19 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

il 7 Gülümseyenler! Durak yerinde tramvay be z » Gelmez mübarek, bekliyorum ! Canım sıkıldı. Vakit geçsin 'hamdaki fotoğrafcı vitrinine 2d Hayret!. Herkes gülümsü - yor, Çocuk, genç, yaşlı, kadın, er- hek, Kendimi bir yabancı sayarak bu objektif gülümsemelerine sevindim. Mesut adamlar diye.. Tramvay gel di.. Bindim... Gözlerim #otoğrafcı. nın vitrinindeki gülenler âleminden ayrılmak MER bö Geçtik gittik. Yavaş yavaş > vaydaki çehrelere alıştım.. Yemek- ten sonra olduğundan mı nedir?. Yolcularda bir somurtkanlık, bir çektirmemişl. Vardık gideteğimiz yere. Orası bir toplantı idi. İçeri girdim. İki türlü adam vardı. Bir kalabalık kıs- mı bir de zorlu birisi. Herkes © zor- lu dediğime bakıp kabahat yapmış gibi büzülüyor ama yüzleri gülüyor dur. Oturdum. İşim için içeri birkaç kişi çağırdılar. Her girende bir gü- lümseme vardı... (Ne iyi şey bu! Ben kahkaha için bir haftalık ömrü- mü vermiye razıyım. Maşallah ölem gülüyor.) İşimi bitirdim çıktım.. E- lime bir mizah gazetesi geçti. Şöyle bir göz gezdirdim. Ooh ne âlâ! Her şey pembe renkli.. Her sey tahaf ve eğlenceli... Bir çay içeyim dedim, yarı mey- hane, yarı çayhane bir ne idüğü be- lirsiz yere girdim. Herkesin önünde bir kadeh ve her kadehin ardında a vurt dolusu bir gülme vardı. Ben ça- yıma baktım, çayım bana baktı. Kı- zardık utancımızdan... Rakı içmiye- rum diye. Çıktım.. Etrafta bir gerçek gülen aradım. Bir sahici inci, bir damla yakut gibi bakındım. Eve gelinceye kadar. Bütün fotoğraf vitrinleri gü- lümsüyordu, B, FELEK Topraksız köylüler için r geldi mi? Beknköy kazası içinde Azatlı ve Ya- rmburgaz çayırlklarnın 1341 yılında çıkan kanıma göre köylülere verilmesi hakkında tetkiklere devam olunmakta- dı Savalı olan bu yerlerin. pürüzleri a- yıklanarak yakın bir zamanda köylüle. ve verilmesi esas itibarile kararlaştırıl - maştır. Katranlı çiftliği dışta kalmak üzere, Azadlı ve Yarımburgaz çayırlıklarının nda hemen köylülere dağıtılması Maliye bakanlığında emir geldi bir gazete yazmıştır. Bununla beraber dün bir yazıcımıza vilâyette şu izahat verilmiştir. — Arazisi olmıyan veya az olan köy- lülere arazi vermek kanunun emreltiği bir şeydir. Ancak vilâyete yeni bir şey yeldiğinden malümatımız yoktar. Yazıctmızın yaptığı | tetkiklere göre bu iş hakkında gelen emir, meselenin ça- buk çıkarılmasıdır. . İş, ayrıca idari ve hukuki çihetlerden tetkik edilmektedir. Şirketlerin umumi heyet toplantılarında Şimdiye kadar ticari şirketlerin umu- mi heyet toplantılarma Ekonomi bakan- lığından bir memur komiser olarak gön- derili. Bu iş bundan sonra Türkofis teşkilâtı tarafından N Umumi heyet HEKoRsaJ sından alınan cetveldir) Mü. KEMELERDE Bir intihal Davası bitti Suçlular hem hapse hem de para cezasına çarpıldılar kütüphanesi sahibi Parsihin tal irdiği (Fransızca mini mini lügat) isimli lügat kitabımın intihal edildiği müellif ve tâbi tarafından iddin edilmiş, müellif sfatile Muzaffer Kemal, tâbi sıfatile de reklâm matbaası sahibi Jozef Herkoviç aleyhine bir intihal davası açılmıştı. Bir senedir sürüp giden bu dava, dün, üçüncü ceza mihkemesinde bitiril miş, karara bağlannuştır. Davacılar, suçluların cezalandırılma- larını ve ayrica maddi zararlarını ödeme lerini istemekte idiler. Buna karşı, suçlular vekili Sadi Ri. za, müdafaasında lügat kitıbının başka eserler gibi olmayıp hepsinin biribirine benzemesinin pek tabii olduğunu, bu bi eserlerin, bittabi kendisinden evvelki- yazılacağını, olduğunu söylemiş, böyle bile a tâbi Herkoviçin, eserin intihal edilmiş olduğunu bilemiyeceği noktasmdan bera- ati lâzım geldiğini ilâve etmişti. Buna karşı, davacı vekili Triyandafi- los Yıldırım da, ehli vukuf raporu zabıt- namesini, suçluların itiraz etmeden imza Ismaları raporu kabul münâsmı ifade © in rapora itiraza hakları kai- işe ıttıla tarihi muteber olduğu için müruru zaman mevzuu bahsolamıya- cağını, kitaplar bugün bile satılmakta ol- & suçun mütemadi suçlardan s1. dağu s ve affa tâbi alamıyacağını idil etmişi Müddeiumumi ise, iddiasında, Muzaf- fer Kemalin intihalden cezalandırılması- nı, Jozef Herkoviçin beraatini ii işti, Mahkeme heyeti, davacı vekili zini uygun görmüş, (İransızcadan geye cep lügati) müellifi Kemal ve ba- ifakla ve tenyizi ka- bil olmak üzere, birer hafta hapse, 125 er lira ağır para cezasına mahküm et mii iştir. Basılmış kitaplar telif sahibi Par. sinhe çevrilmesine, ancak maddi zararın dine, 1400 kuruş mahkeme harcının mal ve Herkoviçten yarı yarıya alınma- #ına, davacıların zarar ve ziyan hakkın. da ait olduğu mahkemeye muhtar olduklarına tir, Para ve bapis cezası, suçluların ev velce bu yolda mahkümiyetleri olmadığı için tecil edilmiştir. Muallim talebesini döğmüş mü? Beyoğlu dokuzuncu ilk mektep beşin- ci sınıf talebesinden 14 yaşında Meb- medin, evvelce gittiği 5 inci ilk mektep; muallimlerinden Ibrahim Nuri aleyhine açtığı dövme davasına üçüncü ceza mah- kemesinde dün bakıldı. Çocuk, hocanın karnesini yırtığı zahnile, kendisini sopa ve tekme ile döv- düğünü ediyordu. o Istidada, 20 gün basta yattığı da yazıliydi. & Dekor raporu okundu. Raporda, çocu lığının entani olduğu, hat z: #mali bulunduğu ve dayak ilişiği bulunmadı Muallim, çocuğ! cezası yazılı olan karnesini yırtan bu ço- cuğa, sadece (oğlum karneni neye yırt- İ tn?) dediğini söyledi. | Maallimin sabıkasnın sorulması için, duruşma 9 mayısa bırakıldı. Çakmak taşı kaçakçıları Yüksekkaldırımda tütüncülük ve her türlü inhi bayiliği eden Jan Vaı yan kaçak çalımak taşı satarken yı landığı için 9 uncu ihtisas mahkemesine de yapılan duruşmada 6 ay hapse ve ire lira para cezasıma mahküm edilmi ir # Kaçak çakmak ıtmaktan suç- lu, inhisar motörlerinde çakışan Remi ile gene inhisarda çalışan müracaatta da karar verilmiş- 18 NISAN 935 Ismailin mahkemesinde AKŞAM KIYATLARI pe . ISTİKRAZLAR TAHVİLAT Kaçakçıların her ikisi de, inhisar me- Tetikeramn dahili 98 oldukları için, birer sene hapis ile Kuponsuz Rahtime 1050 | 156 lira 25 şer kuruş ağır para cezasına 3148 | garptılmışlardır «se | Ford fabrikası memurlarının muhakemesi 230 | — Tartısını eksik göstermek ve gümrük- 1355 | süz sandık çıkarmak suçundan 8 inci ih- 170. | tisas mahkemesine verilen Ford fabrika Sö | se memurlarından Vuzter, Artör, Var- vaz, Şer 088 | tan, Efdal, Ibrahim ve İzzetin duruşma- pay 188 | ları dün yapılmıştır. Gi Bir: Hayriye > 19 em Gİ, Suçlulardan ikisi Alman olduğu için, ÇEK F.YATLARI duruşmada bir de tercüman bulunmuş 1208754 Prai 19a3 | tar. .50ğ Beli 6050 | | Efdal, sandıkların İzzet tarafından “Size $ Moskova © JOP078 | çıkarıldığını aöylemektedir. İzzet ise, dale a mai i 00) Belim i — Efdal, siz bünleri çıkara durun... ae Galen | Makaram şimdi © getireceğim dedik Amsterdam 1,1780ğ Bükreş 7911 | sonra makbuz falan getirmedi. lari Soya 65,51 $ Viyana 423/66 (bir yer olan bu fabrikanm böyle yolsuz NUKUT (Satış) e peçe. kle bile getirme- ai Koru | o Tezötin arkadaşı Ibrahim, çıkan mak M0 F. Franun © 165 $ 20 ki leriçre şi | larla değil, giren mallarla alâkadar bu 1 Dolar 1250 1 Persia | lunduğumu, ithal memuru olduğunu söy- ie İİ 1 İskerlir. .,, Müddelumumi, İzzet ve Efdalin tev. Şeki. | ei eni , İ Gikarlan sandıklar 205 tanedir. Dün akşam saat on sekize kadar süren bu da- | 300 lira tazminat CEMİYETLERDE Etibba odası Sergisi Sergi bugün saat 14 de açlayor kiyede ilk defa olarak tıbbi ve sıhhi ki. taplar sergisi buzün saat 15 te açılacalı- tır. Açılma; Etiboa odası başkan vekili bakteriyoloz İhsan Sami © Garanm bir ne kadar yazılmış veyahut kitaplar, eserler ve mecmunlar gösterilecekiir. Kitaplar ara- sında elyevm Musirda yazılmış tıp kitap- ları ve fenni tedavi kıtapları da vardır. Neşriyat iki kısma ayrumıştır. Birinci kısmı yeni neşriyat olup tamamen ser - giye konulmuştur. İkinci kısmı teşkil e- den eski neşriyatın da en göze çarpan nümüneleri gösterilmektedir. Ayrı bir odada doktorların doktorluk haricinde kalan işleri gösterilmektedir. Mesleği ve memleketi uğruna can ve- ren Türk hekimine saygı için bir oda ayrılmıştır. Ve memlekette ilk çıkan he- kime verilen diploma da gösterilmekte- dir. Sergi bir hafta müddetle açık kala - caktır. Her gün saat 13 den 19 a kadar herkese açık bulundurulacaktır. Yalnız günü ıp Lalçbesine tahsis e - Serginin açılması münasebetile rad - yoda halka konleranslar verilecektir ki bunlardan birincisi dün akşam saat 19 | da doktor Süheyl tarafından (Tıp tarihi) mevzulu bir konferans verilmiştir. Bu akşam saat 19 da da profesör o - peratör doktor Kâzim İsmail tarafından (Yaralılara ne yapmalı?.) o mevzulu bir konferans verilecektir. Cumartesi akşamı ayni saatte doktor Osman Şerafeddin tarafından (bulaşık hastalıklardan korunma) (halkında ve pazar akşamı da yine ayni saatte pro - fesör doktor Fahreddin Kerim tarafın- dan (Cumhuriyetten o evvel ve sonra sağlık işleri) mevzulu birer konferans verilecektir. BELEDİYEDE Kurbağa'ı deresi temizleniyor Belediye, Kadıköy - Kurbağalderesi- nin temizlenmesine karar vermiştir. An. cak elde çok para olmadığından-bu yıl dereye akan liğamlar temizlenecek ve derenin denize akmasını kola için dere ortasında bir kanal açılacalı tar. Çatalca istas Çatalca tren istasyonu ile kasaba ara“ daki bozuk yolun tamiri için 12 bin a sarfedilmesine karar verilmiştr. Bu hemen yapılacaktır. e Yol vergisi için — Belediyenin yel VİLAYETTE Buğday Yolsuzluğu işleri Vilâyet idare heyeti tetkiklerine başladı Boğday alım ve satımından dolayı 1s- müdür Ahsen ile zlâkadar memurlara iş ten el çektirilmişti. « Bu işe ait yapılan tahkikat fezeleke- si Ziraat Bakanlığından © dün valayele gönderilmiş ve vilâyet idare heyetine ve rilmiştir. Büyük dosya halinde © bulunan fez- lekeyi idare heyeti dünden itibaren tet- kike başlamıştır. Tetkikler kısa zaman da bitirilecek, alâkadarlar hakkında lü- zum veya men'i muhakeme kararları ve- recektir. Toprak altında Ka.anlar ei Dün Hakim iki kişiyi tevkif etti Süleymaniyede, Uzunçarşı başında, İs- metiye caddesinde bir apartman yapıl mak üzere temel kazılırken meydana ge- len acıklı kazayı dün yazmış, bu husus- in öğrenebildiklerimizi anlatmıştık. Bu hâdiseden doğu suçta hisseleri ol ması zasmile, dün, dort kişi müddei e verilmiş, Sultanı ceza hâkimi, Bunlardan ikisinin tev- apartman sahibi tüccardan Hacı Feh mi, damadı Salih, beton arme mütehas- tersim edip, orijinalleri hazırlayan, dip- lomasız olarak-mimarlık eden Muhidain- dir, Dün, Sultanahmet birinci sulh ceza hâkimi Bay Keşidin sorgusuna cevap 0- meğe fenni kudreti, söz söylemeğe de fennen salâhiyeti olmadığını, ustalar ve mimarlar ber ne istedilerse aldığını, hat- tâ payanda ve saire için bir çok tahta lar da satın aldığını söyledi. Kürkçüyan: — Mimar Muhiddinle ötedenberi iş yapardık. Her zamanki müşterimizdi. Yinej bu iş için de beraber çalışmak ü - zere sözleşlik, Ben, yalnız belon arme kısmının plâ yaptım... dedi. iş mimar Muhiddin de şun- — Ben, icap eden mimari projelerini gizdim. Beton kısımlarının proje ve he- saplarmı da Kürkçüyan yaptı. Bunları belediyeye verdik. Fen heyeti, bunlar üzerinde ufak tefek bazı — değişiklikl vergsi tahalekuk ve tahsilâti için yeni » den aldığı 35 memur 1 mayısta işe baş- kıyacaktır. Şİ a Heyet Rusyaya hareket etti 1 Mayıs bayramında bulunmak & - zere Sovyet Rusyaya gidecek olan he- yet dün Ankaradan şehrimize gelimi ve akşam üzeri Çiçerin vapurile Rus- yaya gitmiştir. Erzurum saylavı Şük- rü, Aydın saylavı Adnan ve Ulus ya- mişleri müdürü Namahiden müteşekkil olan heyete Konya saylavı Muzaffer Göker başkanlık etmektedir. rinin getirilip tetkik edilmesi için baş- ka güne bırakılmıştır. Kaçakçıya caza Adapazarında Geyve köprüsü civarın da bir merkep üzerinde 9 kilo 380 gram. esrar götürürken yakalanan Mehmedin 9 uncu ihtisastaki duruşması bitmiştir. Mehmet, suçlu olduğu anlaşıldığın- dan, 10 ay hapse ve 9380 lira ağır para cezasına çarptırılmıştır. # Kutu barı cinayeti — Galatasaray- da Kutu barmda, içki parası yüzünden çıkan bir kavgada çalgıcılardan Samiyi sustalı çakı ile öldürmekten suçlu Adil hakkında dün müddelumumi ağır ceza mahkemesinde iddiasını serdetmiştir. Müddeiumumi, iddiasında Adilin te- bevvüren katilden 448 inci maddeye gö- re on beş sene hapse mahküm edilmesini, kavga sırasında Adili yumruklamaktan suçlu Raşidin de ayrıca gozun dırılma ildafan için, duruşma başka güne bırakılmıştı # Tazminat ta alı — Sekiz de- kuz ay evvel, Bakıri le bir kireç fabrikasma ait kireç yüklü bir kamyon, Divanyolunda, 6 yaşlarında Mehmet oğ- lu Yaşarı altma almış, ezerek öldürmüş” tü. Dün, cü ceza mahkemesinde, bu kazaya ait davanm kararı verildi. Kamyonun ehliyetnamesiz şoförü Re fahiyeli Bilâlm kamyonu nizami sürat- ten fazla sürdüğü sabit görüldüğü için, ceza kanununun 455 inci maddesine gö- re, bir sena hapsine, 30 lira da para cr zası vermesine karar verildi. Fabrika ve kamyon sahibi Mustafa da, kamyonunu ehliyetsiz şoföre teslim etmişti. Ceza ka- nununun 467 inci, borçlar kanununun da $5 indi maddesine göre, il her iki tarafın içtimai mevkii gözönünde tutularak inal sahibi ve suçlu şoförden alınması da kararlaştı. yaptıktan sonra kabul ve tasdik etti, Bi- na yapmağa ruhsat almak üzere Emi - mönü k ğma başvurduk. Mü - hendisin hasta olduğunu söylediler. Sıh- hi mahzuru olup olmadığı bakımından da doktora havalesi lizem © geliyordu. Böylece bir kaç gün geçti. Ölen Rifat usta Sanayi mektebi me - zunu idi. Sakatlanan Etem usta da işten anlar, açık göz adamlardı. Bunlara işi bırakmakta tereddüt etmiyordum. Bende, arsa plânının çapı suret ola - rak vardı. Aslından tetkik ettim; muta- bıktı. Bir hafta evvel inşaat mahalline gittim. Baktım. Orada totabuk yoktu. Yeniden plân yapacaktım. o Bir dene göreyim. Etem ve Rifat ustalar temel kazdırmağa başlamışlar, Ben buna itiraz ettim. Daha mesul, imza sahibi tahak - kuk etmemiştir. Ruhsat alınmamıştır. Biraz bekliyelim.. Bir kaç gün sonra kazmağa başlarsınız dedim. Kendi ken- dilerine kazmışlar... Ben, plânları çiz - meği, meyi ve şasisi dahil olmak üzere iraya yapmağı üzerime almış, buna mahsuben de 170 İpe m zana Bu izahları dinliyen hâki git, Selih ve Mi m Bay e — Sizi maalesef n serbest bırakamıya- cağım!. dedi.. Cumartesi günü tahkikat me üzere tevkif edil- de bebekle ürkçiyan ser - — — Kadınlar kongresi pulları Arsulusal kadınlar birliği kongresi. nin bu yıl İstanbulda ll çosimas w olarak devlet postası tarafından ben trlan pullar dünden itibâren poştahı. pelerde kullanılmağa başlanmıştır. Muhtelif renk ve kıymetlerde olarak bastırılan bu: pulların © rmümü İeiymeti 635000 liradır ve yirmi paradan yüz ie ruşa kadar on beş çeşittir. Rengi gri olan yüz kuruşlukta Ata - türk'ün ve elli kuruşluğunda — Madam “Görenyin resimleri vardır. bığı tanıtan ve ekseriyetle Nobel mü fatı kazanmış olan bayan resimlerini şıyan ba pulların kullanması isteğe bağlıdır ve bir mecburiyet yoktur. Geç- me müddetleri 1935 yılı sonunda niha- yet bulacak ve elde kalanlar yok edile - Burgaz adasında yangın Dün akşam Burgazadasında — İskele caddesinde bir evden elekirik © kontağı yüzünden yangın çıkmıştır. Ateş büyü- INMISARLARDA Afyon işlerimizin Inkişafı Yeni mâhüüldesi bir kısmı yüksuk fisila satıdı kararlar vermiştir. Afyon lüyü ve afyon ekicileri aydınlatmak i - gin hazırladığı broşürleri bütün vilâyet- lere göndermiştir. Afyonların toplanma- unda büyük bir ehemmiyeti olan yeni topuama tarzları bu broşürlerle ekicile- re büldirilmiştir. Afyonların toplanma» sınüa büyük dikkat gözetilecektir. Çok para eden kepeksiz afyonlar için iyi sü- rüm vardır. Afyon inhisarı, bu şartlara uyarak mahsul yetiştirenlerin mallarmı fazla para vererek satın alacaktır. Verilen malümata gö yasaların aradığı tipte mahsul yetiştir. mek salış noktasından da kârli olacak» tır. İdarenin evvelki yıllarda giriştiği denemelerde iyi neticelere | varmış ve yeni mahsulden bir kısmı yüksek fiyat İn satılmıştır. POLİSTE: Zshirlenmiş Fındıklıda Derciçinde 82 numaralı ev- de oturan tesviyeci Hamit bu sabah süt. çü Minadan aldığı sütü içtikten sonra zehirlendiğini iddin ettiğinden Beyoğlu hastahanesine yatırılmıştır. Mina yaka lanmıştır, Kumar oynarken Kuruçeşme caddesinde Temelin kah- vesinde kömür amelesinden Mustafa oğ- lu Azizle Talip oğlu Rasim kumar oy- narken yakalanmışlardır. danua, devrildi Dün saat 13 de Köstenceden limanı. mıza ge.en Yunan bandıralı Ardeal va- püru Ga.ata rıhtımma yanaşırken per- vane sularının tesirile salon önü iskele. sine mensup 4109 sayılı sandal alabora olmuştur. Sandalın içinde bulunan Ki - zeli Hasan denize düşmüş ise de kurta- rılmıştar. Bir def.ne havadisi Dünkü akşam refiklerimizden birinde bir define havadisi okuduk: Helmünt Mecler adında tanınmış (1) bir Alman belediyeye müracaat ederek Karacaahmette kendisinin bildiği bir yer de 10000 altm liralık bir define bulun- duğunu haber vermiş ve yüzde 35 his - sesi verilmek şarlile yerini | göstermeyi vadeylemiş, Bu teklifi kabul eden £ belediye dün Karacaahmette bir araştırma yapacak, müzeler idaresi ile, zabıtaya mensup me murlar da nezaret çdeceklermiş. Bu define havadisi, bütün defineler hakkında olduğu gibi yine bir hâyal ol- duğu halde bir çok kimseyi aldatmıştır. Bu mesele ile alâkadar olmaları icap e - den memurlar ve hükümet (erkânı bu hususta biribirine sualler ve malümat sormağa başlamışlardır. : Günkü, ne belediyenin, Be vilâyetin, ne de zabıtanın böyle bir müracaattan da, define aranacağından da ne malü - matları, ne de hazırlıkları vardır ve bi- zim öğrendiğimiz hakikat bundan iba - rettir. Para kaçakçısı bir Bayan Dün Galata yolcu salonunda döviz teyen bir kadın yakalan - a Yorgi ismindeki bu ka gitmek üzere Plizna Enver tarafınd rülmüş ve muh, fından yapılan aramadı Mantosunun yakasına dil bulunmuştur. Bayan ihtisas mahkeme- sine verilmiştir. Türk - Yunan muhtelit hakem mahkemesi KUÇUK HABERLER TAN MUHABİRLERİ GİDİYOR - LAR — (Tan) Anadolu seyyar muha- garbi Anadolu ere buzün Ci DUN GELEN SEYYAHLAR — Reo- manya bandıralı Ardı i şehrimize 150 seyyah gı yahlar dün otomobillerle şehrin muh- telif yerlerini gezmişler ve ü ayni vapurla limanımızdan ayrıl - smuşlardır. Day BIR MANEVRA YUZUN iska vapuru geçen akşam İn demirli bulunan Narborge isimli Alman gemisine çarp- mış ve gemiyi alt kısmından hafifçe ya mevra vapuru yl AŞ olduğu anlaşılı tamir edilmek üzere a | | dife üzerine alâminyum'a kabartma bir ralamıştır. Bu çarpmanm yanlış bir ma | dır. Diz LA lun “hatlı müstakim, olduğu: söylerler. İki noktayı birbirinden a- yıran mesafeyi, fazla yorulmadan, fazla zaman kaybetmeden geçmek için düz hat istikametinde gitmek lâzımdır. Derler. Fakat gelin de sarp bir dağın tepesine fazla yorul- madan fazla zaman en kmak için düz hattı tercih edin. İneamın melesi tutulur; beli bükür lür; bacakları kesilir ve onun için muhakkak dolambaçlı yollardan git meğe mecbur olursunuz. Hayat ta böyledir. Bir noktadan hareket edip, gayeye varabil istiyenler düz yolu tercih ederlerse çok yanılırlar.. Düz yol, dolambaçlı yoldan daha ağır insanı gayeye &ö- türür. Ve bundan dolayı hepimiz hayatın kıvrımlarına kendimizi UY- durmak zaruretini duyarız. Çünkü hayayt esas itibarile düz değildir. Doğduğumuz günden ö- leceğimiz güne kadar önümüze bir çok uçurumlar, dağlar, girdaplar dikilir. Bunların ekserisini bize 16 sadüfler, talihler hazırlar. Ve biz, bu engellere rastgeldiğimiz zaman muhakkak kıvrılarak, dönreke, et rafından sıyırarak geçmeğe met bur kalırız. Eğer iki nokta arasında en kısa yol, “hattı müstakimdir, diye yolumuza devam edersek be” zan böyle engellerle karşılaşır, v€ yaptığımız yolu tekrar geri döner, tekrar kıvrılmağa başlarız. ni nokta ei hattı e zaten gergin bir çizgidir. her gergin çizgiyi teşkil eden mekte lar, hariçten gelecek tesirlere ayni şiddetle maruzdur. Buna bir ok hiç kaymadan bu çizgiyi ko parabilir. le Halbuki “hattı münkesir,, dediği” miz bir çok köşeli çizgilerde vaziyet böyle değildir. Buraya çarpan bir ok kayar ve kayarken de kuvvetini kaybeder ve bazan iç çizgiye varma" dan durur, kalır... Bu demek değildirki, he yatta © doğra yoldan gitmiyelim. Hayır; bizi yine ii E gayemize cek olan doğru yoldur. Ve bize mu- ml yine odur. Fakat doğru Sağ yol arasında bir fark gözetmek lâ- zımdır. Demek istediğimiz şey kör parmağım gözünde,, yan düz yoldur. , Hayatta her fikri bazan niçin & - çıkça ifade etmekten çekiniriz? Ni- çin ekseriya kulağımızı gösterirken elimizi başımızın etrafında dolaştı- rırız? Niçin boğaz dokuz boğumdar der ler? yö Çünkü, hayatta muvaffak olabi!- mek için hayatın kıurtmlarınâ uy- mak zararetindeyiz de ondan. Dağlar ekseriya etrafında “ksvre- la kturıla dolasılarak aşılır, uçurum- lar, kenarlarından dönülerek geçi- lir; Ni Ve nihayet tayyare bile birdenbi- redimdik havaya fırlayamaz, ve kıvrılarak e ir pa 9 mühendis, 36 talebe Rusyaya gitti rafından Sovyet Rusyaya ve 36 talebe gönderilmiştir. Başmühen dis Abdülkadirin riyaset ettiği bu — Sovyet Rusyada, Sümer Bank yetişecekler - mm öv © Resemm Tugz, Atalork An siyah emel ri ve gölgeleri gözönünde €,

Bu sayıdan diğer sayfalar: