2 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

2 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m — Suriye ve Filistine Alaman- ların niçin o kadar ehemmiyet vermiş olduğunu Berlin'in poli tikacıları kadar biz de biliyor- duk. Cephede Alman kuman- danları, ve ihtiyat zabiti ola- rak gelen Alman mütehassıs. ları aramızdan hiç eksik olma- mıştır, Kanal'a giden Almanın is- wi Fon Kress idi. Kemik ye- rine sinirden yapılmış bir ener ji İskeletini andıran bu zat, bü tün çöl harplerinin başında bu hunmuştur. Eski Alaman orduları baş- kumandanı Fon Falkenhein, galiba, Halep'te toplanan or- dularla Bağdat'ı almağa çâlı- şacaktı, O mümkün olmadı. ğr için Filistin cephesini ken- disine verdiler. Fon Kress Ce- mal Paşanın einrinde idi. Fal. kenhein ve ondan sonra Liman Fon Sanders Cemal ( Paşasız k dl, ZE etmişlerdir. Hiç birinin durduramadığı İngiliz seli, gene bir Türk, fa- kat bu sefer Öz bir Kuman- dan, Mustafa Kemal tarafın- dan Halep aşağısında tutul. Kemal'i muştur. Mustafa rada seçtiği (o müdafaa hattı, Mili 'Miysakti Türkiye hu- farkı vardır. Bizim Suriye'de gördüklerimiz hep kırmızımsı Berlin altını idi Çok para verdiklerinden mi dir, Cemal Paşanın (fennine inanmadıklarından mıdır, yok-| sa bu cephenin alman eline geç | mesinde büyük bir fayda aran- dığından mıdır, nedir, son za- manlarda Suriye ordusunu müt tefiklerimize (devretmek için uzun bir buhran geçirdiğimizi hatırlıyorum. Halep'ten Bağdat'a giden Fondergolç Paşaya Baron ote. linde bir kre vermiştik, İh. Bir müddet sonra kendisi- nin karatabuta kapanmış cese dini gene Halep istasyonunda selimlamıştık. Bir sabah Zeytindağı ka rargâhındaCeneral Falkenheini gördüğüm zaman, bu dik boy- İu, yüksek bakışlı kumandanm. Suriye'ye nasıl bir talih getire İngilizler bu havadisten bi- zim kadar heyecanlanmadılar. Teims gazetesi: başına Fon Falkenhein geçti ve Suriye rüyasına veda etmek is. tarandı, boğuşul- du, uzlaşıldı, silâhli kuvvetin temiyen, harpsonunda kaybol - i vi mamış bir Suriye hediyesi ile İstanbul'a dönmek istiyen Ce- mal Paşaya, belki şatafat zayıf lığından istifade edilerek, bir büyük unvan verildi: o Suriye ve Garbi Arabistan umum ku- mandanı? İkinci © Başkumandan gibi bir şey.. Top, mitralyöz, tüfek, almanın emrinde ve Ce- mal Paşanın hissesi ise imzası üstündeki bu dört kelimeden i- baretti, Doğrusunu isterseniz, ku- mandan artık paşalaşan Fal- kenhein, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir, & ordu için ide menzil hizmetleri görür bir karargâh başı olmuştur. O koskoca kıt'ada dördün- cü ordu kumandanı gibi basit bir ünvanla vis rovalık (eden bahriye nazırı, Suriye, ve Gar- bi Arabistan umum kumanda: nı dumanı içinde tacını kaybet ti. Bu yıkılışın ona ağır geldi- ğini hep hissediyorduk. Onun umum kumandanlı- ğı, boş çöller (o içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşa- hıklar gibi bir şeydi. MİLLİYET i Londraya Akın! Vapurlardan eşya bo- şaltan boşaitanal LONDRA, i (A.A.) den mürekep bir filo, gümrük lerini resim tediye etmeksizin İsikarmak üzere şiddetli bir şark | rüzgârına karşı mücadele ede ede es halicini aşağıdan yu karıya doğru katetmiştir. Saat 16 da, takriben tarifelerin meri yet mevkiine £ girmesinden bir saat övvel 126 gemi, hedefleri. ne vâsıl olmuştur. Bunların ek serisi İskandinavya gemileridir. Gümrük idaresinin “Uzun oda” İsinda büyük bir faaliyet hü mensucat, makineler, ipekliler, meyve ve konservelerdir. Bu t, pek o kadar mühim ir, Zira normal talebi an- cak dörtte bir nisbetinde teca- | vüz etmektedir. Fakat fırtına olmamış olsaydı belki iki misli olurdu. Fırtma sayesirde Dura is- | ping, korkulduğu kadar mühim ile zen, âyan ve meb'us asan, son- suz nüfuz sahibi Cemal Paşa, bu küçük zabite dert anlatmak kalmıştır. Aşınmaz mermerden zan- (rettiğimiz o büyük kudret ve gurur, bir küçük Alman zabiti. nin fiskesiyle, bir alçı gibi çat ladı. Bir düşüşün acı matemi. ni ilk defa işte bu çatlaktan gör düm. İktidar filinin hortunmu mu- vaffakıyet yemi gevelemediği zaman, tersine kıvrılır ve üs. tündekini yutar, Falkenhein'in Suriye salta- | Bali aa Meler Dir alman mi şürü de gene bozgunun azıdiş leri arasında parçalanacak, İn giliz süngüsünden daradar ba- şını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil, Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, ni- şana ve sırmaya fazla itibar e- den bir memleket olduğu için, Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil, Başkumandan, müşür, ve nazır üniformaları. na sarmarak, daha gösterişli ve depdebeli düştü. Falih RIFKI Karilerimize Falih Rıfkı , Bey Zeytinda- olacak i kında kitap halinde tr. Kitapta bazı itirazlara kar şı pek enteresan bir de müna- kaşası bulunacaktır. * | Bir. Çarşıda 68 sokak üzerinde 2500 dükkân vardır. OUmumi mesahası 38000 metre murahba: tutmaktadır. Bu sahada sokaklar 16 bin, dükkân- lar 22 bin metre mürabba: yer işgal #der, Çarşıda kazançla mükellef olarak 3850 esnaf vardır, Diğer müstahde- olmamıştır. Poliste Büyükderede Üç ev yandı Yangının sebebi tah- 5 k ediliyor Dün sabah Büyükderede üç ev yanmıştır. Yangın sabah sa at 8,40 ta Padamaçka sokağın da belediye tabibi Suat ve mer- kez memuru Mirat Beylerin 0- turduğu 12 numaralı evden çik mıştır. Yangın etrafına sirayet etmiş ve ev ndrktan sonra YE İTakkimta de vam Rami hırsızları Rami ve civarnda hayvan hırsızlığı yapan beş kişinin ya- kalandığını yazmıştık, Bunlara yataklık mera Halil is- yakalanmış Bunların çalarak sattıkları hay yanlardan bir kısmı Üsküdarda Yorginin koyun sürüleri arasın da bulunmuştur. Dilenci kıyafetinde hırsızlar Merkezefendi jandarma ka- rakobu yeni bır hıza şebekesi meydana çıkarmıştır, Bunlar, kendilerine dilenci süsü vererek mahallelerde dolaşmakta ve ev lerin kaptarmı çamaktadırlar. Bu suretle, hangi evde adam bulunmadığını tesbit ederek bir Jandarma kara- Beşredil- | kolu bu kumpanyadan Abdul. lah , Hüseyin ve Ali isimlerin. de ge kişiyi yakalamıştır. Bun- ların “diğer arkadaşlarının da kimler olduğunu ve daha nere- leri soyduklarının * tesbiti içi tahkikata devam edi! Acımusluk soka- * ğında yangın Dün akşam saat 17,5 radde. lerinde Ankara caddesinde Acı musluk sokağında kâğıt tüccar larından Vaho, Avram ve şüre klösma nit kırpıntı kâğıt ardiye sinden yangın çıkmış, birkaç balya yandıktan sonra ateş sön dürülmüştür, Yangının ardiye: de çalışan istifçi iki kadınım yak tıkları ateşin: balyalara sirayet etmesinden çıkmıştır. Kadınlar evvelâ ateşi söndürmek istemiş lerse de muvaffak olamamışlar dır. Yangın etraftan görülerek itfaiyeye malümat verilmiştir. Yangın hakkında tahkikata de vam edilmektedir. Atik Ali Paşa camii tamir edilecek Edirnekapıda e Atik Alipaşa * İcamiinin harap bir hale geldiği nazarı itibâra alınarakı Evkaf Dara müdiriyetince yakında keşfi ya tamirine başlanacak. Dün saat 7,30 dan itibaren her! millete mensup birçok gemiler| rıhtımlarna yanaşarak hamle | sürmektedir. Son dakikada id. | hal edilen başlıca emtaa, odun, | eeasiseseseseaa sa fırsatını bulup evi soymaktadır | lerinden Cemal lar. Bunlar müteaddit evleri | serler i Mac Donald'ın i Yıldızı sönüyor Snowden istifa ederse o da istifa edecek OLNDRA, 1 (A.A.) — Dün akşam Lordlar kamarasında M Snowden'in istifa tasavvurunda bulunduğuna dair olarak yap- mış olduğu telmihten bahse- İ der, News Chronicle gazetesi, etmesi muh temel olduğunu yazmaktadır. LONDRATI(A.A.) —M. Mac Donald'ın intihap dairesi olan Seaham'deki amele fırkası hizibi, senelik içtimaında bir karar sureti kabul et ir. Bu karar suretinde milli amele fır- kası icra komitesinin M. Mac Donald'ın tekrar fırkaya alm. İmasmi kat'i surette reddeyle- mesi hususunda ısrar etmekte. j dir. | Her tarafta tasarruf BELGRAT,1 (AA.) Kral Alexandre, bütçe tasarruf larma iştirak etmeğe karar ver- miş ve tahsisatını 4 milyon di- Dar indirmiştir. ... Halkevleri EDİRNE | (A.A.) — Edir ne Halkevinin noksanları ikmal edilmektedir. Memurin kooperatifi İZMİR, 1 (Milliyet) — Me. murin kooperatifi faaliyete geç mek üzeredir. Bugün Amerikalı seyyahlar geliyor Buğün Eskimlond namında bir vapurla şehrimize 50 kadar Amerikalı seyyah gelecektir. # Bokordam vapuru ile dün şehrimize 200 Amerikalı seyya hı gelmiştir. Seyyahlar, dün ak şama kadar bazı şa yanı temaşa mahallerini dolaş- mışlardır. Seyyahlar, bugün ay ni vapurla memleketlerine döne ceklerdir. Evkafta maaş te- ehhur etti Evkaf müdiriyetinden maaş almakta olan eytam, eramil ve nın itası birkaç gün tehir edil miştir. Memurlara dün Genel tevzi edilmemiştir. —eme— Cemal Reşit Beyin Paristeki konserleri konservatuvarı muallim ar Cemal Resit B. Pariste kon bu konserlerle alâkadar 15 suhat 932 tarihli Figaro gazetesi diyor kiz “| red Cortot nun ideresi altında çalı Ban “İnstantanis” ler öyle şairane, parçaları muhtevidir ki bu eserler ekseriya basit vasıtalarla temin olun yanı hayret ritimlerini ve “Eyüp gü vercinleri” nde ürken kuşların kanat larından çıkan esvatı musikiyeyi ga. Hütlerin demlerini bilhassa © zikre şayan görüyârum.” Debats gazetesi de şunları yazı». yor; rialli boülrinde iel nü meşhur pianist Emil von Saner den sonra Cemal Reşit Bey eserle. rinden “Kara-Göz” ünvanlı yeni bir senfoninin orkestro ile icrasını biz - zat ve maharetle idare etti. Bu sen- foni müellifin Kara-göz perdesinde teressümünü tasavvur ettiği selma lara göre tasvir edilmiş o biribirine york va sehinal bi taka saflar M. Snowden ile liberal nazırla- | yet hafif bir lafi izle ele İ a 'HARiCT HA ERLER Gandhi'nin Oğlu da.. Üç ay hapse mah- küm oldu MEERUT, | (A.A.) — Gan dinin oğlu M. Devidas, 3 ay âdi hapse mahküm edilmiştir, Yeni Delhey'de bir tevkif YENİ DELHEY 1 A.A. — i, *. fevkalâde salâhiyetler e mirnamesi mucibince tevkif e | dilmiştir. Sabık İspanya kralının beyannamesi PARİS 1 (A.A.) — Nev- york Herald, Avrupaya ait nüs hasında, Fransa hükümetinin İspanya Kralma atfoluran be- | yanname hakkında tahkikat| yapmakta olduğunu yazmakta- dır, Bu gazeteye nazaran Fran sa bükümeti, 13 üncü Alphons Fransada ikameti esnasında biç İbir nev! siyasi faaliyette bulun | mamağı vadetmiş olmak itibari le vahim bir hâdise teşkil eden bu vesikanım membamı bulun. caya kadar tahkikatı ileri götür meğe karar vermiştir. eee e Otomobildeki Müşteriler İzmirden Karşıyakaya giderken şoförü niçin öldürmüşler? İzmirde müşteri #ıfatile bin dikleri otomobilin şoförü Nuri efendiyi Naldöken civarında 0. tomobil içinde 16 yerinden bı- çak ve kasatura ile yeli feci surette öldüren katiller. birisi Tuzlada zabıta Se ö4 tarafından © yükalanmıştır. i Yakalanan Lâz Mustafa ismin | de birisidir. Mustafanm şeriki cinayeti olan Mehmet henüz ya | kalanmamıştır. o Onun da ele; geçmesi kuvvetle muhtemeldir. ia Mustafa ifadesinde demiştir iz — Arkadaşım Mehmetle cu martesi günü ıkşamı Kemeral- tı civarında gsziniyorduk. Ar- İl, bir otomebile binip Karşıyakaya gitmemizi söyle- di. Bir otomobil geçti, onu İste medi, Ondan sonra gelen bir sa iz otomobili çevirdik, iki buçuk e e lam pazarlık e iken rün kendi nişanlısmı elinden aldığını ve onu (o öldürmemizi teklif etti, Ben de kabul ettim. Mehmette kasatura, bende de bıçak vardı, ben ona kasatura” | mi, o da bana bıçağını verdi. Karşıyakaya yaklaşırken su dökmek bahanesile ( otomobili durdurduk. Mehmet indi, Ben arkadan şoförün boğazımı sık. tem. Mehmet bıçakla vurdu ve bana da “sen de vur ne duru- yorsun?” dedi. Ben de vurma- ğa başladım, Ondan sonra oto- mobil ile öldürdüğümüz şoförü orada bırakarak ben bir tarafa o bir tarafa kaçtık. Mehmedin nerede olduğunu bilmiyorum. söylemiştir. Katil Adliyeye verilmiştir, Katil bir kadın çıldırdı Bitlisten yazılıyor; Geçen. lerde Vanda bir cinayet olmuş, orta yaşlı bir adam tü, Maktulün karısı bu cinaye- tin mücrimi olarak tevkif edil- mişti, Bu kadm Van hapishane e e gi eş ve ine gönderil. | Y e üzere eti | Gr resime ören Kongre rüesasmdan M. Asafa. | ANKARA, 1 (Telefonla) — Fırka meclis grupu bugünkü içtimamda idarei hususiyeler bütçelerinin yardımile Ankara- da yaptırılmak istenilen Dahili ye vekâleti binası hakkındaki takriri müzakere etmiştir, MİLLİYET: Bizim bildiği- İ mize göre bu mesele yeni değil İ dir. Geçen seneden beri halledil imiş gibidir. Mesele şudur: Da. |hiliye vekâletinin Ankarada | binası yoktur. Vekâletin şimdi işgal ettiği bina çok baraptır. Devlet bütçesinden yeni bir ve. İkâlet binası yapılması mukar- rerdi. Fakat bütçenin darlığı yüzünden bu karar tatbik edile medi. Vilâyetlerin iderei husu- siyelerinin iştirakile cümhuri- evi) yapılması düşünüldü. Bu meselede vilâyetlerle mutabık İnd Vilâyetlerin > anın yapılması için büt- çelerinden galiba Yüzde ikiden yüzde beşe kadar bir mikdarı- nın bu işe tahsisine dair meclisi umumilerinden karar aldılar. Tediyenin o kadar müstacel ol madığı için vilâyetler, bu meb lâğı defaten ödeyecek değiller. dir. İki üç taksitle, yari iki üç senede ödeyeceklerdir. Onun çin idarci hususiyelere fazla Fırka grupunun sym AnkaradaDahiliye ve- kâleti binası yapılacak C.H. Fırkası meclis grupu içtima- ında verilen izahat kâfi görüldü külfet tahmil etmiyor. Binanın pilin hazırlanmıştır. Yenişehir de Müdafaai Miliye binasınır yakınında yapılacaktır. Anlaşı- İyor ki, fırka grupunda müzü- kere edilen mesele budur, Meb” us Refik Şevk: vB.; bu işin ka- nuni cihetlerini | mevzuu babset miş olacak.. Dabiliye vekili de ması varit değil min olunabilir ki, diğer hükümet azası Dabiliye vekilinin bu teşebbüsünde tama men mutabıktırlar, Fırkanm ka rarı müsbet çıktığına göre Da hiliye vekâletine mahsus olan (Vilâyetler evi) nin inşasına önümüzdeki sene başlanacak iyet merkezinde bir (Vilâyetler | tar, ... ANKARA, 1 AA.) —C. H, Fırkası meclis grupu mutat veçhile öğleden sonra Reis Ve- kili Ali Beyin riyasetinde içti- ma etti. Manisa meb'usu Refik Şevket Beyin idarci hususiyeler bütçelerinin yardımile Ankara- da yaptırılmak istenilen Dahili ye vekâleti binası hakkındaki takriri üzerine müzakere cere- yan etmiş ve verilen izahat kâfi görülerek müzakereye nihayef erilmiştir. Bu sene 561 kilometrelik demir- yolu işletmeğe açılacaktır Mulhak bütçeler ANKARA, 1 (Telefonla) — Bugün hükümet Millet ii Bisine mülhak bütçelerin mütebaki kısmın da tevdi etmiştir. Bu i meyanda Konya ovası sulama idaresi, Tahlisiye umum müdürlü ğü, Yüksek mühendis mektebi, Devlet demiryolları ve limanları, Ankara imar müdürlüğü 932 bütçeleri vardı. Yüksek mühendis mektebinin bütçesine bareme göre tanzim edilmiş kadro mer- Kn zarfında lometrel ite vo Demiryolları bütçe lâyihasının esbabı mucibesinde idare. nin bu sene işler şöyle tadat olunmuştur. Ankara - Bey Hikköprü arasındaki hattın takviyesi, Haydarpaşa istasyonunda- ki geçidin yerine fevkani geçit inşası, Haydarpaşa silolarının hu- | bubat temizleme tesisatının ıslahı, Haydarpaşa limanı tahliye kabiliyetinin arttırılması, Ankara istas; istasyonunda margiz inşası, Yalnız Türk vatandaşlarına tahsis edilen san'atlar ANKARA, 1 (Telefonla) — Hariciye encümeni Türkiye. de münhasıran Türk vatandaşlarına tahsis edilen san'atler lâyi- hasına koltukçuluk, fotografçılık, havadis filmeileri, perukürl& İ ve manikürcülük sınıfları da ilâve edilmiştir. Imar müdürlüğü bütçesi ANKARA, 1 (Telefonla) — Ankara imar müdürlüği FE meç İş e er tahsisatı ilâve edilmiştir. Ke Izmir Rıhtım şirketindeki tahkikat neticelendi IZMİR, 1 liye) Ra — Rıbtım şirketinde yapılan tahkika tın son safhası hakkında vekâlete malümat vermek üzere Halit Ziya Bey yarın Ankaraya hareket edecektir. Aldığımız malüma- ta göre bu mesele etrafındaki tahkikat ve istintaklar nihayet bulmuştur. “Bir otomobil denize düştü İZMİR, 1 (Milliyet) — Şoför Faik Efendinin idaresindeki otomobil dün akşam denize düşmüştür. Şoför yüzerek karaya çıktı, Otomobil de bugün çıkarılmıştır. Izmirde ruhsatiye resmi.. AZMİN 1 KA m) ekle Me Skal iş ında ruhsatiye resmi yüzde ikiye M. Venizelos ve son (ğön intihâbet NTINAI (A.A) — Başyel Venizelos dün Pirede ya- pılan belediye intil dair matbunta âtideki beyanatta bu. hunmuştur: “Bu intihabatta mahalli avamilin tesiratı görülmüş. tür, Umumiyet itibarile bu intihabat müntehiplerin efkârı siya siyesine makes olmazsa da halk partisi namzetlerinin aldıkları reyler mezkür partinin terakkisine delildir. Pire 22 seneden beri liberal partisine sadık kalmıştır. Diğer cihetten bir ticaret mer. kezi olan Pire, her şehirden ziyade umumi buhrandan, kambiyo tahdidatmdan müteessir olmuştur, Dünkü intihabat netayici memleket efkârı umumiyesinde halk partisi lehine bir tebeddül hasıl olduğuna delâlet etmezse de Lozan tamirat konferansında Yunan menafiini müdafaa edecek olan hükümetin, memleketin tam bir itimadını haiz bulunabilmesi için önümüzdeki eylülde müddeti bitecek olan meb'usan meclisinin devresinin hitamındar |

Bu sayıdan diğer sayfalar: