20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 20

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

466 UYANIŞ olan idareden Boğaziçi seferleride (Hümapervaz) isminde mezkür idareye ait bir vapurla temin olunmuştu. Nisanından itibaren e Bu vapur pp senesi günde bir dafa yeni köprünün ihtisap iskelesi tarafı na yanaşarak yolcularını oradan alıp akşamları saat on birde Istanbuldan kalkacak, matlup mahallere uğrayıp yolcuları oçıkardıktan sonra Istinyede geceliyecek, sabalılayın alaturka saat (4)telstinyeden kalkarak tekrar kandilli, kayalar, İĞ zi ZI L lek 1, | ele elier No, 1714 —29 Şirketin teessüsünden maksat Boğaziçi gibi dünyanın en bedii manzaralarına malik em- salsiz ferahfeza bir kıt'ayı imar ve milli ser- mayenin bir kısmını nafi surette istismar etmekle beraber memlekette iş görmek fikrini tevsi dolayısıle de gemiciliğe kuvvet vererek bahri şir- ketlerin teessüsüne yardım inkânıni hazırlamak idi. : Şirket tesis edildiği zaman Boğaz,*mahdut bazı mahallerinde ufak tefek bir kaç sahilhane ve Bogaziçinde şirketin işlettiği ilk vapur: I numaralı Rumeli vapuru. İstinye, Boyacıköy ve Kanlıcaya ugrar idi.Fevaidi EF Osmaniye idaresinin Boğaziçi ve Marmara cihet- lerinde seyrü seter ettirdiği vapurlar ile Istanbul ve civarının ticareti bahriyesini hazinesine taşımakta olduğu bir sirada Bursa kaplıcalarından avdet eden Fuat ve Cevdet paşalar Sadriâzanı Reşit paşa ile birleşerek Şirketi vücut vermişlerdir. Hayvriyeye Şirketin mültezimler namına ilk vapuru de ve şirket müdiriyeti namına da ji; senesinde Bo- gaziçinde devrü çarh etmeğe balamıştır. saraylar istisna edildiği takdirde hemen hemen Istanbul halkına imechul bir diyar idi. Boğazın bugünki mamuriyet ve ihtişamı sırf şirketin mesaisi semeresi olduğu inkâr kötürmez bir hakıkattir. 78 sene zarfında bir an tevakkuf etmeyen faaliyeti ile Boğaziçinde 30 u müte- caviz mükemmel karyelerin teşekkülüne ve bir zamanlar balıkçı kulubelerine münhasır görünen mahalleri birer mamureye çeviren şirketi Hay- riyedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: