20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Yeni Türk alfabesini suhulet ve istirahat ile ogrenmek istiyormisınız? * >» Istanbul telsiz telefon merkezi tedrisata”başlıyor. b» ) o Memleketimizin en mükemmel telsiz ahizeleri Beyoglunda No.370 $ ş BEKER SIRKETİNDEDİR 4 Taksit ile arzu ettiyiniz makineleri alabilirsiniz. Her satılan ahıze teminatlıdır. işlemeyen ahızeniz Şehir dahilinde her nerede olur ise olsun tamir ve tanzimi için mütehassis izam olunur. Müessesemize telefon etmek kafidir. : TELEFON; ieyozlu 1472- 1473 P 9 b . i$ies 8) ereereEseTeeeeree eee SASASASAASSSANSSIIN2 ? e # e . # # e s e . . Li z imalathanes ni © | “ N ? 1896 Tarihi te'sisi 1311 a e » N Pertev Mustahzeratinin: 928 senesi izmir 9 Eilul sergisinde kazandığı yalnız Altun medalya ile degil G © İakat diger Avrüpa sergilerinde olduğu gibi ayrıca birde taktirnameye mazhariyeti gösteriyorkı yarım & © asıra karib fealiyeti muddetinde imsl eyledigi yrmi beş mütenevi çeşit mustahzeratının nefaset, incelik R ve iktisatkârlığı yetişilmez bir eser sen'attır. Zaten memleketimiz mütehasıs attıbaı muhteremesile zümre e R munevveranının Avrüpanın mumasillerine rağbet itmeyerek musirren mustahzeratımızı (Kirem Pertevi, » e > a g Pertev diş macunu, Pertev pudrası, Pertev çocuk pudrası, Pertev kolonyâları. Pertev kinin ve, karbonat a yg komprimeleri, Pertev şurubu ....) tavsiye ve istımal eylemeleri müddeamızın bürhanıdır. P. 9 e e e t ..SSASUSUSUUSUUUUSUUUASSASRESSASASASARAADİ E Sl MALT HULASASI SADE VE GLİSEROFOSFATLI İştiha, kuvvet ve sıhhat için en müessir devadır. Za e Bilcümle eczahane ve ecza depolarında bulunur m |sseg eki İğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: