20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 10

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

456 UYANIŞ No. 1714— 29 ŞİRKETİ HAYRİE Hasköy Fabrikası Mer işini elektirik ve hava tazyiki kuvvet- leriyle gören ve son sistem alât ve edevat ile bulunan ve mükemmel bir mücehhez asrı fabrikadır. Vapurların karinelerini tamir ve telvin için iki kızağı vardır. Biri buhar elektirik kuvvetile çalışır. Elektrik kızağında vapur su içinde kızak (Slip) üstüne alındıktan sonra te- digeri kerleklerle teşkil olunan geniş bir arabaya bağ- zanhane ve demirhane ve marangoz hanesinde her şube için ayrı ayrı elektrikle müteharrik tezgâh ve makineler mevcuttur. Ahiren bunla- ra ilâveten avrupadan celbolunan son sistem tazyiki hava aleti vasıtasiyle fabrikada perçin, raspa, kalafat ve delmek işleri teshil edilmiştir. Yine tesisıtı cedideden olarak celbedilen elektrik kaynak makinesiyle bir çok vapur ak- samı daha kolaylıkla ve fenni surette tamir Fen müdiri mösyü Dilg Kızakta tamir gören bir vapurun denize indirilmesi lanarak kâgir sathı mail boyunca yukarı alınırs Karinesi kızak üzerinde tamir edilir ve boyanır. İstanbulda bu nevi kızak yalnız Şirketi Hayri- ye fabrikasında vardır. Fabrikanın gerek tesviyehane ve gerek ka- Kızakta vapurlar edilmektedir. Bu makine '/, nispetinde asetilen ve müvellidilhumuzadan mürekkep ve (4000) santigrad. hararet ile iş görmektedir. Fabrika Almanyadan “celp ve istihdam edilen fen mü müdiri Mösyü Dilgim nazaretinde çalışmiaktadir. Bütün işcileri türktür. AR i ş vat ' N R : Yy 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: