19 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

19 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazörleri büyük seferini Osmanlı 7 Ama Yazan: Sen Arab soruyor : “Istanbu'da halk martin mi taşır?,, lm m Parasız'ık sıkıntısı içinde silâh bolluğu - Harb Her hakkı mahfuzdur. senelerinde Yemen , kanalsız, Alla- Yolsuz, köprüsüz e e rak... Fakat ana yurdun baba yiğit | duğu Mehmetciklerine, ve bu Mehmet - ciklerin ana ve baba kadınlarının buğazlarından koparılmış oraya a- tılmış altınlarına mezar olmuş bir ... Düşününüz bir kere kos ko- ca Yemende bizim on beş yirmi kış lamız, «ekiz on mektep binamız, dört beş hükümet dairemiz ve has- tahanemiz.. ve işte o kadar, başka bir şeyimiz yoktu. (1) Suna mukabil bu kıtada bütün hai: mübalagasız söyliyorum, ye - disinden yetmişine kadar müsellâh- tı. Orada her şey silâhtır. Aç, çıp - lak; hasta, fakir.. Kim olursa olsun mutlaka omuzunda bir silâhı ilâhların Yemene nasıl gir azmıştım. Yemen pazarla - h, buğday, hurma, kahve, satılırdı. Buna mâni olabil- yri mümkündü. Bu silâklar ve mühimmatı dünyanın hiç bir ye- rinCe bu kadar ucuz fiatla satıla - . Bunları âdeta bedava verme- miş olınak için, belki sadece nakil ücreti almerak dağıtırlardı, Seneler le, senelerle bu böyle devam etmiş- tir. Bu silâhlar vâkıa yalnız bize karşı istimal edilmezdi. Oralarda kan davalarına bu meşum âdete biz | bir türlü mâni olamamıştık. Meselâ bir abileye mensup herhangi bir adam diğer bir kabile mıntakasın- da vuruldu mu o kabile efradına ö- tekilerden birini vurmak farz olur. Bu; karşılarına ilk çıkacak masum bir bedbahttır. Bunun mânasızlığı- nı anlatmak için neler yapmadım. Fakat bu hususta onlara söz dinle- teb'imek gayri mümkündü, Bunı ancak bütün memlekette asayişi mü kemmelen temin edebilmekle önü - ne geçilebilirdi ki, bizim de bu işe muvaffak olabilmemiz bir türlü ka- bi mıştır, « sekiz yaşmdaki bir bacak- $i.. . omuzundaki kendinden bü; gravya martini bazen dört beş ca- na kıymıştır. Daha da kimbilir ne kanlar dökecektir. Bir gün bir şeyh bana sormuştu; — İstanbulda halk ne silâhı ta $ir, onlar da bizim gibi martin mi kullanırlar ? Bu saf adama gülerek; — Orada silâhla gezen yaktur. Sade asker silâhlıdır. Onlar da şe hirde dolaşırlarken silâhsızdırlar. Dediğim zaman ağzı bir karış açıl. miş ve; — Ya vali, demişti, neden benim le alay ediyorsun, silâhsız adam o- lurmu ? Ona söylediğimin doğru old nu anlatmak için bir hayli mi dedikten sonra: — İstersen seni İstanbula gönde- reyim de, gözlerinle gör, fakat ora ya giderken silâhımı beraber götü. remezsin, burada bırakmalısın de - miştim. Adamcağızın namusuna taarruz e dilmiş gibi birdenb're köpürerek: ânı yok ya vali, imkâ; yok diye bağırmış, ve yanımdan w- zaklaşırken ilâve etmişti: — Ben ancak mezara silâhsız gi- derim, Ben sağ kaldıkça silâhım - dan ayıracak hiç bir kuvvet yoktur. Allah bana bunu göstermesin. Bu, Yemenlinin hâleti ruhiyesi - ni göstermeğe kifayet eder “sanı - run, Esasen bu hal yalnız Yemene mahsus ta değildir. Bütün Cezire - Erp aşağı yukarı ayni vaziyette- ir, Maamafih harbi umumide biz bu halden istifade etmedik te diyeme - Yiz. Yemende ne kadar parasızlık sıkıntısı çektikçe, o kadar da silâh Ve cephane bolluğu içinde idik. A- leyhimize kullanılsın diye bız kıta- | Ya yığın yığın silâh sokanlar son le bütün bu silâhların bizzat Kendilerine çevrildiğini görebildi - er, Almanların meşhur Emdan kru- ! şerefle bi- | tirdikten sonra efradı tarafından | meli İlme Sa e le İNER 3 İmparatorluğu sıl yıkıldı Yemen valisi Mahmut NEDİIM « Arabın feryadı | hillerine gelmişlerdi. Bu zabitan ve efradın, deniz yolları kapalı ol- ğu için karadan Suriyeye sevke- dilmeleri iktiza ediyordu. Bu husus ta bir çare buluncıya kadar Alman bahriyelileri bir müddet bize misa- fir oldular. Yemende her rast gel- diklerinin omuzunda bir sil ö ren Almanlar hayret etmişlerdi. Fon Müller bana bu hayretini gizli- yemiyerek: — Halkı baştan aşağı tezlih et - mişsiniz. Bu kadarı fazla değil mi, bu teslihat kime karşı? Diye sor - muştu, — Bizzat bize karşı ! — Anlıyamadım. X — Tekrar ediyorum, bu halk biz- zat bize, yani hükümetine karşı teslih edilmiştir . Alman zabitinin hâlâ anlıyama- dığını ona şöyle izah ettim: — Bünları teslih eden biz deği - liz. S“selerdenberi bu işi yapan İn- giliz, Fransız, ve İtalyanlardır. Kar şımızdaki müstemlekelere giderse- niz odun yığınları gibi silâ ğ larını sahillerimize taşınmak üze- re gemi beklediklerini görürdünüz. Evet bunları teslih eden ü düşmanlarımızdır. Fakat tali şimdi bu silâhları onlara karşı kullanmak fırsatını bize vermiş oldu. Alman bahriyelisi gene hayretle sordu: —- Peki gözlerinizin önünde ya- pılan ve senelerle sürdüğünü söy - lediğiniz bu cinayete neden müsa- ade ettiniz, — asıl anlıyamadığım nokta budur? Ona uzun uzadıya, bir kelime i- le, bir'tarih anlattım. Bunu anlat - mak için ben zaten fırsat bekliyor - dum. Çünkü bu kahraman bahri - yelilerin Yemenden — Hiç olmaz- sa bir müddet için — ayrılmamala- rını istiyordum. Onların orda kal - masını belki İmam Yahya hoş gör- miyecekti. Fakat ben İmamı bu hu- susta idare edeceğimden emindim. Babhriyeliler ise derhal İstanbula o- radan memleketlerine gitmek için emir aldıklarından bahsederek yo- la çıkmak istiyorlardı. Yol... Fakat hangi yol? Bunu kanlaarı kaynayan, arka - larında kos koca bir kahramanlık tarihi bırakmış olan bu gürbüz de- likanlılara anlatabilmek çok müş - küldü. — Emir aldık, hareket etmeliyiz diyorlardı. | İşte uzun uzadıya anlattığımı söy lediğim vaziyet onların bir müddet için Yemende kalmalarını icap et- tirecek kadar sarih olduğu için Al. man zabitinin nihayet San'ada kal- mağa muvafakat edeceğini zannet- miştim. Dedim — Buradan hareketinizden iti- baren günlerle geçeceğiniz yollar hep böyle başsız, söz anlamaz, bil. hassa kendilerinden (olmayanlara karşı büyük (bir taassupla âdeta düşman olan cahil ve müsellâh i; sanlarla doludur. Siz ise ne dil bili- yorsuntuz, ne de bu iklime alışıksı- nız. Sonra da hiristiyansınız. Vâ kıa bu kabileler resmen bizim te - balarımızdır. İleride Mekke Emi Şerif Hüseyin bu hükümetin bir a- damıdır. (1). Bütün bunlara rağ. men bence yol yoktur. Bu çöller si- zin için tehlike ve muhatara ile do- ludur, Bence bir müddet burada bi- ze misafir olun. Düşünelim, yaza - hım, o bensiziburada O alakoymek me'uliyetini üzerime alıyorum. Böy. lece yazarım. Ben bırakmadım de - rim. Belki emin bir yol, bir çare buluruz. Hem bunca zamandır ye- ruldunuz, burada bir müddet isti - | rahat edersiniz. (Bitmedi) (1) Sanuda bir darülmua'limin, bir ida di, bir askeri rüşti, sanayi mektehi biri © Karar Berlinde 7 MA” Başı | inci sahifede saya azimetinden evvel mevcud ol olan neticelerin muhafaza edilmiş ol- duğunu söylemiştir. Başbakan bundan sonra Stresa kon feransında elde edilmiş olan neticeleri hülâsa etmiş ve bilhassa bu neticelerin en mühinminin ve en ziyade ehem - miyete şayan olanının büyük Britanya Fransa ve İtalyanm aralarmdaki tesa müt ve vahdeti ilân etmeleri ve evvel- ce yapmış oldukları beyanatların hiç birinden nükül etmemeleri ve girişmiş olduklar sişe devam eylemeleri oldu- ğunu ilâve etmitşir. Başbakan, sözüne devamla demiştir kiz "İstikbale büyük bir ümit ile intizar edebil Çünkü bu üç memleketin ittihadı hiç kimse aleyhine mütevec - cih değildir. Bu leket, sulhün meml muhafazası ve her hangi bir milletin taarruza uğraması tehlikesinin def'i için diğer milletlerin de kendilerine iltihak etmelerini istemektedir. Lokarno muahedenamesinin bize tah mil etmekte olduğu taahhütleri teyit ettik ve bunlara sadık kalacağız.,, Bay Makdonald, dün Avam kama - rasında şarki ve merkezi Avrupanm emniyetine irat etmiş olduğu nut ku hülâsa ettikten sonra 3 Şubat tarih li İngiliz - Fransız beyannamesini ha- tırlatmış ve vaziyetin aslâh bulmakta olduğu bir ırada 16 mart tarihli Al man beyannamesinin ortaya çıkmış ol duğunu ve bu beyannamenin Alman- yanm askeri hava kuvvetinin artmakta olduğunu göstermesi itibariyle bi icra etmiş olduğunu . Bay Makdonalda göre mucib bir halde ve Almanyanın hare- keti, milletler arasındaki mütekabil İtimadı kökünden sarsmıştır. Zira bu hareket harpten sonra yapılacak olan en mühim belki de en teşvikkir müze kerelerin - ki bunlara iştiraki Alma; ya da kabul etmiş idi - arefesinde ya- pılmıştır. Başbakan, cihan sulhü meselesinde her şeye rağmen ümitvardır. Muma - ileyh son söz olarak şöyle demişti ”Stresa konferansı, ruhu muhafaza, kararları tatbik ve gayeleri takib edil diği takdirde, siyasi havada bulutları dağıtmağa ve sulh güneşinin çehresini göstermesine yardımı dokunacaktır.,, Romar konferansına iştirak LONDRA, 18 (A.A.) — Cenevre « den bildirildiğine göre, uluslar kuru- munun kararı nra, Almanyanm tirali muhtemel değildir. Salâhiyettar mahafil Roma konferansınm, alâkadar devletler ara sında bir ademi müdahale misakinm. imzalanması ve Avusturya, Bulgaris - tan ve Macarislana askeri haklar ve- ren bir tavsiyenin bu devletler tara- fından uluslar kurumuna verilmesi neticelenmesini ümid etmektedirler. Diğer taraftan, Daily Telegraf gazete. sinin Cenevre muhabiri, şu havadisi emetkedir: . — Konseyin kararından yarım saat evvel, bu kararın, Dani murah- hasr teklifi yolunda alınması için çok çalışılmış idi. Telefonla bu murahhas ile muhabere eden Alman Dış Bakan- lde alındığı er” lerle hiç bir arsmlusal müzakerelere girmekten imtina edeceği bildirilmek- te idi. Roma kararı nasıl karşılandı ROMA, 18 (A.A.) — Dün Cenevre- de verilen müttehid reyler, Romada memnuniyet verici akisler uyandırmış- tır. Bilhassa tasvib edilen Lehistanm tarzı hareketinin Romada toplanncak olan Tuna konferi in müsaid bir 4 ? ş tı mühim meselelerinin ileride mü- said bir şekilde halledilmeleri için bir teminat teşkil ettiği kabul edilmekte- dir. Diğer taraftan bu kararın, Avus- turya, Macaristan ve Bulgaristan hak- kında mevcud muahedelerin askeri kt sımlarının bu hükümetler lehine mus- lihane bir şekilde tadiline mâni olmı- yacağı memnuniyetle kaydedilmekte- dir, Almanyaya tebliğ BERLİN, 18 (A.A) — İngiltere ve sefirleri mi metine tevdi . Uluslar Kurumu Konseyinde CENEVRE, 18 (A.A ) — Konseyin . Konsey, iltere, Ka Şili, Ispanya, Fransa, Macaris- tan, İtalya, Felemenk, Lehistan, Por tekiz, Türkiye, Sovyet Rusya ve Yu - yn dün kabul edilen Fransız. giliz - İtalyan teklifi mucibince, mu | ahedelerin tek taraflı ihlâline karşı « Imacak tedbirleri tetikk edecek ko - | mileye iştirake davet etmitşir. | Almanyanın alacağı vaziyet BERLIN, 18 (A.A.) — Alman istih barat bürosu tebliğ ediyor: Alman- ya, Cenevre hâdiseleri karşısmda, an- cak mütemmin beyanatta bulunulub bulunulmıyacağını gördükten sonra bir vaziyet ara, kızlara mahsus olmak ürere on beş kadar iptidai mektebi Taazda bir askeri rüştü, | Hüdeydede leyli incccani bir rüşti ve bü- | tün kazalarda birer iptidet mektebimiz | vardı. Bunlardan haşka muhtelif yerlerde | yap:lmış ve çoğu harap kalelerimiz oldu- * ğunu da unutmamalıyını, Ackerin daşesi | için yapılmış depolar, dört adet te değir- — ;:e © suretila kendi İçendine Şi be indirmiştir. Bu köpı kurmak Uluslar kurumunun işidir. Röyter Ajansı bildiriyor: Bay Hit - ler doğumunun yıldönümü olan cu - nası ee e e DEME emi karşılandı martesi günü'Berline gelmiyecek ve bunu Bavyarada geçirecektir. Binmen- aleyh uluslar kurumu konseyinin tak bih kararına karşı bu hafta içinde Al manyada bir hareket vuku muhtemel değildir. Almanya, verilen karara hayret etmiyor BERLİN, 18 (A.A.) — Havas Muha birinden: Ülüslar kurumu konseyinin Fransız - İn, «İtalyan kararını ka beri üzerine bütün gün, resmen harekete geçmemiştir. Matbuatın neşriyat tarzı son günlerde, cihan efkârı umumiye» i üzerinde bir tazyik yapmağa açık- tan açığa çalışmıştır. AL - man siyasal mahafili, vaziyeti önce - den kavramış. oldukları için Cenevre - de verilen hükümden pek fazla müte- hayyir olmamışlardır. Berlinde ”Cenevre'nin meydan oku- masi” diyö'tavsif edilen bu vakıaya be- ilinden bildireceğimiz cn acaib şayialar deveran etmiştir. Buzı rivayetlere nazaran, Almanya Versay muahedesini toptan feshetme- ği düşünüyormuş. ap saçık duruyor LONDRA, IS(AA, NE legraph gazetesi, il Mac Do - nald'ın Stresa” konferansına taallük eden boyanatını tefsir ile diyor ki: "Bu, yalnız 3 kişi arasında kalacak bir iş değildir. Almanyanın her nok- tada teşriki mesaisi hem memul, hem de matlüptur. Kapı açı kduruyor.,, Times gazetesi, uluslar kurumu kon seyinin kararındaki ifade tarzını ku - sursuz görmekle beral nya - nın Versay muahedesi gülerin teh didi altında ve protestosunu kaydede- rek imzalamiş olduğunun konsey ta - rafından a katılmamış olmasına €sef ediyor. Bu gazete diyor ki: "Nasyonal sosyalizm, Versay mu- ahedesine karşı bir nevi isyandı, ve bu esaslı hakikat, tamamile göz önünde tutulmadıkça, Avrupanm sulhü, sı - kıntılı bir fasıladan başka birşey ol « mıyacaktır.,, Gene bazi rivayetlere göre de, Pa- ris, Londrâ ve Romadaki elçilerini ge riye çağıracak ve yahud ki Ren neh- yüzünden, hükümrani haklarının tahdidini badema kabul edemiyeceğini bildirecekimiş. kümeti, dahili siyasasında güri makla beraber, daha az tehlil#:li bazı hareketler derpiş ediyormuş. Ezcümle, Hitle#'iti, Kendi dahili siyasasının he- si hakkında reyiamma m €tdeceği söylenmiştir ve'dün akşam, iköndisi, radyoda bir nutuk söyliyeteki; bütün Alman milleti bu - Yütün dünyaya karşı protes toda Bulusiacaktı. Bu'hile kadar; bunların hiç biri ol medi“ z Maamafih, bu şayiaların hepsi de, Alman mahafilinde hüküm süren şid detli asabiyete delil sayılır. Dünkü gazeteler, in etmekle kalmışlardır. lerini Vatani hizmet terti- binden maaş alanlar ANKARA, 18 (Telefonla) — Vatani hizmet tertibinden maaş alanların istih- kaklarının tekaüt ve yetim maaşlarında olduğu gibi üç aylık olarak peşinen tedi- yesini maksadile hükümet £ 1935 muvazenei umumiye kanun lâyihasma bir sonra bi liye imo Bilal Senenin tar. Bay İbrahim Tali EDİRNE, 18 (A.A.) — Iki hafta evvel İçişleri Bakanı Bay Şükrü Ka- ya ile birlikte Ankaraya giden Trak- ya umumi müfettişi Tali Öngören dün akşam yanında iskân müşaviri olduğu halde Tekirdağı - Biza - Karabiza - Çanakkale - Gelibolu ve ağrı. yarak şehrimize dönmüştür. D. No, Semti ve Mahallesi ——— mişti. Fakar bilâhare anlaşıldığı veçhile | Sini dd kent Balli di ikm Sokağı ağ, a) Boğaziarın tah mi zaruridir MA” Başı | inci sahifede için lâzim own tayaskuzla birhkte be » yiyn pelleştirilmesi yolundaki bütün a leme wirette iştirakten ha- savi bir muameleye maruz bırakabilme- sini kabul edemiyeceğidir. Buna binaen, askeri noktaj nazardan muahedeler mevzuu bahis oldukça, yi - ne askeri hükümler ihtiva eden Lozan muahedesinin sükütla geçiştirilmesi ta- biidir. Bu vesile ile, tam bir müsavat ve mütekabiliyet rejimi altında herkese a zami emniyet arzetmekte olduğumuzu Karar projesinin müzakeresi vesilesile bu beyanatta bulunmaya lüzum görmek Hiğim, şu anda meselenin esasını ortaya koymak için değil, (e Türkiyenin görüş tarzını size bildirmek içindir. Bununla beraber, şurasını tasrih ederim ki, bo - jiminde (yapılacak muhtemel düşüncemizde, boğaz rejimini asla müteessir edemiyecektir.,, italya, İngiltere ve Fransa, nazik bir tarzda olmakla beraber, ihtirazi kayıt- larını serdettiler. Sovyet delegesi Bay Litvinof, Bay Tevfik Rüştü Arasın bu | Çimento fat arı » İndiriliyor beyanatımı tamamile tasvip ve takviye etti. Diğer konsey azası bu hususta söz almamışiardır. İngilizlerin kanaati LONDRA, 18 A.A. — Londra maha- fili, uluslar kurumu konseyini dün izhar eylemiş olduğu birlik delilinden ve ez- cümle Polonya ve bazı cenubi Amerika devletlerinin tavır Ove hareketinden memnuniyet göstermektedir. Dünkü kabine toplantısını müteakıp, konsey içtimaımda Tevfik Rüştü Aras tarafından ortaya konulan o Çanakkale boğazı vaziyetinin tadili o keyfiyetinin Roma k: taallük eder bir mad vaferanszna de olduğu kaydedilmekte idi. Türk a - vwetlerinin sevküleeyş vaziyeti kâfi derecede emniyeti kâfi bulundu - ğu ve mıntakaya vukubulacak herhan, ei bir tecavüzün arsralusal müdaheleyi davet edeceği ve Balkanlarda yeni birta- kum andlaşmalar akdinin bu emniyeti daha da takviye eyliyeceği, bu münase- betle tezkâr ir. Almanyanın deniz metalibine gelince, bunların 3-2 tarihindeki teklifler cüm- lerinden ayırd edilemiyoceği ve ancak emniyetin istikrarı temin olunduktan ra ve Versay andlaşmasının . beşinci maddesinin yerine geçecek bir uzlaşma nin çerçevesi dahilinde olmak şartile na zarı dikkâte alınabileceği mütalen edil. metkedir. Fransız gazeteleri ne diyor? Bay Tevfik Rüştü Aras tarafından or- taya atılan boğazlar meselesini zikreden ayal iezete, diyce kiz i tahkimini istemekle Türk Wir, mlidafan inlsivili pronhibini hak e lı bir şekilde Tefsir etmiş bakınayorlar, Esasen Türkler, geçidi serbest bıraka calılarını ilâve etmektedirler. , dur: Balkan misakına mensup devletler büyük devletler, boğazların il müsaade ettikleri takdirde diğer 'ulus- ların silâhlanmasına iştirak edecekler - dir. Bu hareket tarzı, çok mantıkidir. Balkan itilâfı konseyinde CENEVRE, 18 A.A. — Balkan iti - lâfı konseyi, mayısın 10 unda Bükreşte akdedeceği tmm programını tet- kik etmiştir, Ankarada Rus artistleri bir tiyatro sergisi açtılar ANKARA, 18 (A.A.) — Sovyet Rus- ya büyük artistlerinin vermekte oldukla- rı festival münasebetile, hallcevi salonun: da Moskova büyük tiyatrosunun geçir- diği tarihi safhalar ile bugünkü vaziyeti. ni Ve çalışma tarzını gösteren bir resim sergisi açılmış bulunmaktadır. Çok şayanı dikkat 300 e yakın fotoğ- raftan mürekkep olan bu sergi, büyük tiyatronun gerek Türkiyeye Emlâk No. MM” Başı 1 inci sahifede | başlamış ve mevcud fabrikalarımız. bu istihlâki karşılayabilmek için her an artan bir kudretle, bilhassa sonz& | | manlarda, azami kapasitelerine yak” laşmışlardır. vaa ğımız çimentonun mi yatları tetkik ile lere varmıştır: e A — Memleketin muhtelif mıntaka larında multtelif fiyatlarla satılan Çi mentonun o İstanbul || fabrikalarda. 1934 yılı vasati fiyatı 26,5 lira oldu” ME i — Çimentonun, 1 numaralı de söylenen sebebler altında, azami | 22 buçuk liraya satılması mümkün rülmüştür. Bu fiyat bir ton çimentonun İsti bul fabrikalarında, nakliye vasıtı için de her türlü © resim ve tekâlif hil olmak üzere, teslim fiyatıdır. 2 — Çimentonun yurd bayınd işleri üzerine olan büyük tesiri eh miyetle gözönünde bulunduruldı için çimento üzerine konmuş vergi resimlerin azaltılması hakkında Ka * #mutaya bir kanun lâyihası sunulac ve onaylanırsa B fıkrasında bil ; fiyat, azalan vergi ve resim yekünü kadar, ayrıca indirilecektir. de 3 — Şimdiye kadar fabrikalarca çi | mentonun Istanbuldan başka yerler de satış fiyatlar için özel bir tarife | tatbik edilmekte idi. Bundan böyle bu yerlerdeki satış fiyatı B fıkrası . gösterilen İstanbul teslim fiyatma, an | cak o mahalle kadar sevk için icab © || decek nakil ve bu nakle ait diğer ma raflar katılarak esaslanabilecektir. suretle buluncak satış fiyatlar nın gözetilmesi ayrıca yazılacaktır... | © j Akşehirde | Elektrik AKŞEHİR, (Milliyet) — karahisardan uzanan Sultan d rının Konya Afyon arasında bir derenin iki tarafına yas ve zümrüt gibi yeşil odağa bağlamış olan Akşehir, bu zümrüt dağın bol sular deresinin bir saat mesafesi, rağ Akşehire kadar fenni bir şekilde yapılan tesisat sayesinde (Şarlak) adiyla anılan ve kireç nisbeti binde on üç olan temiz ovegüzelbirsü | belediyemiz heyetinin ve Akşehir bankasının başbaşa çalışmaları sa- yesinde şehre isale edilmiş ve evle ? re bile verilmiştir. Bizi çok temiz ve güzel bir suya kavuşturan Sul- tan dağlarınm etekleri şimdi biz İ Tİ Â a Akşehir belediyesiyle Akşehir. bankasının çok yerinde düşünen başkanları ve arkadaşlarının g8ğ” retleriyle benzeri bir çok şehir ve kasabalarda bulunmıyan ve t 262 metre ve azami beygir kuvveti (470), vasati beygir kuvveti 335 senevi 2,100,000 kilovat elek- trik istihsal etmek kudretinde olan yeni tesisattan ayrıca istasyona 63,000 voltluk bir kablo hattr ve - | rilmiştir. Bu kablo ile yüz beygir kuvvetinde elektrik verilecek ve i# tasyonda yapılması beklenen fal rika ve silo bu kuvvetten istifade edecektir. Elektrik küçük ve bü: l sanayie kilovatı 3 - 4 kuruştan v€ rilecek ve bu suretle memleket 88 nayiinin büyümesi ve ilerlemesinde de faydası olacaktır. Evlerdeki ten virat için beher kilovatın ( azami 15 kuruştan verilmesi dü: tedir. İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: Cinsi ve Hissesi Hisseye göre Mı Kıymeti 3481 Beyoğlu Hüseyinağa ( Gölbaşı 59 57 metre arsa 342 Açık arttırma 4008 Galata Arapcamii oo Taflan Alamesçit 2-4. o 83,50 metre arsanın 1-12 (490 Açık arttırma d Atmaca 5-79 hissesi i Ğİ 4253 Tarabya Beyoğlu eski Şapçı yeni * 5 Ahşab hanenin 1-2 hissesi (1236 Kapalı zarf ||| 4743 Usküdar Yenima: © Eski Toprak 28-30 Kâgir hane ve kuyu ve üç (o 783 Açık arttırma halle Yeni Bayboği 3234. kıt'a 516 metre arsanm 1:2 hissesi 5135 Edirnekapı Hatice o Eski Çukur bostan yeni Hasan (© Ahşab hane ve bahçenin (1010 Kapalı zarf Sultan Fehmi Paşa 78 — 8-12 hissesi 5163 Beyoğlu Kurtuluş Çarkişi 12 — 88 metre orsa 264 Açık arttırma 8321 Ayvansaray eski Kilise 29 © Kügir hane ve bahçe 2364 Kapalı zarf Mustafapaşa 5323 Beyoğlu Yenişehir | Eczacı eski yeni Kükürtlü Ahşab hane ve bahçenin o 720 Açık arttırma ve Kaytancı 17 96-120 hissesi i 5333 Edirmekapı Hançerli Kilise 9 81 metre arsanın 23 Hiz, o 304 Açık artırma Çakırağa 5335 Beyoğlu Kamer - Eski Boyacı, yeni Kâgir hanenin 6-16 hissesi 1092 Kapalı hatun Tayyareci Riza 3 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 1-5-935 tarihine tesadüf

Bu sayıdan diğer sayfalar: