12 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

12 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ns Tayyare Piyangosu Dün çekildi, Kazanan nu- maraları dercediyoruz 50 bin lira kazanan 24635 10 bin lira kazanan 4228 $ bin lira kazanan 23427 4 bin lira kazanan 1772 2 bin lira kazananlar 2020 14251 1500 lira kazananlar © 11734 19200 21872 600 lira kazananlar 1155 1740 2702 2735 2833 4376 4445 7837 8123 8452 9815 10183 10358 132454 19724 20559 23168 23770 24118 200 lira kazananlar 1977 2544 2827 46256 5321 5989 6862 7491 7737 11045 1lizi 11172 1260 13918 14689 15182 15197 16150 16181 16770 18970 19698 22003 20167 100 lira kazananlar 874 2017 345 3952 5588 7101 9682 11140 12588 16703 19653 21800 23819 50 lira kazananlar 194 309 845 1047 1478 1963 4505 5082 5884 ZAHİREN g 8 9561 9925 11073 11397 12571 12878 15253 13738 14402 15055 15794 16245 16662 17207 17609 18907 19637 20371 20958 21326 ; EEEEMİE EE BüüSüeeReRiNRRSERAEKE: BüzüREOEEEŞK EİRESİMSEE in ii 20183 20346 20803 20952 21165 21232 21640 21730 22082 22239 22373 22731 23170 23235 23311 23603 23621 23825 23886 24186 24195 24778 24323 24519 24530 | BELEDİ YEDE İhtikârla Mücadele Komisyon cumartesi günü toplanıyor Dahiliye Vekiletinin emri mucibin- martesi günü krdedeceltir. Komisyona iştirak edecek Ticaret odası mümessili bugün seçilecektir. Terkos iki gün akmıyacak 14 ve 18 Temmuz günleri Terkos ak #myacaktır. Ansborularda bazı tamirat ya , Yeni Belediye intihabı Dahiliye Vekâleti, belediyeye bir tez kere göndererek yeni belediye esi İntihabatı razırlıklarınm süratle ikma Jini bildirmiştir, Eİ Taksim bahçesi kiraya veriliyor 'aksim bahçesine bir talip çıkmış - br. ve Bilye bahçeyi bugün buşün Kiraya ve ”“ Sultanahmetteki satış barakaları Sultanahmet parkı etrafındaki satış barakalarınmn kaldırılması belediyece ta karrür etmiştir. Amerika gemileri kuman- danının ziyaretleri Limanımızda şerefi i bir ziyafet verecektir. Yarın tefrik edilecek yüz iye kumandan Ran- amme meni dele Midesi balundağu balde Taksi- dibdüye menimle bir çe esk boyacaldardr. Fransızların bayramı 14 Temmuz cumartesi günü Fransiz ların milli bayramı olduğundan Fran - «ez, eefnrethamesinde Rusyaya gidecek sporcularımız e #anbul Halkevi tertip etmektedir. Hava raporu Sıfır derecei hararete ve deniz sabah: Saat 7 de 759, saat 14 te 759. Deecei hararet saat 7 de 20, de - recei hararet saat 14 te 24. Azami derecei hararet 25, asgari derecei hararet 17. Rüzgür poyrazdan.esmiştir. A- zami sürati saniyede 6 metredir. İLÂN izmirde Gazi bulvarmda Tubafi- yeciler imaaatı ile o Eskişehirde silo inşaatinin bir kısmını o yapmış olan mimar kömürcü oğlu Asım Beyle hiç bir alâkam olnadığını görülen lüzüm üzerine ilân eylerim. Turhal şeker fabrikisı inşaat Mühendisi (1067) Asim Osman İl SATILIK ANSIKLOPEDİ Ben “The Eneyelopaedin Britanni- ca,, adında olan ansiklopedi cüzlerimi satıyorum. Alıcısı malümat almak için aşağıdaki adrese müraczat etsin: Mü- nir Ziya, Sarı Alemdar apartman No. 7 Kurtuluş. (1043) Hanbul Beşinci lera Memurluğun- dan: o Mahcuz olup parayn çevrilme - si mukarrer 52 ruhtat ve 3736 numara İs seyrisefer plükasını havi bir adet Şev role marka otobüsü 15-7.934 pazar günü saat 12 den itibaren Taksim, Yenima - halle otobüsleri durak mahallinde birin ci açık artırması yapılacaktır. Taliple- lerin yevm ve mahalli o mezkürda ha- zir bulunacak memura lüzumu müraca atları ilân olunur. (1061) ZAYI — Fatih Harbiye tramvayında mürühümü kaybettim. Yenisini çıkara" cağımdan eskisinin hükmü yoktur. Fa- th Çarşamba enddesi No, 52 Istanbul Asliye İkinci Ticaret Mah- İkemesinden: Markemece satılmasına ka rar verilen ve elyevm Kurüçeşmede Ruhtam antreposunda bulunan 50 ton pik demiri 15-7.834 tarihine müsadif pa Zar günü saat 16 da bulunduğu antrepo da satılacağından talip olanların tayin edilen gün ve saatte mezkür depoda ha zar bulunmaları ilân olumur. o (1078) Şehri, (1072) MİLLİYET öühsmee 17 TEMMUZ 1944 POLİSTE Unkapanında bir Aile faciası Bir adam evinden kaçan karısını dört yerinden vurdu Dün sabah saat altı buçuk rad- delerinde Unkapanında bir adam karısmı dört yerinden yaralamış- tır. Yapılan tahkikata nazaran vak'a şöyle cereyan etmiştir: Beyazıtlı Mehmet İbrahim, Ze- kiye hanrm ismindeki karısile Be- yazıtta Yakup ağa camii sokağın- da 6 numaralı evde ta - dır. Mehmet İbrahim işsizdir. Ka rest Zekiye hanım da onun, bu. mun çamaşırını yıkar, tahtaları siler ve bu suretle geçinirler. Altı yedi senedir devam eden bu halden, Zekiye hanım nihayet usanmış, bundan on yedi gün ev. vel evini bırakarak Haydarda Ha- mam sokağında 65 numaralı evde oturan eniştesi Kürt Süleyman a- ğanm evine kaçmıştı. Mehmet İbrahim, karısınm kaç- tığı akşam birçok yerleri aramış, ve fakat Zekiye hanrmı bulama - ynca bazı sokaklarda © muhtelif günler yolunu beklemiş, fakat ge- ne eline geçirememiştir. Aradan en 17 günden sonra dün sa- ÜS iksakl Unllağanimn Yeşil tulumbada, İdman yurdu karşısın. daki kahvede ;tururken kasısının oradan geçtiğini görmüş ve he - men peşine takılıp tenha bir so - kağa girince Zekive hanımı dur - ve: “— Haydi , doğru eve gide - Demiştir. Zekiye hanım kocası- na, kendisile biç alâkası olmadı - ğını ve binaenaleyh eve gidemi - yeceğini, artık kendisini unutup boşanmasını söylemiştir. Ibrahim karısından bu cevabı alınca fena halde kızmış ve der - bal bıçağını çekerek Zekiye hanı- mı karnından, memesi üze:inden, sırtmdan ve kolundan olmak ü - zere dört yerinden yaralıyarak dü. şürmüştür. Zekiye hanım yere düşerken haykırmağa başladığından, işiten - er yetişmişler kaçmıya başlıyan Ibrahimi de oradan geçen mahal- le bekçisi İbrahim yakalamıştır. Carih karakola teslim olunmuş- tur. Zekiye hanım Haseki hasta - nesine kaldırılmıştır. İfadeye muk- tedir değildir. Karpuz meselesi Yemişte su iskeletinde Siirtli Hacı Ahmet oğlu Muhittin ile Si- irtli Hüseyin oğlu Halil arasında karpuz meselesinden dolayı bir kavga çıkmış neticede Halil sus - talı bıçakla Muhittini sol memesi " üstünden ve boğazından ağır su - i rette yaralamıştır. Halil kaçmak isterken yaka - ” lanmıştır. “Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti | Ticaret Omni? Gürültülü toplantı (Başı 1 inci sahifede) racaat edilmesini teklif ettiler. Netice - de bu hususta vekâlete müracaata ka- rar verildi. Mıntlıka sanayi ve ticaret müdürlük lerinin lâğvından sonra oda meclisine ta bil aza olarak iştirak eden vilâyet sana yi müfetişi Waniş ve Vilâyet ticaret ir- memuru Hayrettin Beyl, meclisine iştirak etmeğe salâhiy madığı hakkında İktisat vekâletinden gelen tezkere okundukllın sonra gürül- tülü bir mevzua girildi, Oda sicilleri Oda umumi kâtipliği oda daha muntazam olması içir larina özkul kare ve sanan şirket hissedarların murahhas azaların, mü - dürlerin, müeesee şeflerinin birer fo - toğrafilerini yapıştırmağa ve fotoğraf vermeyenlerin yüz liraya kadar cezayi nakdi ile tecziyesini teklif ediyordu. O- da idare heyeti de buna muvafakat et- » Bu teklif mecliste bir fırtına ko- Hamdi B. ret teklif ediyor İlk sözü Liman şirketi müdürü Ham- di Bey aldı ve dedi ki: — Vakın Ticaret odasma ceza ver- mek salâhiyeti verilmiştir. Amana vazii kanun | zaman odanın bu salinye Bacağmı hatırına getirmemiş! man esasına mubalifim. Reddini Hamdi Beyden sonra söz al Celâl Bey de osasa muhalif olmamakl beraber şirketlerin, bilhassa komandit şirketlerin bu şekilde fotoğraf vermele- kim olmadığını söyledi. ilir.. Yoksa her sene bir fotoğraf mı verilecek? Hamdi Bey cevap verdi, — Evet her sene bir poz. Abdülkerim Bey sordu; — Odanın bunu yapmasına sebep ne:. Hamdi Bey gene cevap verdi. — işsizlik efendim, işsizlik. Ticare Gn şu durgun zamanında oda için yapı - lacak en iyi iş böyle bir albüm hazırla maktı. Bunun üzerine yapılan teklif voçbi- le bu fotoğraf işinin kanani ve iktisadi çin oda hukuk müşavirinin de iştira! ie Hamdi, Refi Celâl, Vehbi, Hulki ve Abdülkerim Beylerden mürekkep bir ko misyon seçildi. Geçen içtimada Ticaret borsası mu. smele öcretinin binde ikiden binde üçe çıkarılması Mecliste reye konmuş, fa kat tesavii ân vüku bulduğundan neti- ce almamamıştı, Bu İçtimaım ruzname - sinde gene ayni mesele vardı. Fakat da ha evvel on bir imzalı bir takrir verile- rek bu meselenin müzakeresinin tehiri istendi ve müzakeresi tehir edildi. “Yeni biri ihtira #fayyareleri d düşürecek bir şıar keşfedildi NEVYORK, 11 (A.A.) — Maruf muhteri doktor Nicola Tesla, 78 inci doğum yılı münasebetile yaptığı be - yanatında düşman tayyarelerini dü - yü edecek iştir. Mumaileyh, keşfini Cenevre silâh- sızlanma konferansma tevdi etmek tasavvurundadır. günü saat 11-12 ye kadar ikinci açık artırma suretile satılacağından talipler mezkür günde ve santta esham ve tah- vilât borsasında bulunacak memura mü- racaatlar ilân olenur. (1069) Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlühünden: Itlâfıfar için 40 ilâ 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 ta- rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Münakasa İstanbul'da İstanbul Limanı Sahil sıhhiye Mer- Matbaa Sahiplerine Maarif Vekâletinden: 1—21-6-934 tarihlive 2527 numaralı basma y ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2-7-9 tarihinden itibaren her türlü baskı usullerile basılıp neşredi" len basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tarö* fından Maarif Vekâleti emri ne verilmesi mecburidir, 2 —- Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır : Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risalei ler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baski” lar (gravür), her çeşit resimler, san'at kıymetini haiz du* var ilânları, kılavuzlar, plânlef, krokiler, destan ve şarki mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro Pİ yesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çe" şit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 3 — Bu eserler neşirleri tarihinde n itibaren en çok 08! beş gün içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabi linde teslim edilecektir: a) Ankara'da Maarif Vekâletinde Derleme memurluğu na, b) İstanbul'da Ebussuut caddesi civarında 48 num ral: ilk mektepte Derleme Müdürlüğüne, <) Diğer vilâyet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine! d) Kazalarda Maarif memurluklarma. 4 — Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan ki tap ve sair asma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya çıktıkça verilmesi mecburidir. ğ Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimli elan senle yezmeyeilasi! elli Krali aşigr Olmneaa Mili zere hafif para cezasile cezalan dırılır ve vermediği basma y# zı ve resimleri aynen vermesine d: hükmolunur. o (3810) “ j EVKAF MUDİRİYETİ ILANLARI | Sultanahmet Cami'i şerifinin (kurşun (o tamiratı ” 12-7-934 tarihinden6-8-934 tarihine kadar açık mü nakasaya vazedilmiştir. Talip olan müteahhitler şa yi anlamak için her gün öğleden sonra hey'eti fenniye'ye ihale tarihi olan 6 - 8 - 934 pazartesi günü saat 14 de İstan bul Evkaf Müdüriyetinde Idare Encümenine müracaatları İ“ lân olunur. (3834) i Şişlide Yeniden inşa ettirilecek Cami'i şerif kapalı | usuliyle 12-7-934 tarihinden itibaren 9 Ağustos 934 tarili ne kadar münakasaya konmuştur. İstekli Mühendis v8| Mimarların 20,006 liralık bir (o binayı yeniden muvaffakit | yetle bitirmiş olduklarma ait vesikalarla birlikte şartname | ve projeyi almak üzere her gün öğleden sonra İstanbul Ev kaf Müdürlüğü hey'eti fenniyesine ve ihale tarihi olaf | 9-8-934 Perşembe günü saat 15 te teklifleri Idare Encü menine tevdi eylemeleri. (3835) Lokomatif Duman ve Alev borulariyle bağalık çelik bö ruların kapalı zarfla münakasası 27 Ağustos 934 Zi günü saat 15 te Ankarada ldire Merkezinde yapılacaktı! Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde Onar liray satılan şartnamelerde yazılıdır. (3850) a Adalara Tenzilâtlı Su İstanbul Liman Şirketinden : Adada oturanlara hizmet olmak üzre Adalara deniz vasıtalarile | verilecek suların metre mik'abı 12 Temmuz tarihinden itibaren ig'a- | rı abara kadar 84 kuruştan 60 kuruşa tenzil edilmiştir. Su iste“), yenlerin Galata Yağkapanında Su şubesine (Tel. müracaat” | ları rica olunur. Umum Müdürlük dee) Güzel San'atlar Akademisi kezinde müteşekkil komisyon tarafından 2 Ağustos 934 Per- sembe günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük ayniyat mu- hasibi mes'ullüğüne İstanbul'da mezkür Merkez Baş Kâtip- liğine müracaatları. (3720) Yüksek Mektepler Mübayaa . . Komisyonu Riyasetinden: Yüksek Muallim Mektebinin 934 Mali yılma ait mekü lât,mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde saat 14,30 da başlanılmak ve 17 yekadar devam etmek üzere sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılmacaktır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Universi- te arkasında Yüksek Muallim mektebi Müdürlüğüne ve mü ya © iştirak içinihale günlerinde Fındıklıda Güzel sanatlar akademisinde Yüksek mektepler muhasipliği dai- resinde müteşekkil Yüksek mektepler mübayaa komisyonu na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının ihale tarihin- den evvel Yüksek mektepler (| mubhasipliği veznesine yatır maları ilân olunur. (3779) 28-7-934 cumartesi (Ekmek, Et, Yaş sebze, Odun, Mangal kömürü, Kok kömürü, Kiriple maden kömürü). 29-7-934 Pazar (Pirinç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar Peyni- ri, Kuru fasulya, Nohut, Siyah ve kırmızı mercimek, Ku- ru bezelye, Kuru Barbunya (fasulye ve Pirinç unu.) 30-7-934 pazartesi (Un, İrmik, Makarna,Şehriye, Sade yağ, Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Yumurta.) Müdüriyetinden; | İsmi Diploma aldığı tari Vahram Manavyan Ef. Ismail Hakkı EF, Herant Yakupyan E£, Yani Aram Şekeryan E£ Arsen Ef. Mihal Ef. Ahmet Muhtar EF, Nüok EK il i 1315 Şadan Ef. 1929 Akademimizden 1888 ilâ 1894 senelerinde diploma | alanlarla yukarıda numara (o veisimleri yazılı Efendilerif Pazartesi ve Perşembe günleri acele Akademiye müra. v ları, ve bunlardan Taşralarda (bulunanların sarih künyel rile menşelerini tahriren bildirmeleri rica olunur. <826) Deniz Levazım Satınalma : Komisyonundan: 9630 adet kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: Ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te, 35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 4 Ağustos 9 cumartesi günü saat 15,30 da. 21 17 kalem boya malzemesi * Kapalı zarfla münakasası : 9” Ağustos 934 pazar günü saat 14 de. İ 104 kalem Eczayi Tıbbiye: Kapalı zarfla O münakasasi | 5 Ağustos 934 pazar günü saat 15,30da, - ! Deniz kuvvetleri ihtiyacı | için yukarda cins ve mikti ları yazılı malzeme hizalarnda gösterilen gün ve santlerdi | kapalı zarf usulile satm almacaktır. Şartnamelerini gö | ve almak isteyenler her gün ve münakasaya iştirâk (oetme” | isteyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektupl3 rile Kasımpaşada kâin Komisyona müracaatları. (3756) Mektep numarası 112 122 125 1315 1317 1317 1315 1315 1315 1315 1316 1317 142 İl

Bu sayıdan diğer sayfalar: