16 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi “Dünya fındık stoku ne kadar tutuyor? Türkiyedeki mıktarı stok 35 bin çuval tahmin ediliyor BAZArAn, dik stokları muhtelif istihsal ine nazaran şu şekilde tevzi edilmiştir: Türkiye 36,000 çuval ig fındık, lepanya 45,000 çuval iç ve İtalya da 10,000 çuval içtir. | Memleketimizdeki stoklar Trab- | zanda 20,000, Giresonda 10,000, Or, dada 4,000 ve diğer o mıntakalarda | 1,000 çuvaldır. Fransaya ithal edilecek konserveler Fransız âyan meclisin- de bir takrir Fransa sabık Ticaret nazını Fran sz âyan meclisine şayanı dikkat bir iştir. Atina elçiliğimizden Yunanista- yy Poliste - mın 1930 - 31 seneleri harici”Bösre- t hakkımda dün Ofise bir rapor gel miştir, Bu rapora göre, — Yunanistanın 1931 senesinde Türkiyeden ithalâtı 481 milyon drahmidir. Halbuki 930 senesinde 392 milyon drahmi idi. Yunanistanın Türkiyeye ihracatı ise 1930 senesinde 105 milyon drah- mi iken 1931 de 13 milyon drahmiye çıkmıştır. Buğday fiatları Birkaç gündür yükselen buğday Gatleri dün biraz sukut | etmiştir. Dün Borsada beş para sukut kayde- nize Soğyslen balmumu istenecek laryasından takriben 1,050,000 Leva kaymetinde 3000 hile saf sarı ve iyi cina Anadolu bal mumu mubayaası için 12 martta bir imümakasn açılacak bir. Borsa fiatları Kemi i Kapanış LIKJS. Mgiliz ras | 7)26 Bir T. Lirasının mukabili Fransız frangi Dolar Liret Belga Drahmi leviçre frangı | 2/43 U 12/06 0147157 9/15/80 da0lc0 13642100 37 6391/00 A. Demirsolu (27 Pankrot Bir adam dükkânda ölü olarak bulundu Cesette bir çok pıçak yaraları ek esin değil. vardır. Katil taharri ediliyor # bir adam olma. dığı için cinayetin parasına tamaan medine rabtı için muavin Suphi Be- ye rüşvet teklif ettiğinden yakalan maştır. Cam kıran adam - MİLLİYET SALI Vapurculardan gümrü Mahkemelerde Kümesten kodesel Aero klüpte | | Dersler | Hükümetten bir tayyare gövdesi istenecek Aero Klüpte açılan tayyarecilik | | kurslarına devam edilmektedir. Dert İ lere rağbet edenlerin miktarı gün- i talipleri dersleri mevcuttur. Bu dersler tay- yareci Nurettin, Vecihi, Savmi, Mi- tat Nuri, Hayrünmas Beyler tarafın dan verilmektedir. Rasat derslerinin Klüp azasından bulunan Fatin B. ta- rafından verilmesi rica edilecektir. Ameli dersler için de Erkâm Harbi- yei umumiyeye müracsat © edilerek Aero Kiübu bir tayyare gövdesi ve rilmesi temenni edilecektir. Bu ta- lep kabul edildiği takdi üst kati bir ateliye baline getirilerek ameli derslere tahsis edilecektir. Dün akşam klüpte / seyrüseferi kurar vermiştir. Bu gazetede layya- yeciliğine sit haberlerle klüpte veril. mekte olan derslerin hulâsası meye. düleceletir. minde bubunmakta olan Çe- alı kundura kral M. The. mas Eşta'nin son seyahat için i Hava açıldı Dün hava kısmen bulutlu ve kısmen açık idi, Ne kar vene de yağmur yağmıtşır, Bugün de hava ekseriyetle açık olacağı ve kar yağmayacağı rasathaneden dün de yollarda çalıştırılmıştır. Yol kenarlarma toplattırılan le yollardan kaldırılmıştır. Dün kar yağmamasına rağmen hava soğuktu. Derecei hararat sıfır. dan aşağıya 7 ye kadar da inmiş tir. Mübadele komizyo- nundaki ihtilâi Mubhtelit mübadele komisyo- Vr karar verilebilmesi de mümkün değildir. Komisyondaki işlerin betaa- tinden şikâyet yollu yazdığımız. fıkrı biç bir şahıs kasdetme iğimizi de tavzih etmeği lü- görürüz. Şikâyet daha zi ği zumlu yade sisteme matuf idi. Gerek her iki tarafa mensup muralı. hasların ve gerek bitarafların bu müzmin işi bir an evvel bi. j ine şüpheet. Halit Ziya Bey İzmire dönüyor izmir Liman ve Rıhtım şir. keti kontrol heyetinden Nafia mümessili bulunan kadastro he yeli fenniye müdürü Halit / ki Beyoğlunda oturan Kiryekidis is| ya Bey Sürp Agop mezarlığı İl eye > t saşadığı zevcesini hatırlıyarak gece için mahkemenin eek ardi Saulmn|ni Könükille bilimin ki evine gitmiştir. Zevcesi, kapıyı aç madığı için, Kiryakidis evin cansın Ma Yangın Ö Alemdar mahallerinin şebat a0 'kağında oturan tütün İnhizarı mute metlerinden Vedi Beyin evinden yan | Hüting şehrimize gin çıkmış ve söndürülmüştür. Polise girecekler heyeti intihabiye dün Polis müdürü Ali Rısa Beyin riyasetinde toplan- ehli vukuftan bulun. keşif gü ik üzere gelmişti, Mumaileyh bugün İz. mire tir, Profesör M. Hüting Sıhhat Vekileti tarafından hifzis- sıhba müesseselerinin tesisati için Dresden'den celbedilen profesör M. | gelmiştir. Profe dün Tokatlıyan otelinde vekili sir HE Sıhhat Japon maslahatgüzarı bildirilmiştir. Belediye amelesi | Jam karlar temizlik işleri arabalari. | i Altmış yaşında Sansar oğlu Tilki Mustafa neden tavuk çalarınış? 16 k Kirli beyaz saçları, körli beyaz s&- halı bi: irbirine o kadar karışmış ki, in irine © ma san ilk görüşte kardan için papak geyinmiş snnıyor. Yak” laştıkça yuvalarında parlıyan iki kü çük göz ve hiç karışığı olmıyan kır- mizi, kanlı, canlı yor. Ceketi Time rndaki papuçları şehre görülü- olmuş, ayakla ü var, altı yok gömleği kill göğsünü kapayamıya- çak kadar yırtık, Fakat dinç ihtiyar bu baline rağmen soğuğa, kara mey dan okuyor, patmasını İki jandarmanın muhafazasında | met efendinin Muhittin Beyi göste- ikinci ceza mahkemesi âlimlerinin | rerek: huzuruna getirilirken, hiç hicap his-| © — Bir iştir olmuş, bir cahilliktir setmiy, dığı hiç bir işarete meydan verme- | çu işi, yoksa yazık olacak, or, bu salonun yabancısı olma den yerine oturuşundan belli, Müs- — Sonunu anlayamadım, ne de mekti *? bah alişam polis side imza koyacaksın deftere... Bu maz nunun — Vış, dedi. işte Bir hâkimin istifası Düm ağır ceza yanı SİLİS tir davanın İamılmıştr: i in il ho: , “dedi. işte bu fena. m. Sahi hmm üşüme zmameleyi tekeli © ettirip gi seir oki de Feriköy mü: . Japon maslâhatgüzarı M. Mura kemi dün akşamki trenla Ankara'ya olduğunu “ İ günü içtima eden heyeti umu. | Gümrüklerde Islahat Raif Beyin riyasetindeki heyet tadilâta başladı Aldığımız malümatn o nazaran, gümrü bilhassa ihracat ve it- halâtin merkezi sikleti olan İstanbul inde yapılması makarrer ıslahat için tetkikat yapılmaktadır. Gümrük ve inhisarlar © vekâleti bu j sea sebie olduğu maaşına, mazmnlar hakkında takibata başlanılmıştır. . Fakat mazmunlardan Joze Çer. | tetkikatın rahyan Avrupaya kaçmış, yalnız Mubittin ve Hikmet efendiler ağır Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana Beye, İstanbuldaki ( tetkikat #snasında, gümrük komisyoncuları birliği tarafından gümrükte yapıla- cak ıslahata dair bir muhtıra taktim edilmişti. Vekâletten gelen bir tahri ratta bu muhturanın vapor şekli Raif Beyin riyasetindeki heyete tev- iştir. Şahitlerden Mehmet Ali Bey ev. rakı göstermek üzere defterdarlığa giderken Muhittin ve Hikmet efen. dilerin arkasından gelerek bu işi ka- rica ettiklerini, hattâ Hile dü bildirilmi Gümrük komisyoncular birliğin. den bir heyet dün Raif Beyi siyaret- le bu raporu vermiştir. İ etmiş, yedi çocuğu var, acı! bla edecek, dediğini söylemiştir. Muha- tantik kararnamesi okunuyor, V | keme bu muamele dosyasının celbi Nİ ç | hiye tavuk harsmlığından A | işin başka güne kalmıştır. Pa im ei İni Resi ü yar em Irz düşmanı ozlem e 13 yaşında bir çecuğn — tasallikt Mazmon cevap veriyor İ etmele i fakat hareketi Müskirat © İnhisar tarafından — Thi Mantafa e Gümrükler ve İnbisarlar © Vekleri — Babanın adı me? idin mahalemesi sena mah | mendinde irtibat vazifesile fetiş — Sanar Hüseyin kemesinde neticelenmiş ve Reşit 8 m yi zn yaşmdarn? ay ağır hapse mahirim olmuştur. va Anlama” yele ğe öp > Sabık Bekçi, bakaret Memarin şubesi müdür o maavini me wn ye Cevdet Beyi Ankara'ya Vehllet nez yer Darülbedayi artistlerinden Salt | dine göndermeğe karar vermiştir. — Tavuk | Ne bir — Galatada doğru yelda — Onun için mi sana tilki diyer- | bir soförle kavga ederken müdahale e? m ka time limen işvemil İsveç sefiri gitti — Bak güne tavuk çalmayın? | gayın yüyetine Başlanan Teki) Jevişre sefiri M Henri Martin Me eli muhakeme şahit celbi içim başka Seçirmek üzere Ang- İhtiyar tilki bir gey iylemedi , | me burakalmaştır. kor vapuru ile memleketine gitmiş- ak mene Za irüğin wa) o Çolak Hayrinin : .. Tiki Maula Anne apeme | mübakemesi o | Gümrükte sabah ezanları Bir gece Sirkecideki le- a ml Sileymen ve Ham | Kaçakçılık yürültüye kaşmış, ve tilkiyi kümes” | Hamdi ve Osman isminde iki kişiyi a te yakalayıp polise teslim etmiş. Me-| öven ve kendisini derdest etmek İkiz kacekoli 0 çöl Sai istiyen polislere halsret eden Ço.) Yeni bir kaçakçılı — Peki, kümes İzli lak Hayrinin ime dün 5 İl öğ Mi e İİ Mek ea inle önem e | meydana çıkanldı ih iş, muhakeme iş ni de S e ğe ARİNMAĞAM balalamlanlamamı en — Kümesin kapısı iple bağlıydı, | 7 sm jiletle kestim, girdim. ind - Gal ö R a — Neden yaptın bu işi? © Vilâyette ağam? Yunamistandan gelen ma- E Bk — Canı tavuk istiyen hursızlık ms ma e sine dahil olusryan bir talam eşya hössedikmiştir. Yapılan ecnebi 5 ye çikarak. e Zayi makbuz ve a la ilan S0 bad bir rica Tünişlendir. e Matbuat cemiyetine ait 12 Bunlar vaziyetlerinin hüleümeti | adet makbuz, 8 adet makbuz merkeziyeye bildirilmesini — rica ©t-| dir koçanı ve 12 adet davetiye. miştir. yi zayi ettim, Bunların biç bir Malümdur hi bu gibi işler kıymeti yoktur. İptali için ce. olan kanunla tamamen miyete müracaat ettim. Hiç bir dani Bam ile hiç bir kimsenin kabul Sıhhiye vekili ihmemesin; nazarı dikkate va şefliğine İs İrtihal Tasarruf mecmuası Milli İletrat ve Tasarruf cemiye- Henesizie selinin Böre | tarafından ayda biz meyreğimmek Aziz Hüdayi Beyin v irtihal | te olan (Ta adli mecmuaya etmiştir. Aziz Hüdayi Beyin bu te-| senede 50 kuruş mukabilinde arzı sürüne işlirak eder ve ailesi efradı eden memurların abone olmaları ta- na beyanı taziyet ederiz. ©“ | minen tavsiye edilmiştir. Galatasaray Kongresi Fırkasının halka e kulübü riyasetin ! doğru yürüyen 15 Kânunusani 1932 cuma büyük kültür oca Gl En Gİ | gır. 19 şubatta lde kongre 19 Şubat cuma gü bu ocağın kapı- resmi alınacak... Vapurların Gümrük resmi Gümrükler Başmüdürü Seyfi Bey ne diyor? 340 senesinden evvel Türkler ta valadan satın alman map Tar Da vapurcular da tehiri icra kararı al mak üzere mahkemeye müracaat et mektedirler, Bu hususta görüştüğümüz İstan. il ükleri Başmüdürü Seyf ir kiz “— letediğimiz rüsum kanusidir. Başka türlü hareket edemeyiz. Va- purcuların bu kanuni vaziyete İtirae #tmelerini doğru bulmuyoruz ve bu- Bu bir ük müşkülüti Mevkufların tahliye talebi reddedildi Türleye kuran; türk türkçe hutbe okuyup dinlemek arzusu, Romanya türkleri ara. #md ada çok büyük bir heves w yandırmıştır. Romanyanm Silis tre kasabasındaki Türk gençle. ri tarafından çıkarılmakta ©- lan “Hak. Söz” gazetesi, bu münasebetle yazdığı “bayram ve türkçe kuran” başlıklı bir kkleelüde göğklei Garbi Trakyada birinci defa alarak 6 Şubat cumartesi akşa» mı yatsı nsmazı vaktinde Fiçir. li karyesi camiinin minaresin. de türkçe ezan verilmiştir. Mâ. ması anladığı bir lisanla ezan 0- kunduğunu işiden halk çok bü- yük bir heyecana kapılmış ve etini camie koşmak. memruniy. la izhar etmitşir. Balbo filosun: alınan filmi fları halka açılıyor. 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: