7 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

7 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi Fabrikatörlerin iştirak ettiği bir içtima yapıldı Teşviki sanayi kanunu tadil edilirken fabrikatörlerin de fikirlerinin alınması isteniyor. Sanayi birliği idare heyeti ba 4 fabrikatörlerin de iştirakile dün öğleden evvel içtima yapmıştır. Sanayi birliği İkti- sat vekâletine derdesti ihzar o- lan Teşviki san: dilâtı ve sınai kredi bankası hakkımdaki projelerin bilhassa erbabı sanayii istihdaf etmesi itibarile fabrikatörlerin de bu hususta mütalealarının alınma- sı yolunda müracaatta bulun- muştur, Bari sergisine iştirak edenler Dün diplomalarını merasimle aldılar Bari beynelmilel panayırına iştirak eden müesseselere dün | İhracat ofisinde merasimle işti rak diplomaları tevzi edil tir. Bu merasimde İtalya tica- ret ateşası, İtalya ticaret odası | umumi kâtibi ve panayıra işti- rak eden müesseseler müdür ve mümessilleri bulunmuştur. Top lantıyı Ofis raportörü Akil Bey | bir nutukla açmış ve İş limited şirketinin teşebbüsile sergiye iştiraklerinden dolayı İtalyan Ticaret odası ve delegesine te- şekkür etmiştir. Buna cevap veren İtalya Ticaret ateşası Türk . İtalyan müşterek ticari karakterlerinin: / faidelerinden bahsettikten sonra iştirak eden müesseselere teşekkür clmi tir, Bundan sonra diplomala: tevzi edilmiştir. Diploma müesseseler şunlardır: İş Jimi ted, Tütün inhisar idaresi, Se- lim Manol el işleri müessesesi, Hafız Mustafa mahdumu mü- essesesi, Hafız Rüştü ve Saim biraderler halı ticarethanesi, Sanayi Maadin Bankası. Afyon vaziyeti Bu sene havaların gayri mü- sait gitmesi dolayısile afyon ze riyatı az mikyasta yapılabilmiş tir, Bu ve daha bazı sebeplerle afyon fiatleri yükselmektedir. Dün baroda on lira üzerinden kırk sandık talep olmuş, mev. cut stokun fazlalığına rağmen satıcı çıkmamıştır. Fiatlerin da ha fazla yükselmesi mümkün görülmektedir. Rusların aldığı portakal Dörtyoldan gelen haberlere imümkün olmayacağını bir kısmı yükselmiştir. İngiltere hazinesine açılmış olan ve 200,000,000 dolara ba- liğ bulunan Amerikan kredis nin vaktinden evvel tediye edile ceği ve ecnebi dövizler daki tahdidatn kaldırılacağı ha beri piyasada müsait temayü'- ler husulüne bais olmuştur. İn- giltere bankası > fiatımın yüzde beşte tutulması muame- Ta biz De betaat husulüme bais olmuşsa da fazla mikdarda döviz olması ve beri Avrupa- dan birçok mübayaa emirleri | gelmesi piyasanın faaliyetini teşdit eylemiştir. Diğer t tan ticaret bilânçosunda olan salâh, bu mali senenin iyi bir surette hitama ereceğini tah mine müsait bulunmaktadır. Bu senenin umumiyetle & irkaç milyon liralık bir fazla ile ka- panacağı zannedilmektedir. İn- giltere dövizinin İngiliz de esbamının tere üünü mucip ol olan , olak ve yekünu eylülden bu güne kadar 40,000,000 İngiliz lirasma baliğ olacak olan altın 'acatı sayesinde devam etmiş tir. Para veya külçe halinde al tın için yapılan talepler, İngiliz Tirasma nisbeten altın için veri | den len prim iştahası olduğu müta- leası serdedilmektedir. Bu ta-| leplerin 10,000,000 e baliğ bu- | lunmaktadır. # Hint pamuğu BOMBAY, 6 (AA.) — Pa- muk piyasası, faaliyetinde kon- grenin tesiri ve Hintli firmala- rn İngilizlerle anlaşmaktan im İ sinde vaziyetin iyi olmadığı gö: ritt Talebe Birliği Birliğin tekrar ihyası için bir içtima yapılıyor Darülfünun fakülteleri ve yüksek mekteler talebe murahhasları bu cu- ma günü Halkevinde bir içtima ya- parak M. T. talebe birliğinin tekrar tesisi için konuşacaklardır. Bu içti- mada talebe birliğinin eski nizamna mesi tetkik edilecek ve idare heyeti intihabı hazırlıkları yapılacaktır. Bir balo istanbul ivesi mezunları cemiyeti perşembe günü akşam: Aereklüpte bir balo verecektir. Mekteplerin teftişi Maarif vekâleti umumü müfettiş- leri şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet mekteplerini teftişe başlamışlardır. Teftişat neticesi raporla vekâlete bildirilecektir. Okuma bilmeyenleri imtihan bildiğini in MA İye kadar maarif müdürlüğüne İürmennt ederek imtihan olmakta ve Millet mektepleri şahadetnamesi idiler. Millet mekteplerinde k başladığı için bu gibi mü- racnatlar da mekteplere havale edil. mektedir. İmtihanlar bu hafta 30 nunda bitecek ve muvaffak olanlara şahadetname verilecektir. Millet mekteplerine yapılacak yardım Belediye Millet mekteplerini tef- tiye başlatmıştır. Şehir meclisinde bu mekteplerin eskisi kadar nafi olma- dıkları hakkında geçen müzakereler- esaslı suretle se belediyenin bu mekteplere yaptı $ı yardım yeniden tesbit edilecektir. Belediye Millet mekteplerine senede 30 bin liralık bir yardım yapmakta. dır. Ameli hayat mezunları Ameli hayat mektebi o mezunları Kadınlar Ba tina eylemeleri sebebile, bir te- yakkuf görülmüştür. Hükümet takip edilecel: usul üzerinde mü tereddittir. Zira, Hint borsacı. ları, pamuk piyasasının hakiki surette kontröl | edilmesinin beyan etmektedirler. Kongrenin faali. Yeti şimdi, İngiltere'den gelen mahsulâtı kimyeviye ve meşru- bata karşı bir boykotaj yapmak suretinde tecelli eylemektedir. m Poliste çe tenler Birliğinin iye et tiği binanın bir kısmını — tutmuşlar ve oraya yerleşmişlerdir. e Yeni seyyah geldi Şehrimize 460 seyyah getir. miş olan Colombos vapuru dün limanımızdan hareket etmiştir. Empress of Australya vapuru dün akşam 400 seyyahı hâmil olduğu halde limanımıza gel- miştir. Bir kadını yaraladılar! göre Ruslar 300 kuruştan 40 bin 500 sandık portakal almış- lardır, Halbuki evvelce Rus mü bayaa heyetiyle Dörtyol tacir- leri 310 kuruştan 90 bin sandık üzerine pazarirk kesmişlerdi. Geriye kalan malları da azar a- zar alacaklar haber verilmekte dir. Fındık fiatı düşüyor Gelen malümata nazaran fn dık mıntakalarında fiatler düş- mektedir. Trabzonda iç 58, ka. buklu 25 - 27 kuruştur. Mısır 5, fasulye $, yumurta çifti üç buçuk, yağ 96 - 100 kuruştur. Merhun tütünler Tüccara ait olan merhun tü- tünlerden İstanbulda bulunan. ların satın alınması için İnhi. sar idaresi tarafmdan muayene lerine başlanmıştı. Bu tütünler | den nısfının muayenesi hitam bulduğundan mübayaası icra © dilmitşir, Londra borsası LONDRA” 6, (A.A.) — Bir şok amillerin mürafakati, geçen Kadıncağızın peşine düşen ve onu yaralayan ” Evvelki akşam iki kadını ÜS kişi takip etmiş ve birini Gala” tada yaralamışlardır. 21 yaşın da Seher Hanım ile arkadas Neriman Hanım Asmaaltında Çukurhanda Ali Efendinin Y4-| nmda çuval tamircisidirler. Bunlar evvelki akşam işten çık tıktan sonra ustalarının v zarındaki evine gitmek üzere yola koyulmuşlar. Bunların ar- kasına köprüden üç kişi belirir ve arkalarına takılırlar. Bu ©- nada saat dokuzdur ve iki ba nım Kapsiçi tramvay yerine kadar gelmişlerdir. İşte burada bu üç kişiden biri Seher Hanı- mn üzerine hücum ederek bi- çakla omuzundan ağır surette yaralayarak kaçmışlardır. Se- er Hanım hastal e kaldı- rılmıştır. Dün İhsan isminde bi ri yakalanmış ve hastahanede müvacehe edilmiştir. Seher Ha nm bu olmu i ir eden üz Bü tak da gördüğünü ilâve etmiştir, haydut kim? MİLLİYET PAZARTESİ 7 MART Mahkemelerde | İşi hokkabazlığa döken mevkuf! Abdülkadir isminde bir mah küm dün Kapraltı denilen Adli ye tevkifhanesinde eline geçirdi ği bir jilet usturası ile kendi kendini yaralamak t üsü de bulunmuştur. Abdülkadir de iliğini iddia. ettiğinden tıbbı j adlide müşahede Jı fakat neticede deli laşılmıştır. yada başlamış ve yetişerek elinden jileti almışlar dır. Nümayiş mahiyetinde olan bu yaralanma vak'ası üzerine merkum hakkında ayrıca tahki kat yapılmaktadır. Kim olduğu bilinmi- yen ölü! İhtiyar biz adam, evvelki ak- şam Fatihte, tramvay istasyo- nunda tramvay beklerken üzeri ne fenalık gelerek birdenbire yere düşmüş ve biraz sonra öl- müştür. İhtiyarın kalp sektesin den vefat ettiği anlaşılmışsa da memiştir. o Müddeiumumilikçe müteyeffanın fotoğrafları tek- sir edilerek Oo müracaat gösterilmek üzere birer tane polis merkezlerine dağıtılmış- tır, İhtiyarın cesedi dün akşam defnedilmiştir, Mahküm oldular > Şadan isminde bir kadını ka Memlekette... Kaçakçıları Tecziye İhtisas mahkemeleri heryerde faaliyete geçti i A A üç sigaralık kaçak tütün yakalayan polis Hasan, inhisar mürakibi Necait efendiler mazmun ü salı ler, Bir gün içinde muhakeme neti. celendi. noktai nazarından altışar aya mah- küm edildiler. Maznun © Mehmet, tutulan kaçak ü eridi iullana" cağı cihetle, hafif para cezası ile tec- ziye edilmek için idare heyetine sev. kedilmiştir. S URFA, 5 — Kaçakçılığa karşı alman tedbirlerden sonra kaçak de. posu halini alan kasabaların boşal. mağa başladığını bildirmiştim. Son haberlere göre buradaki ticaretha- »* İ mele e müşkül vaziyeti düşmüş. lerini şimal, kiye ile yapan mağazalarda : i > yemi Ti etmiş ve hüviyetlerini anlatmış | bir aydan beri hiz iş yoktur tar. Tahkikata devam edilmek. tedir. Galatada yangın Dün akşam saat 14,40 radde. lerinde Tophanede İskele cad. desinde dokuz numaralı Yusuf İzzettin Efendiye ait ve Salo” Birçok tcaretbamelerin kapandığı depolardaki Suriyeye akledilmesine başlandığı haber ve. rilmektedir. Bir erazi ihtilâfı İZMİR, 6 — Kuş Adasında eski adliye vekili Mahmut | Esat i çıkan Hazine ; hazine vekilliği arasında lâf tetkik edilmektedir. killiği bu arazinin metrük emvalden 1” kendini hafifçe yaralayınca fer | hüviyeti bir türlü teşhis edile- | öl » çat ofisi tetkikat icra etmekte ün mon, Yodan Efendilerin müste | olduğunu bildirerek mevzuu bahs a- cir bulundukları makara Fabri. razi müsteciri İbrahim çavuştan da- kasının üst katından yangın çık > mr Keli Bayii ila İmışsa da itfaiye derhal yetişe. fatile mahkemeye, giderek imiz vek sirayetine meydan verme- ha den söndürmüştür. Bina 12 bin | çemen li a 314 > yapılmaktadır. Tütün ofisi teşkili Istanbulda bir tütün ofisi teş | Mik eraziyi İkili düşünülmektedir. Same nin ta Tütün inhisar .- Gi Mb mrk ecnebi memleket | Bu kongrede nel m bu şahısların i Kapari hululmiası gibi is maddeler üzerinde vali Fuat B. gortalı olduğundan tah | sıfatile hazine sleyhine davacı mev- - akra leke e m eleme Bir mevkuf zorla kendisine deli.. | dedirtmek için nelere baş vuruyor? çırmak ve ırzına taarruzda bu. lunmakla maznun Müslim, Mus tafa ve Cemal haklarında Ağır | «* ceza mahkemesi dün kararmı vermiştir, Cemal, yaşı dolayısi le 10 ay, Müslimle Mustafa, bi rer sene dörder ay onar gün hapse mahküm olmuşlardır. Niyazi Bey Temyiz mahkemesi başmüd- deiumumilik muavinliğine ta- yin edilen İstanbul müddeiumu milik muavinlerinden Niyazi Beye yeni memuriyeti tebliğ e- | ri v dilmiştir. 20 seneye mahküm oldu! ! Bundan altı yedi ay evvel Eskişehirde bir aile faciası ol- muş, Hasköylü Mustafa Beyin biraderi Hasan Efendiyi zevce İ si Melek Hanım zehirleyerek öldürmüştü. o Melek hanımm Hasan Efendiye zehirli bir baz lamayı kasden ve tsammüden yedirdiği anlaşılarak muhake- me heticesinde merkume yirmi sene ağır hapis cezasına mah. küm olmuş ve hüküm de temyiz edilmişti. Mahkemei temyiz bir koca katili kadın hakkında veri len hükmü tasdik etmiştir. almam Muhabir mektubu Bursada Buhran Bankalar tüccara ko- laylık göster- meğe karar verdiler Tesviki sanayi kanunu tadil edilirken.. Belediyede Çocuk Bahçesi! Bahçe İstanbul tara- fında yapılacak Yanlışlık Oluyor! isen — İnhisarlarda çalışan tekaütler ve maaş tevziatı Malmüdürlüklerinin, mülhak büt çelerile idare edilen inhisarlarda müs tahden mütekait memurların üç ay- lık maaşlarının tevziinde ayrı ayrı hareket ettikleri görülmektedir. İn- hisarlarm, yeni teşekkül eden Güm- rükler ve İnhisarlar Vekâletine rap- tında sonra bazı malmüdürleri Def zirana kadar bu tekaüt maaşlarının devamı itası wütalensinda bulum- muştur. Buna rağmen bazı malmü- dürleri aksi mütalenda bulunarak) p5e'7 kendi mıntakalarındaki tevzi mahal lerine inhisarlarda çalışan mütekait- lerin tekmüt maaşlarının bazıları yal. nız tahsisatlarını, bir kısmı da tama- mn kestirmekte bulunmuşlardır. E- birlikte tesviye edilmemektedir. Bu suretle bazı şubelerce tahsisatları ke silen alikadar mütekaitler, dün Def- tordarlığa müracaatla şikâyet etmiş- lerdir. Bazı malmüdürlüklerinin ken di içtihatlarına ve tefsirlerine göre tatbik ettikleri yanlış muamelenin bugün yarı düzektileceği ümit #gil mektedir. Vilâyette Bir İçtima Dün kaymakamlar toplandılar Dün bütün İstanbul kazaları nın kaymakamları Vali vekili ve muavini Fazlı Beyin riyase- tinde toplanmıştır. Bu içtimada idari hususat görüşülmüştür ve izm gelen mukarrerat ittihaz edilmiştir. Defterdar teftişte Defterdar Mustafa Bey dün malmüdürlük ve şubeleri gez- Yeni teşekkül eden Bağcılar ce. iyeti idare heyeti — intihabatı için bugün Şamlı hanında bir içtima ya- . Cemiyet muvakkat reisi rü Mesut, ve keresteci Mehmet Nuri | re, cemiyet mizamnamesi tasdika ik Beylerden müteşekkil bu sabah bütün miş, faizlerin tenzilini, vadesi mün- olan bu heyet | tiran etmiştir. Bugünkü bankaları ziyaret et | faaliyet tarzı kararlaştırı içtimada, cemi. yet bilhassa hariçten getirtilen fidan irakmamak kazi senedatın üç ay müddetle tom| İarın ithalâtına mahal biral didini istemişlerdir. üzere ba fidanların memleketimizin : i müsait iklimlerinde yetiştirilmesini Oda heyetmin bu talebi bankalar d. >. tarafından da hüsnü surette karşı. | tenine ir arasında faizleri, ill *“İ tasanit sende getirmeğe gayret e- temdidi meselesinde müsait şartlar dermiyan edilmiştir. Halkevinde mim | mal Beye daha bir » | lk yağı içti a gt, taksit zamanı da | geldiği için ikisi birlikte alınacaktır. |Küçük Kemale yardım niç kliniklerinde tedavide bulundu, belediyeye gelen mektuptan anlaş. mıştır. Artisti muayene eden profe. sörler klinikte bir kaç ay tedaviye lü zum gösterdiklerinden belediye, Ke miktar nakdi muavenette bulunacaktır. Darülâceze dolu! Kış münasebetile Darülücezenin muştur. Darülâcezeyi himaye komi tesi yarın İkinci Vakıf handa içtima ederek verilecek müsamerenin pro: gramini tesbit edecektir. Hamal işleri il iyice tetkiki için ili ay iskelelerde hamal becayişi ve yak niden tayin yapılmıyacaktır. Bir tavzih 4 Kına dair intişar eden yazının (G5 renler anlatıyor) başlıklı bendinde merdivenin ters açıldığı ve denizder su almak akla gelmediği hakkındaki iddin calibi dikkat © görülmesil: be. Şişmanlar cemiyeti reisi buna çalışıyor mm Bu sayede 140 ım. Hedefim 150 kiloyu bulmak, sişmanlığın bir çok faydalarını tama men elde etmektir.” Kadınlar birliği piyangosu Birikimi meyi ve bee e

Bu sayıdan diğer sayfalar: