16 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

16 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Musa o Kudüs kelimesi, hıristiyan. | lığı hatıra getirir, Fakat ne Ku) düste, ne de Felestinde hıris-| tiyanlık diye bir mesele | yok- tur. Kudüsün baristiyanlığı, or- todoks Petresburg, protestan Berlin, dinsiz Paris, katolik Ro | ma ve anglikan Londranm po- | litika meselesidir. Kudüsün yerli meselesi Ya- hudi — Arap meselesidir: Bir 2) Yahudi, altı yüz bin A- "Yafadan Kudüse kadar Ya- hudi Felestini bir kaç defa do- | g, laştım. Felestinin yeni kasabala n ve köyleri Yahudi eseridir. Bu, yeni değil, yepyeni bir Fe- lestindir. Köylerinde akşamla- rı ismokin giyen İngiliz Yahu- disi muhtarlık eder; kırmızı ya naklı Alman Yahudi kızları, dilijanslar üstünde şarkı liyerek, bağlardan köye döner. Müslüman Araplar ise bu efen dilerin hizmetindedirler: Üzü mü Arap gündelikçi sıkar ve şarabı semiz Yahudi içer. Eski Felestinde Arap köyü bir toprak yığınıdır; bahçe ha- rap, insanlar çıplak, gözler has talıkirdar, Yahudi Felestinde eme İar, portakal (o ormanları muntazam şoseler frenk incirle ri ile çevrilmiştir. Şubat ayda göğüsleri ve enseleri açık ka-| dınlar, keskin kokulu gül 21 metleri ve olmuş portakallarla süsledikleri zengin otel salonla rında, büyük © denize dalmış harpsonu bekleşmektedirler. Gözyaşmın hiç bir faydası | olmadığını anlamak için, Yahu dilerin Kudüste binlerce sene. den beri her cumartesi (o günü başlarını dayayıp . ağladıkları taşı ziyaret ediniz: Yüzlerce neslin gözyaşı bu ağlama duvs- | rını bir santim £aşındırmamış. ter, Paranın ne büyük kuvvet ol. duğunu anlamak için ise, Fe- lestin, kayılarını ve içlerini ya. #, bir külçe altına değmez. Balfurun bir nutku, Davudun bütün mezmurlarından daha müessirdir. hiç İZ gösterişi esirgemediler. 5 bize her zaman por takalların en olmuşunu, şarapla rın en eskisini âram ettiler, Bir gün ayni”yaşta biri oğlan biri kız, iki Yahudi yavrusunu al beyazla süslemiş bir ismokinli köy muhtarı bana diyordu ki: — Kumandan Paşaya bu ak şam şiir okutmak istiyoruz. A- caba hangisi okusa Paşa haz. retlerinin hoşlarma gider? Yeni Felestinde almanca, in gilizce, fransızca, bütün li , lar konuşulur: Yalnız Yahudi dili olan ibranice, devletin dili olan türkçe ve kia e lan arapça görüşülmez. ler orta halli bir dans boşaltılmış o çift lerle o doludur: Ve oçip- lak Arap, kapı eşiklerinde | dar Şuliarı. Yahudi garbin parası Arap İ şarkın pazısını kıyırmış, güneşi en güzel olan ve toprağı mey- vaların en asillerini veren bu memlekette bir bankalar müs. temlekesi kurmaktadır. Fakat Felestin, çölde harbe den orduyu besliyecek buğdayı vermiyordu. Bilâkis tü aşağı- lardan, Halep, Hama ve Hu- mustan gelen buğdayı hem or- du, hem de Yahudi . yiyordu. Dördüncü Ordu düşünüp taşın — Acaba, dedi; buğday yi- yen Yahudileri harbin sonuna kadar buğdayın O çıktığı yere göndermek daha doğru olmaz mı? Daha ertesi gün, bırakınız Paris ve Londra gazetelerini, Viyana ve Berlin gazeteleri bi- le hep bir ağızdan cevap verdi. ler: Asla! Bir Yahudi tehciri haber a- İmir almmaz, birbiri ile muha- rebe eden devletler bize e birleşiverdiler. Protestan, ka- tolik, anglikan, ortodoks, İ tün hıristiyanları birbiri ile çar. İptştıran ve 1914 — 1918 ha mursuzunu hıristiyan kanı ile yöğurai Yahudi o bankası, bü- tün kiliseyi havra menfaati İ için, camiye doğru çevirmeğe muvaffak oldu. Yafa konaklarını, otellerini, portakal ormanlarını, bunca se İnedir kurulan Yahudi yurdunu bırakıp, Hama ve Humus ka- sabalarmn kerpiçleri ve buğ-| day tarlası içine atılmak: Asla! litikacr değildi. başları kimiler olduğunu da bi. liyordu. Reisleri çağırdı; dedi, — İkiden biri: Ya sizi Erme nilere yapıldığı gibi tehcir ede | rim, Evlerinizi, bağlarımızı, bah | çelerinizi bırakıp yaya olarak buğdaya doğru gidersiniz. Ya. hut evlerinize, bağlarınıza ve bahçelerinize sizden heyetleri “ İbekçi yaparım ve emirlerine jandarma ve asker veririm, Bir portakala dokunanı idam ede. rim. Sizi de trenlerle yollarım. | Ancak bu ikincisi (o olmak için yarın sabah bütün Viyana ve Berlin matbuatı susmalıdır. Yahudilerin akılsız oldukla- rını isbat etmek için fırsat bek- lemedikleri muhakkaktı. Karar gâh telgrafhanesine gittiler. 1- ki satırla iki büyük şehri, on. dan başka Londrayı ve Parisi de susturdular, Hakikaten Yafayı boşsitırn burunları kanamaksızın Hama | ve Humusa gittiler ve geride| kalan Araplar onların bir por. takallarını bile ağız tadı ile yi- yemediler. 'Tehcirin bir sebebi de, Ya- hudi Felestinin mükemmel bir casus yuvası olması idi. Hama devesi ile çöl üstünden Bağ- dat Karargâhma istatistik ye. tiştirmek, şüphesiz Felestin kı- yısından sandalla İngiliz tor. pidosuna haber (yollamak ka- dar kolay olmadı. HARICI HA ERLER İ Japonlar Şanghaya mütemadiyen yeni yeni kuvvetler çıkarıyorlar 14-15 Şubat gecesi vukua gelen muharebenin pek şiddetli olduğu söylenmektedir CHANGHAİ 15 A.A. — Çin | ve Japon menabiinden (alman malâmata göre dün geceki mu- | harebeler çok işddetli olmuştur. | aponlar tarafından tekzip edil. | mekte olan Çin raporları, Voo - Soung körfesinin şimal sahilin- de karaya çıkarılmış olan Ja- pon kuvvetlerinin üssülhareke- leri ile alâkalarınn kesilmiş j olduğunu teyit etmektedir. Ja. pon raporları, Japon kuvvetleri. İnin karaya çıkmış oldukları şi- İmal sahilinde tutunamamış ve orada Çinlilerin şiddetli bir mu kavemetine maruz kalmış olduk larımı itiraf eylemektedir. Canton'dan bildirildiğine gö l re dördünccü ordu kumandanı rerek Geşie atr gönderilme: emir veril | mesini talep etmi ! Japon kuvvetleri Şanghaya | çıkarılıyor LONDRA, IS (A.A.) — Ja pon salâhiyettar mahafilinin beyanatına göre dün yedi nakli ye gemisi ile 12 bin kişi ihraç € İ'dilmitşir. Yolda bulunan diğer İnakliye gemileri de bugün 10 bin kişi daha karaya çıkaracak tır. Japon askeri kumandanı, bil | İ hassa Chapei'de Çin kuvvetleri Din bulunmasından dolayı olan tahrikât sebeplerinin izal: si suretile sulhü istihsal etmek için Changhsi'a gelmiş olduğu nu söylemitşir. Mezkür kuman dan âcilen taarruz yapmak niye tinde olmadığını beyan ve mü. zakerelerin Çinlileri geri çekil- meğe imale edeceği ümidinde bulunduğunu ifade eylemitşir. Japon gülleleri ŞANGHAY, 1S (A.A.) — Japonlar bu sabah yeniden Cha pei'i topa tutmağa başlansışlı dır, Beynelmilel mıntaka budu dundaki müstahkem mevkiin 10 metre kadar ilerisine Japon ermilerinin düşerek infilâk et mesi hasebile, İngiliz gönüllü. leri müstahkem mevkii tahliye ye mecbur kalmışlardır. Çin matbuatı halkı kışkırtıyor LONDRA, 15 (A.A.) Şanghaydan Times gezetesin bildiriliyor: Çin matbuatı efkâ. ri umumiye Kanton kıtaatınm muvaffakıyetlerini maatteessüf mübalâğa eylemekte ve halkın harp fikirlerini teşci etmekte. dir. Mareşal Tchang Kai Chek, | Tsimanfou'da başlıca ceneralle- İrin iştirakile yapılan ve tatbik edilecek müdafaa şekillerini tes bit eylemiş olan bir konferans. ta hazır bulunduktan sonra dün Nankinden buraya gelmiştir. Müdahale istemeyor ToKİO, 15 (A.A.) — Chan i meselesinin bir Amerikan - İngiliz tazyiki ile hâlledilmesi. ne matuf olarak Cemiyeti Akva ma müzaheret birlikleri tarafm etleri, Tokio'da büyük bir tees if uyandırmıtşır. Japon payi- ihtiyat efradının ve gönüllüle- rin bir takım müfritane hare. tahtında böyle bir müdahale- | ketler yapmış oldukları kaydo. | bin vaziyeti daha ziyade vahim | kunmaktadır. Maamafih, Japon | leştirmekten başka bir netice | memurlarının bu hareketlerden vermeyeceği mütaleası serdedil | çok müteessir oldukları ve a. mektedir, Gazeteler, Cemiyeti | zu edilmeyen eşhasın Japoi Akvama müzaheret birlikleri ta | ya nakil ve teb'it edildikleri ilâ | rafından iltizam olunan usulün | ve olunmaktadır. Komisyon, Japonya'da milli hissi teşdit et | evvelce vermiş olduğu malüma mekten başka bir netice vermi. | tı tashihe medar olacak yeni ha yeceğini ve diğer taraftan Çinli | berler almadıkça veya birinci İeri kuvvetlerini kâfi mesafeye | ve ikinci raporlarla verilmiş o- ihtiyarları ile çekmekten istin- | lan haberlerin bazı noktalarının köfe teşvik eyleceğini yazmak- | tavzih ve ikmal etmek mecburi tadır. yeti hasıl olmadıkça şimdiki hal de yeni raporlar göndermek ta. | İ savvurumna değildir. Yeni müstakil Çin desleti | | TOKİO, 15 A.A. Chang| Chun'an gelen bir telgraf, yeni 12 şubatta gönderilmiş olan İ müstakil devletin teşkilâtına ait | kinci raporu > eren İson merasimi ihzar maksadile | ri cereyan etmi şolan vakayi- Mancurideki Çin zimamdarları. den bahseylemektedir. Notada | nın Harbinde toplanmakta ol. | bulbasca 3 şabaktkii ze nip ba İ dğunu bildirmektedir. linin açikça mevcüt bulunduğu beyan edilmektedir. Hiç 1 Jöponyanın masrafları TOKİO, 15 (A.-A.) — Bu man tam ve hakilci bir mütare- ke olmamıtşır. Ateş hatlarında | gün neşrolunan bir imperator. ecnebi müşahitleri bulunmadı. | kak emirnamesile Changhai hâ. | ından bundan mütevellit mes. | disatı dolay yapılan sarfi- | tliyetin ne tarafs*râci olduğu. | yatı kapamak üzere 34 milyon | nu tayin etmek müşküldür. Ra | yen kâğıt para ihracı irade olun porda Japon bahriyelileri ile,'maktadır. Konso'oslar komisyonunun ikinci r:poru CENEVRE, 15 A.A. Chang | Muahede ve mukaveleler encümenlere sevkedildi ANKARA, 15 (A.A.) — Hükümetimizle İngiltere bükü- | meti arasmda mün'akit müzahereti adliye mukavelesinin tasdi! na dair kanun lâyihası ve hariciye encümenlerine; İrak tiyle yapılan iadei mücrimin ve ticaret muahedeleriyle ikamet mukavelenamesimi tasdikma dair kanun lâyihaları hariciye ve adliye ve iktısat öndümenlerine; Lehistan hükümetile ikamet mu | kavelenamesinin tasdikına ait kanun Jâyihası hariciye encüme. nine, Yunanistan ile mün'akit ikamet, ticaret ve seyrisefain mu. kavelenamesine merbut A ve B listelerindeki hataların tashihine | * dair kanun lâyihaları hariciye ve iktısat encümenlerine tevdi e- dilmiştir. M. Mac Donald üç hafta dinlenecek LONDRA, 15 A.A. — M. Mac Donald, dün öğleden sonra geçenler Jan ea tekemişir. Kem, etmiştir. kendisini emek rl ölün mutehar sim nezdine gitmiştir. Yeke kon. sültasyondan sonra dün asrın ati. deki tebliğ neşrolunmuştur: Başvekilin sol gözü bugün dik- katle muayene edildi, ameliyatın çok Şiyanı memnuniyet meticeler vermiş olduğu beyan edilebilir. Manmafib, sihhi salabı ihisl etmemek için M. Mac Donald'ın 3 hafta mutlak su- rette istirahat etmesi katiyen kâzrm- dir, Başvekil, kliniği ancak önümüz- deki hafta ortalarına doğru kat'i sa- rette terkedecektir. Nelson adası felâketi NOME, 15 ALA. — (Alaska) — Noel yortusundan biraz (evvel bir met dalgası tarafından "tahrip edil. Bulgar Maliyesi Komisyon idhalâtın tah didini tavsiye etti SOFYA, 15 A.A. — Bulgaristan #n mali vaziyetini tetikik etmek üze- re Cemiyeti Akvam tarafından gön- derilmiş olan komisyon, & mesaisini ikanal etmiştir. Svobodna Reteh gazetesine naza van tahkikatın: icra eden komisyon azasının fikri, Bulgaristan'ın bütçe- sini tahdit ve tekzit etmek İçin fai- ütün tedbirleri ittihaz ey- m geldiği merkezindedir. aoratorium ilânı fileri redde- İsmi geçen gazete, bu şerait al tında Bulgaristan'ın mükellefiyetle. rinden herhangi birisinin tahfifine' intizar etmemesi İlim geldiğini kay detmektedir. Bu gazete, mali encü- menin, memleketinin vaziyetini ıslah İdman cemiyetleri U. merkezinin kararları Murahhaslar yarın geliyorlar ANKARA, 15 (Telefon) — | İdman cemiyetleri umumi mer- | kezi bugün içtima etti.Bugünl içtimada milli küme teşkili büt çe meselesi olduğu için bu işin tetkik ve müzakeresi gelecek i ldı ve şu esaslar esas itibarile kabul edildi. 2 — Beynelmilel temaslarda iyi netice alanlara birer madal. İ ya verilmesi ve bu hususta bir | talimatname hazırlanması, 3 — Denizcilik heyetlerinin 1 kânunuvvelde işe başlamala- Yı için nizamnamede tadilât ya- ipılarak kongreye arzı, 4 — Spor sahalarının fenni seki lde tesis ve idamesi için en üç ilmi eserin tercüme lerek kulüplere kadar ta- Kulüp mensuplarının | faaliyetlerini gösteren birer cep defterinin tab'ı ve tevzi. 6 — Diyarıbekirde spor faali | yetinin çoğalması üzerine bura da bir mımtaka teşkilâtı yapıl- ması, 7 — Denizcilik için bir antre r celbine muktezi esbabın i#- #kmali, 8 — Denizcilik federasyonu tarafından kabul edilen milli kü rek vasıtalarından birer tanesi- nin şimdiye kadar denizcilik bi rinciliklerine iştirak eden kulüp lere hedye edilmesi. 9 — Antrenörlerin her spo- run şerait fenniyesini haiz mm. takalara izamı. 10 — Mersin gençler birliği nin ittifaka kabulü. Balkan k.mitesi ANKARA, 15 (Telefon) — Balkan oyunlarını idare için Balkan milletleri tarafından teş rdmış olan (Balkanlılar arasın. da komite) isminde heyete mil Hi Türkiye Balkan komitesini temsil etmek üzere atletizm fe. derasyonu reisi Bürban, güreş federasyonu reisi Ahmet Beyler aza, denizci Tevfik Beyde ye- dek aza intihap edilmişlerdir. Merkezi umumi yarm öğle den evvel saat dokuzda içtima edecek ve müzakerata nihayet verilecektir. Murahhasların ya- rin hareket etmesi mukarrerdir, Ankara Halkevi açılırken büğük merasim yapılacak.. ANKARA, 15 (Telefon) — Ankara Halkevi 19 Şubat cu-| saat 15 te merasimle Merasimde İstiklâl marşı çalmacak, temsili bir tab lo, cümburiyet yemini yapıla. caktır. Cümhuriyet Halk fırka. sı umumi kâtibi Recep Bey tara İfmdan bir nutuk irat edilecek- tir. Reşit Galip Bey de halk ev lerinin gaye ve mesaileri hak- bir hasbühalde buluna. caktır. Bundan sonra genç san. | atkârlarrmız Münir Hayri ve Behçet Kemal Beyler tarafın. dan hazırlanan manzum Çoban piyesi, Ankara Halkevi ilk ama tör grupu tarafından oynana- caktır, Cuma günkü merasimde Halkevine kaydedilen azalar ha zır bulunacaklardır. Bu mera. simin baştan sonuna kadar rad. yo vasıtasile neşri mukarrerdir. Şimdiye kadar Ankara Halkevi Ye AN aza 700 den faz. İadır. Edirnede mektepler tatil için, Bulgariitan'a ecnebi emtiası it- yemek artığı ve ticiş yenmiş portakal kemirip durur. Falih RIFKI (a| Iktısadi ve mall hafta | a | Fransanın tuttuğu nakit yasetinin leh ve aleyhinde bir müddetten beri Avrupa gazete- lerinde cereyan eden münaka- şat, geçen hafta zarfında bu münakaşalara bazı mühim şah. siyetlerin girmesile ehemmiyet kesbetmitşir. Bu şahsiyetlerden biri Bangue de France'm bun- dan evvelki gouverncur'ü Mr. Emile Morcau'dur. Mr, Moreau Times gazetesine dap bir mektupta Sir Henry Stra- kash'ın bücumlarına cevap ver- mekte ve bu suretle İngiltere | karşı efkârı umumiyesini Fransız uoktai nazarına imaleye gayret eylemektedir. İkinci şahsiyet Mr. Ray- © mond Patenotre namında bir Fransız meb'usudur. Bu zat © Fransada altm terakümünün sebebi tamirat tediyatı olduğu- pi Bu itiraf etmekle beraber, âltn iddiharı siyasetine aleyhtar bu lunuyor ve bunun, sair milletler de işsizliği, istihlâk noksanlığı- Gi (sous - consommation) ve binnetice buhranı tevlit ettiği. ne muarızlar gibi kendisi de ka- il olduğunu söyleyerek, umu- mi buhranın yalnız servetleri değil, klâsik ilmin prensiplerini bile her gün biraz daha fazla tahrip ettiği şu zamanda, na- kit hakkında hüsnü niyetle or- taya atılan bu gibi yeni fikirlere biraz munsif bulunmak i- cap ettiğini ilâve ediyor. Malüm olduğu üzere bu ye- ni cereyanlardan biri gold stan- dard sisteminin iflâs ettiği, di- ğeri de tamirat ve harp borçla. rının nakit ile değil emtia ile tahdit etmesini tavsiye eyliye- emiş olan 8 eskimo kasabası ebalisin den birçoğunun cesetleri buzlar ara | DİY: EDİRNE, erke (A.A.) — Grip salgını devam ediyor. Hasta. lığın seyri bal Mektepler tatil edilmiştir. Son günlerde ha. veların ilmek, salına vüs'at vermiştir. Dün bütün gün kar yağmıştır. Bugün hava açıktır. Trabzon-Gümüşane yolu kapalı TRABZON, 15 (A.A.) — Zığana dağından kopan çığlar yolları kapamış, Gümüşane ile muvasalayı kesmiştir. Gümüşane ve Trabzon vilâyetleri yolu açtırmak için amele ve vesait gönder- mişlerdir, Beş gündür Erzurum postası gelmemitşir. Bir han ve bir ev çığ altında kalmıştır. Şimdiye kadar altı ceset çıkarılmış. tır, Kar fırtması bugün durmuştur. Şimdi sert bir soğuk hüküm sürmektedir. Meclis perşembeye toplanıyor ANKARA, 16 (A.A.) — B. M. Meclisi bugün reis Küzmm Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde içtima etmiş ve yapılan yokla- ma neticesinde ekseriyet bulunmadığı anlaşıldığından perşombe günü toplanılmak üzere dağılmıştır. Yeni temyiz azaları ANKARA, 15 (Telefonla) — Münhal temyiz azalıklarma iyarıbkir meb'usu Hasan Reşit , Milli Müdafaa hukuk müşal dan kabul edilmiş olan karar su adile Times | d dikkat bir mektup göndermitşir. Diyor ki, “harp esnasında, Amerika bi- ze-para değil, levazımatı harbi. ye, yani mal verdi. Binaönaleyh para göndermek imkânı mefkut olduğu şu zamanda biz de bor- cumuzu kendisine mel olarak gönderelim.” Yalnız tamirat ve harp borç larma değil, bu usul bütün bey- nelmilel borçlara teşmil edilse hakikaten çok iyi bir şey yapıl. miş olur. » e Tiğ Almanyada “devise” elde et mek müşkülâtı gittikçe çoğal. maktadır. Buna bir çare bulun. mak üzere kambiyo muamelâtı nm Berlinde temerküz ettirile. ceği şayidir. Komşumuz o Yunanistanda da işler pek iyi gitmese gerek. tir ki, ahvali maliyeyi tetkik ve tediye olunmak lâzım geldiği fikridir. Lord Cecil bu ikinci tedabiri lâzime teklif etmek ü- zere İngiltere Bankasının mü- sında bulunmuştur. oraya onul olarak davet edilmiştir. Yunanistana ( yapılacak on milyon sterlinglik yeni bir is- tikraza mukabil Osmanlı borç. ik bir propagan- da başlemıtşır. Bu propaganda nın başında Cemahiri Müttehi- de Maliye nazırı ile iki milyar larından kendisine isabet eden | dolarlık yeni bankanm reisi Mr hisseyi tanması, Fransa tara. | Dawes bir de Morgan bankası. fından şart olarak teklif edildi. | nın müdürü bulunmaktadır. ği söylenmektedir. “Ala baisse” oyuncuların | milyar franklık bir açık göster manevralarına meydan verme. | mektedir. Ekser memleketler- mek üzere İtalyadaki bilümum | de olduğu gibi tâli bir takım kambiyo muamelâtmın bade. | tedbirlerle beraber orada da me ma münhasıren İtalya Bankası | murin ve mütekaidin maaşla. vasıtasile yaptırılmasına karar | rından tenkihat icrası mutassv verileceği keza söyleniyor. verdir. Danimarka da geçen hafta| | İngilterede işsizlerin adedi zarfmda kambiyo. mürakabe| iki milyon yedi yüz bine çık. sistemini kabul etmiştir. mıştır. Bu rakam bir ay evvel. Amerikada yapılan bir hesa. | kine nisbetle 210,000, bir sene ba göre buhran zuhur edeli be. | evvelkine nazaran da 135,000 ji bir milyar üç yüz milyon do- | fazladır. ar nakit tedavül mevkiinden la gekilerek gayri müsmir bir hal. | Esham ve Tahvilât de evlerde veya hüsusi kasa. | o Düyunu umumiye taksitleri. larda saklanmaktadır. Bu para- | nin birkaç sene tecil ve buna bi Fransa bütçesi bu sene 7) kuruş virlerinden Kâmil Beyler tayin edilmişlerdir. naen bütçede mevzu beş mil yon liranın da tenzil edileceği il hakkında dünkü O gazötelerde görülen havadisler piyasanm âzıcık neş'esini kaçırmıştır. Bu İttihat Deyirmencilik geçen hafta 22,50 idi, dün akşam 21,90 lira üzerine muamele gör Bunla beraber Paris Unifiye'yi | dü tutuyor. Dün son mua. mele 45, da Mi bu fiat ge- çen haftaki fiate nazaran bir fazladır. Şark Deyirmencilik 280 MW. etmektedir. İstikrazı dahili tahvilâtı 95 di kuruşta aranıyor; satıcı yok gi“ bidir. İş Bankası 9 ile 9,10 lira ara sında muamele görmektedir. Anadolu ( obligasyonlarma talip fazlalaştığından geçen haf tadan beri fiatleri yarım lira kadar daha tezayüt (ederek 27,30 lirayı buldu. Ona göre A- nadolu aksiyonları da 15,75 li. raya, ve mümessil senetler de 21 liraya yükseldiler, Deyirmencilik hisselerinde birkaç günden beri fazla arz var | dr. dır, Fintlerdeki sukut yekdiğe- rine rekabetten dolayı şirketle. vü sekiylarinii Gapları siyer ta ettirmeleri, kendi menfaatle ri icabından bulunduğunu bura da derhatır ettirmek isteriz. Altın da sukut etmektedir; Dün akşam 935 kuruşta kapan. KE

Bu sayıdan diğer sayfalar: