20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 19

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1714—29 UYANIŞ irketi Hayriyenin teşekkülünden evvel Boğaziçi ürklerde denizçilik pek eskidir. Hangi sahı- le inerlerse kendi hendeselerine muvafık tekneler inşa ederek yalağa indirirler, pasa kürek yelken, sahil sahil, ada ada dolaşırlardı. Şirketi Hayriyenin teessüsünden evvel de Boğaziçinde halü zamana ve Boğazın ozevkü bedayiine uygun! merakip vücude getirmiş- lerdir. Şirketi Hayriyenin teesüsünden evvel Boğaziçi ile Istanbul arasında nakliyatı temin eden Peremeler (“| BOGAZİÇİNDE İLK VAPUR Buharla müteharrik ilk gemi bundan bir buçuk asir evvel (Folton) nımında bir Amerikalı tara- fından yapılmış ve sür'atle dünyanın her tarafına yayılınıştır. Bizde istimali için üç rubu asır geçmek iktiza etmiştir. 'Tanzımatı hayriyenin ilânı Türk hayatının her şubei idariye ve sınıfında Garptan istinare &den yeni ve büsbütün başka bir devir açtığın- dan vaktiyle Istanbul türklerinin yalnız bir sınıf kibarına inhisar eden Boğaziçi artık o şekilde müteakip refah ve zevku sefahet teşvikatıyle Istanbul halkının bir kısmı şehir haricine çık- başladıkları ekâbiri okadimeye devam edemezdi. Kırım muharebesini mağa sırada sayfiyegâh olan Boğaziçine de rağbet çoğalmıştı. Tamam bu sıralarda halkın temayülâtından istifade etmek maksadiyle iki ecnebi vapuru Boğaziçinde işlemeğe başlamıştır (1837). çifte kayıkların, çekdirmelerin yerlerinde yeniliği, sür'ati ve Zineti ile zuhur eden bu ecnebi va- purları bedayiperestanın zevku daha ziyade okşamıştı. Bilâhere bazı zevatın ihtaratiyle ecnebilerin Boğaziçinde vapur işletmeleri hoş görülmediği gibi hukümet te halka suhulet ibrazını arzu (Favaidi osmanıye) namı tahtında Tersanede teşkil edilmiş memnuniyetini eylemiş olduğundan o hengâmede (9) Evelce marmara sevahilinden yağ ve Şarap nakleden kayıklardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: