7 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

7 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iran mektuplar : Tİ Eski doktor, doktor ve üdayınabit hekim! Komşu memlekette umumi sıhhat ve doktorların vaziyeti nasıl? Tahranda yeni açılan bir cadde. (Milliyet) — | hanei Ahmediye” ile İranın cenup kısmında kış, ol- hanci devleti” dir. TAHRAN, dukça mutedil | geçtiği için bu)” mmtakada nezle ve diğer bün- düf edilir. Bu sıcak ve kuru ik- limde, verem yok denecek ka. dar azdır, Arasıra, münferit dizanteri, ıtma gibi hastalık- lar görülür. Evlerin içinden ge- çen havuzların, sıtma hastalığı mı tevlit eden sivrisineklerin 'atle çoğalmasına hizmet et muhakkaktır. Yakm zamanlara kadar çay kadehlerinden, tabaklardan tu- tunüz da apdeshane ibriklerine varırcaya kadar, her şey bu ha vuzlarda yıkanırdı. e Sular, bu yüzden taaffün edip etrafa fe- ha bir koku reşrederdi. Bu havuzların büsbülün or- tadan kalkmasına dir. Bu temin edildiği takdirde, cenubi İran © halkınm umumi sıhhatinde büyük bir salâh hu- sule gelecektir. Bu havalide ayni zamanda asabi ve dimaği (o hastalıklara sık sık tesadüf © edilir. Yaylâ mıntakasına gelince: (Burada kış mevsimi, çok soğuk yapar. Yaz mevsiminde de hava, çok mütehavvildir. Rutubet, daimi denecek haldedir. Bu yüzden zatürree, zatülcenp, verem, ro- matizma, kalp hastalıklarının enva ziyadecedir. İran Arabistanı ile, Keylan ve Mazendiran eyaletlerinde ise sıcak meleketlere o mahsus hazım hastalıkları görülür. Bir taraftan, çeltik tarlaları *da muhitin sıhhati üzerinde te. sir yapmaktadır. Bu havali su- ları, uzvi maddelerle dolu oldu ğundan, daleki: ve | safralılar, her yerden çoktur. Bundan maada, İranın bazı yerlerinde bir aralık şarbon hastalığı da intişar etmişse de, son alınan tedbirler sayesinde bir dereceye kadar ö- nü alınmıştır. İranda tababet ilminin adı Hikmet, doktorun hastalarını kabul ettiği yerin adr mahke- medir, İranda belli başlı hekimler, in mahsus lâkaplarla a elimi azam, filozofüssal- taha, A'lemüddevle... Emiri a'lem, Mesihüddevle, ihyaüd- devle gibi... lerinin isimlerini taşırlar. Sok- era Lokmanüddevle gibi... İranda tababet, iki türlüdür: Yeni tababet, eski tababet. Ye- ni tababet müntesiplerine dok. tor denir. Bunlar, Tahrandaki tıbbiye mektebinden mezundur lar. Bu mektep, yakın zaman. İsra kadar, laboratuvar, seriri- yat gibi müesseselerden mah- rumdu. Son senelerde, noksan- ze ikmal edilmiş, tedrisatı yo- 8 girmiştir. Diplomalı doktorlar, Tah. ran marizhanelerinde (hasta- ne) bir müddet staj görürler. Tahranda bir kaç (hastane varsa da en mamurları “Mariz- MİL&.IYET PAZARTESİ MAKT 'HARICT HA ERLER Ne yol takip Edecekler? Cemiyeti akvam mec- lisi bir türlü karar veremiyor CENEVRE, 6 A.A. — Cemiyeti Akvam heyeti umumiye içtimamın önümüzdeki hafta ortasından daha uzun bir zamana kadar temadi etmi yeceği ve tahdidi teslihat konferan- yeni tacağı söylenebilir. Her iki içtimada bulunan başlıca murahhasların mütalcası Çinlapon ihtilâf ile tahdidi teslihat meselele- inin bir arada müzakere olunamıya- cağı merkezindedir. Cemiyeti Akvam heyeti umumiye- vi Mi çok hatiplerin isimleri vardır, bunlar pazartesi günü öğleden sonra dinle necektir. Bundan sonra heyeti umumiye, şüphesiz bir komite ihdas — edecek- tr; bu komite, müzakerat meticesin- de elde edilecek malümat ve izahat tan istifade ederek nihai bir karar | seti tanrim edecektir. Bu messi, ol dukça müşkül görünmektedir, bi. hasın murahhas heyetler © Mançari ve Changhai işlerini beraberce müza BAZ | kine mele Külü mü Bilhassa | leri takdirde itü mü. “Marizhanei Ahmediye” muat. | <alletecektir. ii orta | O Bu müşkül iktiham edildikten tar bir çiçek bahçesinin a. z z sonra diğer bir müşkül daha zuhur mda gözalıcı, koğuşları t©- | etmesi ihtimalı vardar, bu da dün öğ- miz ve muntazam bir sıhhat e. | eden sonra M. Politis tarafından i- vidir, leri sürülen ve heyeti umumiyenin Her hastanenin ihtiyacına i göre muvazzaf doktorları var- dır. İranda yeni tababetle meş- gul olmayan bir sınıf hekimler daha vardır ki, bunlara “Mir- za” denir. Bunların da reçete leri diğer dektorlar gibi eczane lerde muteber addedilir. Mirza. lar İranda açılan İngiliz, ve A- merikan hastanelerinde ( veya maruf doktorlar hizmetinde bir | beli ike kaç sene patik gördetik yötişir | ee El ekip elekleri yolan e ler. maktadırlar. İranda mikdarı epeyce çok | OM. Boncour avdet etti lan diş hekimleri ve, eczacılar) | ie AA be, böyle ameli şekilde yetiş- | 5. Sie ii MAYA di buraya vâsıl olmuştur . Köy hekimlerine gelince: Bunlar, şimdiye kadar hiç bir şi kontrola tabi olmayan bir te- | Sabık Hidiv “|Hakkında bir haber komisyon teşlciline lik bulunan teklif yüzünden zuhur edecektir. Bu komisyonun faideli olup olm yacağının münakaşaya mahal verme si ve murahhas heyetlerden ekserisi- nin mesele ile münhasiren meclisin meşgul olmasını istemesi kuvvetle muhtemeldir. Bütün bunlardan şu anlaşılıyor ki: Henüz müzakerat, matlüp meti- celeri vermemiştir. Ağır mes'uliyet- liyetlerine de set çekmek üze. redir . İranda meşhur doktorlar. hepsinin birer eczanesi vardır. Hastalarının ilâçlarmı bu ecza nelerde yaptırırlar nn bu yüz. den az zamanda on binlerce tü men kazanan doktorlar, sayıla- mıyacak kadar çoktur. Eczane si olmayan doktorlar da eczacı larla hususi surette anlaşırlar. Bu eczanelerden başka, İran da bizim eski Mısırçarşılıların işini gören aktarlar da vazi. yetleri şayanı odikkattir. Dük. küânlarında, türlü türlü, kabuk- lar; otlar; çiçekler; yapraklar; çekirdekler, usare ve hulâ: hap ve macunların, baharların; hayvan safralarının, deniz yo- Lindbergin oğlunu sunlarının, envar bulunur. kimler kaçırdı Bir kısım İranlılar, bu neba- | © TRENTON, (Nevyork) 6 ti ilçlera sağhel öürlnr ME | ia di a esl amafih, aktarların reçetesiz i- lâç satması memnudur. Eski tababete adeta dini bir rabıta ile bağlanan buzı İran- lılar, sıhhat ve afiyet için “Anasırı erbaa” ile latı er. baa” nın müvazeneti lâzım gel devlet polis erkân: arasında aktedi. Vali, çocuğu kaçıranların ağlebi diği fikrindedirler. ihtimal haydut smatörleri olduğunu Dört unsur hava, teş, su, | Vek eya yaşana Gin baş topraktan ibarettir. sağ ve salim olarak ebeveynine iade | Dört ahlat ta kan, © safra, | geek ve bulunduğu yeri polis ee balgam ve sevdadır. Lindbergh'e bildirmek olduğunu an- Gıdalar, mizaçlarına göre ya | İıyacaklarını ilâve etmiştir. yaş—sıcak, ya kuru—sıcak, ya yaş—soğuk, ya kuru soğuk o- İur.Meselâ üzüm germ-ter yani yaş sıcaktır, et kuru (sıcaktır, süt yaş sıcaktır ilh.... Bir kısım hastalıklar, kanın fesadınden, diğer nevi hastalık ranlık mubitlere kadar maktadır. sokul. İran hükümetinin, idaresini bir Fransız doktoruna tevdi et tiği Pastör müessesesi, son za marlarda mühim mikdarda se- larda safranı galebesinden, balgamın bedende eriyip eksil mesinden, seyyalei asabiye işi- |”. > Sg ni gören sevdanm vazifesine ha | riYolojihanesinde her nevi mik el gelmesiden neş'et eder. Ma roskopik tahliller yapmakta, amafih, haller bir kısmında, es | büyük tıp âlimlerinden mürek- di ebalsiz itikat ruhu yaşar. | kep bir hey'etin nezareti altın. ken , diğer taraftan İranm her | daki tıp fakültesinden her sene tarafında -yeni yeni doktorlar | yeni yeni doktorlar vetişmekte yetişmekte ve fen güneşi, par. |dir . lak ışığı ile yavaş yavas, en k Y.N. ” İrom istihsal ederek her tarafa göndermekte ve hususi bakte. sinm mesaisini biraz teahhure uğra- | len bir konferanstan sonra Nevyork valisi Mr. Moore Lindbergh'in oğlu nun yakında sağ ve salimi olarak sile | devam CHANGHAİ, 6 A.A. — Çin me. nabiinden tereşşüh eden & haberler Nanzinng - Kiating - Taitzang hattı boyunca Japon taarruzlarının devam liyetlerini Çinlilere atfet. mektedirler. Bu tebliğlere nazaran son Chapsi, Kiankvan ve Voosung muharebelerinde Çinlilerin düçar ol- dukları zayiat, 7000 telef © ve 3000 yaralıdan ibarettir. Bu zayiatm Ja- İ pon zayiatmın 10 misli olduğu söy- Jeniyor. Bundan başka Japon © tebliğleri, Woosung istihkâmlarının Çinliler tarafından tahliye edilmeden evvel im edilmiş olduğumu ilâve eyle dayan kr yetleri Meni z uv wa, vaziyetin bam kame sa duküm beyan etmiştir. Mumsileyh Japonya nın devletlerle teşriki mesai edeceği- ni vadetmiş fakat vaziyette salâh bu men pie ordusunun müstacel meselelerin halline ihti- mamla nezaret edeceğini söylemiştir Japon bahriye nazırının öbür gün “| Changhai'ya muvasalât etmesi bek- lenilmektedir. Çinlilerin yeni kuvvetleri CHANGHAİ, 6 AA. —Çin menabünden alınan ve henüz tesy- yöt etmeyen haberlere göre Çinliler son 3 gün zarfında 33,000 kişilik takviye kıtaatı almışlardır. Diğer taraftan, jeneral Tehen - Tehen tarafından kumanda edilmek lemekte olduğu beyan pr mele Japon kuvvetleri LONDRA, 6 AA. — Teke dam Japon büyük kuvvetlerinin kendi mevzileri üzerinde kalacakla. İ rını ilâve eylemiştir. İ © LONDRA, GA-A. — Changhaj- - dan bildirilyor: Observer gazetesi, İ Japonların 20 kilometrelik | minteke İ haricinde bulunan Hoünntoü kasaba. sm işgal etmeleri yüzünden Çinli. lerin memnuniyetsizlik içinde buhun- | zmu bahseden Wickam Steed Japon taarruzu ediyor Son muharebelerde Çinlilerin za- viatı 7000 telef, 3000 yaralıdır Yeni kuvvetler getiriyorlar Tali ziraat mektepleri için yen. bir program hazırlanacak ANKARA, 6 (Telefonla) — Ziraat Vekâleti tâli” zirma" mekteplerile bugünlerde çok meşgul olmaktadır. Bu mektepler: ziraatimizin icap ettirdiği uygun bir şekil verilmesi mukarrerdir Mekteplerde bu maksadın ruhuna tevafuk edecek bir ders ve tatbikat programı hazırlanacaktır. Tesbit edilmiş olan esasla ” suretle edilebilir: TâH ziraat mekteplerine alınacal talebenin bizzat çiftçilik yapanların evlâtarından olmasına ve eki gıktıktan sonra da kondi ziraat işlerinde çalışacaklar. dan bulunmasına bilhassa itina edilecektir. Tâli ziraat mektep. müdafsasının temini için bu mevkiin Era tedrisat zmeli ve tatbiki olacaktır. Her mektep bulundu. kendi ellerinde bulunması lâzım ol- duğunu beyan etmiş bulunduklarını yazmaktadır. Meselenin mahiyeti ğu mıntakanın zirai ve iktisadi ihbtiyacatına muvafık ders ve tat- bikat programları takip edecektir. Tedrisat tatbik ve ameli ma: hiyette olacağına nazaran bu kabil Ziraat mekteplerinden çıka- cak Efendilerin memur olmayarak bilgilerini filen istihsal saha- LONDRA, 6 A.A. — Çin - Ja- | sında tatbik edebilecek kabiliyette yetiştirilmiş olmaları esastır. eme pon ihtilâf Sunday Times kâf ve işleri oluruna bırakmak” dan ibaret olan ve birçok lagiliz gazete leri tarafından iltizam clunan siyase tin leh ve aleyhindeki mutalenları Mümsileyh diyor ki: yete olduğun dan, | haydan bil Şanghayda 60 binden fazla Japon askeri varmış MOSKOVA, 6 seri — Tass Ajansı bildiriyor: Şang- dirildiğine i gün sekiz bin Japon piyadesi göre evvelki işleri oluruna Hear siyaseti teh. | Liuhe civarında karaya çıkarılmıştır. Japon kuvvetleri Şanghay- likelidir. Zira Çin'in Japony: Japonya tarafın | Nankin demiryolu hattı üzerinde kâin Tsianding istasyonun dan imtisasi, m ne piyasaları- | doğru yürümektedirler. Çin müdafaa hattı Wadikatzden Sakane Bin uzak şarkta lm di tılması tehlikesini intaç edecektir. Balamir Alain, Jae alar intaç edecektir. LONDRA, 6 A.A. — Japon ma- tarafından inin büyük | zenge kadar uzanıyor. Bu hattın cenubunda Wangtin mıntaka- sında mühim Çi, mütehaşşit bulunmaktadır. Japon- lar Çinlileri Bacanın Ör prkürimek iz istedikleri için 20 kilo- | va barekâtinda devam eylediği tak tak | metrelik mmtakanın hududunu dirde Amerika'nın filosunu tezyit e. | istihbaratın, ateş etmişlerdir. Sor bide Güle be veni kamatı muhase ve Ea lerdir. ei iki râkibi ölmüştür. tili hakkında verilen emir, bie tenir hükmi emişli. Ba tele bi bassa oldukça yakın bir zamanda bir mütareke aktolunacağı ve bunu Çin - Japon meselelerini kat'i bir tarzi den dolayı çok kuvvetli te tatili ve bu suretle Japon büleü. metinin enzarı dikkatini müstacel, mali ve iktısadi meseleler atfe meydan bulacağı kanaati Japon tahvillerinin yeniden borsada hara setli muamele görmesine sebep ol. muştur, MOSKOVA, 6 A.A, — Kul - Min - Tang, Rusya ile Çin siyasi münascbatın tekrar karar vermiştir. Cenevrede münakaşalar CENEVRE, 6 A.A. — Dün ak. şam Cemiyeti Akvam umumi komiz Çin - Japon tesisine beyan etmiştir. Bundan sonra söz alan M. Pelitis iki esaslı prensipi okumak lâzım gel diğini söylemiştir: Milletlerin mülki © tamamiyetine ve siyasi istiklâline risyet ve beynel | ? milel munhedelerde — verilmiş olan raya talik edilmiştir. İtalyan amirali CHANGHAJ, 6 A.A. — İtalya amirali Cavagnieri, dün Trento kru- vazörüle buraya gelmiştir. Mumaileyh, Japon amirali Nomu- ra ile beraber Woosung'u ziyaret dukların: ve Nanziang mevzilerinin | eylemiştir. | Almanyada Yunanistanın İmtihabat Mali vaziyeti İM. Brüning propaganda seyahatine çıkıyor BERLİN, 6, (A-A.) — M. Brü. İ ning, Almanya'nın birçok şehirle. lerinde intibabat münasebetile bir propağanda seyahati yapmak üzere salı günü Eerlin'i terkedecektir. Mu | Çelik miğferliler İç BERLİN, 6, (A.A) — | kadar leraliyet İ kâr mahaffilin gazetesi olan sez Zeitung, bundan sonra Çelik mağf, İ lilerin Tesmi mürevviçi kir olamk İ | Berlinde ecnebiler de daimi surette yerleşmiş olan nebilerin miktarı 128,598 dir. Payi- tahtin miktarları en fazla olan ecne- biler Lehlerdir ki adetleri 29,314 tür, Onlardan sonra Avusturyalılar. mesire gilin Uzak yrk ebalsinden 402 Çinli | ile 500 Japonyalı vardır. Tahdidi teslihat ve Almanya l BERLİN, 6 A.A. — Reisicumhur Hindenbourg, tahdidi teslihat kom i Alman murahhas heye- | ti relsini kabul etmiştir. Mumaileyh, reisicumhura müzakeratın hali hazır daki vaziyeti hakkında izabat ver miştir maileyh evvelâ, Esten'e gidecektir. | M. Venizelosun meb'u- san meclisinde izahatı ATİNA, 6 (A.A) — M, Vel nizeles, dün meb'usan meclisin de Yunanistan'ın iktisadi ve mali vaziyeti hakkında izahat | * vermiştir. Mumaileyh, bilhassa ahvali maliyesinin salim olma. “edi, | sından ve Yunanistan'ın ticari taraftarı muhafaza | bilânçosunun müvazene halin- de bulunmasından dolayı ecne- bilerin drahminin istikrarını i muhafaza ve harici borçlarını İttfa edebilmesi için Yamenizta. na mali muavenette bulunmak;| BERLİN, 6, (A.A.) — Berlin. | isteyecekleri mütaleasında bu- | lunmuştur. M. Venizelos, Yu- manistan” 'ın dinleri üzerinde taz fırkalar rücsası, vaziyetin müş- külütn müttefikan kabul ve teslim etmişler ve hükümete müzaheret vadirde kulunmus. lardır Usakta bir kuduz köpek 71 kişiyi yaraladı UŞAK, 6 (A.A.) — Kuduz bir köpek 11 kişiyi yatalamış- Harekâtı askeriyenin kat'i suret. | ter. Yaralılar dün İstanbula hareket etmişlerdir. Başka yaralılar köpeklerin olup olmadığı aranılmaktadır. Şehirde | lanmıştır, itlâfına, baş- Milli âbidelerimizi kimler yapacak? San'atkâr ve mütefekkirlerimiz bu mesele için ne söylüyorlar? Milli abidelerimizin Türk san'atkârları tarafından yapıl- ması fikri etrafında münevver ve san'atkârlarımızın mütalea. larını meşretmeğe devam edi- yoruz. Bugün de müstakil res sam ve heykeltraşlar birliği re- ne, iki çamur yuğurucusuna yüzbir lerce lira verip paraların mem isi ressam Nurulah Cemal Be- yin noktai nazarmı dercediyo- görmek | ruz; “| Nurullah Cemal Beş ii Kere ezin vvetle söyle, ki, ME abiler yapa: hem Kripe'den, Kanonika'dan muvaffak olarak yapacak ürk san'atkârları mevcuttur. Bun. larm isimlerini saymıyacağım, çün kü Romalı ve Viyamalılara belini marlanmasına önüyak olan zevat, genç arkadaşlarımın propagandasını yapıyorum zannedecekler. Halbuki, z Tün mayan san'atkârlara yaptırılmasına ne akıl, ne mantık, ne de iz'an er- mez. Bu meseleyi o hangi taraftan tetkik etsek bu neticeye varır, aksi- ne ihtimal bırakabilecek bir tek çı- kış yolu bile bulamayız. Hars ve fikir cihetinden, en kuv Zem vetli deliller | elimizdedir. İnkılâp, bir Türk yaratılışıdır, Garbin tazyi- kine karşı savlet eden bir Türk bam lesidir. Bunu, bu tercih, meder yim Kral ar kani? Av Tapa başka sanfatkirlar ma kal. san'atimizin uyanışı için abidelerin yalnız ve yalnız. san'atkârlarımeza yaptırılmasını adeta bir prensip te- vesine yükseltecek olanlar, fikir a-| lenen dr temin samlarımız, kellerin önünden geçerken, her za Onları himaye etmek, bilhasın onla | man, genç Muhit. ra faaliyet st hazırlamak, Ti tin Sebetinin bir sözünü (hatırla kiyemin fikri yükselişine sağlam bir | rum: zemin » Ben, biraz i — Bak bu fena abideye, leri giderek, bunu böyle düşünme. | ti bana bir gün Muhittin, büyük iri yene “vatan ve mill har haini, di- yeceğim. Tekzip eden çıksm. Gelelim iktısadi cihete. İsimleri | ya K, harfile

Bu sayıdan diğer sayfalar: