2 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

2 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: a Hummsai Tifoidi, sizi öldürmeden evvel siz, SİNEKLERİ Oldürünüz Sinaklar, har yere konarlar v8 hor yere sığınırtar. Pisliklerde do farlar ve mezbelstarde yatarlar Bunlar öldürtücü Hummai Tito- K idiyi aşılamağa başlıca vasıta teşkil ederler. Adi ve tasirdan âr haşarat öldürüçü mayiler, yuva- nizi bu sineklerden koruyamaz. Bunun çin FLİT dört harfi F.LİT tedarik ediniz. Siyah ku- saklı ve asker resimli sarı tene kelora dikkat ve onları musirran Tejizuojş uıynul epzejerj DM Umumi, Depstu : KÜL KREPEN, İslanbst, Galata, Voyvoda Han Wa | Aİ m mp eğen 3844 Nafıa Vekâletinden: ,, Filyos - Ereğli hattımın Filyos ile Çatal ağzı arasında kâin takriben 15 kilometrelik kısmının inşaatı kapalı zarf usu liyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 15 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazar günüsaat 15 de Ankarada Nafia Ve- kâleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Taliplerin cari seneye: mahsus Ticaret odası vesikası ve 56250 liralık teminatı muvakkateleriyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekâ- İeti Malzeme Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3378) 3854 Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 87,000 adet günlük yumurta Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzu- im olan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi veçhile ve 17 Temmüz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf wsulile ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. İstekdile- rin müracaatları, (3339) a8 3343 Konya inhisarlar Başmüdürlüğünden: 10 Te sene tuz gölünün yav şan merkezinden çıkarılacak iki vin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beşyüz tonluk 27 üç bin tonluk dahi birki cem'an üç parça olarak b 6-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasa- Ya bırakılmıştır. 17-7-934 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte cihanbeyli kazasmda — ihalesi icra edileceğinden ta ipl erin şeraiti anlamak üzere Baş Müdüriyetimize veyahut 8 müracaat etmeleri ilân olunur. (3490) 3351 KIZ KISMI ERKEK KISMI erikan kız Koleji, Arnavutköy O Robert Kolec, Bebek Tel 36.160 Tel. 363 Mektep Ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran- #2ca İhtiyari olarak mütehassıs o muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. BAKALORYAYA HAZIRLAR , Kütünbaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye- lerine hizmet eder, Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporları ile gençleri bevlenen yükseltir. Ameli ve nazari elektrik, makine ve mafia MÜHENDİS KISMI mühendisi yetiştirir. Robert Kölec'de kayıt günleri : 1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 - 12 ye kadın. 1 Ağstostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar. « Amerikan kız kolecinde kayıt günleri £ - ğ - 15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. 3848 (831) İzmir Umumi Hapishane Müdürlüğünden: yü ag yeşille mevkii müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin va düri liriyet Odasmda teşekkül edecek Komisyona ve fazla - (3493) : — mama i | 3 üncü kolordu ilânları l İstanbul Amerikan Koleci A - , 18000 lira bedeli muhamminli İzmir Umumi Hapish Bin Mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı eli S0 nisbetinde teminat makbuz veya hükü ü teber 'üme! - <ber banka mektuplarını ha milen yevmi ihale olan Da Tem, 2934 tarihine müsadif salı günü saat 15'de Hapishane için de her gün Hapishane Müdüriyetine müracaatla Se MİLLİYET PAZARTESİ 2 TEMMUZ 1934 Balıkesir Satınalma Komis | yonundan : Balıkesirdeki kıt'at hayva- nat ihtiyacı için 520 ton kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 5-7-934 perşembe günü saat 10 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktin- den evvel teklif ve teminat mektuplariyle Balıkesirde K. O. Satmalma Komisyonuna müracaatları. (3014) (3089) Pelin 3863 Çorlu Askeri Satmalma Komisyonundan : Malkara garnizonları kıt'at hayvanatı ihtiyacı için 400 ton Arpa veya Yulaf kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Iha- lesi 15 Temmuz 934 pazar gü- nüsaat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakâsaya iştirâk e- deceklerin de o gün ve vaktin- den evve! teklif ve teminat mektuplariyle Çorluda Fırka ercan Sü Satınalma komisyonuna müra ı caatları. (3020) (3136) FIRSAT 3865 (gem PR ... | ei e modern hir dişçi ç | devredilecektir. Ta Km Satmalma;| plerin Istiklal | caddesinde. 3ğ8v14 Tekirdağındaki kat'at hay-! vanatı ihtiyacı için 400 ton Arpa veyahut Yulaf kapalı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 14 Temmuz 934 cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi gör- mek üzere her gün ve müna- kasaya iştirak için de ogün ve vaktinden evvel teklif ve te- minat mektuplariyle Çorluda Askeri Satınalma Komisyonu na müracaatları. (3021) Ğ131) 3366 ... Corlu Askeri Satınalma Ko- misyonundan : Malkaradaki kıt'at ihtiya- cr için beher parti 250 bin ki- lo olmak üzere üç partide 759 bin kilo odun kapalı zarf- Ja münakasaya konulmuştur. İhalesi 5 T. uz 934 Per- şembe günü saat 15 tedir. Ta- Niplerin o şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktin- den evvel teklif ve teminat mektuplariyle Çorluda Aske- ri Satınalma Komisyonuna mü racaatları. (3031) (o (3199) 3867 ... Çorlu Askeri Satınalma Komisyonundan : . Malkaradaki kıt'at ihtiyacı için 18,000 kilo Sade Yağının | kapalı zarfla münakasaya ko- nulmuştur. İhalesi 8 Temmuz 934 Pazar günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi gör- mek üzere her gün ve münake- saya iştirak içinde ogün ve vaktinden evvel teminat ve tek lif mektuplarile birlikte Çor- luda Askeri Satın Alma Ko- misyonuna müracatları. (3033) (3222) ... Ankarada M. M. V. Satın- alma Komisyonundan : Yerli Fabrikalar mamülâ- tından (385,000) metro ça- maşırlık bez kapalı zarfla mü- | nakasaya konmuştur. İhalesi 16-7-934 tarihine müsadif pa- zartesi günü saat 15 te yapıla- caktır. Talipler şartname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankarada M. M. V. Sa- İ hnalma Komisyonuna müra- caatları ve münakasaya iştirak için de o gün ve saatinden ev- vel teklif ve teminat mektup- larmın makbuz mukabilinde mezkür komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. (3044) (3246) e 3863 3870 Ankarada M. M. V. Satm- alma Komisyonundan : Yerli Fabrikalar mamülâ- tından (100,000) metre ka- putluk kumaş zarfla münakasaya konmuştur. Iha- lesi 14-7-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te ya- ANADOLU Türk Sigorta Şirketi 4 Üncü Vakıt Han İstanbul Ibtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. Nama muharrer hisse senetlerinin (x 60)ı Türkler elindedir. Türkiye İş Eankası tarafmdan deşkil olunmuştur. İdare meclisi ve müdürler keyeti ve rremurları kâmilen Türklerden mürekkep yegâne Türk Sigorta Şirke- tdir, Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen acentalarına hepsi Türktür. Tür- kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil: &igorlaların en iyi çeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkiı öder. Telgraf: İMTİYAZ - Telefon: İst. 20531 3837 DAKTİLO İstanbulda büyük bir eci esvezesinde istihdam olunmak üzere bihakkin te ve muktedir, Eran- sızca bilen bir türk daktilo hanıma derhal ihtiyaç vardır. Mufassal istida ile “B,, ramuzile İstanbul 176 muma- ralı posta kutusu adresine Lahriren İyi, Temiz ve Zarif giyinmek istiyenleri ancak: maral Azat yan spartımanına müracaatları. gay © 715) > Kumaşları tatmin edebilir 3851 pılacaktır. Talipler şartname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankarada M.M.V. Satınalma komisyonuna müs racaatları ve münakasaya iş- tirâk içinde o gün ve saatin- | den evvel teklif ve teminat mektuplarmın makbuz muka- | bilinde mezkür komisyon ri- yasetine tevdi eylemeleri. Yüniş kumaşları gerek desen, gerek renk, gerek mukuvemet noktai mazarından İngiliz kumaşlarından farksızdır. Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 1 ça0as) v1. pe : i | Topton satışlar ve siparişler için: Miz V. mi | Bahçekapı « Eski Şamlı Han - No. 18 Perakende satışlar için: 1 — Yeni Postane civar.nda Milli spor Zeki Rıza mağazası ? — Sultanhamam Ipekiş karşısında İsak Nyego kumaş mağazası Ciheti Askeriye için muhte- | bf renkte (500,000) adet ma- kara kapalı zarfla münakasa- | ve, konunuğtur. İhalesi 11-7- 934 tarihiie müsadif çarşam- ka günü $aat 15 tedir. Talip- İerin şartname ve nümunele- vini görmek üzere her gün Ân- karada Milli Müdafaa Vekâle-| U Satmalma komisyonuna mü! racaatları ve münakasaya iş- trak için de ihale günü ve saa-| #inden evvel teklif ve teminat | 3847 g Memur aranıyor. Sümer Bank umumi müdürlüğünden: Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde oeltarpllkmız. nalbur © ima istihdam edilmek üzere imtihan ile memur alınacak- kabilinde mezkür komisyon ye z ay © siyüsetins tedi eylemeleri: İmtihana iştirak için; Lise mezunu bulunmak, as- kerlik hizmetini yapmış olmak ve otuz beş yaşını mü- (3043) o (3249) 3872 ... tecaviz bulunmamak şarttır. Çorlu Askeri Satmalma Ko- Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş as- misyonundan: gari 80 liradan başlar, Aynı derecede muvaffak olanlar arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve sair ticari müessesatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi lisanların- dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı haiz olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecektir, İmtihan 29-7-934 pazar günü saat 14 de Ankara ve İstanbul'da aynı zamanda yapılacağından talip olanla- rın imtihan programımı ve sair şartları anlamak ve isim- lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 22 - 7 - 934 akşa- Malkaradaki kıt'at ihtiyacı i- çin 15,000'kilo Gaz Yağı açık | münakasaya konulmuştur. I- halesi 18 Temmuz 934 çarşam | ba günü saat 15 tedir. Talip- | lerin şartnameyi görmek re her gün ve münakasaya ii tirak için de o gün ve vaktin- | de teminatlarile birlikte Çorlu mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün Memurin da Askeri Satınalma Komisyo Şubesine ve Istanbul'da Galata'daki Bankamız Şubesi- nuna müracaatları. (3037) ne müracaatları ilân olunur. (3481) (3226) : 3879 3858 © Kars Askeri Sa. Al, Kom. dan: Karstaki kıtaat ihtiyacı için 43900 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasaya Hunmuş - tur. İhalesi 21 Temmuz 934 Cumartesi günü saat 9 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ ILANLARI “Yapılan omünakasada fiatları fazla görülen 1200 ton Odun pazarlıkla ihalesi 7-7-934 tarihinde saat 15de Anka- yada Umumi Idare binasında yapılacaktır. Şartları anla mak isteyenlerin Ankara da Malzeme Dairesine Haydarpa- sada Haydarpaşa Mağazasına müracaatları. (3512) ;e4, üzere her gün ve münakasaya iştirak için de O gün ve vaktin- . Molantse dan evvel teklif ve 2634 liralık — ç teminat mektuplarile Karsta Bank-Üni N.V. Askeri Satınalma Komisyonu- Sabık Bahnserit Felemenk na müracatlari. Bankası (3067) (3592) İstanbu! Şubesi e 3 Galata Karaköy Palas a ke a ilâ TE Mevdancık Alalemei Han eşya ve'demir kapu erzak en- Her türlü Banka, muamele. barından Sirkeci istasyonuna © geri. Kasalar icar 80ilâ 100 ton erzak nakil edi- A lecektir.Pazarlıkla ihalesi 3-7- eşeğini mz oni KADA ELA 934 Salı günü saat 14 dedir. Şubetl or : Amsterdam, Buenos. Aires, | İsteklilerin belli gün ve saatte İstanbul, Rio de Janeiro, Santos, Sao Paulo. Fındıklıda K.O.SA. AL. KOM. na müracaatları, (42) (3591)

Bu sayıdan diğer sayfalar: