19 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

19 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa Ve Halk Yüz liralık gayri mübadil bo- molarını on Üüç liraya kadar düşüren gizli eller, hükümelin tedbirleri ile biraz korktu, bo- nolar yirmi beş lirâya kadar çıktı. Bu hâdisenin halk ara- snda hâsıl ettiği mühim inti- bu, dün, göyle teşbit ede- bildik: Hakkı Bey ( Sultanahmet Firuzağa 84) — Gayri mübadil bonolarının yüz Hralıkları geçenlerde on iki, on üç Hiraya kadar düşmüştü. Hükümetin ve bankanın aldığı ilk * tetbirler üze- rine bir hafta içinde 25 liraya kadar yükseldi. Gayri mübadiller cemiyeti- sin bütün istekleri terviç ediliyor demek ki bono “yüzde yüze kadar yükselecektir. Esasen bonoların düş mMesine — kinisenin akh — ermiyordu. Bu, sarrafların bir spekülâsyonundan başka birşey değildi. Senelerdenberi mkıntı çeken bu zavallıların elinden bonolanımı çarpmak - için kurulan bu marabahacı ocakları tamamen söndü. rülmelidir. Bonolar borsada ve ban. kalarda teminat olarak kabul edildiği gün ortada hiçbir gikâyet kalmıya- caktır. * Hasan Fehmi Bey ( Mütekait zabit Şehzadebaşı Emin Nurettin maballesi 83 ) — Gayrimübadil bonolarının kar» gılığı devletin elinde bulunan emlâk- tir. Bence bu bonolar devlet parası kadar sağlamdır. Yüzde yüz kıymeti olmalıdır. Yalvız tevzi edilen bonoları karşılıyacak kadar emlâk satışa çıka- rılmadığı için bonoların kıymeti - dü- güyordu. Satış işleri biraz * yoluna girince bir haftada Bonolar sekizd bir derecesinde yükselmiştir. Dağıtılan bonoları karşılıyacak kadar - emlâk antışa arzedilmelidir. Sonra bankadaki satış salonu da geniş bir yere nakle- dilmelidir. Ayni zaimnanda gayrimüba- diller aralarında bir şirket kurmalı- darlar. * Ömer B. (Sirkeci Sancaktar sokağı 18) — Gayrimübadil düşmesinde tefecilerin - büyük — ve zararh rolleri olmuştur. Takip edile- ceklerini — anladıkları — için — bunlar ortadan çekilince bonoların kıymetleri 13 Niradan derhal 25 liraya kadar yükselmiştir. Ziraat Bankası ve gay- Fimübadiller cemiyeti bu işi ehem- miyetle takip ederlerse eminim ki bonolar lâyık oldukları kıymeti bula- caktır. Üzerinde Maliye Vekilinin imzam ve devletin tcahhüdü bulunan bonolar üzerinde spekülâsyon yapan tefeciler ayni zamanda kanuni bir gekilde takip edilmelidirler. —— Muallimlerin Seyahati Lise hocalarından müteşekkil 120 - kişilik bir grup, 40 gün devam edecek olan bir Fransa seyahati tertip etmişlerdir. Seya- hat temmuz nihayetlerinde yapı- lacaktır. Halkın Sesi| Gayrimübadil bonoluarının | Tuhaf Bir Alış Veriş Oyunu Ve Bir . Dün Müddeiumumilik yeni bir dolandırıcıık iddi. ası ile meşgul olmuştur. Bu iddia daki vaziyet şudur : Galatasarayda oturan Beşiktaş imamı Tevfik Efendinin oğlu Eşref Bey ismindeki birisi geçen sah günü Pangaltıda pul satıcısı refikasına müracaat ederek : “— Ben Feriköy maliye tahsil Yeni vergiler münasebetile pulumuz kalmadı. Bana (63) lHiralık pul veriniz. Hanım da daireye kadar gelsin, parasını demiş ve (63) liralık ta pul almıştır. Emin Beyin Para Ve Kadın |Lise Ve Bir Adam İki Kişiyi Ağır Surette Yaraladı Dün Karagümrükte bir cina- yet olmuş, Bir adam, metresinden alacaklarını istiyen iki adamı ağır sürette yaralamıştır. Hâdise şudur: Fethi ve Mustafa isminde iki adam dün Karagümrükte oturan Hacer Hanım isminde bir kadının evine giderek alacaklı oldukları 20 lirayı istemişlerdir. Hacer H. parası olmadığını söyliyerek bun- ları baştan savmak — istemiştir. Halbuki Fethi ile Mustafa boş dönmek istemiyerk para almadan gitmiyeceklerini söylemişler ve ara- larında ağız kavgası başlamıştır. Hacer Hanım — bundan — sonra içeri girmiş ve meseleyi dostu Ahmade anlatmıştır. Ahmet der- hal yerinden fırlamış ve dışarıya çıkarak iki arkadaşa bıçak saplı- yarak ağır sürette — yaralamış, kaçarken de yakalanmiıştır. Ya- rallar hastaneye kaldırılmıştır. Vaziyetleri tehlikelidir. Kurnaz Bir Hırsız Dün Beşiktaş tramvay istas- yonu civarında dolaşan polis me- murları Bebeğe gitmekte olan bir tramvayın arkasıma bir' adamın asılmış olduğunu görerek tram- vayı durdurmuşlar ve adamı indirmişlerdir. — Fakat — hayretle görmüşlerdir ki bu sıcakta adam Üstüste iki kat elbise giymiştir. Bu vaziyetten — şüphe — edilerek yapılan tahkikat neticesinde bu elbiselerin Harun — isminde bir terziye ait olduğu, fakat Nuri ismindeki bu adam tarafından çalınmış olduğu anlaşılmıştır. , Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Hasan Bey — Sizin için muhtekir, döyenler meğer haksızlık ediyorlarmış; Terkos tuyü kesilmiş olduğu halde #ütün fiatini arttırmadunal ve iddia etrafın- | besine git Tevkif refikası Eşref Beyle beraber Feriköy Maliye şu- miş, Eşref Bey, bir odaya girmiş ve odacıdan bir kâğıt aldıktan sonra: Emin Beye ve memuruyum, benimle beraber orada — vereyim, lecektir. Ortamektep . . Muallimleri Bu Sene 250 Muallim Kıdem Zammı Görecek Maarif Vekâleti lise ve orta mekteplere bir tamim göndererek bu sene ağustosta kıdem zammı alacak muallimlerin İistesini bik dirmiştir. Bir itirazları olan mu- allimler fikirlerini Vekâlete bildi- receklerdir. Bu sene ağustosta (250) kadar lise ve ortamektep muallimi bir derece terfi edecek- tir. Bu seneki terfiler arasında asli maaşı (9) bin kuruşa çıkacak 4-5 muallim vardır, Ekseriyeti ise mesleğe yeni girmiş olup maaşi (2500) kuruştah ( 3) bin kuruşa yükselecekler teşkil etmektedir. Belediyonin Açtığı Davaya Dün Bakıldı Belediye tarafından — Milliyet gazetesi neşriyat müdürü Etem İzzet ve Bürhan Cahit beyler aleyhine açılan davaya dün asliye ikinci ceza mahkemesinde bak- lacaktı. Suçlulara tebligat yapıla- madığı için muhakeme (25) hazi- rana talik edilmiştir. Mahkemede belediyeyi avukat Rahmi” Bey temsil ediyordu. Belediye Etem kkzet ve Bürhan Cahit beylerden ayni zamanda yirmi beşer bin lira tazminat ta İstemektedir. Ekmek Fiati İstanbul Belediye Riyasetin- den: Haziranın yirminci çarşamba gününden itibaren ekmek dokuz kuruş otuz para ve francala on dört buçuk kuraştur. “— Hanım ben vemeye gidiyorum. Sen de gel de paranı verelim, demiş ve orada bir daha gözük- memiştir. Hanım saatlerce beklemiş ve dolandırıldığını anladığı için polise İkinci Salh Ceza mahkemesi dün Eşref Bey hakkın- da tevkif kararı vererek Müddelumumiliğe gönder- miştir. Vakit geç olduğu için Eşref Bey dün tevkif- hanaye gönderilmiştir. müracaat etmiştir. Beyoğlu Bugün müstantikliğe veri- 100 Altın Bir Madamın Gizli Yerle- rinden Meydana Çıkarıldı Dün gümrük muhafaza me- murları tarafından — çok şayanı dikkat bir altın kaçakçılığı hâdi- sesi meydana çıkarılmıştır: Romanya vapurile Pireye git« mek üzere yolcu salonuna gelen Madam Arhonise — isminde bir yolcunun vaziyetinden şüphelenil- miş, üzerinde arama yapılmıştır. Neticede Madamın üzerinde bir şey bulunamamış, fakat mahrem yerlerinden 100 lira kıymetinde bulunan altınlar meydana çıka- rılmıştır. Hakkında takibat yapıl- maktadır. İşsizlere İş Mi ? Bir gazete, belediyede işsiz- lere iş bulmak için bir- şube açılacağını yazıyordu. Belediye reis muavini Hâmit Bey, bu hususta verilmiş bir karar olma- dığını, bütçenin esasen dar bir vaziyette bulunduğunu söylemek- tedir. . İki Kaza Ortaköyde — oturan Ohanes isminde bir çocuk arkadaşlarile beraber bir duvarın üzerine çıka- rak oynarken düşerek Mmuhtelif yerlerinden ağır surette yaralan- mıştır. * Beyoğlunda — Yeniçarşıda Asım Bey apartımanını oturan Madam Katina isminde bir kadın merdivenden —düşerek — muhtelif yerlerinden ağır sürette yaralan- mıştır. Kadastro Mahkemesinde Adliye müfettişleri kadastro mahkemesinin — senelik teftişine başlamışlardır. | tebliğ Günün Tarihi Bir Toplantıda Gürültü Çıktı Dün, Eznaf Cemiyetleri Merkez Bürosu idare heyeti içtimaında bir hâdise olmuştur. Esnaf cemiyetleri menfaatine olarak müştereken tertibi düşünülen tenezzüh meselesi görüşül. düğü bir sırada, Kabnmallar Cemi- yeti Reisi Kılınçoğlu Ziya Beyle, Mabifaturacılar — Cemiyeti Umuml Kâtibi Agâh İzzet Bey arasında çok hararetli bir münakaşa olmuştur. Fakat aradaki anlaşamamazlığın halledilememesi yüzümden toplantıda bir hayli gürültü ve patırdı olmuş, nihayet içtima tatil edilmiştir. Esnaf Cemiyetleri murakıpliği bu hâdise hakkında tahkikat yapmaktadır. Yavuz Zonguldakta Zonguldak, 18 — Yavuz ve Mes cidiye kruvazörleri dün İimamımıza geldiler. File kumandanı Şükrü Bey ile vali aramında mutat ziyaretler yapıldı. Bu gece, Türkiş maden min- takasında filo erkânı şerefine bususi bir ziyafet verildi. Gemiler bugün İstanbula dönecek- lerdir. Bir Yol Faciası İzmir, 18 — Salihl.den gelmekte olan yolcu katarı karşı yakada 70 yaşlarında bir. kadını — çiğn ılştir. Kadınin hayatı tehlikededir, Mahsul Çok İyi Kastamonu, 18 — Bu seneki malı« sul, geçen senelere nişbetle çok be- reketlidir. Elmaların vaziveti ümit vericidir. İki Katli Davası Dün — Ağırceza — mahkemesinde, Topkapıda Mehmet Ağayı öldüren Ahsen ve Reşat kardeşlerle - Bayoğ- luada Abdullah — Efendiyi — öldüren Mustafanın muhakemelerine edildi. Birinci dava başka şahitlerin çağırılması, ikinel dava da Müddel- #muminin — iddianamesini söylemesi için talik edilmiştir. Yeni İstimlâk Kanunu Yeni istimlâk kanunu - belediyeyâ edilmiştir. -Belediye istimlâk komisyonu yeni kanun Ürzerinde etül yapmaktadır. Bundan soaraki Kük müameleleri yeni kanuna yapılacaktır. Çabuk Bozulan Bir Yol Bundan Beş sene evvel yaptı- rılan — Yakacık - Maltepe asfalt yolu birkaç yerinden bozulımuştur. Bu kadar kısa bir zamanda yolun devam istim- göre | harap denecek bir hale gelmesi- nin sebeplerini anlamak — için belediye daimi encümen azaları ve belediyo fen heyeti dün yol üzerinde — tetkikat — yapmışlardır, Bozuk kısımlar — derhal — tamir edilecektir. Çocuğunu a .. .. Öldürdü Adana, 18, (A A.) — Kadirli kas zasının Hardallık köyünden Emine isminde bir kadın gayri meşru olarak doğurduğu — çocuğunu boğarak — öl. dürmüş ve katil ana yakalanarak Aedliyeye teeslim olunmuştur. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : l Yenge hanım — Aman — efendi! bu ne haldir kaç gündür. eyi sucu dâ gelmez oldu.. Bey — Terkoslar besildi * Husan hşı;gi—cım—d- bulup Ketirecel Hasan Bey — Akmadığına kızrme da, böyle haer.. birr. diye e8 bizimle #alay edişine — içerlir

Bu sayıdan diğer sayfalar: