2 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

2 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şehinşah Hz. Ayrılırken (Başı 1 inci sahifede) Milletler ve şefleri arasında böy- le kalpten kalbe akan sevgi, saygı ve dostluk cereyanları oldukça; ortada aşılamıyacak, yenilemiye - cek hiç bir zorluk kalmaz. Son on sene zarfında, komşu- muz İran, birçok sahalarda mü- him terakki adrmları attı, siyasi ve içtimai birçok muvaffakıyet- Her elde etti. İlâveye hacet yok ki, bu terakki ve muvaffakıyetin bi. yicik âmili; Şehinşah Hazretleri. nin münevver ve âkılâne işaresi- dir. Bugün asil komşumuzun aziz hükümdarını selâmetlerken, mem- leketin refah ve selâmeti yolun- daki bütün ileri hareket, faaliyet ve hamlelerinde İran milletine ve onun necip hükümdarma candan yeni yeni muvaffakıyetler odile- Tiz, Sürt Meb'usu MAHMUT Hadisenin ie vüzü âdisenin iç yüzü (Başı 1 inci sahifede)) miş ve dahilde suhl ve sükün İsteyen, mahafazakârlara irtica damgası vur- mağa çalışan ihtilâlci Nasyonal Sosya listlerin aleyhinde bulunmuştu. Bu nut kun neşir ve tamimi Reih propaganda nezareti (o tarafından menedilmişti. Memnuniyeti sebebi Başvekil muavi- ninin tenkitlere harşı açılan mücede- Je hakkında propaganda nazırı Dr. Göbbels'in aleyhinde bulunmuş olma sadır. Von Papen nutkunda Alman husule ekili Ve bu hal zi Alman matbuatu ve erkekee bir istilsam eder. Bumun için hükümetin bizzat müdahalesi ve işleri hakiki mea raya sevketmesi lâzımgelir. ) Görülüyor ki Başvekil muavini ba sözlerile tenkit ve münakaşa isteme te idi. Bu ise müfritlerin şiddetle me- nettiği bir şeydi. Buna Almanyada Milli Sosyalizmin kafası namile maruf olan Göring ve gene fırkanın dili namile anılan Göb- bels şiddetli nutuklarla mukabele et- tiler. Fakat Milli Sosyalizmin eli di. ye anılan ile derhal faaliyete geç- diselerle ciddi surette meşgul oluyor. da: 1 — Bu meyanda Berlinde, Avas- iz temyizi yoktu. Ve bu mahkeme ilk defa olarak iki temmuzda eski komünist partisi şefi Ernest Thalemann'ı muhakeme ede- Çayi Bu muhakeme günü talik olun- 3 — Diğer taraftan, şimdiki reji- min pek te lehinde olmayan efhâra sahip olan hücum kuaatı hakkında bir karar ittihaz etmek zarureti de vardı. Hitler hükümeti, aşağı yırkarı, bir milyondan fazla kimseden mürek hep olan bu kıtaata bir ay müddetle izin verdi. Ve bu askerlerin bu müd- det zarfında üniforma taşımalarını ve her hangi bir içtimaa ve resmi ge- çide iştiraklerini menetti, Bunların en büyük reisleri Roehin'e de mezuni - yet verilmişti. Hitler temmuz ayı zar- fında sola mütemayil olan bu kıtaat hakkında bir karar ittihaz etmek isti- cum kıtaatı mensuplarından birine karşı yaptığı suikastten sonra çelik miğferlilerin de menedilmesi için bir cereyan başladı. Ve Koslin'de Stetti; da bardan bir müddet eveel gelik miğ ferliler teşkilâtının faaliyeti bir ted- biri ihtiyati olarak durduruldu. de vahayin zuhuruna bir delildi. Ni- tekim öyle de oldu. Almanyada bil - hassa hücum kıtaatı o arasında şid - detli bir cereyan başladı. Fakat aca- ba bu cereyan ciddi bir şekilde teza- hür etmişti de, Hitler bundan sonra mı harekete gecti? Yoksa böyle bir hareketin başlaması ihtimaline karşı ii ciddi ve şiddetli tedabir alındı? nokta henüz aydınlanmamıştır. Meclisin yaz tatili (Başı 1 inci sahifede), mesi beklenen bazı lâyihalar daha vardır. Başvekil Hazretlerinin Ankara ya avdetlerini müteakıp fırka gru pu toplantısmda ve Büyük Millet Meclisinde beyanatta bulunarak muhtelif meseleler üzerinde iza - hatta bulunmaları muhtemeldi Başvekil Hazretleri dün öğle - den sonra üçe kadar Tokatliyan o- telinde istirahat etmiş ve müteakı- ben Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle birlikte Reisicümhur Haz - retlerine mülâki olmuştur. İ | Hâdise şeklen bastırılmış gibidir (Başı 1 inci sahifede)) Kilâtına mensuptular. Dün akşam irat eylediği nutukta M. Göring ezcümle, inkılâbı mutazarrır et- mek ve hükümeti devirmek (üzere bir plân tertip edilmiş olduğunu söylemiş « tir. Hücum kıtantınm efradı iğfal edil- miştir. Bu hareketin başında sabık Baş- vekil Von Shleiceher O bulunmakta idi. Kurşuna dizilenler o meyanında Kont Sperti de vardır. Londra 1, (â. A.) — Renter Ajansı Berlin'den istihbar ediyor: Geceleyin, hücum — İstaatmın kendi aleyhineğ reisleri tarafmdan seferber © dildiğini haber alır almaz, M, Hitler, sa- bahın saat dördünde tayyare ile Münih'e ikmiştör. , : o Nazırı bizzat reisini tevkif etmiş ve bunların apoletles ri başvekil tarafından, kendi ile sökül - müştür. Mütealaben M. Hitler, yattığı odada Roohim bu mu- Je daha bazı abaiyeler de suğkast trk binde alâkadar görülerek tevkif olunmuş lardır. Tahtı tevkife alnan reislerden Roehm EE iyi Hücam kıtaatı le hükümet arasındaki ihtilâf MÜNİH, 1 (A. A.) — Nazi Fırkası. Hitler, bu yaranın şilmesini emretmiştir. M. Hitler, M. Goering ayni suretle hareket etmesi bu siyasi fesadın mürteci âmillerinin yar kalanmasını emretmiştir. Tebliğ, M. Hit- lerin hücum kıtaatı rüesası karşısında bir hitabe irat ederek kendisinin bu kıtaata olan sadakat ve merbutiyetinden bahset- iğini ve Rochm'ü ber ozaman birçok acisi a kara biiiye a alli faka vekayi ve hadisatın kendisini şahsi hissi yatını bir tarafa bırakarak devl İaatini ve Nazi hareketini O müdafanya mecbur kıldığını ilâve etmektedir. Hitlerin emirleri BERLİN, 1 (A, A.) — Milislerin en sıfatile M. Hitler, o hücum i M nı isterim. Hücum kıtalarının Berlinde muhteşem bir tarzda yerleşmiş olan ve ziyafetlerine ayda 30 bin mark sarfedilen umumi karargahının ilgasmı emrederim. Hücem kıtalarının bütün reislerinin diplomatik namı altında ikide birde zi- yafet vermelerini menederim. ni — Hücum kıtaları reislerinin lüks otomobillere binmemelerini kat'iyyen ar- ederim. Si 6 — Alenen içki içip sarhoş olan hü- cum kılaları reisleri, milletin şefi olmak Biyskatine malik değillerdir. 7 — Bütün bücum kotaları reislerinin, milislerin temiz bir müessesenin seciye- sini muhafaza etmelerini temin eyleme- lerini talep ederim. e hakkında korku hisset iin Bm are ee | mesi icap eder. Binaenaleyh hücum kıta- ları reitlerinin ceza kamınunun 175 inci cum. den olgunluk, samimilik ve bilâkayt şart Alman ordusuna sadakat isterim. 9 — Bütün hücum kıtaları reislerinin bu kıtalar cfradından kendilerinin her za man gösterebilmek kabiliyetinde olduk- ları şecaat ve fedakârlık fevkinde bir şey istememelerini talep ederim. M. Göring'in beyanatı Berlin, 1 (A. A.) — Matbuat mümes- sillerini kabul eden Prusya Başvekili M. Göring, hücum kitaafı idaresinin hare- küt takbih etmiş ve bu kıtaatın irtica sıkı bir alâka muhafaza ettiğini ve bir ihtilâl çıkarmıya teşebbüs etmiş olduğu- mu söylemiştir. Roehm ile bir ecnebi dev- İet arasında ve kayrimemnun tabii olan esiki devir adamları arasında münasebet ve teması o temin'eden eski Başvekil Sehieicher olmuştur. Bazı kimseler, ikinci bir inkılâp yepe- bileceklerini zamnetmişlerdir. Bunlar, bu hatalarını pek pahalı ödeyeceklerdir. Hit ler, devletin idaresini kuvvetle elinde tut maktadır, Inkelâbı yapan biziz, ve vur - duğumuz İmer ia ve irlicam gayrimemnun olan uneurlarına Elk tar, Bu icraat neticesinde devletin sak veti bir kat daha artacaktır. Millet, ken disi aleyhine hareket edenler ve milleti mk içim el kuvveti istimal €- i hüküm ve kararın çok kari ve şiddetli olacağını görecek M. Göring'in ikinci beyanatı BERLİN, 1 (A. A, — M. Göring asa- #ıdaki beyanatta bulunmuştur: Zavallı milisler vazifelerinden inhiraf ettirilmişler ve sebebi ne olduğu malüm olmadan düşürülmüşler ve silâh landırılmışlardır. İnkilâpla beraber yü - rünüldüğü halde bunlara inkulâba karşı yürünülüyor denilmiştir. İşin feci tarafı, irtica ile komünistliğe | gidildiği halde Hitlerci milisler bunları idare edenlerin ikinci bir Nazi inlolabı yapılacağından bahsetmeleridir. Bu işte başlıca mutavassrt, eski Başve- kil Von Sehleicher © olmuştur. Kendisi Roehm ile ecnebi bir devlet arasmda ve katiyyen memnun olmaları imkânı mev- cat ânasır arasında irtibat me- muru vazifesini görmüşlür. Tabidir ki M. Von Sehleicher'in öl « mesi, kendisini tevkif edehlere karşı ta- arraz etmiş olmasından İleri gelmiştir. BERLİN, 1 (A. A.) — M. Göring ec- nebi matbuat mümessillerine bayanatta bukumarak, yanlış haberlerin intişar etme mesi için hudutları kapatmış olduğunu fakat kendisinin hakikati gizlemiş olmak- la itham edilmemesi için matbuat mümes sillerini cereyan eden vekayiden haber- lerinden tevkif edilmiş olanlar mahke- meye verileceklerdir. Sol cenahın bir ir- tca harekeli yapmasına mani olmak için vedabir almştır. Ba berekete İştiek avemet öğre diklerinden dolayı öldürülmüşlerdir. Di. Herleçi makklameye yezileciktiz, Von Papen'in nutku ve Hindenburg VAROVA, 1 (A. A.) — İllastrowany Krujer Condoszianny, mubafazakdır fır- kaya mensup bir Alman tarafndan Dant- rig yapılmış olan aşağıdaki beyanatı neşretmektedir: “ML Hitler, Newdeck'e Mareşal Hin - denburg kendisinin Von Papen'i kabine- den çıkarmak tasavvuranda olduğundan bereli bulunduğu ve M. Von Papen etmek mecbariyetinde kalırsa kem in de Reisicümhurlukta çekileceği” Reisi ie bu sözüne yo M. Hitlerin Marburg nutlaumun M. Von Pa- İ pen için fena hiçbir tesiri olmuyacağı va” dinde bulunduğu söylenmektedir. Avusturya hududu kapalı VİYANA, 1 (A.A. — Havas A - jansından: Almanyanın Avusturya hududu tama- ile kapatılmıştı. Almanyadan BERLİN, 1 (A. A.) — nih'ten, dün kendisini dette istikbal eden M. Göebbels ile bir- Hikte ve tayyare ile dönmüştür. Alman istihbarat bürosu, M. Hitler ile M. Göebbels'in dündenberi biribirinden ayrılmamış olduklarını kat'iyetle kaydet- mektedir. Fransız gazetelerinin mütaleast PARİS, 1 (A. A.) — Havas o Ajanı iyor: Fransız efkir: umumiyesi, AK a siyasi yaziyetinde bir gün cez büsün tarakından Üu gazete, müfrit keremi bir bb inkişafına Reicwehr ozal alemci gili olduğuma da bldr- Zaro Ağadan Sonra (Başı 1 inci sahifede)) Bu kanaati, durup dururken sö- küp atmak doğru değil, Dünyanın Zaro Ağalardan sonra, en ihtiyar adamı, muhakak ki gene bizdedir. Yeter ki aransın. Bir buçuk asırlık adamımızı kaybettik diye ümitsizliğe düşmiyelim. Zaro Ağanın hale! çok geçmeden bulacağımız» kat yen eminim. Ben şimdi burada İstan- bul, Anadolu ve Trakyadaki okuyucu larıma soruyorum: 1 — İçinde yaşadığınız şehir, kasa- ba ve köyün en yaşli insanı kimdir? 2 — Bu yaşlı insan, nerede, hangi e doğdu? Nasıl ve ne ile kimlerle yaşı” yor 4 — Çocukları, torunları varsa i - simleri nedir? Kendileri ne iş yapar lar? 5 — En yâlı tesbit edilmiştir? Ve daha kendisine dair hâtıra ge- lebilen bütün malümatı topliyarak, bir resmi ile bi: in Resimler rı, hirer birer halkımıza tanıtmak ni üzerimize alıyoruz. Bunlar a dan, memleketin en ihtiyar i insanı olduğunu güç olmayacaktır. Karilerimiz, bu sorgulara cevap vermek zahmetine katlanırlaı yenin ikinci Zaro Ağası veya Güllü Ha ımı pek çabucak bulunacaktır! En yaşlı adamın vatanı olmuk şerefini başka memleketlere kaptırmıyalım!.. Yazık olur... e SALAHATTIN adam olduğu nasıl Esnaf Bankası Tahkikatı bitiyor (Başı 1 inci sahifede)) müamelâtin idari hukuki , iktesadi bü - tün safhalarını hem vesikalar ve def - terler ve hem de bu muamelitla uzak - tan ve yakından alâkadar hususi ve res- mi müessesesta teşmil suretile yapılan bu tetkikat, isticvap ve tahkikata nat edecek raporların süratle | ihzarı mesaisine faz'iyetle devam edilmekte - "Raporların birkaç güne kadar ikmal edilmesi mühtemeldir. Yeni vatandaşlar ANKARA, 1 (Telefonla) — Hicret ve iltica suretile memleketimize gelen ili yüz on bir islâm şahsın vatandaşlığımıza kabulü Heyeti Vekilece kabal edilmiştir. mektedir. Diğer birçok gazeteler de bu fikirdedir. Ve 1914 teki Prüsya askeri i- daresi saltanatının tekrar ihyası zamanı geldiğini tahmin etmektedirler. Figaro gazetesi diyor ki: “Almanya'nın Reiehwehr'in elinde ol- duğu vakası meydana çıkmış © göbidir. Hit İer, bir timsal olarak kalabilir, | fakat hakikatte bir esir oluyor. Le Jour gazetesi, şu suali soruyor: “Hitler, vaziyeti idare eni etti, yoksa takip mi etti? Herhalde Praeza Ba Reich - veb inin Almanyası galebe çalmış gbi- yi tam zamanında vuruldu BERLİN, 1 (A. A.) — Havas Ajansı bildiriyor: Bütün Alman matbuatı, tehlikeli siya- si unsurların faaliyetini cezalandırmak i- gin M. Hitler'in göstermiş olduğu sür'at .e Perei takdir etmekte müttefiktir. “İdarenin sadakat, namus ve şerefe İstinat, ettiğine dair Alan milletine te- minat verilmiş olmasına memnun olduğu- nu kaydeden Berliner Tageblatt gazetesi “darbenin tam zamanında vurulduğunu ve tam netice verdiğini, yazmaktadır. İngiliz gazetelerinin mütaleaları LONDRA, 1 (A. A.) — Havas Ajansı bildiriyor: Almanya'da cereyan eden dünkü b diselerin Londra'da hasıl ettiği ilk tesir- lere tercümem olan “Sandey Express” gazetesi, yu yolda mütalan beyan etmek- Hücem kıtaatı saflarında tahrik edil- miş fesat cereyanı ile bünun tedibi için kullanılan metotların Nasyonal Sosyalist rejiminin otoritesini altüst ettiği şüphe götürmiyen bir keyfiyettir. Bundan 10n- Ta M. Hitler, kaybettiğini yeniden elde Erkâniharbiye Reisi BERLİN, 1 (A, A.) — Roehm'ün hale — Victor Latze, 1885 de Vestefalva- nefer olarak iştirak etmiştir. Kendisi 1922 senesinde Nazi Fırkasına girmiş ve e Mm i sırasile kazanarak 1932 de cm la mil ra ei olma. eksp ELEM) yemi barat bürosu bildiri Resehebank Müdürü M. Sehacht ile Telefon şrketi İngi iz lirası ile muamele yapamıyacak (Başı 1 inci sahifede) milleri içtimaında şirketin nihayet 30 haziranda tediyesi lâ m ge len borçlarının ödenmesinin tehiri hakkındaki anlaşmanın müzakere- si yapılmıştı. Bu anlaşmada giliz lirası idi. borçların tedi yesinde esas tutulan para hep İn- İçtimada İktısat vekâleti namına vekâlet İstanbul muamelât me- muru Hayrettin Bey bülünuyordu. İktisat vekâleti borçların tutulacağını bildiğinden ve daha sinde İngiliz lirasının esas İstanbula direktif verdiğinden İktisat vekâleti mümessili alarak Türkiyede yalnız Türk parasile muamele tediye- evvel derhal söz yapılabileceğini İy- giliz lirasile tediyata müsaade edilemiyeceğini bildirmiştir. Şirket namına buna itiraz yapılmış ve bunun mukavele ahkâmin- dan olduğu ileri sürülmüşse de vekâlet mümessili hüküetin noktai na? zarını bir defa'daha teyit etmiştir. Malüm olduğu üzere Telefon cins para ile tesbit edileceği meselesi uzun bir ihtilâf mayenin han; Şirketi mukavelesindeki esas ser- mevzuu teşkil eder. Muhakemesine yeni başlanan Metr Salem ve Le on Faracinin maliye nakit işleri müdür muavini Rüştü © Beye rüşvet teklif etmeleri meselesi de gene bu para mebelesinden doğmuştur. İktisat vekâleti şirketin bâlâ İngiliz lirası esası üzerinden mua“ mele yapmasına bu hareketile meydan vermemektedir. Şehinşah Hz. Avdet buyuruyor (Başı 1 inci sahilede) nin, Şehinşah Hazretlerini Sö; tile Boğaza kadar teşyi etmeleri çok muhtemeldir. Bu münasebetle yapıla - cak teşyi merasimi için, istikbalde bulunan teşrifata dahil zevatın Top- hanedeki Denizyolları idaresi rıhtımı na teşrifleri rica ed İmektedir. mizin dünkü ziyaretleri inşah Hazretleri, evvelki yi de Dolmabahçe sarayında geçir - mişler, dün sabah Ün'versiteyi ziyaret etmişlerdir. Öğleden sonra da, Gi Hazretlerile beraber Maltepoyi teşrif ederek yapılan atış tatbikatında bu - humuşlardır. Üniversitede. Şehinşah Hazretleri, dün sabah saat on bire doğru maiyetleri erkânı ve mihmandar paşalarla mutat zevat refakatlerinde bulunduğu halde sa - dan otomobillerle hareket etmişler dir. Tophane, Karaköy, Eminönü, Ba- bıali, Beyazıt yolile saat on bire on kala Üniversiteye gelinmiştir. Kıymetli misafirimiz burada teza- hüratla karşılanmışlar, rektör Neşet Ömer Bey Üniversite kapısmda Şehin şah Hazretlerine beyanı hoşaraedi et- miştir. Avluda biriken talebenin al - kışları arasında birinci kata çıkan Şe hinşah Hazretleri, mziyetlerindeki | zevatla, rektörlük odasında biraz İs- rahat ettikten sonra, zar salonu- na geçmişlerdir. Burada hazır bulu - nan dekanlarla Türk ve ecnebi Üniver site profesörleri Neşet Ömer Bey tara fından Şehinşah Hazretlerine ayrı ay rı takdim edilmiştir. Bundan sonra, ayni katta bulunan Tıp fakütlesi dershane ve lâboratu - yarları gezilmeğe başlanmıştır. Misa- Firimiz bilhassa enstitü - sönde biraz tevakkuf etmişler ve Ne- şet Ömer Bey tarafından verilen iza- hatı alâka ile dinleyerek memnuniyet lerini izhar etmi; Daha sonra, Üniversitenin Hukuk fakültesi kısmma geçilmiş, Şehinşah Hazretleri o sırada yapılmakta olan Maliye imtihanında hazır bulunmuş- -İmtihan odasmda beş dakika eri kalan misafirimiz, profesör İb rahim Fazıl Beyin talebelere sorduğu sualleri ve verilen cevapları alâka ile dinlemislerdir. İlinci | sınıf in - den, Ahmet, Bülent ve Hayim efen- diler, âşar hakkımda sorulan sual et- rafında izahat vermişlerdir. Şehinşah Hazretleri memnuniyetlerini beyan ederek imtihan odasından çıkmışlar Tişteki gibi büyük alkışlar arasm it kata inmişlerdir. Şininyah Hz. nin bir talebeye iltifatı Burada, Şehinşah Hazretleri, Tib- biye mektebi beşinci sınıf talebesin - den Hasan Efendiye iltifatta bulun - muşlardır.. Şehinşah Hazretelri, Ha - san Efendiye hangi mektepte bulun - duğunu, smıfını ve kaç senedenberi okumakta olduğunu sormuş ve cevap- lar almışlardır. Üniversitede kaldıkları müddet zarfında talebe mikdarı, fakültelerin vaziyeti ve sair hususlar hakkında bir rahat Şehinşah Hazretleri ,e Üniversiteden ayrı- hçe sarayına mütevec- cihen hareket etmislerdir. Kapalı Çarşıda. Misafirlerimizi taşıyan otomobil - ler, dönüşte Kapalı Çarşıdan geçiril - mişlerdir. Çarşınm zıda bakan kapısından girilmiş ve önde Şehinşah Hazretlerinin otomobilleri bulunduğu halde Nuruosmaniye cihetindeki ka - pıya kadar ağır bir seyir ile gidilmiş - tir. Bu suretle misafirlerimiz bu tari” Şehinşah 'da yalnız yemişler ve öğleden sonra bir müddet istirahat etmişlerdir. Saat 15,40 da Gazi Hazretleri Sakarya mo torile Beylerbeyinden hareketle Dol- mabahçe sarayını teşrif buyurmuşlar- ğ Hazretleri rıhtımda Ga- i ülâki olarak motöre geçmiş- lerdir. Maiyetleri erkânı ile mihman- dar paşalar ve Başvekil İsmet Pata Hazretlerile Hariciye Vekil! Tevfik Rüştü Bey de hazır vie Valubdukları bük de üçte ın hareket edilmiştir. vi rya eğe Gazimizle misafi- maiyetlerin e Hay- re a götürmüş, büş reis iskele Bymda biriken halkın tezahü- yatı araşında istikbal olunmuşlardır. Derhal hazırlanan otomobillerle Mal- tepedeki, Piyade Topçu Atış mektebi- | Vekâlete cevap Verildi. davayı sonuna kadar götürmek bu. susundaki azim ve kararımız kati ve lâyetegayyerdir. Nereye mür& caat ederlerse etsinler, nihayet mü | racaatları halledecek bir müesses€ vardır. O da hak müessesidir. Bur! na istinaden hakkımızı sonuna dar müdafaa edeceğiz. Sinemacı ların hâtırı için İstanbul sokaklar nı bir aceze ve dilenci şehri hali ne getirmeğe aslâ muvafakat ede mem. Kanuni müeyyede ve devlet otoritesi bir takım şahsi menfaal- lerin oyuncağı olamaz. Ergeç har! kikat tezahür edecektir. Her sen€ sinemaların kapandığı bu yaz tai linde sinemacıların yaptıkları mai 'nevraların mânasını birçok kimse! anlayabilir. Fakat ben bunu pek! iyi anlarım. Zaten bir kâr temin et! meyen ölü mevsimde “ne kopaprıf sak kârdır., diye bu manevrayf yapmışlardır. Sinemalarım açılabil ceze hissesini vermektir. Bu şart hakkuk edince sinemalar açılır.! Maksat sinemaları izrar etmek dâ! ğildir. Kanunun hülemünü yerin&| getirmektir. Halkın ödediği bir fukara vergisini sinemacıların eli” ne bırakamayız. Kanunun göster" dört sinema açılmıştır. Bir tefsir talebi ANKARA, 1 (Telefonla) — Hükün mecburi hizmet olarak inşa ve idame trdikleri iskelelerden bina vergisi ali Atış talimlerinde . Şehinşah Hazretleri ile Gazi Ha” retleri, burada efrat tarafından yap” imlerinde hazır bulunmuf lardır. Bir buçuk saat kadar süren bif müddet içerisinde top © himayesinde 0 larak piyade atış talimleri yapılmıfı bir tankla bir de tayyaremiz bu tali lere iştirak etmişlerdir. İki reis, | ta bikatı büyük bir dikkatle takip bu yurmuşlardı Şehinşah Hazret yüksek ilüfatlarını esirgememişl tekdirkâr beyanatta bulunmuşlardı. Tatbikattan sonra, Gazi Hazret le aziz misafiri otomobillerle o Cam ca civarmda bir cevelân yapmışlaf, ve motörle saraya avdet buyurmı dır. Şehinşah Hz. film seyrettiler Bakir Kâzimi Han İran Hariciye Nazırı Bakir Han dün bazı ziyaretlerde bı ve bilâhara Şehinşah Hazretlerine lâki olmuştur. Şehinşah Hazretlerinin Türkiye hati ve Mesırllar ve , KAHİRE, 30 (A.A) — İran $e Mısır, Şark memelketleri arasın. e) münasebatı takviye eden ve b memleketler arasmda sulhü temin £ den her teşebbüsten memnuniyet maktadır. Bundan dolayı Telli Şark için çok ehemmiyetli itiberile Mis Hükümeti ve efkârı umum'yesinde ep kuvvetli intibalar vücüde

Bu sayıdan diğer sayfalar: