12 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

12 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? TARİHİ TEFRIKA:86 (2 İttihat ve Terakki! (BAHAEDDIN ŞAKIR BEYİN BIRAKTIĞI VESIKALARA GORE) Memleket dahilindeki teşkilât korku içinde çalışırken.. “Füyuzat,, ın dilnişin bir kisve- de zuhuru, mündericatınm - ciddi- yeti, bahusus Mithat Paşa ve İran usul meşveretinin müessisi gibi Z6-| Vâtın resimlerile müzeyyen bulun- | ması hakikaten, önu nadirülemsal kılmaktadır. Devamı muvaffakıye- tini cümlemiz can ve dilden temen- ni etmekteyiz. Mecmuanızın sahi- bi olan Hazreti Zeynelabidin'in hergün bir suretle milletine arzı bizmet ettiğini görerek büyüklüğü- nü takdir ediyoruz. Bu gibi millet hâmileri, vatan uluları, (o Islâmlar, Türkler için pek lâzımdır. Çünkü adetleri pek azdır, nadirdir. Doktor A.C. hakkında yazdığın sözlerde, meseleyi tamamen bilme- diğinden hata ediyorsun. A.C. nin divanelikleri, cünun mütcalisi di- yorsun, cinayetleri demiyorsun. A.C. m'ili haysiyeti, milli namu- su düşmanlarımız olan ecnebiler arasında terzil eden bir şahıstır. İsviçreden santaj yaptığından do- layı tardolundu. Avrupada ecnebi- ler arasında istihza ve hakaretle zikrolunuyor. Bu adam kangran olmuş bir uzuvdur. Fesat ahlâkın nümünesidir. Vatanın ve milletini selâmeti namına bu adam ortadan kalkmalıdır, A.C. namı bütün Os- manlıların ağzında lânetle yadedi- liyor. Rica eder'm, size cidden söy- lerim ki doktor A.C. namile gazete- nizi kirletmeyiniz. Onun hakkında gazetenize bir kelime oyazmak, onun bir satırmı gazetenizde neş- retmek sizin için silinmez bir le- kedir. Bana inanmıyorsanız iyice sorunuz, öğreniniz, İranlıların cemiyeti hayriyeler tesis ettiklerinden bahsediyorsu- nuz. Buna cidden o mesrur olduk. İslâmların, Türklerin uyanması, Avrupa ehlisalibine karşı kendile- rini müdafaa edebilecek bir hale gelmeleri bizim, sizin, ; İranilerin yegâne emeli malıdır. Bunlar hakkında sizden malümat isterim Acemlerin hürriyetperver firkala- rı orada Yarsa ve onlarla aramız- da bir rabıta teşkil etmek mümkün- se, buna himmet buyurmanızı ri- ca ederim. Çünkü bizim Acem ve- sair İslâimlarla © yekvücut olarak kuvvetli ve samimi bir ittihat vü- cuda getirmemizin esaslarını te- min etmek, Türklerle Acemler ara- sında cehalet yüzünden mevcut ih- tilâfları kaldırmak bize ve Acem- lere farzdır.,, Memleket dahilindeki teşkilât yukarda gösterildiği veçhile pek yavaş ve korku içinde çalışabilir. bir dereceye kadar memleket herici sayılan Bulgaristandaki ve Girittöki Türkler daha serbest bir | surette hareket etmeğe muvaffak oluyorlardı. Meselâ Bulgaristanda Rusçuk ve bilhassa Kızanlık ve Giritte de Hanya ve diye şubeleri o Terakki ve Ittihat cemiyeti ile pek ziyade alâkadar oluyorlardı. Bir taraftan devletin merkezinden uzaklaştıkça hürriyet karl te o nisbette arttığından lie bön emi ninde adön bo kaloğumlkk dolayı o kıtalarda oturan Türklerin mem- leketi istipdattan kurtarmağı vade- den bir cemiyet ile daha z'yade a- lâkadar olmaları gayet tabii idi. “Osmanlı Terakki ve İttihat ce- miyeti,, (o şubelerinin kendilerine mahsus nizamnameleri vardı. Bu nizamnamelere nâzaran şubenin cem'yet nizamnameci esasisinde ya- zılı şartları kabul eylemesi ve cemi- yetin maksat ve emellerinin husu- le gelmesine Vi etmesi lâzm- dı. Kızanlıl nizamna- mesinde driik Şunlar gös- t z “Vatanın selâmet ve saadetini is tiyen Osmanlı hürriyetperverleri arasındaki uhuvvet ve samimiyet rabıtalarını arttırmak; Kasabamızda ve civarında mev- cut mektepleri ıslah ve yeniden mektepler, kıraat salonları ve kü- tüphaneler üşat ederek mâarifin neşir ve tamimine çal, Merkezden gönderilecek ever! gazeteleri ve beyennameleri alâka- dar olan kimselere dağıtmak.,, Cins ve mezhep tefrik edilmek- zisin kadın ve erkek bütün Osman- lar, Bulgaristan ve Şarki Rume- Ni ahalisi dahil olduğu halde, ce- miyetin Kızanlık şubesine aza © Vabilecekleridi. Azalığın şartı ma- zisi temiz, âkil ve reşit ve iyi ahlâk sahibi mi rını son derecede gizli tutacaklar- dı. Cemiyet azasından hiç birisine tahammülünün fevkinde vazife havale olunmıyacaktı. Nizamname- nin bir maddesinde: “içtima esna- sında mugayiri edep hareketlerin ve sigara ve kahve içmek gibi mü- keyyifatın memnu olduğu,, yazılı bulunuyordu. Kızanlık şubesinin müdürü Hay- ri efendi isminde bir tüccardı. Bu Hayri efendi Anadoluda memuri- yetlerde bulunduktan ve Beyoğlu komiserliğinde istihdam : edildik. ten sonra Kızanlığa gelmiş olan bir zat idi. Parise yazdığı bir mek- tubunda kendisini Osmanlı Terak- ki ve lttihat cemiyeti merkezine $u suretle takdim ediyordu: 1312 senesindenberi kendi em- lâkimin umuru hususatına bakar. ken ötede beride ahrarm neşriyatı nı okudum. Ahrar tarafından göste rilen yolun doğru bir yol olduğunu anladım. Fakat ne çare ki Murat Bey g'bi bir yalancının paraya ta- mah ederek mesleğini terkedişi birçok hürriyet taraftarlarının iş- tihalarını kesti, Bununla beraber ötede beride kendilerile hasbıhal edecek ihvan eksik değildi. Bura- da çıkarılan Türk gazetesi de pa- raya tamah eden muahrrirleri tara- fından terkedildi. “Sizin yapacağı» nız Jön Türklük bundan ibaretti!,, even para gönderilmiş te kabul edilmemiş, en birinciniz işte Murat Bey değil mi?,, gibi birta- kım sözlere tahammül edemiyor. dum. Nihayet Kırcaali kumandanı Ahmet paşaya çattım. Arada sıra- da gelen vasıtalarla elde ettiğim gazeteleri oraya gördermeğe baş- ladım. Nihayet sizinle münasebet peyda etmeğe (o muvaffak oldum. Burada gizli bir cemiyet teşkil et- mek için yaptığınız teşvikat üzeri- ne buradaki şubeyi © açmağa mu- vaffak oldum, Burada bir bakkal dükkânım var.-Cemiyet orada giz- lice toplanıyor. Inşallah Abdülha- mit ölürse, dükkânı birisine devre- derek buradan ayrılırım. Ara sıra İstanbuldan imzasız mektuplar alıyorum, Bu mektup- larda beni o kadar tahkir ediyor. lar ve okadar ağza alınmıyacak lâflar o kullanıyorlar ki eğer bir gün elimize bir kuvvet geçerse o mektup sahiplerine herhalde “Ye- men ellerinde Veysel Karani, o- kutmağı unutmıyalım, Mektupla- rın kimler tarafından yazıldığını biliyorum.,, Bu Hayri efendi Parise yazdığı mektuplarında o Bulgaristandaki Türklerin ahvali hakkında Terakki ve İttihat cemiyeti merkezine şa- yanı dikkat haberler veriyordu. o zaman dahi ıstıraplar hakkında bu mektuplar. da deniliyordu ki: “Kazanlık redif zabitlerinden 'Topuzot isminde bir zabit Ali Os. man oğlu Mehmet efendiyi celbe- derek kendisine güya nasihat yol. lu birkaç söz söylemiş, Istanbuldan gelen vaız hocalarile münasebette bulunduğunu, Türkiyeye casusluk etmekte olduğunu, şayet bu ahval böyle devam ederse, Bulgaristan- daki Rumlar aleyhine yapılan bir kıyamın Türklere karşı da yapıla- cağı anlatmış.,, —Eitmedi — MİLLİYET PERŞEMBE, 12 TEMMUZ 1934 JJHARİCİ HABERLER| Deniz gö Deniz konferansına hangi devletler iştirak edecek Londrada Fransız Bahriye nazırı bu mesele etrafında müzakerelerde bulunuyor devletlerin mi e ilâveten iv LONDRA, 11 A.A, — Hariciye nes zaretinin tebliği, İngiliz ve Fransız de- niz mutahassısları arasındaki görüşme- lerin dün hariciye nezaretinde yapıldığı. nı ve görüşmelere bugün de devam edi- leceğini bildirmektedir. LONDRA, 11 .A.A. — M. Pietri, Si John Siman ve Sir Bolton E .Mon- sell, dün öğleden sonra Franstz-İngiliz deniz görüşmelerine devam etmişlerdir. Haber alındığına göre, görüşmeler, he- müz iptida! safhadadır. Deniz müt: bugün © tekrar toplanacuklardır. ' YONDRA, 11. A.A. — Deniz görüş- meleri ancek ilk safhalarında olduğun. dan Fransız bahriye mazı Framois Pietri Londredaki ikametini 48 sast u- zatmıştır. M. Pietri perşembe günü Pa- rise hareket edecektir. M. Barthounun hareketinden sonra, M. Pietri, yanında arkadaşları olduğu halde Sir Simon, bahriye nazırı Sir Bol- tendeyres Mansoll ve hariciye nazaretix nin Amerika işleri müdürü M. Crsirlie ile 1935 konferansının tevlit ett si ve teknik meseleleri görüşmeye Daş» Tamıştar. Siyasi megele, çok ehemmiyetli bir u- sul meselesi seklinde ortaya çıkmakta» dır. Deniz konferansı için yapılan ipti- dai görüşmeler ve bizzat konferansa yal. nuz Vazhington mukavelesini imza eden örüşmeleri | yanın savak hakkında bazı metalibatı dahiline sokmaktadır ki bu metalibatın karşılanması oldukça müşkül olacaktır. Fenni mesele malürhdur £ Bu mesel bilhaşta nisbeten hafif in- şaata mütemayil olan İngiliz siyaseti ile büyük tonilâtoda gemi inşaatına doğ- ra giden Amerika ve İtalya siyaseti rasındaki muhalefetten ileri gelmekt, Bu noktay herüz temas edilmemiş ol. makla beraber, hiç olmazsa Fransız v» İnriliz heyeti murahhasları arasında, bu hususta iktiham edilemiyecek müşkülüt zuhur edeceği zannedilmemektedir. M. Norman Davis pek yakında M. Pietri ile görüşecek ve Fransız - İngi - lin boktai nazar taatilerinden malümat alacaktır. Her bulde Amerika heyeti mü» rahhasası için müzakerelerin mühim bir merhalesi 20 temmuza doğru Londraya gelecek olan Japonların muvasalâtı ola- caktır. Fransız deniz giyaseti Amerikalı- ları yalnır Roma hülcümetinin siyasetin: | olan bağlılığı dolayısile alâkadar etmek» l tedir. ir, Makedonya komitesi Bir beyanname neşretti ve faaliye- tine nihayet verdi OFYA, 11. (Milliye — Dahili K a lal tilal teşkilâtı, neşretiği bir beyannamede, teşkilâtı faaliyetine nihayet verdiğini ilin ve taraftarları" na memleket kanunlarını tanıyan vatan daş olmalarını tevsiye etmektedir. Teş- kilâtın bu haberi efkârı umumiye tira- fından sevinçle karşılanmıştır. Teşkili - tın İvan Mihailof grupunun da Bulga istanm büyük menafii namına ayni ba rekette bulunacağı beklenilmektedir. Polonyada Yahudi aleyhtarlığı ya- panlar takip ediliyor ea e leri ve itibaren de Varşo « bugünden vadaki merkezi kapatılmıştır. Dahiliye nazırmın katli hâdise - ığı yaptıkları için bu mensupları tevkif 0- Friburg üniversitesi yandı FRİBURG, 11 (A.A) — Alman- yada üniveriste yanmıştır. Kadın ve erkek talebe ile (milli sosyilst m e etmi lir. yaralı vi lr. TRİBURG En - BRISGAU, 11 (A. A.) — Üniversitede , çıkan bir yan- gın ni le, dersler bir müddet için tatil edilmiştir. Profesör Feltenger, yangınm kast eseri olup olmadığı hakkında henüz © şey söylenemiyeceğini bildirmiş - Uzak Şarkta Şiddetli yağmur- lar yağdı bir çok nehirler taştı 'TOK1O, 11. A.A. — Bardaktan bo- şanırcasına yağan & yağmurlardan do- layı, sahilde bulunan İsbikava ve Fukuf nahiyeleri harap olmuştur. CHANGAJ, 11 oO(A.A.) — Çine felâket üzerine felâket yağıyor deni- lebilir, Kavantoung vilâyoti ile Chih- li vilâyeti arasında feyezanler , Chang hai, Chepoo ve Tientsinde birçok kim- selerin ölümüne sebebiyet veren sı « cak dalgaları ve mahaule büyük za - rarlar veren kuraklıklardan di de enyeni meli, korkuluyor . müthiş bir kle teşkil etmek « tedir. BERLİN, 11 (ALA.) — Sular taş mış ve Siberya demiryolu münakalâ- ti mürikati olmuştur. M. Çaldaris e 2 Balkan devletleri mer- kezi hühü- metlerini ziyaret edecek SOFYA, 11 (Milliyet) — Berli - mer Tageblat gazetesinin Atinadan al. dığı bir habere göre M. Çaldarik bu aym sonuna doğru bütün Balkan dev- letleri merkezi hükümetlerini resmen Trakyada bir seyahat yapacaktır. M. Çaldarisin bu - iki mıntakanın umumi valilerile birlikte yapacağı seyahate bü yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Baruthanede infilak ,ROMA, ILA A. — De. gazetele- rine nazaran fazla yü - zünden hugus bir a gelmiş olduğu farzedilen bir infilâk ne- ticesinde beş amele telef olmuştur. Rıhtım şirketile müzakereler ANKARA, 11 (Telefonla) — Istanbul Rıhtım Şirketi ile yakın da evvelce başlamış olan müzakerelere devam olunacaktır. Mektep ve izciler teşkilâtı ANKARA, 11 (Telefonla) — Maarif vekâletince (o hazırlanan mektep ve izciler teşkilâtı talimatnamesi mütalcaları alınmak üzere veköletlere gönderilmiştir. Mültecilere ait nizamname ANKARA, 11 (Telefonla) — maafiyeti hakkındaki Muhacir ve mültecilerin kanunun neşri üzerine Dahiliye ve Güreli Vekâletlerince müştereken hazırlanarak Devlet Şürasına © sevkedile miş olan nizamname yeni iskân hanununun neşri dolayısile geri alin muştar, Her iki vekâletçe yeniden tetkik olunarak yeni iskân konunü hükümlerine göre tadil edildikten sonra mer'iyet mevkiine girecek” Şehinyük Hz. Tebrizde halk tarafın- dan büyük tezahüratla karşılandı ' TEBRİZ, 11 (A.A.) — Şehinşah Hazretlerinin haduda mavasas& latlarından itibaren Azerbaycanın kümdavı şerefine yaptığı tezahürat dir. Alâhazreti hurmayunun yolları her şehrinde halkın, sevgili hüsü ve şehriâyin hâlâ devam etmekte üzerindeki bütün şehirlerde, tak- lar dikilmiş ve her yerde halk Şehinşah Hazretlerini büyük bir sevinç le istikbal etmiştir. Ternin Tebrize vusulünde Şehinşah Hazretleri sevinç içinde be lunan büyük bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. İstikbalde ha zır bulunan askeri kıtaları teftiş ettikten sonra, Şehinşah Hazretleri, bütün güzergâhı dolduran halkın heyecanlı alkışları ve yaşa nidalart arasında Nizamiye satayını teşrif buyurmuşlaı'dır. Alâhazreti humayun dün Tahrana müteveccihen hareket etmiş lerdir. Ali Sait Paşa ERZİNCAN, 11 (A.A.) — Şehinşah Haaretlerini Veşyi eden ordu müfettişi Ali Sait Paşa Erzincana avdet etmiştir. Heyet dönüyor TRABZON, 11 (A.A.) — İran Şe. hinşahı Hazreti, uğurlayan heyet dün şehrimize döndü. Bu akşam İstan- bula hareket edecektir, Muhafızgücü bisikletçileri DIYADIN, 11, A.A.— Muhafızgü- cü bisikletçileri dün akşam sanat 17 de Karakö: buraya gelmişlerdir » “İzmirin ticareti Geçen seneye nazaran mühim bir imkişaf var IZMIR, 1 (A.A) — İzmir tcaret Odası ü: bata dair bir rapor neşretmiştir. Bu rapo ra nazaran: Mevsi idasından 30 Haziran 34 tarihine kadar İzmir borsasında 51, 105, 100 kilo üzüm satılmıştır. Geçen sene ay ni zamanda 55, 463, 317 kilo satılmıştı. Mevsim iptidasndan rapor tarihine ka- 'dar ecnebi memleketlere 61,047,247 ki- lo üzüm sevkedilmiştir. Bu mikdar ge - çen sene, 59,363,192 ko id. Mevsim ip- tidasından rapor tarihine Izmir limanından ecnebi memleketlere vaki in cir ihracatı 26,794,322 kilodur. Bu mik- dar geçen sene 26,603,344 kilo idi. Hu- bubata gelince: Mevsim iplidasından rapor tarihine kadar Izmir limanından muhtelif ecne- bi memleketlere vâki arpa ihracatı 20 mil yon 897 bin 417 kilodur. Bu mikdar göçen sene B,514,090 kilo idi. Mevsim iptidasından rapor Larihine kadar İzmir limanmdan ecnebi o memleketlere vâki bakla ihracatı 11,289,388 kilodur. Bu mikdar geçen sene 7,507,607 kilo idi. Mevsim iptidasından rapor tarihine ka - dar İzmir limanından ecnebi memleket lere vâki palamut ihracatı 25,608,662 palamut hülâsası 6,617,090 kilodur. Bu mikdar geçen sene 26,670,843 kilo ve 4,978,524 kilo esl bülâsası idi. Ea İM A Sa aa maa il erman li İ ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ? Nasyonal Sosyalist Hü-| , cum Kıtatı Erkânı har- biyereisi Roehm kimdir Akim bırakılan ihtilâl hareketinin başi Ernst pen Nasyonal Sosyalist hareketinin gelen muharipli yindendir. 28 Teşrinisani 1887 de Mü. mihte . 1906 da orduya mu vazzaf hizmetle | girmiş ve harbi umu mide müteaddit defalar yaralanmış ve harpten sonra (Bund Reiehakric- gsflegge) denile nmuharipler birliğini kurmuştur. Hitler Nasyonal Sosyalist hareketinin idardsini uhdesine aldık - tan sonra Roshm onunla münasebete girişerek Bavire Reichsvehr ordusu i- Je Nasyonal Sosyalist fırkası arasında teşriki mesaj vücude getirmiştir. Ken disinin i ettiğ 1923 de teşrnisa- ni Münih hâdiselerinden sonra hapise girmiş ve 1924 de fırkanın Reichstag mebusu olmuştur. O zaman kendisi hücum kıtasının teşkilat işi ile meşgul olmuştur. 1928 de oRehm ile Hitler arasındaki dostane münasebata biraz soğukluk arız olmuştur. Bunun üzeri- ne Roehm Bolivyaya gitmiş ve orada talim ve terbiye zabiti olarak çalış - muştır, 1930 da kendisi tekrar Hitlerin yanında ve teşkilâtı yenileştirilen hü- cum kıtaatının başındı 1 Kânunusani 193 de Roehm Re - 4 yanında kendisine şeh bir lider rolü yapmak 'oehm herkesçe malüm olan guyritabü temayüldtı dolayısile bir - çok husumetlere de maruz kalmıtşı. Riceh prgpaganda nazırı Dr. Gobbelse karşı açıkça muhasim vaziyetinde idi. Hükümet dahilindeki mevki aylar - genberi sarsı Paskalyadanberi Roehm ekseriya mezuniyette bulunuyor ve mezuniye- tini ecnebi memleketlerde geçiriyor - dur, (Pester Lloyd) Fransanın siyaseti (Echo de Paris) gazetesi M. Barti nax'ın yazdığı makaleden ga satırları ni ya Alman - Macar koalis. yonuna muarız olan Milli devletlerin blokunu himaye etmeğe, yahat kendi istihkâmları arkasına çekilerek diğer devletleri kendi başlarının çareelrine bakmağa terketmekle iktifaya mec - burdur ki bu takdirde Fransanın Av- rupada hiç bir dostu olmyacaktır. Şu halde Fransa büyük veyahut kü - çük oyundan birisini tercih etmek va ziyetindedir. Evvelki hükümetler kü- çük oyunu tercihe mütemayidirler. Barthou ise büyük bir oyan oynuyor A ie her şeye rağmen daha emniyet- (Prager Presse) “Bulgaristan ve Balkan misakı Başvekil M. Simon Gorgiyet, A - vusturya Başvekili M. Dolfasun or - ganı olan Rayhspost gazetesi muha - birine B. Balkan misakını harşı takındığı vaziyet hakkında şu beyanatta bulunmuştur: ,Sulhperver - lik rühile meşbu olan ve yalnız se - mereli işlerle uğreşmak istiyen Bul - garistan için, Milletler Cenriyeti mis sakı ile ademi tecavüz misakları mü- himdir. Biz Milletler Cemiyetine bağ- lıyız ve yalnız Milletler Cemiyeti mi- bakının ve bilhassa 19 uncu maddesi- nin çerçevesi dahilinde © bizim için müsait olan Nenilly muahedesi şart - larının tatbikini istiyoruz. Biz bütün devletlerle iyi münasebet tesis etmek arsunımdayız. Fakat bu hususta a - demi tecavüz misaklarından o başka diğer misaklara ihtiyacımız. kanaatindeyiz.,, Küçük itilâfın meziyeti Vikont Cecil of Chelwood, İngil- yoktur, müşterek menfaatler bulunan ve ayni sulh gayesini | istihdat eden öütün Avrupa devletlerini muhtevi bir te « şekküle inkılâp etmesi ihtimal hari cinde değildir,; demiştir. Vikont, hâdiselerin bu istikamet- #e ilerlemekte olduğunu memruni - yetie müşahede ve tesbit ederek di - yor hiz İşte bunun içindir ki, Milletler Cr»iiyetinin ortadan kalkmasına ve möstakil geyim eski sisteminin adetine taraftar olanlar hakik? va- Siyeti nazarı dikkate almıyorlar de « “Şark misakı Hariciye nazırı M. Titölesko, par- İdmente , Romanya ile Sovyet Rusya arğidaki siyasi müna- sebatın düzelmesi meselesi üzerinde uzun izahat vermiştir. Hariciye nazırı , Sovyet pe) Romanya ve Lehistan arasında arazi statükosunu temin etmek maksadile Liberal fırkası — reisi M. Bratino ile muhaliflerin şefi Oktavin o Toga hükümetin tanıyıp ki heri Ni ile yaklaşmak hususund. ari- & aiyesetini tenkit etmişlerse de hü - kümet taraftarlarile muhaliflerin di ğer kısmı Titüleskonun takip ettiği harici siyebeti tasvip ve incirlerle muhtelif hubu | Çekoslovakyada Bir meb'us Alman sefareti önünde Hitlere küfür etti PRAĞ, 11. A.A. —Alman istihbarat bürosu bildiriyor : Alman seğareti, m sist mebus Humelhams'un spor şenli rinden sura sefaretlar hayali” ve Geli memurları önünde söylediği ağır sözleri! hariciye nezareti nezdinde protesto et“? miştir. M. Humelhang bu mutkunda Me Hitler ve arkadaşları hakknda küfü: savurduktan sonra aynen şu sözleri 6ö lemiştir : dan kaldırmak zamanıdır. Alman sefareti sulhu ihlâl eden bu kabil hâdiselerin tekerrür etmemesi i- çin tedbirler ittihazını istemiştir. Yeni Avusturya kabinesi VİYANA, 11 (A.A.) — Avusturya istihbarat bürosu Lr Başvekil m Dolfüne, i Reisicümhur M. Mikiasa vermiştir. M. Miklas, bu istifayı kabul ve Me Dolfüs'ü yeni kabineyi teşkile memur elmiştir. Yeni kabine şu suretle teşekkül ede cektir: Başvekil, Hariciye nazırı, Milli e yet nazım, Ziraat nazmı, milli müdaf: nazırı: M. Dolfüss. Başvekil muavini, Prens Starhen * Nezaretsiz nazır, Binbaşı Fey. Maarif nazı, Stockinger, Adliye nazırı, M. Berger Veidegg, ri mazırı bilâhara tayin edile" ir, Almanyada sonbahar mü nevraları yapılmıyacak BERLİN, 11 .A.A.— Milli müdafaa nazırı M, Von Blomberg'in verdiği bir Karar üzerine bu sene Alman ordusu, sonbahar manevralarını yapmıyacaktır. Bu karar bütün marea hüküm sö ven kuraklık dı ve . ormün ei ihtimali” üzerine alınmıştır. Bulgar milli gençlik birliği / Başvekil Hitleri ve adamlarmı orta SOFYA, 11 A.A. — Gençliğe ait kırk kadar bars, fikir ve spor teşek” külü dün akşam içtimai islahat titüsü idaresinde müessesan meli halinde toplanarak bir Bulzar gençlik birliği teşkiline © karar mişlerdir. Birlik 14 yaşından 25 yaşına kat dar gençleri bir araya toplayacali Amerika kadınlığı nin Türk kadınınâ Alâkası (Başı 1 inei sahifede) şerefine bir çay ziyafeti vermiştir. safir cumartesi gününe kadar şel de kalacak, Türk kadınlığı halkmdi tçukikat yapacaktır... Mise Sarah müşiri” yili yalımdan aladardır. Yür Türkiyede ? ki terakkiyatı dikkatle Dee ediyor takdir ediyoruz. Türklerle daha dan görüşmemiz lüzumdır. Türk b Jarımı Ağnerlinya davet ettim. İı kadmların beynelmile da hizmeti çok fazladır. Türk kad da bu yolda çalışıyorlar. Türk kadı içtimai hayalta mevkiini tam olarak mıştır. Cümburiyet hülümetiniz ona tün hakları iştir.” bahsetmi, Kadınlar Birliği beynelmilel hazırlık komiteleri dünde topla lunmuslardır. sile görüşen gazetecilere we “İİ 3 >

Bu sayıdan diğer sayfalar: