20 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

20 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1714—29 İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ İ BOĞAZİÇİNİ YAPAN TÜRKLERDİR | UYANIŞ 463 Reisicümhurumuz büyük gazi Mustafa kemal hazretlerinin istiklâl harbinden sonra ilk dafa olarak 1 Temmuz 1927 cuma günü İstanbula teşrifleri münasebetile Dolmabahçe sarayında iradeyledikleri tarihi nutuktan: e İki büyük cihanın mültekasında Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeği İstanbul bütün rd len Öl e vatandaşların kalbinde Yeri olan bir şehirdir ,, İstanbulu ziyaret ebmiş olan kıymetli zevatın, seyyah, ressam ve mühendislerin İstanbul ve Boğaziçi hakkındaki mütalâaları Garplıların nazarında Boğaziçi : Rus seyyahlarından çihaçef derki (*): «Vaz için ikametgâh taharri edenlere ımalü- mat vermek isterim. Çünki yazın sıcak zaman- larında lâtif ve ruhnevaz bir yere çekilerek vakit geçirmek insan için lâzım bir ihtiyaçtır. Bu gün vapurlarla temin olunan teshilât ve irtibatlar sayesinde Boğaziçi kadar şayanı tavsiye bir yer olamaz. Boğaziçinde ikamet edecek bir ecnebi daima kolay ve faydalı gezmeler yapabilir.» * # * İstanbulun 70 sene evvelki halini tasvir eden meşhur Fransız seyyahı Teofil Gotiye diyor ki: «Dünyanın bütün dertlerini unutmak için boğaziçinde bir saat dolaşmak kâfi. Çok yerler gezdim. Fakat Boğaz kadar müferrah ve rulı hayalınıda için bu derece şifabahşa bir yere tesadüf etmedim. » 19) Constantinople et Bosphore Alaman Ressamlarından Kampef diyor ki ( 1928 ); İstanbulu nasıl buldunuz? — Burası bir şehir değil, asarı atikasıyle, havasıyle, şığiıyle sanayii nefisenin tabii bir müzesidir. Burayı görenler ve buraya sanatkâr göziyle bakanlar © kadar hazineler bulurki tasviri değil, tarifi bile kabil değildir.» Bazı zevat diyorlar ki: Adalar bir kısım halkı, Boğaziçi ise dünyayı celp ve cezbeder. Hulâsatan diyeceğiz ki: Boğaz vaz'iyeti mevkiiyesi, cami olduğu tabii güzellikler ve bazi san'at âbideleri ve bedayi cihetiyle İstanbul ile beraber dünyanın bir şah eseri İetafetidir. ei * İstanbula lâhuti belde diyenler vardır. Bu hususta Boğaziçinin büyük bir hissei iştiraki bulunduğu inkâr edilemez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: