16 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

16 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

C.H. F.nın en yeni ve en mühim bir hamlesi olan buteşkilâtın program ve talimatnamesini neşrediyoruz.. heyetince de tenvir ve tavsiyede lur, 5 — Bir kütüphaneye hir eserin ayni nüshası taaddüt ettiği zaman, (Dünkü nüshamızdan mabat) # — Köylerden gelen tedaviye müb'aç çiftçiler ve ailelerinin şehir barındırılması Bavileri ra Tale işçiler ve milleri fazlalarla kütüphanede eksik eser- hakkında ayni yardımda bulunma ii #emin edilmek şartiyle vazife : ğiştirillr, — İşsizlerin iş bulmalarına de- d — Şahsi kütüphanelerde bulu- Mene 7 4 “| np okutulmasnda fayda görülen kitaplar iğreti almabilir veya müna sip bedellerle kiralanabilir. Şube, mill! harsı besliyecek eser leri ziyadeleştirmek ve mümkün ol duğu kadar her zümrede okuma zer kini uyandırmak için mümkün ve münasip olan her tedbiri alacaktır; Umumi idare heyetince tavsiye olu nan kitep ve gazete 6 — Şube bütün bu vazifelerin yapılabilmesi için varidat membala rt srar. Bu maksatla münasip zar man ve fursatlarda mahallin icapları ma uygun müsamere tenezzül ler tertip eder veya ettirir. 6 — Halk Dershaneleri ve Kurs lar Şubesi. 1 — Halkın seviyesini yükasite- cek her türlü okutma ve yetiştirme hareketlerinin ilerleyip genişleme- sini temin ve himaye maksadile ber Halkevinde bir (Halk dershanesi ve kuralar şubesi) açılacaktır. 2 — Bu şube mahalli idarelerle belediyelerin ve hususi teşebbüs er başlarıma kitap ve gazete almayanla rın bu arzusunu Jüzumunda müşte Şalışacaktır. Şubeler, ne gibi neşriyata ihti. yaç duydukları hakkındaki mütale- » alarını raporlarında yazacaklardır. kayi GülMlii 3 — Kütüphane ve Okuma Ode- Ecnebi lisanı ve fen demleri ver | lârmın idamesi, Her kütüphanede bir filelst tu- San'at öğretmek. *ular. Fihrist, kitabm kütüphane Ameli hayat bilgileri talim et- mek. Gibi ferdi takviyeye matuf teşeb büslerini yakından ve sağlam bir a dfika ile takip ederek istenilen ye- kilde çalışmalarına ve istenilen me- tceye varmalarını yardım eder. Teknik ve ihtisas ve mektep kur larr açtırmağa bilhassa - ehemmiyet verir 3 — Halkevlerinde bu bilgi mü csseselerinden mümkün olusa hepsi üphanenin de demir- baş defteridir. ve bir nüshası firm idare heyetinde bulundurulur. Baş ka nüshaları çıkarılarak isteyenlere olmazsa birkaçı açılacaktır. verilir. ş Dere ve kurslarda vatandaşların | o Her kitabın üzerine fihristteki fikri seviye we tahsil derecelerine | numara yazılır; bu numara gazete ve mecmualandan devam etmekte 0 tanların yalnız eldeki ilk nüshala- rna konulur, Kitaplar bunun Üzeri göze okumak, tarih ve yurt bilgile- ri, medeni bilgiler, ecnebi lisanı, hesap, muhascbe usulü ve makine yazısı gibi hayatı akzanmak iiçin | 7€ tâenif olunur. Sapiens usul. | | Kütüphane ve okuma odalarını year a ayrı bir dolap dolduracak kadar leri, dairesinde öğretilir. 4 — Halkevlerinde açılacak deri hane ve kuraların muallimleri fahri ir, ve ö le an iğret on a lr daha kuvvetli ve muvaffakıyetli bir | A9£ 5bir yer verilir. hale getirmek gibi çok şerefli olan | (Kütüphanelerde ve okuma odala bu vazifeyi kıymetli arkadaşlarımız esirgemezler. $ — Halkevleri müsait olmadığı takdirde derhane ve kurular tedarik edilecek başka münasip yerlerde a- gök eser teberrü edenlerin adı tak- dir yerinde kütüphanenin bir pr Sür yerine açıkça yâzılır ve o veya galır. derya yollarında. ve buzz geçe 6 — Halkevlerinin açacağı deca. | d kendiliğinden yüğüpieri halini hanelerin ve kuralarmın idareleri | Kâlini alan kahvelerde yerine Sb bu komitesinin yapacağı ve Halleri idare heyetinin tasdik ede ceği hususi bir talimata tabidir. Bu şube hususi idarelerle belediye'” tarafından açılmış olan darahane|?- re mümkin olan yardımlarda bulü- mar, 7 — Halk dershanelerinde yeti- şen her devre mezunların şeha- detnameleri bütün Halkevinin iştira kile şereflerine yapılan toplamada | ye merasimle dağıtılır. 8 -—— Hususi teşebbilalerle açık maş bu kabil mektepler ve kurslar mezunlarına ait şehadetnamelerin de bunları yetiştiren mücmeselerin talebi ve muvafakati ile Halkevi sa lanurda ve ayni merasimle dağıtıl- ması muvafık olur. 7 — Kütüphane ve iyat Şu- desi, ve İ — Kütüphane ve okuma Odala Bulunduğu şehir ve kasabada & Müma açık bir kütüphane bulunsa bile her Halkevi gene kendi kütüp hanesinin esasını kurar veya kurun caya kadar elde bir başka kütüphe aayi bir ihtiyaç bilir ve bumu ber kes için bir ihtiyaç haline getirir. 2 — Okunacak Tedariki, Bir kütüphaneyi (o zenginleştir. mek için şu yollardan gidilir: a — Aynen kitap, gazete, mec- mua gibi matbualarım ve fotoğraf kolicirsiyonlarmın, albüm ve harita larının sahipleri, mubarrir veya nar şirleri veya alıp okuduktan sonra kendilerinde saklayanlar tacafından kütüphaneye teberruları teşvik olu sur p b — Fırka meşriyatı, Hâkimiyeti Milliye, Vekâletlerin eski ve yeni neşriyatı, Resmi Gazete ve zabıt ce rideleri gibi merkezin meccanen ve ya kararlaştırılacak fiyatiyle temin edeceği eserler alınır. < — Gerek doğrudan doğruya, gerek belediyelerden alma sureti- İe idare heyetleri bütçelerinden ya- prlacak yardımlarla münasip eser- lerden satın almır, abone yazılır. Hangi eserlerin satın alınması mü nesip olduğu volunda umumi idare miş olmak itibarile, Halkevi köy. cüler şubesinin tabii azasıdırlar. 4— Müse ve Sergi Şubesi. i — Müze ve sergi şubesiz A) Halkevi müzesi B) Sergiler grupu olmak üzere iki grupa ayrılır. ? — Müze grupunun iştigal ve faaliyet sahasr başlıca şunlardır: A) Mensup olduğu halkevi mın- Halkevleri Teşkilâtı | Heyecanlı okuyucularının | artmasma gayret edecektir: kendi tek alım çareleri bularak tenzime | Lanpel Bir dava PARİS, 15. A. A.— Matin gaze tösiüden; M. Paul oncouf, Cemiye- ti akvamdaki müzakereleri birden- bire bırakarak o Surey'nin Asyayl Suğrada olduğunu istinaf mahle- mesinde kidia etmiş olan M. Mille rand'a karşı bu kıt'anın orda ol smadığmı iddia ve isbat etmek için Paris'e gelmiştir Filhakika son seneler zarfında Berut'ta vefat etmiş bir Lübnanjli iki oğluna 150 milyon bıraktığı halde # kızma hiçbir şey burulma mıştır. Mezkür Lübnan'lı, Fransız tabiiyetini iktisap etmiş olduğun dan dolayi 4 kızı Fransız veraset Kanumundan istifade etmek istemiş, ler ve Paristeki biraderlerini mah- kemeye oeibetmişlerdir. Mahkeme- de mümaileyhumanm vekili esbak reisicümhur M. Millandır. Ve mah- keme kendilerinin tezini kabul et- ap “e “ n Bir Çinli, güzellik kralıçesine âşık PARİS, 15, A. A.— Macar gaze- teleri, 1931 senesinde Mis Macaris- tan ilin edilen Matmazel Snca "in, ahicen Nis | şehrinde "ın ipek tacirlerinden çok zengin bir Çinli ile tanışmış oldu- ğunu yazıyorlar. İki genç arasında hemen bir maşıka başlamış ve Nis Macaristan'ın — validesi bir İzdivaç talebi muvacehesinde kalmıştır. Gü zel kızın validesi > meseleyi derhal sevcine bildirmiş ve telgrafla şu ce vabı almıştir. z “ Şiddetle Teğdediniz, Şanghay şehri bugünlerde ikameti çok behli keli olan bir ğ Bad Bışanlı anlaşıl ği lan kendisini mayılp midayismiz ve iğ- lerinin tesviyesi için acilen Şang- hay'a azimet eylemiştir. Pek yakın da swdetle Budapeşte'de ikameti ih siyar edecektir. 2 halka © tanıtır; muhtelif müesseseleri: kulüplerde, gazino Isrda, kahvelerde, ticareti milf bedii sevkimizi yükmeltecek | eserlerin yer bulmasını ve memle. B) Sergi kısmı: Memleketin her tarafmıdaki alâkadarların yine dai mi veya mmvakkat kaydile ve ken. - | şuhe namına filen vasıta olmamek. İa beraber mal sahiplerinin adres. leriyle malların satış şartlarını muhite tanıtır. C) Mili Tassrrif ve İltint şu. belerinin bulunduğu ve bu işi biz zat görmek istediği yerlerde halk. €vi sergi kısımlarının vazifesi bu cemiyet şubelerine müzoharetten İ- baret kalacaktır. (BİTTİ) Sanatkârları davet Cümhuriyet Halk Fırkası İstan. bul Vilâyeti İdare Heyeti Riyazac- İstanbul Halkevi teşkilât ve me- salsi hakkında görüşmek üzere Gü- zel San'atlar Birliği Edebiyat Şu. besi enuhterem azalarının şubetn 17 inci çarşamba günü saat on beş buçukta, musiki, çesim, heykeltraş ice» | ve mimari şubeleri muhterem aza larının da yine şubatın 18 inci per ü- | şembe günü sist on beş buçukta Cağaloğlundaki Fırka Merkezini teşrifleri bilhassa rica olunur. Halkevi iisan dersleri Cağatoğlunda helkevinda öteden- beri devam etmekte iken girip sal- ğını ve bayram dolayisile tatil edi- Jen türkçe ve ecnebi lisan dersleri evvelki proğram veçhile tekrar baş Jamuştır. Alâkadaranın devamı lü. zumu ilân ölünür lardır. « | lemeğe başlamış ve bir anonim şir- " Muhabir mektubu Çarşamba hattı Terme'ye kadar uzatılacak mı? | Samsun- Bu hat bir zah tın akıtacaktır.. e? SAMSUN: Çarşanba ve Terme kazalarını Samsa çek yaklaştı. ket halinde devam eyicmekte bulun- muştur, Kudret, rekabet, konför Hattın genişliği 75 santim ise de geniş hatların kudret ve kabiliyetini haizdir. Edevatı müteharrikesi ve — ldedi a erme ve Bafraya kadar uzatılacık mı? Demiryoluman Termeye © kadar munla meşğuldür. (Terme) izi la » (Terme) Türkiş nin bir zahire e nr Kâr ve zarar Bu; anlayın Band imla letme masrafi; temin eylemek 7o ka'iyen zarar etmemektedir. Arttır. -3 eli di borçlu miş ol ni Şi vazi; tinden kurtulmuştur. ig gi İdarede intizam Askeri müteksitlerinde Mubüin Bey, üç seneden beri bu hattr pek! vakıfane bir surette idare eylemek iyi vazifesine can"ve gönülden sarılmış okkağsmilağ bütün balk bu ödare- iie rlar. Şimdiye kadar ihtlüs ve sair yolsuzluk vukua gel memiş ve tüccara #zami teshilât gös terilmiştir. Tarla fore'eri Samsunun Terme £ kasasmdan İZesirköprü vim vardır. Vezirköprü ziraat memuru Saim Bey yeni bir âlet icat ederek ve kükürdü samanla son Ta körüklüyerek fareleri öldürmek. te olduğumu işittim. Bu ncul viliyet dahilinde | tatbik olunmuş ve çok dası görülmüştür. Sam Beyi, Bl e sada da Fora mami iç keş ii bildirmiştim. Bütün A nadolu'da tarlalarımıza domuzlar, fareler ve ağaçlarımıza da haşerat musallat olmuşlardır. Bunlara kar. sı ber tarafta seferberlik ilân eyle. mek lâzmdir. zeytin © ağaçları bu yüzden çok hasara uğramıştır. Hü. kümet bütün küvvetile mücadeleye | başlamıştır. Mevzii tedbirler fayda 706 Sahil demiryollarında Teke istasyonu - teliki noktası “| tedir. inen bir Sabatav Zevi Nakleden: R. N. Her sabah deniz kenarına kafile ! ire ambarımıza Verilen müsaade üzerine Sa “İbatay ile adamlarından her sa- bah küçük bir alay teşkil ede- rek hapisaneden dışarı çıkarak deniz kenarına gelirlerken 50. kaklara halk toplanıyor, merak la bu kafileyi seyrediyordu. A- layın arkasma takılıp gidenler arttıkça sih,, e inanan yahudilerden, bir aleyhtarlarından, bir kıs mı da bu alayı seyrederek eğle nenlerden mürekkepti, Sabatay soğuk havada denize girerek u- Zün müddet kalıyor, bu suretle yıkanarak mukaddes bir riya- zet vazifesi yaptığına kani bu- we pi Zevinin a- tari er vakit gürültü çı karmağa hazır bir halde fırsat arıyorlardı. Nihayet sadrazama müracaat edildi, “Mesih, ile a damlarının her sabah deniz ke. narına giderken muhafazaları i çin hükümet tarafından müsel. bu haşerat mücadelesine iştirak ey- lediklerini işittim. Ticaret mektebi başladı. Fakat “Mesih” e iman eden ler onu yalnız böyle her sabah deniz kenarına gelirken © gör. mekle iktifa etmemeğe peel » İmışlardı, Nihayet tekrar sadra. kız | Ama müracaat edildi. “Mesih, in her istediği adamı, istediği saatte nezdine kabul edebilme. si için müsaade alındı. Bu su- retle gerek — “Mesih,, e iman edenlerden, gerekse sırf merak sevkile Sabatay Zeviyi görmek ber gün hapisaneye gidiyor, o. nu görebiliyordu. Sabatay ken disini görmek isteyenlerden hiç birini geri © çevirmiyordu. Sabatay Zevi bu vaziyet karşı. ş Defterdarlık liyordu, Sabatay £ Zeviye dair yeniden bir çok rivayetler çık. mış, ağızdan ağıza pekçok fev- kalâdeliklerden bahsediliyordu. Meselâ onun tevkif ve hapse. dilmesi etrafında şunlar söyle. niyordu: Sâbatay hiç bir zaman mevkuf bir adam gibi İstanbu- Hicaz, Necit ve Italya dostluğu ROMA, 15. A. A— ile İtalya Konsolosu cit ve tevabli o Krallığı ik İtalya arasmda akdedilen dostluk ve ticar. Tet muahedesini on Şubatta imza et mçlerdir. Bu muahede ile İtalya İbritissen- du Hicaz, Necit ve tevabbii Kral olarak tanınmakta ve bu Krallık i- le samimi dostluk münasebetleri ve iktisadi meni iştiraki tesis otmek hususta bilvasıta padişaha mü. racaat etmişti. Lâkin padişah Sabatayı kabul etmiyerek sad- razamına emir vermiş, Sabata.. yın ne istediğini öğrenmek üze re kendisile görüşmesini ve o. nu tevkif ettirmesini söylemiş- ti. Bunun üzerine elli kişilik ye niçeri kuvveti Sabatayı tevkif etmek üzere yanma gittiği ze. Memel meselesi man yeniçerilerin esi ÇE sn BERLİN, 15. A. A.— Tülsim'de | PeCAğInI şaşırmış, Sab yi ortasında bududün geçmekte old. evkif edememitşir. ğu kraliçe Louis köprüsünün aya ğında Memel hağiselerine karşı bir protesto mümayişi yapılmıştır. Nümayiyte bulunan 5,000 kigi aşa ğrdaki aukatı eden karar suretizi alkışlarla kabul etmişlerdir. aa 7 emel valisi M. Merkye'in 2 — Direktuar reisi M. Bottcber* in yerine iadesi, — 3 — Memel arazisinde normal va riyetin iadetin tesisi, 4 — Memel meselesinin yeniden gözden geçirilmesi, Bu içtimadan sonra Tülsitt ekal- Biyeti reisi M, Vidunas'a karşı bas mane bir takım o nümayişler yapıl. mış ve polis müzmeileyhi halkın te- caüzüne arşı himaye etmek için kendisine ikametgâlma kadar * re- fakat eylemiştir. Polis, bayraklarla donatılmış alan Litvanya konsoleshanesi önünde viyi d rek sadrazama gelmiş: Bu ada yeniçeri göndermiş, fakat bu yeniçerile re kumanda eden diğer bir ağa da Sabatay Zavii tutmağa ce. saret edem, önüp gelmi, ti, İşte buna benzer bir çok ek saneler ağızdan ağza dolaşıyor du. Sabatay taraftarları bunları bir kat daha mubalâğalandıra. rak yayarken “Mesih, i bindekileri vermöz. Hep © birden ise sarılmak yapılmak istenilen bir nümayişi de menetmiştir. lâh bir kuvvet terfik olunmağa | © isteyenlerden bir çok kimseler | da Sabatay'ın arkasına böyle sabahlarda bir kafile takılır ve onu seyrederlerdi! ret değildi. Bir çoğu da “Me- sih,, in kendisini kurtarması i- çin neden hâlâ br mucize gös- karşı “Mesih,, in adamları ta. rafından verilen cevap şu olu. yordu: — Ne demek?.. o Daha nasıl bir mucize istiyorsunuz?.. Sa. batayın hâlâ sağ kalabilmiş ol. ması herkesi şaşırtacak bir mu Size değil midir?.. Sabatayın adamları kendi- sinin padişaha “Mesih,, ve nu söylememiş olduğunu iddia ediyorlardı. Maamefih ne olur. cevap gene eskisi gibi sadece: karalarmâ para toplamak için o radan oraya dolaşan bir adam. dan başka bir şey değilim! Cevabmı veresökti. — Lâkin Sabatay böyle söylese bile o trafındaki i

Bu sayıdan diğer sayfalar: