7 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

7 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Süt Veren Annelere Fostfatlı MİLLİYET PAZARTESİ 1 Şark Malt Hulâsası Kullanınız sütünüzü arttırır Çocukların kemiklerini Kuvvetlendirir. Nafia Vekâleti Ankara şehri içme suyu komisyonundad: Hisar'da inşa “edilmekte olan su hazinesinin kosunlar ve şehir borulama raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyon için font boru dirsek, vana su saati (kontör) ve teferruatı ve yan- gm muslukları gihi malzeme, ile bazı alât ve edevat satın alma- caktır. İşbu malzeme, alât ve edevat yekdiğerinden ayrı alâtr gurup halinde olarak 16—1—932 tarihinden itibaren iki ay müd ! detle ve kaplı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 16 Mart 932 çarşamba günü saat on dörtte Işıklar caddesinde İçme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra edilecektir, Teklifnameler ve taliplerden aragıları vesaik ve mu | vakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edi len tarz ve miktarlarda verilecektir. Talipler şartname ve tefer- | ruatını şimdiden komisyon Fen bürosuna müracaatla mütalaa ve tetkik edebilirler ve arzu edenler matbu takımını | Şubat 932 tarihinden itibaren beş lira mukabilinde komisyondan ala- | bilirler. Atideki maddelerde ise şartnameyi fenni izah olunacaktır: Gurup 2. Volanlı olarak tedarik edilecek vanalar: 7 adet 600 MM. likten, 5 adet 500 mm. likten, 3 adet 350 mm. Tikten, 1 adet 200 mm. likten olup mütebakisi tam tertipli (komple) manevra tesisatle beraberdir. 48 takım manevra tesisatı mahfuzdur, Van © tuslarn tahliye muslukları altta montaj edilmiş olacaktır. z Gurup 3. Delik yukarıdan ve tazyıkla yapılacaktır. Priz mus © luğu Iİ pus ve rotguss'dan bir tarafı harici ve diğer tarafı dahili vidalı olacaktır. Borudan her hangi bir mesafede montaj edil miş bulunacaktır. Gurup 4. İbreli saatler, atlamalı yeni (Sauteur) olanlara ter- cih olunacaktır. Gurup 5. Delme alâtı gurup 3 tek priz m için üzümlü “bubunan tipte olacaktır. Gurup 6. Vanturimetre 500 adet haftalık diyağram kâğıdile tedarik olunacaktır. (079) : O KOR veye “Emniyet sandığı müdürlüğünden: Bekir Kâmi' Beyin 18249 ikraz numaralı borç senedi muci- bince istikraz eylediği meblâğ mukabilinde sandığımız namma merhun bulunan Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde mu- « kaddema Yalıboyu elyeven Caddebostanı iskelesi sokağında €s- | ki 44, 44, ve yeni 27, 20 numaralı bin doksan sekiz arşm arsa ü- zerine motör mahalli ve imalâthane ve yüz elli altı arşın arsa üzerinde omarangozhane ve demirhanc ve bin yüz elli arşın üzerinde açık salaş ardiye, kırk arşm üzerinde yazıhane ve otuz Pisi arşın üzerinde halâ ve altmış beş arşın arsa üzerinde © saraba imalâthanesinin ve iki dönüm iki yüz elli altı arşm arazi- “yi havi emlâk vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile mü © zayedeye çıkarılarak yedi bin seksen dört lira bedel mukabilin- | de müşterisi doktor “Nazmi Bey namma kat'i ihalesi yapılmış © ise de mumaileyih mezkür emlâki teferruğdan imtina eylediğin den tekrar yirmi gün müddetle satılığa çıkarılmış ve 30 mart “932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beş buçukta müza- yedesinin icrası mukrarer bulunmuş olduğundan talip olanların | © mezkür tarihte Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilân olu- | | Yakın vakitlere kadar Radium ( Medein Germany ) taraş bıçaklarını imal ve piyasamıza sevk etmiş olan Rot - Bühner fabri- kası, bu eski mamulâtı yerine ve ona faik olarak piyasamıza “Mond-Extra,, markalı tıraş bıçaklarını sevketmakte olduğu- nu bir defa daha muhterem müşterilerimize arz eyleriz. “ MOND - EXTRA ,, markalı bıçak- ların Türkiyeye kat'iyyen gelmediğini iddia edenlere cevaben, her gün bu markadan piya- samıza yüzbinlerce bıçak satıldığını söylemek- le iktifa ederiz. Bu satış “ MOND- EXTRA ,, nın muhterem müşterile- rmizes ne karlar büyük bir tehalükle aranıldığını ispata kifayet eder. Toptan satış mahajli: Kürkçübaşı Han ci 4, Galata. Tel B. O. 973 Kl Idil OH, NE RAHATLIK! Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü” gösterir, katiyyen oburuşmaz Ee İRAT PİN ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ! | BİR ALKOK YAKISI Sarj'i Dünyanın bir kaç memleketinde, bir kaç fabrika yapabiliyor! DERİZ imanda bir Alkek Yeni, Delikli ALLCOCK'YAKISI SANCIYI İZALE EDER yanlı. Günlk ela, elamle ö Tükiye Umumi Acentalar : G.& A, BAKER Ltd, Türkiye ziraat bankası izmir şubesinden Mevkii Sokağı Cinsi Muhmmen kıymeti D ei nyvanın b 1: d 0 rt Karşıyaka Yıldırım Kemal Hane © 17- a 12006 u Yy u uç o Hengâm - 16—31 10500 . ..z 20470 Bam an, ©, ananem fabrikasından biridir w Hengâm vi 4—3 13500 ii Şimendifer C. m 90116 21000 “ Muradiye 51—55 12000 Yukarda evsafı yazılı olup 1 Mart 932 tarihinde ihale dilmek üzere 5 Şubat 932 tari- hinden itibaren kapalı zarf ile müzayedeye çıkarılmış olan emlâke ihale günü haddi lâyı- kile talip çıkmamıştır. Bu emlğkin icapalı zarfa esas olan şartitame dahilinde 5 Mart 932 tarihinden itibaren on beş gün müddetle pazarlıkla (satılığa çıkarılmasma karar verilmiştir. İhale günü 20 Mart 932 Pazar olduğundan talip olanlarm yukardaki muhammen kıymetler üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte mezkfr günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındakci Şubesinde müteşekkil satış heyetine müracaatları. o (858) İPEKİŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti Külçe safi kilogram Çildeten: tede- Hazine Tahvilleri: Derübte edilen evrakı naktiye karşılığı y lira 158748568, Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3 Mart 1932 vaziyeti PASİF Sermaye Tedavüldeki Banknotlar İPEKİŞ mamulâtı pek ia e karşılığı). 61 Vüra 1 8B8S, mn Derahte edile evrakı makiye a Lira 158748568— | Gi di iloğram » -anunun 6. ve 8 inel maddelerine tevfikan Meskük Türk altını sali kilogram — 2216335İ | BOYA7SASI vaki tediyar ei - 1600000— yapa piya ya giye. Banknot ». B0959T7 | Ki Derahte edilen evrakı nektiye bakiyesi - Ufaklık İ . Ng i 1998799809 | Karşılığı tamamen alnın olarak tedavüle vaz ee, Ura 971272308 ER Pir . m 416 963,50) | “Karşıbiğı tamamen altına tahvili kabil döviz olarak LÂN Sanasar Han No. 1 komisyoncu LEE babi tedavüle vazedilen 170.688433,11 Uzunköprü Gümrüğünce Vil, Ro- | Adil Beyin muvazzalı adresinin Ka- Alsın Mevcudu İlâveten sedayüle çıkarılan vi iz Tevdintı e lk e Belin vanil ağ ülçe safi Kilogr Ne Lira — 105096089 Hazine hesabı carisi Türk lirası: havi verilen 22 ovma: | bildirilmesi hususu rica olunur. 231440 banknotlar karel ve Diğer mevdunt 4zısataza İl va ve 12 Teşrinisani 931 tarihli Hemşireniz i veten tedavüle Döviz ümrük makbuzu sayi olmüş ve SEHER i Döviz mevcudu ank mevdunta ; si sayi olmüş ii vr Döviz mevcudu ( eki Lia S8Z7A6ĞI Muhtelif vi Mei gümrüğe müracaatla muamelei muk N 51003 ; emk ziyesinin ifası talep edilmiş oldu- Serbest dövizler |. oo 68451003 550361793 | Nazım Hesaplar — > v Devredilevek İhtira Beratı 462755903 İİ gurlan merkür makbuzun hükmü kalmadığı iân olunur. “Telefon sistemlerinde slahat,, hakkındaki icat için Sinayi Müdi- riyeti umumiyesinden istihsal edi vaki tediyat hm. — 1600000 İ 152148563— miş olan 17 Mart 1928 tarih ve 729 Cüzdan i numaralı ihtira beratı hakkında bu Senedat Lira 0,— kere ferağ veyahut icara verilece- Esham ve ( Deruhte edilen evraxı nattiye | #7o04BUzSU inden mezkür ihtira istcar etmek Tahvilr İ karşılığı © ( idbarfkiymede ) RA 24704 837,50 veyahut satın almak arzusunda £ Altın üzerine avans 62680 kınan zevatın İstanbul Bahçekapı Hissedarlar A7 Taş Han No. 41—48 de mulrim ve- kili H. W. İSTOK Kfendiye müra- Muhtelif oaatları, Nazım Hesaplar; meme b ıncı | Lira maddesine tev- Mi Sİ ika evdi ed) 500000 Türk alnı m 4025000 Dr. Albert Şaul len kıymetler Muhtelif Depo Hesapları Dahili hastalıklar mütehasşısı, Ba- lat, Rifat E£. sokak No. 9 Pazardan manda her gün 14 Tel2. 2174.

Bu sayıdan diğer sayfalar: