19 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

19 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i2 Sayfa a— — nit ge “Biradet HASAN TIRAŞ BIÇAĞILE otuz defa tıraş olanlar vat O kadar keskin ve tıraşı o kadar Jâtiftir ki insan tıraş olurken bu SON POSTA inceliğe ve hafifliğe hayran kalır. Şimdiye kadar -piyasada mevcut olan bütün tıraş bıçakları bu mükemmeliyet karşısında qışı'rmışlırdır. Avrupada daima birinciliği musaddak Hasan markasının bu tıraş bıçakları emsaline çok faiktir. 10 adetlik kutusu 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu ve sabun kremi sürmek zevkin nihayetidir. Başka marka verirlerse almayınız. Taklitlerinden sakınınız. Hasan Ecza Deposu. ——— —— Y — Fakat İyice kurulandıktan sönra vücudünüzü NİVEA kremi * — yağı Vile Uvmağı unutmayınız! Bu sayede güneşte yanmak tehlikesine Karşı korunmuş”olursunuz, teniniz taze va sağtamlaşır. Cildiniz yumuşak ve gergin kalın Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibiumumiliğinden : Mefsuh Türk Ocaklarından Üç yüz liraya kadar alacaklı olan- ların alacakları ödenmek üzere müracaat etmeleri evvelce ilân edilmiş idi. Epey zaman geçtiği halde bazı alacaklıların henüz mü- racaatta bulunmadıkları anlaşılmıştır. Bu miktar alacağı olanların Ankarada Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde Tasfiye encümenine müracaatları lüzumu tekrar ilân olunur, ——— ——— istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedel Lira Feriköy: Birinci kısım mahallesi Barathane 1500 peşin — para caddesinde 6 oda, 2 Sofa, Daraça, Balkon ve veya mübadil müştemilâtı saireyi havi 36, 36/1 No, h maa bonosu ile bahçe hanenin nısıf hissesi. Üsküdar'da : Solak Sinan mahallesi Tophaneli oğlu sokağında bahçe ve iki oda ve müştemilâtı saireyi havi 31 No. lhı hanenin 36/48 hissesi. Yukarda yazılı mahallerin hizalarındaki kıymetler üzerinden açık arttırma usulile 20 Haziran 1934 Çarşamba günü saat On dörtte satılacağı ilân olunur. “B.,, “3862,, L a BSeKl 350 » w | | l | - — — — c aT ae VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 İzmir ve Mersin | Sür'at Yolu HSADIKZADE 'f e? Cu INA günü saat 11 de Sirkeci rihtimadan kalkarak doğru İZMİR, TeYAIĞ bunlara ilâveten Alanya, Çanakkaleye uğrayacaktır. BONO Mübadil Yurtluk Hazine ist. Balıkpazar 6, Vasil (502) Küllük, TAHTA KURULAR KORKUNÇ birer kâbusturlar ... Onları FLİT ile öldürünüz. Bir tahta kurusunun isirişi kuwe v zamanda zararlı bie Tahta kuruları, bi klan bir. evden VZ w, Onlar kolay Kör tay ölmez ve bunün için dir Kd KA A0i haşarat öldürücü mayiler Kimyager Hüsameddin 'Tam idrar tahlili 400 kuruştur. Bilü- mum tahlilât. Bahçekapı Emlâk veR'y- tam Bankası karşısında İzzet Bey Han (378) iSTiİFADELiİ AKAR Beyoğlu'nda merkezi bir mevkide ve tramvay caddesine bir dakika mesafede Ağacami sokük 23 No. h kâügir hane (B oda 2 mutbak ve altında bir bap dükkâm Vardır. ) Azimet dolayısile acele | gatılıktır. Ve büyük bir ganimettir. İsti- fade etmek istiyenler hane tahtındaki kandurucı Kosli EE ye mürucaat. (498) rmek için ELİT Bört harfll F.Lİ-T tedarik ediniz. Siyah kuşaklı ve asker ni sarı tenekelere dikkal Ti musirren talep edinla. Umumi Deşosi — JÜK KREPEN, İstanbır. Galmta, Veyveda Han Na l 10)121U97 WUyYN DPAD))DL J Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Alınacak 60 ton kurşun için 9, 12 ve 15 Haziran 934 tarihinde yapılan ilânlarla aleni münakasa usulü tatbik olunacağı sehven gösterilmiş oldu- ğundan münakasa tarihi olan 2 Tem- muz 934 te kapalı zarfla müracaat olunması tavzihan ilân olunur. - *223s., İstanbul Belediyesi- İlânları Darülâceze için bir sene zarfında lüzumu olan et, 7000 kilo Sabun 18,000 kilo Pirinç ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya ko- nulmuştur. Talip olanlar şartname almak Üzere Levazım müdürlüğü. ne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de teklif edilecek bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mek- tubu ile teklif mektuplarını 21/6/934 Perşembe günü saat On beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. “2915,, DOYÇE ORİENT BANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi : Berlin Türkiyedeki nhl(rı: Galata - İstanbul - izmir Deposu : İst. Tütüa Gümrüğü & Her türlü Banka işi * — Pa MAF Fatih sulh Üüçüncü hukuk mahkemesinden! Kutsiye hanım tarafınden kocası Mehmet efendi aley» hine sulh teşebbüsü davası ikame edil- miş ve gösterilen adreste mevcüt ol- PETROL NiZAM SAÇ bakımı için en iyi bir ilâçtir. ikametgâhi meçhul oldı ü- | Saç dökülmesini ve kepekleri ğ'.'.î:? tarafından verilen nl'ıııı:tııâlzıııl- du:dumr. Ç miş olmakla ilânen tebliğata karar , a TEREECİN milmiş ve yevmü müuhakeme 2-7-934 snat onda indan yevm Ve vakti Son Posta Matbaası meskürda mahkemede hazır bi Tüzamu tebliğ ve aksi takdirde gıyaban karar verilecoği ilâa olunur. () Sabibi: Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir

Bu sayıdan diğer sayfalar: