26 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

26 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Olimpiyatlarda mühim hâdiseler elegeçirmek için mücadeleleri — Bir Macar, Japonların yüzme yıldızlarmı söndürüyor 1?....... UN'UN TLAVESİ li kız,, ın atlayış usülünü hat zi em Eeb Didriksonun #on al Bek Didrikson, ikinci İlân e Didrikson; yi Birlesik hi hükümetlerine B 80 Del ınialı yarışı ve mızrak atmayı ka « Geçen ak 1938, Berlin. 100 metre serbest yilzlste netleöye doğru Suyüzl.! derecede: Dönük “alıyor. 4 üncü. nie #heşhur Amerika iz la ye kuyvetle özi muntazam yü - b eğ Da Kn İni Byk artıyor. Tam ırada, 7 inci seyirde Esik, la darpıyor. Hedefe varışa 20 metre kala, bu a, Amerikalı Fiki geride sal ve Tas güşinin heniz gerisinde! Birdenbire, bağırışlar. Bir Macar, Jar pon yüzüeüleri geçebilsin, ha! İmkân sız! Fakat, Macar cür'etle hedefe erişi. i mmel kol Kiel Reşmi yapın: Nihat Pınarlı A ânaü,” salon kapısından” yeni Yerli Hikâye yen dolaşıyor, bildiklerini Karşrlayor, İF danmayo öüllree bağ ABİ ala kalmayacağı emin etm. Kendir en e inley Gbit görmüyorüluş İsi mukakala etti: )k güzel.. Maksat hanrmefendi-| iriti değil mi? Bunu ln Gin; eri sonra... Hele bir yere otüralım; sonra konuşuruz... Bahçedeki kameryelerin biri altın» daki masaya oturdular. Adnan gars sonlardan birine bira ısmarladı. Ko“ hakla Bozabak Biriitrleriğa İeEp di dururlardı.. Yalnız Ziya “her Ni oi ei kimsı ile Idübali hareket ettiği yoktu. Yalı nız bir müddettenberi Adnana iltifat ediyor; onu tesiri altında tutmağa ça- yordi Böyle oldüğü halde bu akğats aa oluyor da Adnanm davetini fedai miş ve Ziya ile beraber ga el Adnan için aolişılmaz bir muamı M: «sa başında öteden beriden bir iddet e Mtet, gelip geçen Kadinin valetini; tenkit - iri malarına kulak astajori Konuştuk» n ei de- Zu görüy niz'domek?.. dü, ğa karar verdi. Bir sıra kalkıp t Ad Delikanlı; Ittet ila Kavalyesi gö: #öre İştirak ettiler. Sonra gene z İffet, Adnahlâ görü; dü öz e - Evet kat Ziyanın israrrma dayanamadım. hem de sizl kg habersiz bastır. mak ne güzel şey... ve bir tebessümle sözlerini bitirdi. Hava Kurumunun Fenerbahçe gzl- nosunda verdiği balo pek siri aktı. Elektrik lambalarının ışık kümesi al. dalgalanması, kadınların kulak ve göğüslerindeki mücevherler, ki o muzların ruhu gecrklayler Wir parlaklığı bütün hakikatleri doğiş. tirmişti, m Bu için gazino il mütemadi. ketleriyle isbat eden, ayni zamanda an GNİARDİ kadındı.” O akjam, ai BAĞA gm Dale İri düt etmiş, kendisini çağırmışsa na ağrıyor, hem rahi el ms dye derken bir iki. Vadi varlar mış olan Ziya debi ei ii — Çocuklar, haydi kayığa binelim. mi Adnan, Ziyanm bu sözleri söyler ön İttoli sazimoulan, gözleriyle ken disine işaret etmesine sinirlenmişti. Miras etti: rik mem al dn ime) Ziya ile beraber İftet sözlerin! bitirme Ziya; hanki kendi hareketini müdafaa lüzumunu hissediyormuş gibi Oh, evet.. sand e binelim; aç a ile kürek ceker, yarım Sen ng kalın israr ediyordu. Ada

Bu sayıdan diğer sayfalar: