7 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sabatay Zevi Nakleden: R. N. Sabatay, padişah tarafından kabul edilecekti ve il En ziyade münakaşa edilen nokta bu kabulün nasıl olacağı idi? Fakan bu hususta kendisini tenvir edecek kimse yoktu. E- ? meği muvafık bulmuştu? Sabatay ölmiyecekti. tay Zeviyi — kimbaşı oldu. Sabatay merasim | gene k ve teşrifat meselelerini uzun u- hekimbaşı ikna etmi le dinini değiştirmiş gibi görün Ölüme olunca Zavallı bir Hastanın Hezeyanları (Başı 1 inci sahifede) "İrına yazılmıştır. İçlerinde “Hü- lefayi Raşidinin beşincisi” sıfa- tile güya Allah ile yapılan mu- habereler ve alman cevaplar gi- bi saçmalar; istikbali keşf için atılmış remiller de vadrır. Evra kı arasında üç dört tane kabine tesi vardır. Bunlara kendi hülyasında işe başlatmış, emir ler vermiş, sonra m letmiş, bazılarmı | masbetmiş, hrlka beyannameler meşrey! divanı harpler kurmuş, ce galar almış, bu cezaları infaz et i Vapurcular Teminat mı Aldılar? zadıya öğrenmek istedi. Hekim tirmiş; © şapkayı kaldırmış, il Baliyordur Fakat Sabeta | müslüman olumuşta. - ii Türk > harflerini kaldırmıştır. yın aldığı cevaplar pek müp:| © Yalnız şu var ki Feed Gene bu evrak arasında kendi hem kalıyordu, Teşrifat mese- | kendi dostlarına ne söylemiş kendisine hitap eden bazı satır- lesi mühim olsa bile asıl naza- | ;.e bunu namuskârane bir isti. lar vardır, Meselâ bunlardan bi rı dikkate sinek k het Saba- | kamet takip ederek ve inana- risiz iyi nasıl leceği- öylemiştir. Şi a v 5 cdi İZ yeğilak oamlandan taya «| AML eni emet Sile. | Yeparmir Dehp Wan. | — Ye Cla İni Ge dileceği keyfiyeti idi. Huzura | şih” ön ergeç tabi | tutulacağı) ( O MezafferBey eskidi bee Nk kabul edilmeden evvel tayin €- | manevi bir imtihan diye iddin sövgiki bala tekil dilecek cihetler Sabatay Zevi" | oemiş bulunuyordu. Sabetay Ze Biçare hastanın kabine hate m pl ml > vi bu suretle bütün yah “4 lerinden birisi şudur: bir zaman hakiki “Mesih” Xi: duğu hakkındaki kanaate gelmemişti!.. Sabatay fevkinde görüyordu. z noktada hekimbaşı ile “ du lâyikiyle anlaşamıyorlardı. Çü kü dördüncü Mehmet bir padi- şahtı, Bunda şüphe yoktu. Fa- kul ve zamanım i kat Sabatay Zevinin “Mesih” | kani idi ki kendisini olup olmaması çok şüpheli bir işti!, Osmanlı padişahı kendisi nin bir hükümdar olduğunu is- bata her vakit muktedirdi. Fa- kat Sabatay Zevi hakikaten “Mesih” olduğunu herkese ka- bul ettirebilir miydi?. Daha bir kaç gün evvel Sabatayın bir sah tekârdan başka bir şey olmadı ğını gene bir yahudi, Nehemya Kohen yüzüne karşı söyleme. miş miydi? Sabatay Zevinin “Mesih” ol duğunu düşünmek ise hekimba saretinden kurtarmadan evv Firavun'un sarayında büyümüş orada terbiye enaleyh o muş değil miydi... Sabatay Ze fikrinde idi, İleride kendisin den beklenen muci: bat edecekti. kurtardığına emindi. Fakat hiç Zevi dini | ti verilmiştir içtima ni tebdil etmekle o kadar ma- icabatına muva fık bir harekette bulunduğuna, Hazreti Musa ile mukayeseden bile ge- ri kalmıyordu: o Hazreti Musa İsrail oğullarını Mısırlıların ©- örmüş ve bina" | dan mubitin icabatma UY vi de kendisinin böyle Yeptö'| izeleri göste | etmiş rerek hakiki “Mesih” olduğu i* Başvekil: Küçük Cemal Pp. M. Müdasis Vekili Ali İhsan Pp. Dabiliye Vekili: Köz Karabekir Pp. Sihhiye Vekili Hüseyin Avni B. Hariciye Vekili “© Fazt Selim B. Son zamanlarında Çelâlettin Bey artık iyice delirmiş ve yaZ- dığı satırlar biribirini tutmaz, mâna çıkmaz olmuştur. Haber Jin kaydettiğine göre merhum Mahmut Pş.ya da bir mektup yazmış Reisicümhurluğundan, Halifeliğinden bahsetmiş, fa- anın biçareliğini ve Lâtfi Bey'ne diyor? İçtima müteakip kendisile. görü- İden Yelkenci zade tr ki: celseye riyaset Lütfi B. demiş Bici gibi işlerine devam için içtima. Lütfi B. hususi vapurcuların za- gitikleri meselesine de texas €- iştir rar iade etmekle iktifa etmiş- alsak, kazanç vergisi | vermememiz lözem gelirdi.” Halkevinde şıya ait bir mese değildi. Saba- | © Sabatay Zevinin Te”, | Muzaffer Bey ne diyor? in rinin halk van İndi tayın kâtibi Primo cereyan e- | dostları buna inandılar. seni | © Vapurcular Birliği müdürü Mu- | ler vi mamak yekaleri öğ den mükâlemeyi uzaktan dinli. | tular, Hattâ kâtibi prim zafler B. de muharririmize şu izaha- Meli enli X yordu, “Mesih” in aciz ve kuv- vetsiz bir halde kaldığını gör- dü. Onun bu müşkül vaziyette bir karar veremiyece; . dı. Sabatay Zevi kendini kurtar mak için “Mesih” olmak iddia sından vaz geçerse, ne olacak. t12. “Mesih” fikir ve cereyanı bir adamın hayatmı kurtarmak endişesi nden tehlikeye dü şecekti, Primo'nun fikrince Sa- batay bu uğurda ölümü bile gö ze almalı, bu büyük ve son fe. dakirlığı yapmalıydı.Bu takdir de maksat ve gaye uğrunda ken dini feda eden, öldükten sonra hatırası daima yüksek tutula- cak bir adam olacaktı. Primo bu hususta ta lâkat ve belâ toplayarak Sabatay Zeviye yahudi tarihi. nin büyük adamlarını hatırlat. tı. Kendisinin de onlar gibi ha yatını feda etmekle ne büyük bir mevkie çıkacağını söyledi. Fakat hekimbaşı başka tür- lü düşünüyordu. Sabatay Zevi min bu uğurda ölümü göze al- ması değil, ölmemesi lâzımdı. Sabatay Zevinin (hakikaten Mesih” olduğunu isbat için şöyle bir imtihana tabi tutula- cağı söyleniyordu: o Kendisine müteaddit (oklar (o atılacak, bunlar eğer Sabatay Zeviyi ya- ralayıp öldürürse Sabatay ölüp gidecekti, Fakat eğer bu oklar kendisine tesir (o etmezse onun hakiki “Mesih” olduğuna şüp- he kalmıyacaktı!. Primo efendisinin bu imti- hanı kabul etmesi fikrinde idi. Çünkü ölürse bütün yahudiler. ce maksadı uğrunda ölmüş bir “Mesih” sayılacaktı. Ölmezse onun hakkındaki iman ve itikat büsbütün kuvvetlenmiş olmıya cak mıydı?, Fakat Sabatay Zevi ölümü kendisine bu kadar yakın gö- vünce kâtibi Primo'nun inandı; de emi hakikaten inandı bu kendisine vâki olan meniz! bir ilham ile oluyor: i tida etmesinde ie bir alman. M. Briand seyahate çıkmıyor PARİS, 6 A.A. — M. Briandın tercih ediyordu! , |Be Sabatay kalbinden, hiç kim- | N seye malüm olmayan kalbinin en gizli köşesinden ne histedi- Bir altın için! KONYA, 6 — Burada bir çrüllağiledir. Cinayet bie bei olsun Sa» | Tiyen Seyrinefnin, yakında ibi | da toplanmalarını muvafık gör mektedirler. da bir | rf müdürlüğüne v Si Tahlisiye bütçesi Tahlisiye umum müdürü Necmet “İtin B. idarenin yeni bütçesine adt iş- : Ver için dün akşam Arkara'ya gitmiş ——— e Askeri tebligat | Fatih: Askerlik şubesi riyasetin- den: 931 senesi tütün İleramiye def- terinde kayıtlı olup ta cl'an ikrami- yesini almamış olan malülin öle şe- bit yetimlerinin 31—3—932 tarihine kadar Fatih mal müdürlüğüne mü racsat etmeleri; ————— rından, yahut başka iskelelere de uğ radıklarından mı? Zararlı reksbetten mi? Eksik techizattan mi? o Bütün bunların sıkı bir kontrolla | temini kabildir. Bu husustaki vapurcuların dü hükümete arzettik ve Vapurcularm bir şirkete lüzum gö- remediklerini söyledik. Aldığımız ce vabı bügün heyeti umumiyemize bil Gümrük resmi meselesi 340 tan evvel Türkler tarafından alman istenen güm. rük resminin o zamanki tarifeye göre ton başıma 75 kuruştan tahsili göre ton | ir Yarın alya ya geleiyesi e ala e ger emiş de- | Sant 2130'da Tiyatro İn on lie VEE | YALIYA Şehir i TÜRKÜSÜ Musikili ko - ş İmei. a, Bestekâr: : Ha- Il sam Ferit, & Bugday Nakiti : 1. Ge - z up. Meselesi Ki (Başı 1 inci sahife e ine e ei Kadıköy dır. Çünkü buğdaydan ekmeğe, torbadan fırına kadar bunun bü tün safahatı borsa içinde cere- yan eder. Vakıa bu yolda yapı. İacak herhangi bir hareket bu işle meşgul olanları da müste- fit edecektir ve bunun önüne geçmek imkâsızdır. Fakat bun. ların en az i desini temin edebilecek şeklin bu olduğu ka naati mümkündür. Alâkadarlar bu çok mühim ve büyük iş üze- * İrinde bir karar verilirken ve ha reket yapılırken filân veya fa- an zatın ileri sürdüğü fikri ka. bul veya tetkikten ziy leketin büyük iktısatcılarının Ziraat ve İktisat vekillerinin de Süreyya sinemasında Yeni nesil Türk hanımları susi ki grupu tarafından: TURK RAKISLARI Mutlaka gidip görünüz. MUHTELİF OVARYETELER <a — ECONOMOU OPERET HEYETİ FRANSIZ TİYATROSUNDA Bu akşam seat 2130da heyetin en büyük muvaffakıyeti, TA 5 BOUBOUKLİA Yarın akşam veda gala müsamere- «i ve Matmazel Krevata şerefin » darak; PİK NİK —a— RASİT RİZA TİYATROSUNDA Perşembe akşame OTELLO Haile $ Perde 2 Tablo Yazan; Şekspir. : İiştirakile bir yeşil masa etrafın Trabzon maarif müdürlüğü TRABZON, 5 — Trabzon Mas-| ik temsil münesebetile Büyük Süleyman. De: suvare bütün mevkiler numara'ıdır. n ğin makinası 9—3—932 Çarşamba No. | Liste 50 Et makinası (maa yedek parçaları) 200 Et bıçağı 50 Çamaşır etüsü No. 2 Liste Adet 30 Sırlı berber ileğeni' 100 Berber bileği kayış 100 Berber bileği taşı caktır. İşbu malzeme ve alât ve edevat yekdiğerinden ayrı altı 100 Berber önlüğü grup halinde olarak 16-1-932 tarihinden itibaren 100 Berber havlusu le ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Yukarda yazlı bir ve iki nu- maralı listelerde smuharrer eş- yanın aleni münakasa ile müba yaası icra olunacağı ilân edilen bu eşyaya verilen fiatlar haddi itidalde görülmediğinden aleni münakasa, bir hafta müddetle 12 Mart 932 cumartesi günü bir numaralı iste saat 15 te, iki numaralı liste saat 15,5 ta iha- leleri icra edilmek üzere talik edilmiştir. Taliplerin şartna- mesini almak ve nümunelerini görmek üzere ve münakasaya iştirak etmek için yevmi mez- kürda komisyonumuza müra- caatları. (112) (866) ... Ordu Sihhiye ihtiyacı için a- İmacağı ilân edilen on sandık içinde bir takım seyyar bakte- riyoloji lâboratuvarının müba- yaasından şimdilik sarfı nazar edildiği ilân olunur. (104) Edirne Erkek kasaya konulmuştur. başlamaları şarttır. nur, (824) (817) İstanbul İkinci İflâs Memurlu- ai i J undan: Müün latnbulda Cil Müdiriyetinden: | e vee “ p* tetkike, || Mahallesi O Sokağı No. «. Cinsi Mi Maltepede Köy içi Yalıköy sokağı 344/33 © © Ma bahçe 8 odul hane İ ta hitam bulmuş ve bu bapta tan- e i “ y briç sıra defteri dairede ola, | | YenkÖY Köybaşı caddesi 1 Dükicin caklıların tetkiklerine hazır bulun- . ” — 318 Üç odalı hane N durulmuştur. İkinci alacaklıların toplanması için kararlaştırılan 27— 3932 tarihine müsadi Pazar günü saat 14 te alacakları kısmön veya ta mamen kabul olunan alacaklıların ikinci iflâs dairesinde bazı bulun- maları ilân olunur. m i i ! İ Mukaddema Beyoğlunda Aynalıçez mede al sokağında 6 Numarada iken halen ikametgâhı meçhul bulunan K: V. Haçapolor Efendiye: İstanbul İkinci İcra Memurlu- ğundan: Vasil Efendinin gayri mb rez 5 Ağustos 1925 tarihli bir kat'a > ei dacağı olduğunu iddia eylediği 1902 ! ira 50 kumuşun saafaiz ve snasarif | ücreti vekâlet haciz yolde tabak hakkında vaki müracaat ve talebi ü- zerine bu bapta, tensim ve berayı hasebile tebliğ kılınamıyarak tebli- gatı muktaziyenin ilânen icrası ta- karrür etmiş olmakla tarihi ildndan itibaren bir ay zarfmda ve 931-4699 dosya numarasile icranın durması | hakkında şifahi veya tahıriri olarak | itirazı kanuni dermeyan etmediği- | niz ve müddeti mezkürenin hitamı: | 21 müteakip müddeabih deyni tedi- ye veya itfaya tekabül edecek em- val örae eylemediğiniz takdirde ber gıyabınızda infazına tevessül kılı. macağı malümunuz bulunmak ve ol- ödeme emrinin tebliği ma- kanına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. kezinde yapılacaktır, Zayi — Tatbik mühürümü zayi eyledim. Yenisini yaptıracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Taksim Kazancı mahallesinde Sa- atci sokağında 3 Numaralı hanede CEMİLE de yapılacaktır. SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprü başı B. 2362, Şube A. Sirkeci Mühürdarzade han 2. 3740. amaaan mana İZMİR - PİRE - İSKENDE RİYE POSTASI (EGE) 8 Mart Salı TI de Galata Rıhtımından kalkar. TRABZON POSTASI (CÜMHURİYET) 9 Mart Çarşamba 18 de Galata Rıh- trmından katkar. oç Ğİ lâsına karar verilerek muamelâtı if tarihinde karar verildiği ilân © istanbul Belediyesi ilânları Yakacık İlk Mektebinde mevcut dökme sobalar ile ; müzayede ile satılacağı ilân olunur. Ankara şehri içme suyukomisyonundan: Hisarda inşa edilmekte olan su hazinesinin Kosunlar ve ş€- bir borulara raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyonu için | font boru, dirsek, vana, su saati (Kontör) ve teferruatı ve yan. gm muslukları gibi malzeme ile bazı alât ve edevat satım alma- Münakaşa 16 mart 932 çarşamba günü saat on dörtte Işik. lar caddesinde İçme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra edilecektir, Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve tm vâkkat teminat bu husustaki münakaşa şartnamesinde izah edi. ien tarz ve miktarlarda verilecektir, Talipler şartname ve teferruatını şimdiden Komisyon Fen bürosuna müracaatla mütalea ve tetkik edebilirler ve arzu eden ler matbu takımın 1 şubat 932 tarihinden itibaren beş lira muka bilinde komisyondan alabilirler. Mektebi Müdürlüğünden: | — Mektep binası dahilinde yapılacak telvinat ve bazı ta- mirat “5187, lira (70) kuruş bedeli keşfi üzerine 4—3—932 ta- rihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle müna- 2 — Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe 3 — İhale 24—3—932 perşembe günü saat 14 te Edirne kümet dairesinde icra edileceğinden taliplerin teminat mektu- bu veya makbuzlarile birlikte komisyona ve şartnameyi gör. Defterdarlık muhasebe Balâda evsafı yazılı cmlâk 1 K.sani 932 tarihinden itibaren; bilmüzayede bir sene müddetle icara verilecektir. Taliplerin 12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte Def terdarlık muhasebe müdiriyetine müracaat eylemeleri ilân ©- . * . , Şirketi Hayriyeden: Köprü Boğaziçi iskelesinde ikinci ve üçüncü büfelerin müddeti munkazi olduğundan bunları isticara talip olan heyeti teftişiye riyasetine müracaatları, Büyük Tayyare Piyangosu Mi ei TERTİP. ci KEŞİDE Mart 1932 dedir Büyük ikramiye: 35,000 liradır Ayrıca bir de 20,000liralık mükâfat Devlet Demiryoli idaresi ilânları | Haydanpaşa — Ankara hattı üzerinde Doğançay is civarında 147 -|- 750 inci kilometrede vaki taş ocağından rılarak üç bin metre mik'âbı balastın ihraciyesinin kapalı münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 te İdare n Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer satılan şartnamelerde yazılıdır. (814) Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare mı Tatsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer | satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. İstanbul İkinci Ticaret Mahkeme sinden: Mukaddema mahkemece if. Jâsiyesinin Ünyona kalbedilen Fra- ! telli Serra namı diğeri Maritime A- | nan 8 top yünlü kumaş'Mahmu! wonim Şirketi masasının ünyon sın | da 157 No. lı mağazada 10 dıklıklarma Avukat İsmail İsa ve | sarihinde saat 13 ten 14 e kadar Bil Sıddık Sami ve Hilmi Riza Beyle- p rin teyinleri mahkemece 3—i—932 günü saat on birde mi (868) 7 (250) Muallim ; | ? z Hü. idaresine müracaatları ilân olu i “İ 318 Dört odalı höne Ğ 3 İl çi (815) İstanbul Üçüncü İcra Daires den: Bir borçtan dolayı mahcuz müzayede satılacağından oradaki

Bu sayıdan diğer sayfalar: