2 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

2 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BU AKŞAM ELHAMRA ear e Göreceğiniz. BRİGİTTE HELM WE ERLTSÇEi: Milliyet Asrm umdesi “MİLLİYET” tir. 2 MART 1932 İdarehane: Ankara caddesi, 100 Ne. BU AKŞAM MELEK Sinemasında İraesine başlanacak UFA'nın parlak karnedisi KADINLAR AVUKATI Filmindeki şarkılar üzerine bütün İstanbul halkı dans ve tagan- Ucuz apartman — Franscadan — Telgraf aâresi: İst. Milliyet Telefon Numaraları: Başmuharrir ve Müdür 24318 Yazı işleri Müdürlüğü 24319 İdare ve Matbaa 24310 ABONE ÜCRETLERİ: Türkiye için © Hariç için 3 aylığı Gelen evrak geri verilmez — Müddeti geçen nüshalar 10 ku vuştur. Gazete ve matbaaya ai: şler için müdiriyete o müracaat dilir. Gazetemiz ilânların mes'n. iyetini kabnl etmez. BUGÜNKÜ HAVA Yeşilköy sskert rasat O merke isinden aldığımız malümsta pa saran bugün hava bulutlu olacak. fır, Semanın açılması ve don ol. ması kuvvetle muhtemeldir. 1 — 3 — 932 tarihinde tazyik 871 mi-| İlmetre suhtmet en fazla nakıs! İ en az nakıs 4 santigrat idi. Kar hakkında münacat! Kar güzel şey!. Tabiatın ne resi güzel değil ki .. Lâkin AL Jahımi!, Senin azamet ve mağfi- Tetine sığınırım. Karı bizim ba şmeıza yağdırıyor vesen arşı âlâda sıcacık oturuyorsun.. Biz kulların zaten burada tan, buhrandan, yaştan, yağış. tan, kârdan ve ihtikârdan muz- taribiz... Bir desen bu güzel gözel fakat soğuk şeyi dinme- den dinlenmeden üstümüze dö- Allahım! Madem ki; hazinei gaybın ganidir.. Ucu bucağı ve dibi bulunmaz bir zenginliğin vardır. Ne olur?.. Şu kar deni- len beyaz, temiz, fakat soğuk dar fakat işe yarayan - meselâ para gibi - bir şey yağdırsana!, Galiba vcuza sen de dayanamı. yorsun!.. Biz kulların zaten ayakta Bir de yolumuzun üstüne insa- yoruz... ufak bir inhina bizi kaydırıyor. Ne lüzumu var, bizi kaydıra. cak fazla kaypaklığa!, Sen böy © e yaparsan karpuz © matörleri me iş görecek Alla- hım?1, © © Azametine, büyüklüğüne pa- ? ai yek, Sene Kürbir tekhk le arzederim ki; kar yağdırmak ua. | gr i Eğe t katındaki boş dairede amelenin pancurlara boya vurmakla meşgul Iduklarını gördü. Son bir ümit ola- tarafa fırladı ve kapıcıdan iz a — ie ümide kapıldınız efen-| lu apartımamın sahibi ML Le Creek bu daireyi müstakbel dama- | dı için hazırlıyor. | Verbois cür'eti ve cesareti yerin. | deg di. Kapıcıdan uzun u- radıya izahat aldiktan sonra, konunu uymamağa karar verdi ve er tesi gün mü v ipan M | girdi EE& ii e kızma talip oldu: — Kerimeniz Matmazel Clemen- İline sallanan Laz Be yorum. Şimdiye kadar şekil, mern-| sira ve benim çekingenliğim yüzün-| den talip olamamıştım. Fakat itiraf | ederim ki nihayet tahammül edeme- dim. Bu aşk beni ölüme kadar sürük leyecek. — Yayali hiç gözümün önünden | İ gitmiyor. | — M. Verbois, hissiyatmızdan| süphe etmeğe hakkın yoktur. Aile. | niz hakkında verdiğiniz malümat ta | beni tatmin ve memnun etti, Yalnız ben hin oğluyum. Şunu haber vere. Yam ki kanin drkremammı yakin verecek değilim. Ancak her ay bir| man; şeklinde vereceğim. Gla er okur, ne olmaz, dünya hali bul İs tikbali kimse keşfedemez. — Sizi ne kadar iyi anlayorum M. Le Crochet! — Bir mesele daha var. Evlen dikten sonra evinizi ayıracakamnız. İç güvey istemem. Bunun için sizle Te en iyi apartımanlarımdan birinde €n ivi bir daire ayırttım. Temizledim süslettim. Yalnız bu dairenin kirası. Bı isterim. Size kira bedelini indiri- rim. Fakat on sekiz senelik bür mua vele yapmak şartile.. Hınzır Verbois hemen kabul et- w — Çek güzel çok iyi bir Fikir. Dedi. Bunlar teferrüattır. Benim a kaldığınızı bana bildiriniz. İki gön sonra Verbois nişanlısı rak! Ey Rabbim! Kar yapan, kar yağdıran, (fabrikalarında şu günlerde hiç te mi grev olmu- yor?.. Oralara Kommüniselilk mik robu hâlâ girmedi mi?.. İşsiz- lik derdi başlamadı mi? Her gün bize soğuk üfleyen rüzgâr körüklerin delinmedi mi?.. Bu ne bitmez kar, ne bitmez *0- ğuk!. Ne kadar verirsen © kadar diye, bize yükleme yarabbi!.. Medeni memleket- lerde hayvanları himaye cemi. kin her kömür bir kor olup yü. reğimize yapışıyor!.. Kömürcü. lerden başka has kulun kalma- dı mı yarahbi?, Yarap se ekeilirdi deryayı rahmetinden? Altın yağıp cihana kar böyle yağına saydı. Arâde ser olurdum ösibi derdü ardan Ya dehre gelmesaydim, ya fakrim olma- sayda... FELEK Milliyet'in Edebi Romanı: 26 GÖZYAŞLARI! I 'Ve.. bunun içindir ki: — Onu bütün bütün kaybet- Dedim ve son hükmümü ver — Pek âlâ ger Naran rahatsız olmasın. Onun üzülmesini istemem. Sabahleyin yine gelirim!, N Dedim, yürüdüm, Fakat, bü “tün bunları söyler ve kapıdan ; içim içimi yiyordu. En çok üzüldüğüm © ve kendi © kendimi hırsla yediğim nekla Tdi Etem İZZET jinanayım mı, o inanmayayım mi?, hid ei Da NR Acaba bu her dal gın kızın karşısına haftalık, iki haftalık zevk arka daşı erkeğe söylediği: Seviyorum... mu idi, Yoksa benimki gibi iç- ten gelen, kalbi, beyni ciğerle- ri söküp beraber ( getiren bir sevgi mi idi?. Hâlâ bunu bilmemek, tayin edememek ne zor şey yarabbi! ». Sokağa çıkınca ne yapacağı mı bilmiyordum. Bilmiyorum dahilinde | kayyet ve mukim yerli ve taşrakı ef itabık | Tttan mntakalarma tahsis edilen dördüncü çıkan bir| olacak kızdan şu sözleri işitir sebelerden e iz. Çünkü| Siz de ötekiler kadar bemi alikadar etmiyorsunuz. Fakat ben artık ailem | den bıkanışım. Onun isin sizinle iz-| divaca razı oluyorum. İsterseniz, bir aya kadar evleniriz, Genç kız bunm söyledikten « başımı çevirmeden çrxli — Tamamile mutabık kaldık efen dim. — O halde doğru kâtibi adile gi delim, on sekiz senelik mrukaveleyi yapalım. Gittiler ve mükavel, Biray sonra düğün gec, imzalanık, » Davetli. ler gelmiş, masalar, sofralar hazırlan | gelin ortada yek! Az son ın fahri kocasrma şu mek “Ben çek zamandan beri sevdi. gin ve sevildiğim Şair Azur il bir. | e kağıyorum, Ne işiniz varsa, gö rünüz.” Davetliler, bâdiseyi öğrenip te- lehhüfle dağıldıktan sonra Le Cro ehet damadına sordu: — Vah zavallı dostum vah, şimdi De Yapaeıksm? — N: yapacağım? Boşam 'an başka çare var mı? — Ya bizim mukavele? On sekiz senelik mukavele? Ayol, ben size | ga bin frarllık apartımanımı üç bin İranga bıralemıştım... —E. ne yapayım, kabahat bende mi? Ben mukaveleyi bozamam ve mukavelenin bir harfi bile hilâfına bareket edemem. Pekâlâ ki, bu zamanlarda bir apartıman bul mek, bir kadın bulmaktan çek güç. | Askeri tebliğat Eminönü askerlik şubesinden: 1 — 328 doğumluların ve bu do- umlularla muameleye tabi bulunan İarm ilk yoklamalarına 5 Mart 332 den itibaren başlanacağından Eminö nü kazası mıntakası dahilinde mu- günlerde ve ya. alı vesnik ile müracaatları ilân olu, | nur. 2 — Yerli efradın yoklama gün- leri: B- Diy ve Gl yeleri nüfusuna mukayyet bulunan. ler 12 mart ilâ 17 mart 932 zevaline kadar. € - Alemdar mahiyesi müfusuna bilirsiniz | | ni edecektir. İKİ SİNEMA VE GÜZELLİK KIRALİÇESİ OLAN: YEANNE BOITEL ve LOUİSE LAGRANGE tarafından temsil edilen KADINLAR AVUKATI Herhalde görülmesi mürkün en güzel temaşadır. Gel Vazife Filmi mevslnin en büyükdramıdır. Bu film harp esnasında bir ai AN siei 9, 30 — 'MAJIK Simamarda HOLIVUTun İç Tamamile Frunsızca sözlü film SUZY VERNON ful Bugünkü program İstanbul — Saat 16 den 19 a ka- dar gramafon, 19,5 Cennet Hanım ve Yesari Asım Bey saz beyeti. 20,5 Selim Sırrı Bey konferesr. 21 Bel kis Hânrn heyeti, 22 Cazbant. Belgizt — (421) 19 Almanca | ders, 19,30 şarkı. 20 milli şarkılar, 2030 konferans, 22 radyo orkestra” sı, 22,50 cazbant. Bükreş — (3942 m.) 20 Viyelen- #el könseri, 20,30 konferans, 20,40 piyasç konseri. 21,15 keman kon- seri, Budapeşte — (350, m.) 1820 ha- İ fif masiki havaları, 19,33 operadan alınan şarkılı bir komedi. Röran — 4411 m.) 15,30 şarkı ve konser, 20 gramofon, trbbi müsaha- be, 20,45 opera. Varşova — (1411 m.) 12,50 muh. telif, 1930 gramofon, 1945 radyo İurnâi, 20,15 çingene şarkıları. 21,10 | apera şarkıları. Viyapa — (5172 m) 1905 Fran- sezen ders, 19,35 haberler, 20.05 gra- mofan, 21 komedi, 22 dans havaları. İRTİHAL Eczacı İsmail Etem Beyin hare- mi ve Fuzuli Nabi Etem Beyle rin valideleri Aliye Hanım irtihal etmiştir. Cenazesi “bugün esat on birde Şişli'de Ahmet Bey sokağında Ananyan apartımanmın üçüncü ka- tandaki 8 numaralı dairelerinden mukayyet bulunanlar 19 mart ilâ 24| kaldırılarak Maçka | kabristanına mart 932 zevaline kadar. defnedilecektir. Mevlâ rahmet ey- D - Sirkeci merkez nahiyesi nüfu- | 1Y6. suna mukayyet bulunanlar 26 mart Mâ 31 mart 832 zevaline kadar. 3 — Nahiyeler nüfasuna talebeleri kinci maddede yazılı günlerde — hikimliğinden: Zayi — Kadıköyünde Süleyman gali al Bey sokağında Ali ve Fatma Halet etmeli. namların” maaş tüzdanları zayidir. Yenileri alacağından eskileri hü- Mecit Sultanahmet beşinci sulk hukuk “Terekesins mahke- caat edemeyen yerli efratta bu wüd-| memizce vâz'iyet edilen Ali Riza det zartmda şubeye müracaat edebi- | e. ye giç Anadoluhiserr Toplar ö- İirler, 5— e ei e mada ibraz edecekleri vesaik. A - Uüfes cüzdanı (cüzdanı zayi olanlarda müracaat etmelidirler) B - Üç kıt'a vesika fotografı € - Mektep şehadetnemesi vesikası (memur ve talebe için) D - Askeri ehliyetname (Askeri tedrisat görenler için), at mi, üç saat mi? veya | mezkür gün ve saatte münde 19 No, dı bakkal dükkâninda mevcut emvalin toptan olârak $ — a | 3 — 1932 tarihine müsadif Cumar- tesi günü sazt 15,30 da satılması ka- #argit bulunmakla talip olanların eşyanın bu- hunduğu mehalle gelmeleri Kizurmu ilân olunur. Hayat Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kâin ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. Türkiyede bilâfasıla icrayı muamele etmekte olan ÜNYON kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır. mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. EK HEYETİ UMUMİYE DAVETİ Türkiye İş Bankası Meclisi İda- resinden : Nizamnamei Esasimizin 45 inci maddesine tevfikan Alelâde hisse daran heyeti ümümiyesi 27 Mart 1932 pazar günü szat on beşte Al karada Bankânm Merkezinde içti ma edeceğinden hissedaranı kira mm muayyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica © Munur. Nizamname Esasinin 49 uncu maddesi mucibince gerek asaleten gerek vekâleten 50 hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Ancak vekillerin de şahsa hisse- dar ve sahibi rey olmaları Jâzem- dır. Hissedaran hâmil oldukları his #e senetlerinin miktar ve mumarala. rını mübeyyin bir cetveli ve mez- kür nizameamein 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedarandan bi- zini tevkil suretile heyeti umumi” yeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuubahis cetvelden başka Mer- İ kezi İdare ve şubelerimizden alabi- Jecekleri wekâletnameyi yevmi içti- madan bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. Ruzmamei Mürakerm Berveçhi Atidir: 1 —İMeclisi İdare ve mürakıplar raporunun okunması, 21931 senesi | bilânçosunun tasdiki ve Meclisi İdarenin ibrası, 3 — Temettilün sureti talesimi ve tarihi tevziinin tesbiti, 4 — 1932 senesinde Meclisi İdare azalarına verilecek ücretin tayini, $ — 1932 senesi mürakaplarının intihabı, 6 — 1931 senesi miirakıplarına ve- rilecek Wcretin tayini. Kaza ALMAN KİTAPHANESİ Beyoğlu Tünel meydanda 523 Yüzü ve Otomobil Istanbul Mekkemei Astiyesi Al tancı Hukuk Dairesinden: İstanbul. da Salmatomrukta bahçıvan oğlu 80- kağında 76 rumaralı hanede muki- me Madam Paraşkevi tarafından mahalli mezkürda mukim iken ika- metgâhı meçhul Meletioe Kozmidi Elendi aleyhine ikame olunan bö Şanıma davasından dolayı berayi teb Jiğ irsal kılman dava arzuhali sareti #üddeialeyh mahalli mezkürü terk ile bir semti meçhule gittiği müba- gir tarafından gerh verilerek bil tebliğ iade kılınması üzerine müd deinin talebile huluk usuli muha- kemeleri kanımunun 141 inci mad- desine tevfikan ittihaz kılınan ka rar mucibince ilânen vaki tebligata rağmen müddelaleyh muayyen olan günde tahkikat hâkimi huzuruna gelmemiş olduğundan gıyabında iç- ra kılınan tahkikatta müddeinin gas hitleri dinlenilerek tahkiksta hitam verilmiş ve bu suretle vaki muame- Jeden bahis ile gıyap kararmın teb- iği de tahkikat hâkiminin kararı 4£ için 29-3-932 tarihine müsadif Sa is günü saat 13,30 tayin ve bu hu- Sunta tanzim edilmiş bulunan mus- meleli gıyap kararı mahkeme divan hanesine talik kılınmış olduğundan müddeialeyh işbu ilânm neşri tari. hinin ferdasmdan itibaren on beş gün zarfmda mezkür kanunun 402 inci maddesine tevfikan itiraz der- meyan etmediği ve icreyr muhake- me için muayyen olan vakti mezkür da İstanbul mahkemci asliye sltıncr hukuk dairesinde harır bulunmadı. ğz ve vekil dahi göndermediği tak- dirde gıyaben cereyan eden muame- İelerin muteber tutularak gıyabında muhakeme icrasile intacı keyfiyet edileceği malüm olmak üzere ilân İ RUS GENERALİLE evlenmiş bir ALMAN kadının romanıdır. İYARASAJ l Die Fledermavs i Yeni neşriyat MUHİT Muhit'in nefiş ve mebzal tesinili 41 inci Mart nüshasında Falih Ref- kı Beyin “Nasıl yazıyorsunuz. #9- aline cevap teşkil eden gayet entere san bir mülâkatı; Ahmet Cevat Be yin klâsiklere ait yeni bir makalesi; Şeyh Calibin Büyük mesnevisi “Tü k,, tan bediğ bir j r olarak bi tamam bir kaç küçü 2el şiirler ile intişar etmiştir , ——.—. e MAADİN ve CEVAHİR VE MEVADDI MADENİYE 7 A. Şirketi hissedaranıns ilân Ticaret kanımunun 361 inci mad- taki maddesi ahkâmma tevfikan 23 adin ve Cevahir ve Mevadd: Made niye Türk Anonim Şirketinin hisse daran heyeti umumiyesi mevaddı a. tiyenin müzakeresi srmnmda gele cek şehri Nisanın 3 üncü Pazar gü. nü saat 15'te Şirketin Galata'da, Merkez Rıhtım Hanında kâiu mer kezi idaresinde sureti adliyede akti içtiman davet olunur: 1 — Moelisi İdare raporu ile mil. Takıp raporunun kıraati 2 — 1081 senesi hesibatınım tas diki ve Meclisi İdarenin tebriyei 3 — Meclisi İdareden çıkan aya darın yerine diğerlerinin. tayimi ya but tekrar intikapları, 4 — Ahvali maliye sebebile 1052 senesi için Meclisi İdare azalarının hakkı huzurlarmın kat'ı, $ — 1992 senesi için bir mürakap tayini ile tediye olunacak ücret mik tarmın tesbiti, 6 — Ahvali maliye vezair eshap dolayısile şirket uhtesinde buhundn. madenler hakkında Meclisi İdarece verilmiş olan mukarreratın tasdiki, 7 — Ticaret kanununun 328 ve 324 üncü maddelerinde smüsarrab müsaadatın İdare Meclisi azalarma verilmesi hususunda Meclisi İdate- ye salâhiyet itasr, Kdakal beş hisec senedine malik olup işbu içtimada bilâsale veya bil. vekâle hazır bulunacak zevatın “Bi taret kanununun 371 inci maddesi mucibince malik oldukları hisse se- netlerini yevmi içtimadan Jâakal bir hafta evvel İstanbulda Şirketin mer keri idaresine veya Paris'te Laffitte sokağında 27 numaralı Compegnie Française des Minesdu Lauritm mam şirkete tevdi çimeleri llzrmılır. Meclisi İdare Sanki Allah bir saniyelik hu Mi serseri | zuru bile bana (çok görürmüş gibi yine içime bir vesvese düş gibi: gibi caddeleri bir mezardı ve.. ben beyni vi rılmış bir adamdım!. ... Eve ne zaman geldim/. Nasıl geldim?. Bunların da hiç Birisini bil. jmiyorum! Ancak elimde çıkarıp gitmişti?. Ve.. sanki 9 erkeği gözüm. ğum su bardağını çattadak ye. dar glam ve akm bir re atıp; — Hayat mi bu?. zeledim: — Yarın sabah yine lek. — Aramasaydın e gelmiye. karşısında söyliyecek sö bulamadım. Baygındım. Pe — Naran., Naran!.. Diyor. Bir gecenin içinde çektiğim azap ve ıztırabın da- yanıksızlığını gözlerimden si. — Ovh.. yavrum!, tuttu- dum. Bu kadar evbam, bu ka- Diye boynuma sarıldı, söz kıskanç | verdi: mel. Bir daha böyle şeyler yap- kinli bu ne şen ve mes'ut sabahı idi? Yine bir haftadır beraberiz. Gülüyoruz, Eğleniyoruz, Geziyoruz!, miyoruz!., Şeniz, Mes'uduz?.. — Allah nazardan sakla. li — Şeytan - kulağına kur. şan! ie On beş gün sonra İşlerim yine çoğaldıkca €0- i çalışma, intizam, dikkat, daş is tiyor, Öbürü dikkati yalnız emdirme çi arya tarafı avarelik, kaytsızlık ve bol bol tenbelleşip gerinmek!, Yalımı siyasi vaziyek değil, askeri vaziyet te çok nazik ve hassas, — Kıldan terazi üzerinde duruluyor!. Dedikleri gibi. Nazırlar meclisi ber gün top 'Erkân harbiyei umumiye- de.. dehşetli bir faalivet var!

Bu sayıdan diğer sayfalar: