2 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

2 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yaşı başımıza değil, Başı başımıza » DBEh? Dedemiz Zaro ağada ge- çindi gitti. 159 yaşında olduğu söy- lenen bu emsalsiz ihtiyarın ölümü yakınlarını pek fazla heyecana dü- şürmese bile tababet âlemini elbet- te alâkadar etmiştir. Hayatının son demlerinde tali, rahmetliye epeyce | gülmüştü. İçi. mizden birçoğuna nasip olmıyan seyahatler yaptı. Londrayı, Ameri- kayı gördü. Hattâ bir gayri askeri mıntaka olduğuna şüphe edilemi- yen dizlerine sinema yıldızlarını tü.. Mülâkatlar ver- di. Frak giydi... Resmini çektirtti.. Bunları neden yaptı ve yapabildi?, Çünkü yaşı haddinden çok fazlı erlemişti. Beşeriyetin yaş husu- sunda garip telâkkileri var: Evve- lâ herne bahasina olursa olsun yirmi ile kırk beynindeki aralıktan bir türlü çıkmak istemiyor. Hele kadınlar otuzu güçlükle, otuz beşi büyük meşakkatle geçebiliyorlar. Lâkin kırk onlar için Himalâya silsilesinin meşhur Everest tepesi kadar yüksek ve aşılmaz sınır olu- yor. Onun içindir ki: kırk yaşına ve onun civarına İrenkler Age Cri- tigue derler. Ve böylece kadınlar Yirmi sene kadar, kırk yaşında hal- dıktan sonra birdenbire altmışa varıyorlar... Lökin altmış deyince m cemiyetin his #aaliyetile olan ütün alâkaları kopuyor.. Ondan sonra bir varmış, bir yokmuş. Bu ci istisna teşkil edebilen meşhur ecile Saurel gibi kadınlar yok deği, İren ender. eri yukarı — kadın; elliden yukarı erkek böylece aranır bir ma tah olmaktan çıkıyor. Ta seksen eş, doksana kadar. Ondan sonra artık antika haline geçiyor.. İşte rahmetli Zaro ağa bu antikalardan biri, belki de Birincisi idi. ue bu adam denild “b ir asır yaşamış mı?.. > sınt Allah bilir. an mke Pandan muntazam nüfus kütük- içi. ne de inanılacak başka kayıt- vardı.. Bütün malümat yirmi Sym Tophane camii yapılır. dü rençberlik ettiği hakkındaki İdiasına dayanıyor... e de olsa yüzü geçkin olan bu dür ömrünün uzunluğu bütün Sa va merakını mucip olmuş pleri araştırılmıştı. Kendisi sebebini Bular Daki Sak Yemekte büsbütün“ rehidir. Kimki; z, sinirlenmeden, an ÇCarada ye Miele me tedavi: e Yaşlılar, göçtüğü zaman — Yarı başımıza! Denirdi 0 ? Denirdi. Hâ- ila analarımız bu sözü te krar- Bence . beştir, m enni ne kadar yan. lelerde saatler bile işlemiyor. Gali- ba bu saatleri kurdurmak çed karşılık yok! , Kacakçılar dam Air yapuru yolcularından tur, için büt- F; Ma- ada ipekli kumaş bulunmuş - monday tancalda balıkçı İsmail na in vaziyet; şüpbeli görül muhafaza memurları rene we 100 gram esrar bu“ asya üzerinde yapılân a- | EKONOMİ 9 Eylül sergisi hazırlıkları Bu sene geçen senelerden daha çok rağbet var İzmir beynelmilel panayırına bu sene İstanbuldan geçen sene- lerle kabili kıyı... slmıyacak kadar fazla iştirak olacağı anlaşılmakta» ir, Bu sene beynelmilel © panayır 26 ağustosta açılacak ve 15 eylü- le kadar devam edecektir. Beynelmilel panayırın İstanbul mümessili müderris Hakkı Nezi- hi Bey dün kendisile görüşen bir muharririmize panayır hazırlıkla - rı hakkında şu izahatı vermişt — İzmir beynelmilel | pana' rma bu sene her tarafta büyük bir alâka vardır. Sergiye ait hazır- lıklar kâmilen bilmiş ve sergiye iştirak edeceklerin her istedikle- ri malümat İzmirden ( gönderil- miştir, İstanbul ticaret ve sanayi er- babının sergiye lâyık olduğu $e - kilde iştirakleri meselelerini gö- rüşmek üzere önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapılacaktır. İzmirde serginin | azami mü- kemmeliyetini temine çalışan faal komitenin meşkür mesaisi sergi - nin muvaffakıyetle başarılmasinı temin edecektir.,, Türkiye - İsveç ahlaşması Türkiye ile İsveç arasında ye- ni aktedilen ticaret © anlaşma ve Clearing mukavelesi dün ticaret odasma bildirilmiştir. Isparta halılarına mühür İsparta Ticaret odası bundan sonra İsparta halılarına — kurşun mühür vurmağa karar o vermiş- Bu karar dün Ticaret odasma bildirilmiştir. Bu suretle İsparta - nın nefis halıları taklit edilmek - ten korunacaktır. İktisat Vekâletinde yeni tayinler Ankaradan gelen malümata na- zaran İktisat vekâletinde yeniden münhallere yeni yapılacak tayin- ler için bir liste daha hazırlanmış- tar. ta kadar İktısat vekâletinin yinlerinin bu ay nihay: bitirilmesi muhtemeldir. İstanbul ticaret borsası umu- mi kâtibi Cevat Nizami Bey İk- tisat vekâleti mürakipliklerinden birine tayin edilmiştir. Borsa kâtibi umumiliğine ki- min getirileceği henüz malüm de- ğildir. Türkofis İstanbul şubesi- ne de sabık komiserlerden Rasim Bey tayin edilmiştir. Sıcaklar çoğaldı Dün. İstanbul derecede mek O gününü şamıştır. o Camlıca © tepesinde sa - at dörür © güneşte sicakkk derecesi 52, gölgede sat dört buçuktan sm o 335. bin o dahilirdede 29,5 buçuk derece olarak tesb t edil miştir. Kandilli rasathanesinden bu n fevkalâde olmadığı, mevsi- tabii harareti olduğu söylenmek- ir. ROMA (İş Bankasından alınan cetveldir) 30 Haziran 934 AKŞAM FİYATLARI ; PAZARTESİ 2 TEMMUZ -1934 Türk ve İran gazetecilerinin dünkü öğle yemeğinde. İran gazetecilerine Türk arkadaşlarının ziyafeti İki memleket arasında en doğru haber servisleri tesisine çalışılacak İstanbul Matbuat cemiyeti tarafın- dan, şehr'mizde misafir bulunan İran b gazeteciler şerefine dün Park ote - linde bir öğle yemeği verilmiştir. Ote lin Boğazişi ve Marmaraya bakan te- İ raçasında verilen yemekte İran Şe - binşahı Hazretlerinin refakatıer e gelmiş bulunan İttilâat gözetesi sahip ve başmuharriri Akayı Mes'ut Han ile diğer İran gazeteleri muharrirleri bulunmuşlardır. Yemeğin sonlarına doğru OValit refikimiz başmuharriri Artvin mebu- su Mehmet Asım Bey, Türk matbuatı namına bir nutuk söylemiştir. Mehmet Asım Bey, İranlı meslek- taşlarımıza bu ziyafete geldiklerinden dolayı teşekkür etmiş ve büyük Ri i Hazretleı yüksek ve muhterem raisafirleri Şehinşahı Hazretlerinin memleketi zi teşriflerile iki asil millet arasmda açılan çok aydımlık yoldan bahselm'ş tir, Mehmet Asım Bey, iki memleket ve milleti biribirlerine çok yekından tanıttırmak lüzumunu anlatmış ve de miştir ki? — Biz bu komşu ve kardeş mem- leket ve millete at havadisleri, arada ki muhabere vamtalarınm hemen men yoksuzluğu, ecnebi gazete ve tercüme etmek mecburiyetinde yoruz. Artık bunu ortadan kakdırmak ve doğrudan doğruya temas zamanı gelmiş değil, hattâ geçmiştir. Bunu temin etmek vazifemizdir.,, Mehmet Asım Bey burada Anado- Ta Ajansına da vaz fe terettüp ettiği- Kanlı sırrındüğümünü ge-. ne kendi dillerile çözdüler — e Gazetemizin neşriyatı da katillerin meydana çıkmasında amil oldu Suçlular nasıl sırlarını söylediler? Sirkecideiri Sarşaban oteli tamir edilirken bir iskelet bulunmuş, bu - Bun dokuz sene 3 ay evvel işlen İmiş bir cinayet eseri olduğu anlaşılmış, tahkikata başlanmış, Kırmacı oğlu ve Hasan oğlu Müseyin isminde iki kişi yakulançmş, bilâhare | kefalete raplen serbest birakılmışlardı. Bu iskeletin bulunuşunun üzerin - den tam 35 gün geçmş, bu müddet zarfında vak'aya vaz'ıyet etmiş olan İsmail Hakkı Bey her gün tahkikatla meşgul olmuş ve dün tahkikatı ikmal üzere bu tahkikat İzmirden Münire İ şasın Gazi Hazretleri. diye bitirmiş ve ni söylemiş ve sözünü: — Yaşasın Şehinşah Hazretleri, Ya buna Türk » İran gazetecileri işürak ederek Asım Bey alkışlanmıştır. Bu nutuk edip ve şair Hüseyin Daniş Bey tarafından farsçaya tercüme edilmiş tir. Bundan sonra İran gazeteleri namı na İtilâat © gazetesi sahip ve başmu- harriri Akayı Mes'ut Han mukabil bir nutuk söylemiştir. Akayı Mes'ut Han söyeldiği nutuk | İ ta Türkiyede gördükleri hüsnü ka - | len ve Türk gazetecilerinin göster diği kardeşlik ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etmiştir. İranlı mes - lektaşımız, Mehmet Asım Beyin ec - nebi ajans ve mambalarından iktiba - #ma işaret ederek demiştir — Bunu daima biz de düşünüyo - mile müşterek bu iş için bir i de düşündük Hüseyin Daniş Bey türkçeye çevirmiştir. Bundan sonra Ajanı muherrirleri Ercüment Ekrem ve Necip | Beyler de nutuklar söylemişler; ye <alkışlanmışlardır. Ziyafet samimi bir hava içinde cereyan etmiş ve İranlı meslektaşları mız, Türk gazetecilerini ve ziyafete bulunan Cevdet Kerim Bey İrana da- vet etmişlerdir. Türk gazetecileri, bundan böyle çok fırsatlar düşeceği - ni ve daima yakından münasebatta bulunabileceklerini söylemişler ve ve- dalaşmışlardır. ... .. .. tir. Bu istinabe neticesinde M BELEDİYEDE İhtikârla Mücadele Belediye mahafili meseleyi izam edilmiş görüyor İhtikâr gözle görülür, elle tu- tulur bir madde olmasına rağmen belediye mahafilinde, “ ihtikârın mevcudiyeti inkâr edilmektedir. Belediye iktisat müdürü Asım Bey meselenin izam, ve iddia edil- diği gibi bir kuruşluk o şeyin on beş kuruşa satılmadığını söylemek tedir. Belediye, Dahiliye vekâletim- il mücadele hakkında i O şubelere gönder- ir, Kabzrmallar da yeniden bele- diyeye müracaat ederek şikâyette bulunmuşlardır. Kabzrmallara, p- zar yerlerinde satış yapmak için müsaade edilmişti. Fakat kaymakamlıkların kab- zmallara kolaylık göstermedikle - ri bilâkis birçok müşkülât çıktığı bildirilmektedir. Berkerler, hamamcılar tatil tstiyorlar Kundura boyacıları, berberler ve hamamcılar hükümete müra - caat ederek cuma günleri kendile- rinin de hiç olmazsa öğleden son- ra tatil yapmaları cuma tati- li kanununda tadilât yapılmasını istemişlerdir. Hükümet bu müracaatı bele- diyelere bildirerek, belediyelerin nokta nazarmı sormuştur. Bele- diyeler, fikirlerini Ankaraya bildi- receklerdir. Telefon şirketinden alınacak para Fazla telefon parasının şirket- ten istirdadı için belediye her tür- lü hazırlığı ikmal etmiştir. Belediye, telefon paralarile yapılacak işler hakkında bir pro- je hazırlamıştır. Bu proje tasdik edilmek üzere Dahiliye ve Sıhhi- ye vekâletlerine gönderilmiştir. Bir kitodan fazla ekmekler Bazı fırınların ekmeği bir kile- dan birkaç gram fazla imal ede- yek halktan 10, 20 para fazla is - tedikleri anlaşılmı Bu şekil ihtikâ ğundan belediye fazla ekmek çı - karmağı menetmiştir. Fakir çocuklar yurdu elediye, Galatadaki kimsesiz çocuklar yurdu için yeni bir kad- ro yapmıştır. Kadroda muallim adedi beşten meleri neticesinde beraetlerine karar verilen suçlular Ali ve Hüseyin efen- diler Yalovada, Kadıköyünde oturmak- “ırlar, Bu köyde Hasan oğlu Ah- met, ve Ömer oğlu Ömer isminde iki ndan kaçırmışlar ve gafletle itirafta bulunmuşlar, — O zaman bir halt ettik. Herifi öl dürmüş, 800 lirasını almıştık. Bereket mahkemede beract kararı verdiler, ce set te bulummadı, bundan sonra bu - lunmasına da imkân yok, çürümüş, toprak olmuştur demişlerdir. Fakat sonradan bu itiraftan nâdim olmuşlar ve bu sırrı ağızlarından ka- çırmıyacaklarına dair bu iki zattan söz almışlardır. Gazeteler bu cinayeti haber vw. ken (Suçlular yakalandılar ve cürüm ya TAHVİLAT | tan sonra serbest bıra- | Efendinin de Münire Hanımın söyle » isi Süel oülilec) diye yazımca Ab: İmei e Henm ifadesinde | dizlerini tekrar ettiği görülmüştür. | metile Ömer: : ee re e a Diğer deliller — Eh madem ki onlar itiraf etmiş kğ - MM o © — Ben dokuz sene evvel me söyle Bu suretle ortada rüyetine müste- | fer, vebal bizden gitti, Biz de boymü- m dimse onları tekrar ediyorum. Bu 8- | nit iki şahit bulununca iş iskeletin | muza ağır bir yük olan bu itirafı ha- ESHAM amlar Adapazarı Nuri Efendi | mahiyetini tesbite kalmış, morj bu i- | ber verelim, günah altmda kalmıya - İş Barkan Nama 8758 Reji Kupon i döve döve öldürdüler. Sonra cesedi - | şi de yapmış, iskeletin ölümü beş se - | lm demişler ve sidip köy ihtiyar be- Yİ sise | mi ortadan yok eti Ben o zaman | heden aşağı olmayan 25 - 50 yaş ara | yetine Ali ile Hüseyinin itiraflarını Terkos ı44o | mahkemedede e söyledim. Fahat | sında bir erkek ölüye ait olduğuna g7 ) Çimene 146 | ortada dövülen adam olmadığı, öldü | dair rapor vermiştir. Tramvay GER a yn rüldüğünd iddia ettiğim Nuri Efendi- Otel defterinde Nuri Efendinin is - Anadolu Hisse 2750$ Bala 146 | min cesedi de bulunmadığı için muhake- | çi bulunmuş, yaşınm da kırk olduğu Şe. Hayriye, ABİ Şark m. ecza 320 een ,Beticelendi. Nuri meraya E otel — defterinde ismini a YİYATLARI kab'ldir. Çünkü her gelen müşterinin Pari 1206 MALZ | ismi ve hüviyeti deftere kaydedilir. | Nüyerk — 795780 saz | Sonrabu hâdiseyi bilen yalnız ben | e. 14558 | değilim. O zaman otelde bulunan Edir A 2239:28 420,10 | neli Mustafa Efendi de bilir. 5 “ a ez Dae mak haaa balina - Amsterdam YATI onki o seyi tamamil . z er AL Ş elemi. Mana) el Ağ cem yeğin | ren Cemel Bak NUKUT (Satış) kemesinde cereyan eden ve bu cina- Tak ve o zaman yahilerin Söze mağ, ozlaş a yete ait olan, bütün delilleri muhtevi | rini YESİN, Bittabi bu —- v1 | Yelunan dosya Adliye yangınmda yan | deimmsumiliğe vermiştir. sekle 20 F, Frans 189 4 201. eri; a 2 teh “ : yerken tahkikatın çın LE Beler 1ep $ vak Meric see | değe için Münire Hanımın be Hades | gay olmaştar, da, lima e | glam amacıya | © Gazele meşriyaınn fideleri Su OE) 78 | ve dosya teşk'line başlanmıştır. İlk iş Bu arada gazetemizin bu cinayet | iş ağn. 5 | olarak ta Münire Hanimin bahsehiği hakkındaki neşriyatı da adli tahkika 20 F. Meiçika VI Alm “za | Edirneli Mustafa Efendi aranmış. | tn inkişafı hususunda pek büyük bir | 20 Drahmi A 1 Mecidiye 35 17 | Edirnede olduğu anlaşılmış, ve mahal | hizmet yapmıştır: 1 Flerin Banknot 237 | line bir istinabe varakası gönderilmiş C nayetten suçlu olan ve Ağır ce- hasbühal esnasında | İhtikârla mücadele Hayli zamandanberi işitiyoruz. Artık kulaklaımız doldu: İhtihâr la mücadele edilecek. Bilmem ne- yeye hadı tayin edilen adama dön- dük: Söyle diyoruz. İnanamıyoruz amma hoşumuza gidiyor... Geçen gün gazetelerde okumuş- tuk. Belediye iktisat müdiriyeti şimdiki halde kabzımallardan top tan fiatları istetmiş. Bunları ve perakende fiatları tetkik etmiş. Arasında mühim farklar görmüş... Demek bugünkü vaziyette bele- diye bir rasıt vaziyetinde... Tıpke yıldızları seyreden ve müşahedele rini kaydeden bir rasathane müdü rü gibi. Gözlükleri taktı, dürbü- nün başına geçti, seyrediyor ve kaydediyor. Sonra?... Sonra ne olacak? İş hayıtla mı kalacak? Aylardanbe- ri her gün muhtehirlerin eline bu zorla teslim ettiğimiz para milyon ları buluyor.. İstanbulun bugün aşağı yukarı 800 bin nüfusu vardır. Herkes ihti kör yüzünden günde beş kuruş kaybetse, bu mikdar günde 40,000 lirayı ayda 1.200.000 lirayı balar.. Demek hiç yok yere bu kadar pa- ra İstanbul halkının cebinden gidi ir, gi karşı ne gibi tedabir alma 1? Akla gelen iki esaslı çare var- dır: 1 — Cezai tedbirler almak. Muh tekirleri birer birer yakalamak ve kendileri için kanunun en şiddetli ahkâmunı tatbik etmek. 2 — Muhtekirlerle rekabet et- mek, #mumi mağazalar açmak. Ve bu sayede onların belini kıra rak fiatları düşürmek... Fiatları tesbit etmek, narh koy- mak, birçok yerlerde maktu fiat usulünü tatbik ettirmek, esnafı sal tığı malın £ ilâna mecbur et- mek gibi tedbirler bu esasların te- ferrüatı olabilir. Bunlardan birincisini tatbik et- mek çok güçtür. Bir defa ciddi bir teşkilât, ciddi bir kontrol ister. Ve ekseriya bu kontrolü de kontrol et mek mecburiyeti hâsıl olur.. Ve nihayet bu müfettişler her müşterinin çel ve her ee a cının sattığı malı bilemezler ve fi- atları daima tetkik edemezler. Fa kat bununla beraber bundan bazı müsbet neticeler elde etmek müm kündür. N İkincisi ise bir sermaye ğ Ve nihayet belediyenin de iştirak edeceği bir şirketle bu işi derhal tatbik etmek mümkündür. Harp (o zamanında (Belçika (Commune) lerinde açılan bu gi- bi mağazaların muhtekirler üzeri: ne siddetli darbeler vurduğu gö > rülmüştür. Ve piyasada bir müd- det bir mal için iki fiat hâsıl olda: ğu halde nihayet muhtekirler fiat İarım umumi mağazaların fiatla - rına indirmeğe mecbur kalmışlar- r. $ 1907 de İsviçre şehirlerinde de böyle umumi mağazalar açılmıştır. Ve çok faideleri görülmüştür. Bu- radaki halkın en esaslı gıdeların- dan biri olan patales Schaa Hhow- se'de yüzde 12 - 20 Lucerne'de yüz de 14 - 18, Berne'de yüzde 17 - 24 e düşmüştür. Zurieh'te me yüzde 29 - 50 noksanına satılmıştır. Tâ umumi sali Arz Zİ > manyada ve diğer bir: memis- melerin belediyeleri bu wsulâ tatbik etmişler ve cok iyi neticeler elde etmislerdir. Bunlardan ders mümkün değil midir “— Mümtaz FAİK amma Küçük haberler il m alm tesisi ndaki nizam- nin 13 üncü maddesi edilmiştir. Taş ocakları işletme müsaadesi ancak azami 25 sene i- çin veri ir. * Aylık verildi — Temmuz w- mumi aylığı dün verilmiştir... * Barıt inhisarının RA Barrt inhisar idaresinin, inhisarlar idaresine devri muamelesi dün bit miştir. di İğ * Küçük sıhhat mektebi imti- hanlar “Küçük sıhhat e mekte. binin imtihanlarma 15 temmuz. da başlanacaktır. İratihanlar 15 gün devam edecektir. Mektepten bu sene 21 takbe mezun > r. e Uyku hastalığı Dün Gey- veden Naile — ismini gönderilmiştir. Bu kadında uyku hastalığı vardır. Sıhhiy? müdüri- i bu kadımı Darülâcezeye gön dermiştir. Tedavi edilecektir. â Mama Kİ nd önünlnmüns skn Se leniyn

Bu sayıdan diğer sayfalar: