19 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

19 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“© İçimai bahisler m Yazan: Ağsoğlu Ahmer Hezarı fenik Ne derseniz diyiniz: Fakat Os- “ manlıcada bazı hem geniş anlam- İs ve hem de açık, hiç bir şey söyle- miyen kelimeler vardır ki eşini baş- ka hiç bir dilde bulamazsınız. Meselâ: “Derdesti / irsâldir!, Bu ne demektir? Onu fransızcaya ve yahut başka bir dile nasıl ter! cüme edersiniz? Gönderildi mi? Gönderiliyor omu? Gönderilecek mi? Hiç birisi değildir, fakat hep- idir, Gönlün nasıl isterse öyle al: Söyliyenin gönlü nasıl isterse lü- zumunda öyle alır. Öyle bir söz- ler ki müsbethiç bir şeye sizi bağlamaz, fakat sizi üzüntüden kolayca kurtarır. İkinci misal: “Hezarı fen,,; bu ne demektir? Bilgili adam mı, be- çerikli insan mı; | işinin eri mi Hem evet! Hem hayır! Evet! Çünkü “Hezarı fen,, ber işi üzerine alır! Hayır! Çünkü hiç bir işe hazırlanmış değildir. Hezarı fenliğin tarihte bir dev- ri vardır: Uluslar henüz ilk çağ- da iken ve bilgiler henüz açılma- mışken, herkes her şeyi yapabili- yordu. Çünkü amaç topluluğa ya- ramak, topluluğun fayda ve men- faatini temin etmekten ziyade, topluluğu alet etmiş olanların keyiflerme ve onların tuttuklarına kulluk etmekti! O sıralarda hezarı | fen olabilmek için, yani yarar birisi gibi gözükebilmek i- gin, istenilen ve değer verilen tek $€y, çatmak, ve kendini beğendir. mekti. Kurnaz birisi buna muvaf- fak oldu mu, o artık her şeye ya- rar, her şey yapabilir, On dördüncü Lüiden sonra, Fransada bu hezarı fenlik, toplu- Juğun geçirmiş olduğu değişiklik- lere, ilim ve bilginin açılmasına bakmıyarak, alıp yürümüştü. Favoriler, yani çatabilmiş olan- lar, her işe yarar ve her işi görür i olmuşlardı. Topluluğun işlerini altüst eden bu duruma karşı Monteskiyö “L ran mektupları, adı ile dehşetli bir hiciv yazdı! Bu eserde yazıcı bir berber çırağınm nasıl a sokulduğunu, orada nasıl başhe- kim olduğunu ve sonra da, Avru- paya dış nomal ittiğini etten geri gelerek sadra- çıktığını ve bugün bu mer- haleleri geçerken, topluluğa ne ka- dar zararlar verdiğini yazıyor! Bizim kendi tarihimizde de oku, yazı bilmiyen, kaba saba adamla rın sadrazamlık makamma geldik- leri az görülmemiştir... .. Fakat denebilir ki o zamanlar bu her yerde az çok böyle idi. He. zarı fenlik moda idi. Eliş Fakat topluluklar gittikçe lediler, açıldılar: İlim, fen, san'at yükseldi. Bir çok yeni bilgiler çık- tı. Hele topluluğun yaşayışı ile sı- alâkalarda bulunan, hukuk, ikti- idareye ait bilgiler alıp yürü- düler. Topluluk yaşayışı genişle- dikçe ve bununla beraber ilim ve bilgiler de arttıkça, artık işbölümü kaidesine de bakmak mecburiyeti hasıl oldu: Atrık hezarı fenlik kalk- mağa başladı. Çünkü bir yandan yüklemiş olan topluluklar, işlerini gelişi güzel adamlara veremez ol- dular. Öteki yandan da bir işte mu- vaffak olabilmek için o işin | ehli, yani o işle alâkadar o olan bilgiyi taşımak şart (oldu! Bu şarta bak- mıyanların geride kaldıkları, yenil- dikleri tecrübe ile anlaşıldı. Fakat bununla da kalımmadı: İşbölümü kaidesi yavaş yavaş ihti- sasa kadar vardı. Ayni işin muhte. Hf alanları, hususi bilgiler ve tec- rübeler istedi. Gerek uluslararası yarışında ve gerek ulusun iç Yaşa- yışımda, bu ihtisaslar ne kadar ço- ğalır ise, o nisbette de o ulusun be- cerikli olduğu göründü! Şöyle ki, asrımızda her işin başmda yalnız o işin ehli, yani o işte bilgi ve tec- rübe sahibi olan gelebilir. Bunun dı- şmda yürümek ve hezarı fenliğe meydan vermek tâ evvelden mu- vaffakıyetsizliğe (katlanmak de- mektir. Maalesef, bizde hâlâ da hezarı fenlik bütün bütün kalkmamış- tır, Kanunlarımız hezarı | fenliği meneylemiştir, işin ehline verilme- sini emreylemiştir. Fakat (o haki- katte hezarı fenlik bazan kendini termektedir. Bugün tarih mu- İ allimi, yarın idare memuru, öteki gün de bankacı olan birisinden her hangi işte muvaffakıyet beklenile- bilir mi Bana öyle gelir ki, birçok teşebbüs- lerimizde muvaffak olamamanın se- bebi budur! Yirmi yıldanberi, kaç teşebbüslere karıştık, paralar ver- i eler aldik! Hepsi gitti, git- işin başma geçenler, işi r, ehil değildiler, he- zarı fenlerdi , Hezarı fenler, yalnız üzerlerine aldıkları işleri öldürmekle kal mazlar, onunla beraber, topluluk i- çine itimatsızlık, inansızlık ta sa- çarlar. İşin ehli olan ve ehli olmak için bir çok yıllar çalışmış bulunan bir vatandaşın kalbinde, işin başı- na ehli olmıyan birisinin geçmesi i r doğurur! lerin doğması da pek nomal Sonra toplulukta işe karşı inansız- İlik ta çıkar. Hültsa, eski devrin bütün rini kesip atmak için, o devirden | kalma bu hezarı fenlik âdetine de kat'i son vermeliyiz. Bugün “der. desti iraâl,, cümlesi bize nasıl ya- bancı geliyorsa, öyle de hezarı fen- lik bizden uzak olmalıdır! Cum- hurijetin yüksek menfaatleri ve in- kilâbımızın büyük amaçları, bunu istemektedir. Artık eski devrin çatmak usulünden bizde hatıra bi- le kalmamalıdır. Herkes bilmelidir. ki, iş yalnız ehline verilir. Bu inan bir kere yer- Zabitlerinaylıklarına dair leşti mi, bir çok ehiller bulacağrmı- | za kuşku etmemelidir! Ağaoğlu Ahmed kanun kabul edildi Dün kamutayda köy kanunu görü- şüiürken münakaşa ar odu ANKARA, 18 ALA. — Kamutayın bu gün Fikret Sılaym başkanlığında yap- tığı toplantıda belediye kanununa ek kanun layıba yet hususü idaresi kanununun tetkiki için muhtelif encü - menler teşkili tasvip edilmiş, 1934 ma- Ji yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelere munzam ve fevka'âde tahsisat verilmesine dair olan kanun lâydastur kabul eylemiştir. Bu kanuna göre, 1934 © yılı umumi muvâzenesine dahil bir kısım daire büt gelerinin muhtelif fasıllarına bi: milyon 365 bin 250 lira munzam tahsisat veril- mekte ve bir kısım bütçelerde yeni açı- lan fasıllara bir milyon 340 bin lira fev- kalâde tahsisat verilmektedir. Bu ka- nun ile verilmekte olan munzam tah #attan 250 bin hirasının vade faizleri ba- kanlar heyetince tesbit edilmek suretile Ankara belediyesine ikrazı için maliye bakanlığına mezımiyet verildiği gibi, Na fra bütçesinde şosalar ve köprüler adı al tında açılan nazım fasla da 250 bin lira. «İk bir tahsisat konmuştur. Bundan sonra Arabük köyünden ha- <i oğullarından Ahmet oğlu Mehmedin, Aliyaret nahiyesinin yukarı Gürdü kö li, ii ide ii eğ Osmanlı impara- nasıl yıkıldı?,, isimli tarihi | ; el bagün beşinci sayla- ie yünden Çeçeoğlu Abdurrahmanıa ölüm cezasına çarpılmaları hakkındaki maz - batalar tasvip edilmiştir. Zabitarın aylıkları Zabitan ve askeri memurların maa - şalı hakkındaki kanunun bazı madde hakkındaki kanunu kabul Yuna nazaran birinci feriklerin anı aşları birinci dereceden 150, fe ikinci dereceden 125, lerin rka kunandan - aların üçüncü de receden 100, mirlivalarin temyiz müd - dei umumisinin ve vekâlet hukuk müşa- virinin dördüncü dereceden 9ü, miralay- lar, temyiz azaları, birinci sınıf askeri memurların beşinci dereceden 80, kay- makamlar, ikinci sınıf askeri memurlar ve vekâlet hususi kalem müdürlerinin alımcı dereceden 70, binbaşılar, üçüncü smif askeri memurlar yedinci derece - den 55, yüzbaşılar, dördüncü sınıf as- keri memurlar sekizinci dereceden 45, yüzbaşılar beşinci sınıf askeri memur - lar dokuzuncu dereceden 40, birinci mü İzimler, altıncı sinif askeri memurlar onuncu dereceden 35, mülâzimler yı Sİ sinif askeri memurlar on i receden 30, zabit vekilleri, sekizinci s1. Dıf askeri memurlar 12 inci dereceden 25, askeri memur muavinleri 13 ncü de receden yirmi lira olarak tesbit edil - miştir. Kamutay bundan sonra da ordu ik. ramiye kanununun birinci - maddesinin değiştirilmesi hakkımdaki kanunu mü - #akere ve kabul ederek cumartesi günü CENEVRE, 18 A.A. — Anadolu A- jansmın hususi muhabirinder Konsey dün İrak Asurilerinin Suri « yede yerleştirilmesi meselesini müzakere etmiştir. Bay Tevfik Rüştü Aras bu hu- snsta i beyanatta Bulüninüş - tar; Türkiye mümessili sıfatile hükümeti min, diğer bir çokları gibi umumi bar- bin kurbanları olan Asurilerin iskân me selesini alâka ile takip etmekte oldu - ğunu beyana lüzum görürüm. Bunların İrak dışında yerleştirilmesi gizem oldu- ğu anlaşıldığına göre, bu hususta kon- sey tarafından yapılan gayretleri takdir ediyoruz. Bununla beraber, gerek biz - zat mevzuu bahis olan ahalinin ve ge * rek komşu memleketlerin menfhati muna, bu iskân ,kati iskân mahalleri her halde hudutlardan en az'elli kilo - metre mesafede olmak üzere, komşu memleket hudutlarından yüz kilometre uzakta yapılması arzuya şayân olacak» Fransız delegesi şu beyanatla bulun- muştür: Başkanımızın Türkiye mümessili s- Yunanistanda Divanıharpde Hacı Kirya- kos şahadette bulundu ATINA, 18 (Hususi) — Deni Bi harbinin dünkü celsesinde şahit ola rak dinlenen isyan zamanındaki bahriye bakanı Hacı Kiryakos, vis asniral Ru: senin kan dökülmesinin — ve gemilerin tahribinin önünü alması düşüncesile ver diği emirlerin kendisini ittiham altına koymakta olduklarını söylemiştir. Sakiz üsilerini muhskeme — etmekte bulunan divanı harpte şahitlerin dinlen- mesi bitmiş ve suçluların müdafaası baş lamaştar. Cumhuriyeti koruma dernekleri reisi ve azalarını muhakeme eden divanı harp te de şahitlerin dinlenmesi bitmiştir. Selânikte cumartesi o günü getiril Kondosi ile Vuku ve miralay “Pisu, Makri ve o Sfecunun lerine başlanacaktır. Ordudan uzaklaştırılacak kü mandanlar ATİNA, 18 (Hususi) — © Bugünkü bakanlar heyeti harbiye bakanının ta- lebi üzerine ordudan uzaklaştırılncak fe- rik ve liva rütbesindeki kumandanlar hakkında kararını verceeletir. Harbiye bakanlığınca 1922 - 26 sene lerinde ordudan uzaklaştırılan zabitlere rütbelerile birlikte ücretlerinin de ve- rilmesi kararlaştırılmıştır. Keza 1926 dan 32 senesine kadar ordudan siyasi sebepler dolaymile uzaklaştırılan on ka- dar zabitin tekrar orduya alınması ka- rarlaştırılanıştar. Dünkü Bakanlar heyeti ayrıca dokuz bidayet mahkemesi müddei umumisi ile Butray belediye reirinin — azline karar vermiştir. Rus - F ansız anla msi CENEVRE, 18 (A.A.) — Bay Laval ve Bay Litvinof, dün akşamki gö lerinde Fransız - Sovyet it hatlarını tesbit etmişler metnin © yazılması için hükümetlerine müracaat edeceklerdi Dünkü müzakereler, Fransız - Sov- yet uzlaşması esaslarının tesbitini şimdi- ye kadar geciktiren küçük © müşküllerin toplanmak üzere dağılmıştır. Köy kanununa ek ANKARA, 15 (Telefonla) — Kamu- tayda köy kanununun 13 üncü madde- sine ek kanun lâyıhası © görüşülürken bazı itirazlar olmuştur. Kanunun mez- kur maddesine eklenmesi teklif edilen fıkra se ş “Her ne maksatla olursa olsun köy- de oturanlarla arazi sahipleri veya müs- tesiri bulunanlar müstesna olmak üze- re evine gelip gidenleri veya yanında barınmak, çalışmak, yahut misafir kal- mak istiyenleri alikadar köylu köyünün muhtarına hemen bildirmeğe mecbur - dur, Çiflik, değirmen, ağıl ve taş ocakları gibi yerlerin sahip veya müstecirleri de bu çeşit kimseleri en yakın jandarma karakol komutanma veyahut köy muh » tarına bildirmeğe mecburdurlar, İtirazlar arasmda Bay Hakkı Tarık Us ve Ahmet İhsan Tokgöz söz alarak İç işler komisyonundan bazı şaaller sor dular. Bay Ahmet İhsan bu ilibarın ya- a ile mi ,yoksa söz ilemi (olacağının kapalı geçildiğini — kaydettikten sonra söz ile olduğu takdirde köylünün bunu söylediği, muhtarın da işittiğini nasıl isbat edebileceğini sordu. Bunur daha açık şekilde tesbiti için lâyıhanın ko - misyona geri verilmesini istedi. Adliye komisyonu bir kere de kendisinden geç- HARICI HABER Suriyeye yerleştirilecek | İraklı Asuriler ve Türkiye T. Rüştü Aras bunların hududa uzak mıntakalara yerleştirilmesini istedi fatile yaptığı beyanata büyük bir ehem miyet atfetmeye mecburum. Mandater devlet, raporda izah edilen şernit için - de, Asuri mültecilerini * daimi koloni- ler halinde Suriye topraklarında iskânı- Bı kabul ederken mandasını ifa ettiği a hali hakkında çok mühim manevi bir mesuliyet deruhte edecektir. Bu nokta hakkında konseyin sureti mahsusada tas- vibini ve davetini arzu etmesi tabiidir. Diğer cihetten Fransa, mandater dev - let sefatile, Türkiye hükümetile bir iyi komşuluk ımuahedesi akdetmiştir ve bu muahede hududun iki tarafında siyasal mülteciler iskân hakkında hususi hü » kümler derpiş etmektedir. Fransız hü- kümeti, Türk hükümeti gibi, bu mua - hedenin vecibelerini sadıkane bir surct- te ifa endişesile mütehassistir. Buna bi- naen mandater devletin o mültecilerin muhtemel iskân hakkındaki plânı iyi komşuluk muahedesini kabul edemiye - ceği âşikârdir ve konsey bunu her hal- de anlıyacaktır. Tâ ki, muahedeyi müşte- rek imza temiş olan Türk hükümeti bu- ma bilhassa muvafakat etsin. Loit Corc Projesini nazırlar encü- meninde iza : edecek LONDRA, 18 (A.A.) — Bay Lloyd George, bugün için, kendisinin yeni pro- jesini tetkike memur nazırlar encümeni- ne davet olunmuştur. Morning Post gazetesinin haber v ğine göre, maliye || nazırı Mir. Nevi Cbamberisinin, bu projeye muhalefetine rağmen, Lloyd George'u kabineye meğe dahi sevkedebilecek mahiyette mü- tenddit görüşmeler olacağı tahmin edil- mektedir. Casuslar Fransadı muhtelif hapis cezalarına uğradı ar PARIS, 18 (A.A.) — Ceza mahke- evesi, 1933 ilkkânununda meydana çıka- rilan ve muhtebf uluslara Oo mensup 3İ kişinin tevkifi ile neticelenen © casusluk meselesi hakkındaki hükmünü vermiş- tir. Uzun süren bir gizli © celseden sonra mahkeme, 24 mazmunu 2 ile 5 sene ara- sında muhtelif hapis cezalarına mahküm etmiştir, Casusluk işinde mühim bir rol oyna. mış olan Lidya Stal ismindeki Rus ka- dını, beş sene hapse mahküm edilmiş tr AN MM EMET 4 e BEER Umumi nutus Sayımı hazır ıkları istanbu da sayım çın 15 bin memur kul anı ac k ANKARA, 18 (A-A.) — Memleke- ön her tarafında önemle takip edilmekte olan umumi nüfus sayımı hazırlıkları et- rafmda şu malümatı aldık İstatistik genel müdürü Celâl Aybar bu hafta Istanbul şehrinin sayım hazır- İ hıklarile meşgul olmuştur. Şehrin nümerotaj cetvelleri ikmal 0- dilmiş olup, yakın bir'zamanda esksi numaralarla, eksik sokak levhalarının ta- kılması temin edilecektir. . İstanbul sayımın büyük bir muvaf fakıyetle başarılabileceği © umulmakta- dır. Sayım hazırlıkları için hazi Gi tibaren vilâyet emrine muvakkat var- dımcı memurlar verilecektir. İstanbul şehrinin sayımı için sayım ve kontrol memuruna ihtiyaç ola- cağı tahmin edilmektedir. Sayımın en geç saat ikiye kadar bit. mesi için tertibat alınacaktır. & Sayım halkında mülaleaları alınmak üzere 1 mayısta alâkalı daireler o mümessillerin- den mürekkep bir heyet isti ik umum | müdürlüğünde içtimaa davet edilmiştir. Istatistik umum müdürlüğü bir kaç güne kadar Ankara, Eskişehir, Çankırı “ivetlerinin şehir ve köylerinde muma rataj kontrolu yaptıracaktır. Kocaeli vilâyeti merkezi ile Kandıra kazasında ve civar köylerde yapılan nu- 'marataj teftişi şayanı memnuniyet görül. müştür. İzmir panayırının fahri başkanları IZMIR, 18 (A.A.) — Arsralasal İzmir panayırı genel komitesi tarafın dan Başbakan İsmet İnönünün komi - tenin fahri başkanlığına ve Ekonomi len cevablar muhitimizde derin kr yançlar uyandırmıştır. Faal komik: toplantılarına dev 15 bin | ihtiyat kayamakamı Porkof. landuğandan dolayı nefyedilmiştir SOFYA, 18 (A.A.) — Bulgar A - bildiriyor: Gazetelere yaptığı yanatta Başbakan General Ziatef eski Başbakan General Yorgiyef ile Bay Zankof'un tevkiflerini şu suretle izah etmiştir: Bay Yorgiyef ve dostla rı, istifasından bugüne kadar gizli ve ya açık sık sk kt met aleyhine ti taya atmakta Başbakan Bay Zankof'a gelince bu, yalnız par- tisini dağıtmamakla kalmamış, ayni zamanda rejim aleyhine birçok itham ları havi bir beyanname neşretmiş ve ordunun münhasıran kralın etrafında toplanmış bir halde olmadığı intibar- planör de Ankaraya gelmiştir. raberinde iki Alman müteh. por verecektir. Bulgaristanda buhran; bine dün istifa etti Iki başbakanın tevkif edilmesi üze- rine buhran baş göstermiştir SOFYA, 18 A.A. — Bugün aşa ğıdakiresmi tebliğ neşrolunmuştur : Polis müdüriyetinin teklifi üzerine aşağıdaki iki grup Burgaz civa- rında Karadenizde Sentanastazi a dasına nefyedilmişlerdir. 1 — Eski başvekil Aleksandr Ça nkof, eski mebus Nikola SOFYA, 18 A.A. — Bulgar ajan sı bil Dışarı işleri bakanı Bay Batalof, ekonomi bakanı Bay Molof ve Ad- liye bakanı Bay Dikof bazı siyasi li derlerin tevkif ve hapsine dair kabi- penin geçenki içtimaında ittihaz ed ilmiş olan kararı tasvip etmiyerek istifalarını vermişlerdir. Bunun üzerine başbakan general Zlatef, kabi. nenin müşterek istifasını krala tak dim etmiştir. Kabinenin istifasından önce ka- Kiamilef 2 — Eski başvekil Kimon Georg ief, hususi kalem müdürü Vasil Ka- rakolakof ve eski polis müdürü Vladimir Naçef, Birinci grup siyasi fırkaların fe shi hakkındaki 12 haziran 1934 ta - rihli kanuna riayet etmediğinden ve Çankofun yalnız hükümetin de gil ayni zamanda rejimin de bir düşmanı olmasından ve ikinci grup te Belgradda çıkan Pravda gazetesin e başbakan aleyhinde beyanatta bu iyor: nı vermeğe çalışmıştır. Halbuki bu, tamamen hak mugayirdir. Üç bakan, bu hapis kararma itiraz ile istifa ettiklerinden beyanalına sadık kalan general Zlatef efkârı umumi; nin hükümet hakkındaki düşüncesini serbestçe izhar etmesine imkân bah - şetmek için kabinenin müşterek isti - fasmı vermiştir, Memleketin her ta- rafında tam bir sükün hüküm sürmek tedir. Kabinenin istifası, kanunu esa- siye muvafik ve normal şekilde cere- yan etmiştir, Kabine, yeni hükümetin teşekkülüne kadar cari işleri görecek- tir, Uçucu bir gençlik yetiştirilecek ANKARA, 18 (Telefonla) — T ayyare cemiyeti tarafından bir gençlik yetiştirmek üzere kurulan Türk kuşu için Sovyet Rusyadan gelmeleri beklenilen uzmanlar (mütehassıslar) bu sabah işlerdir. Konukları durakta T ayyare cemiyeti ve Sovyet büyük el- leri gelenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi idare grup üyelerin den Sıvas saylavı Bay Rahmi karşı lamışlardır. Uzmanlardan biri motörsüz uçku rekortmenlerinden Annahis, öte de paraşüt rekortmeni Ronan of'dur. Her ikisi de plânör ve pora şüt şubelerinde rekor kırmışlardır. Uzmanlarla birlikte yola çıkan iki uçucu şehrimize Bir senelik umumi ihracatımız ANKARA, 18 (Telefonla) — Son yapıdan memleketimizin 934 senesindeki u mumi ihracatı klerinkli siz olmak üzere 354,860,512 liradır. Üzüm ve incir işini teşkilatiandı-- mak için tetkikat yapı ıyo: İZMİR, 18 (Milliyet) — Üzüm ve incir işini teşkilâtlandırmak için tetkikat yapmak üzere Ekonomi Ba kanlığı ticaret müdürü Bay Salâhad dinin başkanlığında bir heyet bu gün şehrimize gelmiştir. Heyetin be- «8 vardır. Heyet teskilâtlandırma işini tetkik ettikten sonra bakanlığa bir ra - ihsai rakamlara göre ve klerin'e- Aimanua İngittere ve Itaiya hükü- met.erını protesto etti BERLİN, 18 A.A. — Röyter ajansı bildiriyor: Alman hükümeti dün akşam İngiliz sefirine Büyük Brita nyanın Stresa ve Cenevredeki hattı hareketi hakkında şifahi bir protes to notası vermiştir. Alman hüküme- ti İtalya sefirine de mümasil bir pr otesto da bulunmustur. Baikan andlaşması konseyi dün Ankarada işe başiaaı B. S. Kaya ve murahhasların ANKARA, 18 — Halaan sata? maş, ökonomik konseyi bugün saat 16 da Hilâliahmer merkezinde mesa- işine başladı. İlk celse Hariciye vekâleti Vekili Bay Şükrü Kayanın mühim nutkiyle açılmıtşır. Bay Şükrü Kaya azayı selâmladıktan sonra görüşüle - cek meselelerin ehemmiyetine işaret etmiş, Balkan andlaşması blokunun kuvvetinden bahsetmiştir. Bakan nut kunu konseye muvaffakıyetler dileye- rek bitirmiştir. Bundan sonra sira N fin müsteşarı Atinada ATINA, 18 (A.A.) — Türkiye Na fin müsteşarı bugün buraya gel tir. Mumaileyh, son senelerde Yun. nistanda yapılmış olan Nafia işlerini görmek üzere birkaç gün Yunanista- da kalacaktır. Yakalanan kaçakcılar ANKARA, 18 (A.A.) — Son yedi gün içinde, muhafaza teşkilâtı tarafından birisi ölü, 34 kaçakçı ile, 1011 kilo güm- rük kaçağı, 319 kilo inhisar kaçağı, 2096 defter sigara kâğıdı, 2 tüfek, 9 mermi, 12 kaçakçı hayvanı, 5000 İtalyan lireti, ile 590 Türk lirası ele geçi ir. Fransada televizyon PARIS, 18 (A.A.) — Posta, telgraf ve telefon bakanı, 175 metre tulü o mevç üzerinde televizyon emisyonlarının bir haftaya kadar başlıyacağını bildirmekte- İ yapmız li i niva Yunan, Kömen ve Kugomav ural - basları nutuklar söylemişler, Ank. rada gösterilen dostça karşı teşekkürlerini bildirmiş, müşte - rek hedefe giden yolu ta'rib edecek- lerini söylemişlerdir. ANKARA, 18 (A.A.) — Dış işleri Bakan Vekili Bay Şükrü Kaya bu ak» şam Ankara Palasta, Balkan antantı ökonemik konseyi murahhas heyetle- ri azası şerefine büyük bir ziyafet vermiş ve bu ziyafeti bir kabul res- mi takib etmiştir. Profesör Yansen Denizlide DENİZLİ, 18 (A.A) — Şehircilik mütehassıs profesör Bay Yansen beledi- yenin daveti üzerine dün şehrimize gel- miştir. Profesör bugün şehrin imarı plâ- nını hazırlamak Üzere (| tetkikata başla mıştır. Uyuşulduğu takdirde şehrin imar plânı hazırlamak işi kendisine verile cektir. ELE RE KE: DOKUMA FABRİKASI Kumaşlarının terbiye ve ıslahı. için Almanyanın meşhar bir mütehaasısını getirtmiş ve yeni kumaşlarını piyasa; sevketmekte bulunmuştur. Yazlık kos tümlerinizi ancak Hereke çu ve Herekenin çıkaracağı yı Paltolukları bekleyiniz. (2556)

Bu sayıdan diğer sayfalar: