e hiç şüphesiz vardır. m Ken büyük kısmı ve bü- e yin Âlem, İstiklâl Harbinden- ka Saşe sok mahdut senelerde or- bey, orkarılan eserin büyüklüğüne #yrandır. İnsanlığm terihi bu on dört seneden en urmulmaz ve azamet. Hi bir terakki ye inkişaf devri diy ç bahsedecektir. T Bu eserden dolayı Türk milletinin; Atatürkün sok çetin günlerdeki en yakın çalışma arkadası sıfatile İsmet İnönüne ebedi bir şül me ebedi bir şükran borcu y: dir, rcu var Şiz sulhündenberi geçen on dört sene içinde çok şey ya. pilâr, fakat herşey y nma varmak için hajleği ka İâzimgelen mühti ler muallâkta ka) | A mimlerden birinin bir sütu- | ddesi 19, 24510 BAŞMUHARRIRI: rasında İlk Gün anev Atatürkün Tetkikleri Büyük Şefimiz Harekâtı Büyük Bir İtina İle Adım Adım i o Takip ve Tetkik Ediyorlar Mehmetçiğin tam bir muvaffakıyetle başardığı Trakya manevralarında bir ileri hat görünüşü Izmir, 10 (Tan muhabirinden). — | Başvekii Ismet İnönü de bulunmâk- Bill serer Ke ğöendebaşiz > |TEü İ 3 Tesrinisanide İİ Nezareti erkânmdan birçok yük- AHMET EMİN YALMAN Nazırı Kont Ciano Memleketimizde Memleketimize ziyareti ta- karrüir etmiş olan italya Harlel- ye Nazırı Kont Ciano'nun 3 Teş- rinisanide Türkiyede bulunacağı anlaşılmaktadır. Verilen malü- matâ göre, Kont Ciano bir Itak yan torpidosu ile Istanbula gele- çektir. Kendisine Italya Harlelye | sek memurlar refakat edecektir. Kont Ciano, kendisine tahsis edilecek hususi bir trenle Anka- raya gidecektir, Ankarada Baş- vekâlet Vekili Celâl Bayar ken- | disini kabul edecek ve Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla görüşecektir. B. Tataresco Ankaraya Geliyor Büyük Şef Atatürk kıta kuman - dı, Mavi ve Kırmızı kuvvetler, veri. | danlarile konuşarak verilen €i len vazifeyi muvaffakıyetle baâşar-|tetkik buyuruyorlar, yüksek mütw| mak azmile harekâta geçtiler. Kıta. |lealarını söylüyorlar. lar, kendilerine verilen emirleri harfi Başvekâlet vekili Celâl Bayur harfine başarmak için Glret ve bosa-| diğer vekiller de manevra sahaöe retle çalışıyorlar. Manevra sahasın- i da hakiki bir harp manzarası Rek e kl çarpıyor. Yarın harekât oldukça in. | 2'TUZ vaziyetinde bulunuyor. â kişaf gösterecek demektir, rin tankları, zarhlı otomobilleri Ö*” Atatürk, manevra harekâtmm baş | Vamlı bir faaliyet gösteriyorlar. KT”

lamagile berabet Manevra sahasını | mızı taraf ta mevzilerini müdafaa | teşrif buyurarak ( Vaziyeti dikkatle | için bugün esaslı çalışmalarda PU - tetkik ve kıtaların herekâtnı takip |lunmuştur. etmeğe başladılar. o Beraberlerinde Büyük ve Acı Bir Kayıp | li Tarihçi Ahmet Refik Dün Sabah öldü Ye mama ma nl Üstat, Son Günlerde Çok Zaruret Çekiyordu. ,Cenazesinin Büyüka- daya Gömülmesini Vasiyet Etti Ustat Ahmet Refiki de kaybettik, Omrünün uzun yıllarını teri> tetki giliği, tarih yazıcılığı ve ti e BI için harcıyan Ahmet ak n öl dü. Onun ölümüyle Türk yıstbuat â. temi de çok eaki ve kıymetli Pİ *Mek. tarını kaybetmiş oldu. ün Eş ve gazeteci Ahmet Refik on beş gün kadar evel: Dİ ge- zinti esnasında şiddetli bi” ie ak maş, bir İki gün sonra d8 e ii has talıkla yatağa düşmüştü. Büyükada. da oturuyordu. Evinde ne ve ziyette değildi, son zamani” ün ti içindeydi. Bu sebeple P'âneye kaldırılmak llzumu baş gösLermişti. Fakat zatürree ve zetilrP. ibtili. tından yatan üstadı, bu ee has taneye kaldırmak imkân 2” Fakat ortada doktor ye hastabsk'“nn dai, en ihtimam ietiyen bİr Mide vard. Bu zaruret kargısmân De Ke (Arka incide) (Arkası 8 incide) bir hastalıktan sonra dün aramızdan ebediyyen yrılan üstat Ahmet Refik # B. Tataresco Romanya Başvekili B. Tatareseo, yanında refikası, Romanya Erkânr harbiye Reisi General Sişitu ve Ro- manya Hariciye Nezaretinin yüksek memurlarından bazıları olduğu halk de bu aym 25 nde Ankarada bulun- mak üzere Bükreşten hareket ede cektir. Romanya Başvekili, Köslen- ceden vapurla buraya gelecek, İstan- bulda iki sart kaldıktan sonra hususi bir trenle Ankaraya gidecektir, Dost ve komşu devlet Başvekili Ankarada büyük merasimle karşıla- nacak ve şerefine ziyafetler verilecek KOCATAŞ Memba suyu, soda ve gazozlarını içiNiz Membamda yapılan ameliyat, fabrikasındaki te- sisat itibarile memleketimizin en temiz, en lâtif su- yudur. Idaresi: Büsbütün yeni ve ciddi ellerdedir. “ BİR REKOR KAZANDIK Ankarada Iki Saat | içinde Şunlar Oldu ! B. Roosevelt'in Davetile Nevyork Sergisine İştiraki Kabul Efiik, Yerimizi Seçtik ve İmza Verdik 1939 da Nevy ıl; cihan sergisine bizi reis Roosevelt adinâ davete gelen B. Conson, geçen sali günü saat üç buçukta Başvekil Vekili B, Celâl Bayar tarafmdan kabul & dilmiştir. Mümessil, B. Roosevelt'in davetini tebliğ etmiş ve serginin güz yesi ve şartları ha Bayara izahat vermiştir. Bas vekili, bu izahatı dinledikten kısaca demiştir ki — Daveti kabul ediyoruz. Yer #ög> miye ve tatbikata alâkası olan işleğ için Hariciye ve Iktısat Vekâlellerilö temas ediniz. i Iki vekâlette, bu iş hakkında sari lâhiyet sahibi olanlara telefonla “ug eden talimat verilmiştir. Bunun Üze- rine B, Conson, Haritiye Siyasi Müs- teşarı Numan Menemencioğlu, Iki (Arkası 9 uncuda) sonru Nevyork sergisinin Avrupa mümessili B, Cones © Akdeniz İşi Yeni Safhada Fransa ve İngiltere Arasında Yeniden Görüşmeler Olacak Londra, 10 (TAN) — İtalya tara- Fransız gazeteleri fından İngiltere ve Fransaya verilen| “Paris, 10 (TAN) İtalyanın Frag | cevabi nota, umum! efkâr Uzerinde) mz — İngiliz notuna vermig olduğu heyecana yol açan çok gayri müsait | cevap muhtelif memleketlerde başla! bir tesir hâsul etmiştir. Çünkü İtak başka akisler bırakmıştır. Bugün Pp yanın İspanyadaki gönüllülerin geri| riste intişar eden gazetelerden Petib alınması teklifini, başka yollardan| Parisien diyor ki: yürüyerek âdeta reddetmesi, vaziyeti | o “Italyan notası Fransız mahfilles çok nazik bir safhaya sokmuş telâk-|Tinde olduğu kadar Londrada da' ins ki ediliyor. Bugünkü gazeteler, bujkisar tevlit etmiştir. Ingiltere İle busüsta İngiltere ile Fransa arasmda Fransa İçin mühim (olan noktam çok mühim siyasi görüşmeler yapıla. | Ispanyada şu veya bu tarafın kas cağımı, neticede Kati mahiyette bazı |zanması değil, müdahale suretiyle kararlar verileceğni yazıyorlar. (Arkası 8 incide) Zengin Bir Spor Günü Yaşadık Güreşlerde Mülâyim ! — tir. misafirlerimiz Cümhuriyet bey ramından sonrs memleketine döne - cektir. Balkan Erkânıharbiye Reisleri Haber aldığımıza göre, bütün Bal kan devletleri erkânıharbiye reisleri Cümhuriyet bayramımızda bulurmak Üzere bu ay içinde Ankaraya gele ceklerdir. Bu münasebetle Ankarada Balkan devletleri erkânmarbiye rels- leri bir toplantı yapacaklardır. li Fransada Yeni Karışıklıklar Roubaix, 10 (A.A.) — Intihap bü- Tosuhun duvarlarına ilân yapıştır makta olan Fransız sosyal partisi Azalarından 23 Kişi halk cephesine mensup bazı kimselerin tecavüzüne uğramışlardır, Kavgada sosyal par- tisi azalarından beş kişi yaralanmış- tır, Yunanlıyı Tuşla Yend/ Sipahi Ocağının Atlı Müsabakaları da Çok Güzel ve Heyecanlı Oldu” .. İmei İİ Zkeni Dünkü güreşlere başlamadan önce hep birarada (© (Dünkü spor hareketlerinin tafsilât © ve resimleri spor sayfamızdadır|

Aynı gün çıkan diğer gazeteler