16 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

16 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fosfatlı e Ş Keşif bedeli 2648 lira 52 kuruş olan Topkapı mektebi etra- İma yapılacak yaya iraldırım 7-3-932 pazartesi günü ihale edil- mek üzere kapalı sarila münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 198 biradır. * Keşif bedeli 2442 kira 87 kuruş olan Üsküdar İhsaniye mek tebi etrafma yapılacak yaya kaldırım 7-3-932 pazartesi günü İhale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Te- #minat ekçesi (183) lira (50) kuruştur. * Keşif bedeli 2371 lira 36 kuruş olan Azapkapı enektebi etrafıma yapılacak yaya kaldırım 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 177 lira 50 iuruştur. * Keşif bedeli 6193 lira 10 kuruş olan Anadoluhisar, Cihan- gir, Nişancı, Rami, Bakırköy, Yeşilköy mektepleri etrafma ya- pılacak yaya kaldırımları 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek Üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 464 lira 50 kuruştur. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden ir- saliye alımarae bankaya yatırılıp almacak makbuz ve yahut hü kümetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur, Talip olanlar yukarda yazılı işler hakkında şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Le- vazım müdürlüğüne müracaat edilmelidir. cekler teminat makbuz veya mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshasını ve fen vesikasını teklif mektubu içerisine koya rak İhale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (559) Münakasaya gire- Fatih belediyesi Müdürlüğünden: Şe ininde mücedde- den inşa olunan mektebin bulunduğu karanfil sokağında yapı— lacak akldırım bedeli keşfi olan 744 lira 44 kuruş üzerinden ka- pal: zarf usulile münakasaya konmuştur. Zarflar Martın 7, inci pazertesi saat 14 de açılacağından talip olanlar depozito akçe- lerini daireye muracaatla İş bankasına yatırarak mezkür gün- | 4e Encimende hazır bulunmaları, (561) Adliye vekâleti Adli Tıp işleri Umum müdürlüğünden: Mor şubesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırıla- tak soğuk hava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuş tur, İzahat ve tafsilât almmak ve bu baptaki münakasa şart- memesini dkumak istiyen taliplerin ihale günü 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 te kadar soğuk çeş- ede Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (557) Darülâceze müdürlüğünden: Nümnme ve şartnemesi veçhile Darülâceze idarehanesine İktiza eden 50 adet yerli çocuk karyolasının kapalı zarf usulile münakasası 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on üçte icra edi- Tecektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaatları. (457) İkinci çocuğunuza da Bir kumbara alınız! Türkiye Iş Bankası Jandarma Satın Alma Komisyanundan: Cinsi Gebre Kaşağı Pırça » Sünger Kul kolan Portatif hayvan su koğası Kayış yular. başlığı İp kolan Yem torbası Yukarda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem mutabiye kapa- “h zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuheyi gör- mek için her gün ve münakasaya iştirak için de Şubatın yirmi birinci Pazar günü saat on bese kadar Gedilipaşadaki Komisyo- numuza müracaatları. o (396) olan 10 Mart İ İN Nefis ipekli kumaşlar (HERBERT N il GAYRİ ark Malt Hulâsas | İE İDEALBURO o ve | BULMAK SAN'ATİ | Eserleri gayet güzel bir j Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. | Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası Rk e MÜBADİL BONOLARI EA 5 Muallim Mubahat Bey Merhumun Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi » GASSON) Yun YENİ MÜSTERİ şekilde intişar etmistir. Piyasandası daha yüksek fiatle ALI İstanbul : Bahçekapı NIR Anadolu Han No 26 m» İSMET ve AVNİ Akmişe vesaire imaline mahsus Türk Anonim Şir- amnamei dahilisi- | desi mucibince his miyesi 21 Mart pazartesi gü- | defa olarak ediyen edeceğinden nizamnamei da 25 imei maddesine | tevfi- fikan Makal 10 hisse senedine sa hip olan hissedarlar heyeti urnumi- | ye içi kını haizdirie Heyeti umumiyede asaleten veya ve kületen bazır bulunmak isteyen his sodarların bamil oldukları hisse se- <4) takaddüm urfnda merkezi öder İstanbuldaki ban- | birine tevdi et- hazır bulunmak hak- | ini iç gün remize veyahit kalardan ber han eden on İ iş Bankası'nın tesis et- İğ tiği büyük ipek kumaş “nm İ fabrikası pek yakında “5-2 raporunun kı İdarenin temettü tevzii hakkındaki teklifatının tas diki, 4 — Çıkan Meclisi İdare azasm- dan İki zatın tekrar intihabı veya- hut yerlerine diğerlerinin tayini, 5 — Murükipler tayini ve ücretle rinin tespiti, 6 — Meclisi İdarenin ibrası ve meclisi idare azalarma verilecek hakkı huzurun tespiti, Meclisi EB mamulâtını piyasâya çıkaracaktır. ERİ po Jip ZAYİ — Galete İthalât OGümrü- günden vezilmiş 106682 numerolu makpuz zayi olduğu ve yenisi a- linmak üzredir. Eskisinin & hülenü almadığı İlân olunur, Çıkvaşveli, İstanbul asliye mahkemesi birin. ci hukuk dairesinden: | İstânbulda İpçiler caddesinde Fıçıcı sokağında | 76-78 No. hu Elit fabrikası sahibi | Todori Değirmenci oğlu ef, nin müladdema Fererde Taş merdi vende Köroğlu sokağında 21 No Ju | hanede madam Evlimbiyanın ha Desimde oturan Marko Markopulos ef. aleyhine ikeme eylediği alacak davasına müteallik berayi tebliğ göderilen dava arpuhalinin, müdda- leyhin gösterilen ikametgâhı terk ertiği ikametgâhr hazır da meçhul bulunduğu cihetle tebliğ edilmedi. ği anlaşılmasına mebni H. U. M.K, Dun İ4i inci maddesi hükmüne tev fikan yirmi gün tebliğine karar ve: liğ makama kaim olmak Üzese i- IN Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders üc- İ retlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren (başlanılacak ve bu muamele Martm ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücret- lerin tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi Hizumu ilân olunur. (547) b Çalalasaray Lisesi Müdürlüğün Büyük Tayiame; iy übü di TERTİP 2 6 KEŞİDE 11 Mart 1932 dedir Mahkemci asliye 4 üncü hukuk dairesinden; Fatma Naciye Hanım. İ vekili Refik Habip Beyin evvelce İİ Getatn kaledibirme brot hanımda 6 No. lu dairesinde oturmuş Ma dam Matildi aleyhine açtığı gayri | mübadil taktiri kıymet O komisyo- | nunça tahtı tevkife alınan ve mii KM Aİ Milliyet Matbaası helenin men'i ve meblâiği mezburun hükmen tahsili hakkındaki davanın S| arruhal sureti İM, Matildiye ilinen NEFİS VE SERİ SURETTE Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder, Notere ait bilcümle evrak, mektupluk kâğıt, zarf, kartvizit, İ tebliğ edildiği halde şimdiye kadar | cevap vermemiş okluğundan bermu muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar ınları yıvılır. Fiatlar mutedildir. cibi talep haklarında giyap kararı İ ittehaz edilmiş ve tahkikat günü ra caddesi daire mahsusa 24310 - 24318 - 24319 20-3-932 pazar sant 14 tayin kılın- EĞ rın | RA ilândan İtibaren bir ay müddetle lâmen tebliğine karar verilmiş ol- makla müddenleyhi mümaileyha tah | kikat günü hazır bulunmadığı tak- tirde tahkikatın gıyabında İcra ve ikmal olunacağı ilân olunur. mış ve işbu kararı giyabinin tarihi | | ve Bahrisiyah arasında azimet DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvees, İstanbul ve muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza mu- vaselaı beklenen vapurlar ALBANİA vapuzu 18 şubata doğ su. AKKA vapuru 27 şubata doğru, APOLONİA vapuru 4 Marta doğru. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrail için timanımızdan hareket sdecek vapurlar ALBANİA vapuru 18-20 yubatta tahmilde, DERİNDJE vapuru 15-18 gubat- ta tahmilde. Yakında Hamburg, Brem Amvers ve Roterdam limanları âçin hareket edecek vapurlar: NİCEA vapuru 16-17 şubatta tah mile. MACEDONİA vapuru 2022 şö- batta tahmilde. ALBANİA vapuru 28-29 şubatta tahmilde Fazla tafsilât için Galatada Ova- kimyan hanında Laster Silbermann ve Şürekâsı vapur acentalığına mü: racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. mm» Dr. İHSAN SAMİ Gonokok Aşısı Zelsoğukluğu ve ihtilâtlarma karşı pek tesirli ve taze aşıdı Sultan Mahmut tür Kadıköy, birinci sulh hukuk mah kemesinden: o Haydanpaşa mersule anbarımda memur Seyit Ömer ef. tarafından Kadıköyünde — bahariye caddesinde 22 No hanede sakin An- kara hılzmıbasında memur iken elyevm ikametgâh ve memuriyeti meçhul bulunan — Yusuf Agâh Bey aleyhine ikame eylediği yirmi dire alacağının maa faiz ve tazminat tahsili hakkındaki dave üzerine na mına yazılan davetnamenin ikamet gâh ve memuriyetinin * meçimliye- tine binaen bilâ tebliğ iade edi miş ve bittalep hakkında ilânen teb | liğat icrasına karar verilmiş oldu- ğundan berayi muhakeme tayin kı İman 163-032 tarihine müsadif çarşamba gönü saat 10 da mümai- Jeyhin bizzat veya tarafından sm saddak vekâletname ile bir vekil göndermek © suretile mahkemede hazır bulunması ve aksi taktirde hakkında giyap kararı ittihaz olu nacağı tebliğ makamına kaim ok mak üzere H.U. M. kanununun maddei mahsusasma (tevfikan ilân olumu. İLAN İstanbulda Marpuçularda Mayor- kas Hanındaki mağazada Zürcaciye ticaretile müştegil HABİB FRES- KO VE ŞÜREKASI Şirketi 15- 11931 tarihinde feshedilerek hali tasfiyeye girmiş (ve bizler tasfiye memurları tayin oedildiğimizden mezkür şirketten alacağı olanların evrakı müspitelerile bir ay sarfın- da pazartesi çarşamba ve cumarte- «i günleri esat 10 dan 12 ye kadar tasfiye ınemurlarına müracaat €yle- sekeri lüzumu ve işbu müddetin mmülrurunda tasfiye o mmmelâtme mübaşeret edileceğinden, vaki ola- cak müracaatların o mazari dikkste alınmayacağı ilân olunur, Hali tesfiyede HABİB FRES- KO ve ŞÜREKASI Şirketi tasfi- ye memurları: İstanbulda Boyacı Hanında Avukat İsak Perere Galatada Cituri Hanmda . Kullanınız sütünüzü arttırır Çocukların kemiklerini Kuvvetlendirir. ame rm re mmm P Senelik fa- ARA: | yüzde 12 Emlâk terhinine mukabil PARA VERİLİR saat 9-12 arasında Tapu senedinizi alıp İstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf hen asmakat 29 oxi- marada UNİON KOL, T sdrcüine müraceat ediniz, OKSİMANTOL ÖKSÜRÜK Ve BOĞAZ RAL T İTEN | 3 üncü ho ordu İlânları | K.O ve inci frka hayva İsa için kırdırılacak arpa a- leni münakasaya ( konmütur. İhalesi 29-2.932 pazartesi gü İnü saat 16 da komisyonumuz İda yapılacaktır. Taliplerin İ şartnamesini ahmak üzere her gün ve münakasaya iştirak e deceklerin de vakti muayye- ninde komisyonumuza mura- caatları, (70) (488) Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en mücssir deva SERVOİN haplarıdır. Deposu, İstanbulda Sir- kecide Ali Rıza Merkez eczahanesi- dir. Taşraya 150 kuruş posta ile gön derilir. İzmirde Irgat pazarmdaki, Trabzon'da Yeni Ferah cczahanele- rinde bulunur Doktor Rusçuklu Hakkı Beyoğlu, İstiklâl caddesi 3üyük Parmak kapu, Afrika zanna bitişik OAÂpartıman No 21.— Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. İ Doktor Hafız Cemal Dahiliye hastalıkları mütehassısı Cumadan maada hergün öğ- leden sonra saat (2,30 dan Se) kadar İstanbulda Divanyolün- da 118 numaralı hususi daire- sinde dahili hastalıkları mua- yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul 22398. Sıra numara- İsinı beklememek isteyenler, İ kabineye müracaatla veya te- | lefonla randevu almalıdırlar, İstanbul icra riyasetinden: Gala | tada Ömer Abit hanında 18 Nol İ yazıhanede Zahire ve Komisyoncu- Iuk tearetile müştekil Kostaki M hallldiş efendinin Konkordato tal bile vuku bulan müracaatı üzerine icra kılman tetkikat neticesinde konkordato talebinin nazarı itibare alınmasına ve icra ve iflâş kanu Bunun 278 ve 279 uocu maddeleri mucibince borçluya fi ay mühlet verilmesine ve Galatada Nordeste ren hanında 3-4 No.da Avukat Abdilihak Kemal Beyin Komiser tayinine ve işbu mühletin ilânile beraber kora ve iflâs daireleri — ve tapu sicil memurluklarna bildiril mesine karar verilmiş olduğu ilân olunur. İstanbul üçüncü icra memurlu Kundan; Mahcuz ve furubtu mu- karter bulunan © Yedikulede kazlı çeşmede kireçane sokağında 6 nu- maralı deri fabrikasında 500 adet siyahı ve 30000 edet Deyaz kuru bağ nak derisinin ikinci artırma sureti- le 222-933 tarihine müsadif pazar- tesi eaat ondan on bire kadar seti- Iscağından talip olanların mahalli mezkürde memurine mürataat ey- lemeleri ilân olunur. Kadıköy icra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz olan bir a- det yazı makinesi 27-2-932 tarihine münadif cumartesi günü saat 13 den 15 e kadar İstanbulda Sandal İ Bedesteninde satılacağından © iha- le pal bedellerile dellaliye mi sine git almak üzere talip olân orada bülunacak memura müracaat- ları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: