15 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

15 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ö İLÂN di Şark Demiryolları İdaresi (Çerkesköy) dispanseri için iplomalı bir eczacı arıyor, , Talip olanların istida ile mezkür Demiryolları Müdüri- i Ne müracaat etmesi lâzımdır. | o Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: k 1 — Resmi gibi iki Motör teknesi inşası pazarlık sureti eksiltmeye konulmuştur. Nu 2 — Eksiltme 22-8-1934 çarşamba günü saat 14 de İstan «Şİ Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komis- Yapılacaktır. — Tasdikli şartname ve projeleri Komisyondadır. Bi — İsteklilerin Mühendis olduklarına veya Mühendis ola anacaklarma dair vesika ile birlikte muvakkat teminat ik n (1445) liralık vezne makbuzu veya Banka mektuplari- İN zamanda Komisyona gelmeleri. (4642) . Ni : - Sipahi Ocağı Idare Heyetinden: Sipahi Ocağı İdare heyeti Ocağın fevkalâde kongresinin akdine küzem göz inden muhterem azanm İ9 Ağustos Pazar günü saat 16 da Harbiyedeli b) Ocağma teşrifleri rica olunur. ği 2 -: Müzakere ruznamesi: NU Ocağın sahip bulunduğu Yeniköydeki bina sstilenm: hakkımda müze» ni — Ocak binasmın yeni vaziyeti hakkında müzakere; “4 O Mare heyetinin istifası; İZ Yeni Idare heyeti intihabı. ip? | ee yer yer vo Saâyyare Piyango Müdürlüğünden: Şartnamesi veçhile yüz on yedişer bin adet Ramazan ve Urbana afişleri tap ettirileceğinden taliplerin 15-8-934 Çar- Samba, günü saat on beşte Kon'isyona müracaatları. ““4551,, 4977 K EVKAF MÜDİRİYETİ İLANLARI İ Kün, 1 — Şeyh Mehmet Geylâni, Sebzehane ,2-4-6-8 No. dük- 5085 2 — Carşıda Emir Şah sokağında 11 No. lu dükkân. hk 3 — Galata, Kemankeş, Helvacı, 4 No.lu dükkân 8-9 ç cg 4 — Galata Mehmet Ali Paşa hanı alt katta 44 No.lu m — Çakmakcılar valide hanı Mescit altında 21 No.lu > ,, alt katta 28 No.luoda ,, üst katta 38 ve 39 No. oda. 8 — Feriköy, Rum kilisesi arka sokakta 106-1 No.lu arsa Balâda muharrer emlâk 935 senesi Mayıs nihayctine <adar kiray averilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip danlar 22-8-934 çarşamba gü nü saat on beşe kadar evkaf Mü iriyetinde vakıf akarlar kalem'ne müracaatları. (4644) | N 5056 Kilo Cinsi | 11000 Pirinç zl ” ” ” ” Iç, Guraba Hastahanesine o 934 Senei Maliyesi zarfında İzini olan yukarıda yazıl on bir bin kilo Pirinç aleni su- ette münakasaya vazedilmiştir. Ağustosun on beşinci çar- günü sâat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip o- İ lârın şeraiti anlamak üzere her gün Levazım kalemine İ e ihale günüde İdare Encümenine müracaatları. (4123) İ İstanbul Mıntaka San'at Mekte. bi Müdürlüğünden: Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmâl imtihanla- Pei 1-9-934 tarihinde başlana cak ve 20-9-934 tarihinde bite- İkmale' kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte hazır al yarar kek ineilnmları olaaznda hakta ol. mk Tabip raporile isbat (oedemiyenler; sınıfta ipka bı- Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. Sınıf geçmiş olanlar, 1-10-934 tarihinde mektepte hazır Halima callardır. (4645) 3057 Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: baş, 1 — Ağustosun yirmi beşinci cumartesi gününden iti- €n talebenin kayıt ve kabulü muamelesine başlanacaktır. BD 2 — Derslere bir teşrinievvel pazartesi günü başlanacak lar, 3 — Orta, Lise ve Ticaret . kısımları mezuniyet imtihan ie bir Eylül cumartesi günü, ilk kısım ikmal ve mazeret ve mları on beş Eylül cumartesi günü, Orta, Lise ve Tica- ii Kesımları ikmal imtihanları ile yeni talebenin kabul im- hanları yirmi iki Eylül cumartesi günü başlayacaktır. iç, 4— Leyli talebenin senelik tahsil ücreti, Lise kısımları KN 300, ilk kısım için 275 liradır. Uç taksitte tahsil edilir. Yıt ve kabul muamelesile beraber birinci taksitin tediyesi f dart, Yedinci ve ondan aşağı dereceli omemur çocuklarile ğ 2 talebenin ikinci ve üçüncü kardeşlerinden tenzilât ya- | iç 5 — Fazla tafsilât almak isteyenlerin Mektep Idaresine e tları. (4763) Güzel San'atlar Akademisi Müdürlüğünden: Akademimizin muhtelif Şubelerinden mezun olupta İstanbul Harici. Askeri Kıtaat ilânları, 23 üncü Fırkanın. Merkez ve Tuzla'da bulunan kıtat hay- vanatınm senelik ihtiyacı o- lan 322,400 kilo arpanın kapa- k zarf usulile münakasaya çı- karılmıştır. ihalesi 15 Ağus- tos 934 Çarşamba günü saat 14 dedir. İsteklilerin şartna- meyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak edecekle- rinde tayin edilen valitte İz- mit Fırka Satınalma Komis- yonuna müracaatları. (13) (4194) (4698 İsparta kıtatımın 934 sene- si Eylülünden 935 senesi A- ğustos gayesine kadar bir se- nelik doksan bir bin ve Elmalı kıtaatı için 934 Eylülünde 935 Ağustos gayesine kadar bir senelik ellialtrbin kilo sr- gır eti ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş tur. İsparta kıta'atınm eti 26 Ağustos 934 pazar günü saat 10 da Elmalı kıtatının ki aynı günde saat 16 da İsparta Sa- tınalma Komisyonunda ihale edileceğinden taliplerinin 1s- parta eti için Binüç yüz alt- mış beş lira. Elmalı eti için se- kiz yüzkırklira teminatla- rile müracaat etmeleri. (14) a (4195) (o 4699 Ayrı ayrı şartnamelerle ve kanalı zarfla almacak o- lan Bursadaği Kıtaat o için (540000) —oMüdanya için (276000) Bandırma için (279996) kilo unun münaka- tası 25-8-934 cumartesi günü saat 15de Fırka Satınalma Komisyonunda icra kılmacak. tr. Taliplerin şartnameyi gör mek üzere her gün ve münake- saya iştirak için de vaktinderi evvel teminat ve teklifnamele- rile Fırka Satmalma Komüs- yonunda bulunmaları. (15) (4244) 4735 Bayramıç,Ezine,Kirazlı: Ayva cık ve Geyiklide bulunan kı- taat ihtiyacı olan 980,000 kilo | Un 26-8-934 pazar günü sâüt 14 de kapalı zarfla almacaktır, Taliplerin şartnamesini gör- mek için her gün ve münaka- saya gireceklerin belli saatten evvel teklif mektuplarmı Bay- ramiçte bulunan müstakil Fır ka Satmalma Komisyonuna vermeleri. (27) (4322) 4741 .»... Bayramıç, Ezine, Kirazlı, Ayvacık ve Geyiklide bulunun kıt'at ihtiyacı olan 20,000 ki- lo Un 25-8-934 cumartesi gü- nü saat 14 de kapalı zarfla alı- nacaktır. Taliplerin şartname- sini görmek için her gün ve münakasaya gireceklerin belli saatten evvel teklif mektupla rmi Bayramıçta bulunan müs takil Fırka Satmalma komis- yonu riyasetine vermeleri. (4331). 4746 Merkez ve Tuzlada bulunan kıtaatın sene'i kihtiyacı olan (12000) kilo sade yağı kapa- İı zarf usulile münakasaya çı- karılmıştır. İhalesi 27 Ağu5- tos 934 pazartesi günü saat 14 dedir. İsteklilerin şartna- meyi ögrmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk edecekle- rin tayin edilen vakitte İzmit- te Satınalma Komisyonuna müracaatları. (61) (4553) 4955 ». 4 Yerli o Mamülâtından 15,000 adet aleminyom Mat- ra gılafile birlikte kapalı zarf- la münakasaya konmuştur. İ- halesi 1 Eylül 934 tarihine mü sadif cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin şartname ve numunesini gör- mek üzereher gün öğleden sonra Ankara'da M. M. V. Sa- tınalma Komisyonuna müra- caatları ve münakasaya işti- râk edeceklerin o gün ve saa- tinden evvel teklif ve teminat 15 AGUSTOS 1934 İ Riyasetine tevdi eylemeleri. (65), (4590) 4990 Ordu ihtiyacı için (495) kalem âlât ve edevatı sıhhiye kapalı zarf usulile satm alma- caktır. İhalesi 4-9-934 salı günü saat 14 de icra edilecek- tir, Talipler &vsaf ve şartna- mesini görmek üzere her gün öğleden sonra ve münakasaya iştirâk edeceklerin o gün ve saatinden evvel teminat ve teklif mektuplarile birlikte M.M. V. Satmalma Komis- yonuna müracaatları, (64) (4591) 4991 Ordu ihtiyacı için 6,000 ki- lo Klorhidrat dö kinin pazar- lıkla © almacaktır. Pazarlığı 20-8-934 pazartesi günü saat 14 de icra edilecektir. Talip- ler evsaf ve şartnamesini gör- mek üzere her gün öğleden sonra İstanbul Levazım A- mirliği ile Ankara Satınalma Komisyonuna müracaatları ve pazarlığa iştirâk edeceklerin © gün ve saatinden evvel te- minatile birlikte Ankara'da M. M. V. Satmalma Komisyo nuna müracaatları. (71) , , (4896) Eskişehir Hava kuvvetleri parkında mevcut 42 ton Mar- silya yağm 22-8-934 çarşam- ba günü saat 15de kapalı müzayedesi yapılacaktır. Nü- muneyi görmek ve evsafı hak kmde mialümat almak üzere Eskişehirde Askeri Satmalma Ankarada Vekâlet Istanbulda Satmalma komisyonuna mü- racaat ederek taliplerin belli gün ve saatinden evvel tek- 1i£ mektuplarmı mezkür ko- misyonlara vermeleri. (19) (4242) (4734). 5127 Tekirdağ Okıtaatı için 16,000 kilo Nohut, 16,000 kilo pilavlık ve 10,000 kilo çorba- ık pirinç 9-9-934 pazar günü saat 15 de aleni münakasa ile salın alınacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek için her gün ve münalkasasına iştirâk edeceklerin Tekirdağ Satım- alma (Komisyonuna müra- caatları. (89) (4782) Tekirdağ (oOkıtatı için 40,000, Malgara kıtaatı için 25,009 kilo makarna 8-9-934 cumartesi günü saat 15 de kapalı zarfla almacaktır. Ta- liplerin şartnamesini görmek için her gün ve münakasasma iştirâk edeceklerin belli saat- ten evvel teklif mektupları ile Tekirdağ Satmalma Komisyo nuna müracaatları. (94) (4785) : .. 29,000 kilo Sade yağı ka- palı zarf usulile ihalesi 8 Ey- lül 934 cumartesi günü saat 14 dedir. Şartnamesini gör- mek üzere İstanbul OLeva- zım Amirliği Satmalma Ko- misyonuna müracaatları ihale günü de vakti muayyeninden evvel teminat ve teklif mek- tuplarını makbuz mukabilin.. de Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu Reisli- gine vermeleri. (95) . (4786) IHTİRA İLANI “ Temel serenlerinden iaamul dülga. | kr duvar” o hakında istihsal © olunan 30-98-1929 tarih ve 790 numaralı ihtira be ratı bu defa mevki fiile konmak üzre ahere devruferağ veya icar edileceğinden talip olanların Galafa'da Çinili Rıhtem hanında Robert Ferriye müracaatları ilân olunur. (1740) 4929 m Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke- mesinden £ f Terekesine mahkemece vaziyet olunan müteveffa Hariten Kiryazis efendiye ait olarak : Burgaz adasında Sapur iskele- si yanına getirilmiş olan ufak kullanıl. smış deniz motörü 198934 pazar saat |: 15 den 17 ye kadar açık artırma ile sa- tilacaktır. Talip olanların mozkür gün ve saatta mezkür vapur iskelesi yanımda hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. (1894) Afyon Vilâyeti yon Vilâyetinden: Afyon - Isparta yolunun (98053) bra bedeli keşifli 10-000 — 17 -- 090 kilometreleri arasında (5480) metre tulündeki esaslı tamiratm 2 Eylül 934 tarihine müsadif pas zar günü saat on beş buçukta Encümeni Vilâyette kat'i ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul duğundan keşifname ve şartnameyi o görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 temi- natile Encümeni Vilâyete müracaatları ilân olunur. (4681) Gümüşhane Vilâyeti Daimi .. : Encümeninden:; İkisu - Şiran yolunun muhtelif mevkilerinde İ2 parça keşifnamesi mucibince 8383 lira 55 kuruş bedeli keşifli köp- rülerin inşaat ve tamiri 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 26-8-934 pazar günü saat 16'daicra kılınacağından kanununun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve $Ajr ve sikaların bir zarfa ve yüzde itibarile yapılacak teklifi açık ve okunaklı adres ve imzasile bir (zarfa koyarak her ikisini da- hi ayrıca 43 zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 de Gümüşhane Daimi Encümeni oRiyasetine makbuz mukabi- linde vermiş bulunacağından ve daha fazla malümat almak isteyenlerin Encümen Kalemine müracaatları ilân olunur. (4165) Erenköy KızLisesi Müdürlüğünden: 1 — Ağustosun Yirminci Pazartesi gününden itibaren mektebimiz ilk kısmı dördüncü ve Beşinci sınıflarına ücretli leyli talebe kaydına başlanacaktır. 2 — İlk kısım leyli ücreti 200 liradır. Baremin Yedinci 4991 İ|derecesine kadar maaş alan memur çocuklarmdan yüzde on, kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş diğerlerinden yüzde yir mi tenzilât yapılır. 3 — Kayıt için talebenin velileriyle birlikte gelmeleri, fazla tafsilât için mektep müdürlüğüne müracaat edilmesi lâzımdır. (4762) İl e amm Üsküdar Varidat Tahakkuk - se yer yere Müdürlüğünden: Merkez ve Maliye Tahakkük Şubeleri — için 139 çeki meşe odunu ile 16 ton kok kömürü açık münakasa ile satın a- Imacaktır. 'Taliplerin bedeli muhammeni bulunan 785 liranın yüzde 7,5 pey akçesinin Vilâ yet Malsandığma teslim ederk 23-8-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de Kadı- köyünde Usküdar Mıntakası Vardiat Tahakkuk Müdürlü- gündeki Mubayaa Komisyon una müracaatları. (4368) İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Kerkezi Baştabipliğinden: Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi için 160 ton yerli maden kömürile 60 ton yerli kok kömürü ayrı ayrı olarak 4 Eylül 934 salı günü saat 14 de ve 1500 kilo Pamuk ile 2000 metvo yerli Amerikan bezi ve 500 metro yerli patiska gene aynı günde ve saat 15 te Galata'da Kara Mustafa Pa şa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muba- yaa komisyonda açık münaka sa suretile ihaleleri yapılaca- ğmdan isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere mezkür merkez levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna müracatları. (4775) | inhisarler U. Müdürlüğünden: | 27300 adet muhtelif hacimde Likör Şişesi 110000 ,, ,, ebatta Mantar 20000 ,, Kar beyaz şişe kapsülü 5000 ,, 10 santilitrelik nümunelik şişe. Yukarda nevi ve miktarı yazılı malzemenin pazarlığı 5.9.934 tarihine müsadif cumarlesi günü saat 15 te icra kı- İnacaktır. Taliplerin oşartnamelerini almak için her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7,5 teminatlarile birlikte müracaatları. (4740) 3000 Kilo Dizel Motör Yağı 500 ,, Gres yağı. 100 ,, Siyah Boya. g Yukarda nev'i ve miktarı | yazılı malzeme 18-8-934 ta- rihine müsadif cumartesi günü saat (15) te pazarlıkla mü- bayaa olunacaktır. Talip olanlar oşartnamelerini görmek üzere her gün ve pazarlık için Ode tayin olunan vakitte yüz- de 7, 5 muvakkat teminatlariy le birlikte Cibalide alım satım komisyonuna müracaatları. (4691) ge sa a Gümüşhane Vilâyeti Daimi Encümeninden: Bayburt kazası merkezinde inşa edilmekte olan ilkmek- tep binasının 17892 lira 65. kuruş bedeli keşifli ikinci kiğam inşaatı 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka- palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 26-8-934 pazar günü saat 16 da icra kılınacağından taliplerin kanunun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat vesair vesikalarını bir zarfa ve yüzde itibarile yapıl acak teklifi açık ve okunaklı im © zasile bir zarfa koyarak her i ki zarfı dahi ayrıca bir zarf he J inde risine koyup üzerini mühürlemek suretile saat 15 de müşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabili. vermiş bulunacağının vedaha fazla malümat almak iste- yenlerin muayyen günden evvel Encümen kalemine müra- caatları ilân olunur. (4766 ) İstanbul Milk Emlâk Müdürlüğünden: Kadıköy : Cafer ağa mahallesi Şevki Bey sokağında 42 ve 46 numaralı evlerin bir senelik icarı her birine muham- men © Üçeryüz lira üzerinden aleni müzayedeye o vazedil miştir. Taliplerin 29-8-934 çarşamba günü saaton dörtte pey akçeleriyle müracaatları. (M) (4527) v0 4 MM KM Sn A AL aş eg

Bu sayıdan diğer sayfalar: