2 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

2 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hasan ” İpekli kumaşlarda en mühim bir | mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! i İDEmi4 | N İ san'attır. İtriyat Hasan mustahzarat fabrikası m En son tatbik sahasma konu- lan makinalarla mücehhez as- ribir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir, (İpekiş) in en- b 1 fes kumaşları işte bu fabrika- | İ pr“ da boyanır, Bu kamaşlarda: Sin 1 — Boyalar sabittir, kat'iy- i i anal Müdür mler, Halis limon çiçeklerinden muslamtar A âleminde menendi an dikkat. Taklitlerinden sâkımnız. Hasan Ecza deposu. Ve RR Ze ve naziri yoktur. PHILIP Sın En sop sistem 930 A tip nururalı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. Alın! Tecrübe Edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Tiirk lirasıdır. ie : , « , i ir olaya Ticaret ve Zahire Korsası Kiyaselimden 1 — Antalyada inşa edilecek (Ticaret ve zahire) Borsası binası (17882) liralık evrakı keşfiyeler muci- bince 1 mart 932 tarihinden 21 mart 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu- lile münakasaya çıkarılmıştır, 2 — Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu- sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase- tinden istihsal olunur. 3 — Münakasa yukarda kayt edilen gün ve saatta Antalya (Ticaret ve zahire) borsası münakasa komis- yonünda yapılacaktır. 4 — Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 661 numaralı ihalât kanununun 10 uncu maddesi tari- fatma göre imlâ edilir. va 5 — Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret- leri olduğuna dair vesaikin ve mezküt kanunun 7 inci maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında bulunması şarttır. 6 — Taliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) borsası riyasetine müracaatları ilân olunur. o (728) büyük faide ve tesiri görülen FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI Her kullanınız. eczanede satılır. Asekri müze binası tamir e- | natı muvalkatelerile birlikte dilecektir, Pazarlığı 2-3-932| KOM, a müracaatları, çarşamba günü saat 15 te ko- (92) (687) misyonumuzda yapılacaktır, Epa Taliplerin şartname ve keşif- namesini almak üzere her gün kapi ağ ip istiyenlerin yevmi muayyenir- de komisyonumuza müracaat- On sandık içinde bir adet seyyar bakteriyoloji İaboratu- İ varı pazarlık suretile 7-3-934 pazartesi günü saat 14,30da Kom. da icra kılınacaktır, Ta- ları, (97) 038) | iplerin nümunesini Beylerbe- yinde SHH. AK. AN. Da gör- meleri ve pazarlık için ve şart- nameyi almak üzere Kom.a | müracaatları, (104) (797) ... 1. Tayyare TB. ile tayyare smektebine ait ve Şişli'de tram- vay garajı caddesinde Fort Otmümötür garöseri fabrika- sında iki adet beş yüz yedi mo- deli müstamel 59 parçadan iba ».. K, O, ihtiyacı için 14250 ki- lo yatak ve yasdık yünü kapa- 4 zarfla alınacaktır, İhalesi 22- yen solmaz. vive mevkil Sokağı: er > Cine izm 2 — Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3 — Boyandığı zaman İç. | Aksaray Şirmençavuş Arap 10 Hane Bir sene 22 dalgalı bir manzara 9 Aksaray Kâtipmmeli. Ge 2 Mektep mahalli |, (7 kumaşın her Yeri $ı ve mo ği reyi Küpetii 1 Hane id de boyanmıştır-leriğir, Yenikapı Kötipkasım © Orta 162, ii 4— Renkitün dünya ile | Hırkai Şerif Akseki o Akseki Csi Beli 9 danın erien (İpekiş moda | Karagümrük Karabaş © Kalfa iz ii iy diği ein | e e MR MmÜtehasSiS- | Unkapanı Pepasrade | Papsamde 2028 Man oda dükkân |, 13 zzat yaparlar, C.d i (Solmaz boya fabrika | Balat Karabaş Yapar iske- 19 Dkkân ez dei mi e . le: him kimya müesseselerin- | şekirenini Denirabdal | Topkapı | 336296 ii den celbetmektedir. C.si Kocamustapaşa ve cadde - 451-393 |, ivy sinde sa k Haseki Kecihatun Haseki C.si sı - 3 2 / a ya Çı ıyor Çarşı iz Çadırcılar 4842 Nİ » » * ei Yakınd. a e 5149 İki dükkün ve 52-46 MALLAR PAZARI : a eyi "” " ” 80 “ " 4 iy a yeğ KOZ, FESHANE ve BAKIRKÖY fabrika'rrile sair | » nom amdan RR alar mamulâtı mallarımızın mükemmeliyeti ve le e ri ei şHgparımızın ucuzluğu küçük bir tecrübe ile arlaşılır. | Dayehatun Valdehanı Birinci ke- 9 Oda ig : . a ari «cenjan dolayısile pahalılıktan şikâyet edenlere İÜ... hiye an vi mağazamızı ziyaret etmeden hüküm e m el A > İİ : 5 yanağa j vermemelerini tavsiye ederiz. v A 55 Meşrutahane | İkiseneiz Kostümlük kumaşların envaı, en nefis ipekli kumaşlar, sağlam ve zari | Kocamustafapaşa Ali- © Ağaç- 24-26 Bahçe e dükkân ,, o 4 , her çeşit seyahat levazımı, halis yün battaniyeler, hazır el- | fıkıh kakan «eler, ipek kravatlar ve saire... Merkezi: İstanbul, Bahçekapı, Birine İİ! Bahçekapı Şeyh Meh || Şapçıha. 9 Kahve mahalli ve ,, 7,5 Vakıf Han - Şubesi: B. O. İstiklâl caddesi Hoçoplu pasajı yanında. metgeylâni nında odabaşılığı —— | Kumkapı Kazganisadi o Patrikane 15 Arsa ig , 1 i i lük, SA > 25 Liraya Radyo Makinaları | e © Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Müceddettir, Bahçekapı Şeyhmehmet- Arpacı. O 69-57 Dükkân Üç mene 120 Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümü- , geylâni lar Tâtör ile işler, Akümülâtür, lâmba ve sair teferruatını satın alan | Çekbioğlu Alâcttin O Sabuncu- 12.14 |, 4 zat tedarik edecektir. İstanbulda Yeni Postahanenin üst ka- han C. si Ootanda telsiz telefon şirketine müracaat. Çelebioğlu Aldettin © Sabuncu. 19 , .» i han C. si istanbul Belediyesi ilânları e e . “ nd in © Devel Yöballi nakliye remhiden borçtu Şükrü Bteidiye ait fiyat ile Fatih Hocahayrettin > 8 Dükkân al o markalı (2613) pilaka numaralı otomobil botvun ödenmemesin- Fatih imi 7 dükkân “ İ den dolayı 10-3-932 Perşembe giinü saat (11) de Taksim mey- yavrularımızı ei Gü e > 'danında bilmüzayede satılacağı ilân olunur. (799) besleyiniz. Kumkapı Kürkçübaşı (İskele Cei Maa baraka arm, 6 p a e Süleymanağa I Dr. A. KUTİEL Gürbüz, kuvvetli Atikalipaşada Tavukpazarında Aravırthanı sokağında Bay- | ,, 12 GRİPE KARŞI Cilt ve zührevi hastalıklar mü- olur. Eyi camii mi dimi tehassısı. Karaköy, büyük mahall Me Samatya İmrahor Tramvay arsa : hı İeuz ila Si manada dü “| Çabuk yürür. yasbey eaddesi Nsş'eli büyür. ize vie pe e yazılı Dayan ki TEL ğ l : vi ş . arındaki müdd aya verilmek üzere müzayedeye BEAN mağ din İm Mir sumaralı ante. Deposu: Bahçekapı| konmuştur. İhaleleri Martın on altmet çarşamba günü saat on düç YİYOp) YS Şa emiyemamemi ayi etin Yek) Galih Necati | dörtte yapılacaktır. Taliplrin yevm ve anati merkira kadar ee İN ÇE Çemberlitaşta evkaf müdiriyetinde akarat kalemine müracaat- Bihin 7 ları, (685) BAKTERİYOLOG Zindanarkası E Beyoğhu Zinci icra memurluğundan: çi Dr. İHSAN SAMI yeğ ia Büleynen oğlu | Bir borpcan dolayı sübenz ve eat. Bakteriyoloji Lâboratuvarı ŞÜKRÜ ması mükarrer bir adet salon halısı ren ai: .KOCATA lü kan Kamile: tse nü saat 10 — 11 den itibaren Kasım ig rma V utma teşhisi, idrar, bal raha. paşada Bedrettin mahallesinde ayni | Uti, kazurat ve a MAM Ün mike I ŞI K Ali bâba sokak 85 numaralı bane ö- | SUYUNU ve GAZOZUNU İ roskopu, hususi aşılar ittihaar, Ka- Terzi ind nünde açık arttırma ile satılacağın- | e e erzihanesinden dan talip olanların yevüli” mezkâr. | BAKKALINIZDAN, SUCUNUZDAN ARAYINIZ. ka, Soltan Maher türbesi 160, Te | Terzihsnemizce Niko EK; tün ali de 931 — 4673 dosya numarasını ha- Het yerde fiatı evinize teslim damacanası 50 kuruştur. 20931. r muhterem - İmilen Bülinesık yl ag a A NM, Sarma pi gap ret şase motör ve teferruatı 4- eni münakasa usulü ile ve 15- 3-932 çarşamba günü saat 15te 3-92 Salı günü saat 15 te ko- mis; yonumuzda yapılacaktır Taliplerin şartnamesini almak abu kal Mr yeni Kom. da satılacaktır. Taliple- | ve nümünesini görmek üzere rin mezkür şase ve teferruatını | her gün ve münakasaya iştirak mezkür garakla görmeleri ve | etmek üzere teminat ve teklif- şartnameyi almak üzere KOM. | namelerile birlikte vakti may a ve yevmi ihale günü münaka- | yende Kom. a müracaatları. saya iştirak edeceklerin temi- (03) < (798) Lira 450 Tamamı 14 — metre terbiinde bulunan Gödikpaşada Mimar Hayrettin mahallesinde Gedikpaşa hamamı caddesinde 76 No. İı üzerinde barakayı müştemil arsanm tamamı satılmak Üzere 20 gün müddetle ilân ve müzayedeye konmuştur, Talip olanlar Martın 23 üncü günü saat 15 te kıymetin yüzde yedi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: