19 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

19 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mürdericatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- tir. —— -- Mecliste Dün Yeni Bazı Kanunlar Kıbul Edildi v Ankara 19 (Husüsi) — B.M. | Meclisi dün Milli müdafaa vekâ- letinin — zat işlerinin son - tetkik mercil encümeni teşkiline, avukat- hk kanununa bazı maddeler tez- yiline, Ziraat Vekâleti kadro cetvelinde — bazı değişiklik- ler — yapılmasına, — İzmir — Li- man Şirketinin hükümetçe ida- resine, Alyonkarahisar - Antalya ve Filyos - Ereğli hattının inşa- sına dair kanunlara bir madde tezyiline, 1702 ve 1889 numaralı kanunların tadiline, Divamı Mu- hasebat Kadrosuna ve Yüksek Zirant Enstitüsü Kanununnn bazı waddelerinin değiştirilmesine dair kanunlar müzakere ve kabul edil- miştir. Nebatat ve hayvanat ile mah- sulâtımın muayene ve temizlenme işleri hakkındaki kanun lâyihası- nin dahi birinci maddesi diğer maddeleri encümene tevdi 1ılıııııılnüı:.â.ı..f':b en ruznameye dahil Memurin Kanununun bi.-ıî,.__; ined desine ait tefsir fıkrası ve soy adı kanun — (âyihasının birinci maddesi müzakere ve kabul edilmiştir. Meclis perşembe günü topla- nacaktır. Adliye Yangını Bir Suçlu Beş, İkı Suçlu Üçer Sene Hapse Konulacaklardır İzıııit. 19 (Hususi) — İstanbul | dliye yangını davası dün bitmiş ve karar tefhim edilmiştir. Bu karara nazaran yangına sebebiyet vermekten suçlu kapıcı Ethem beş sene, vazifelerinde ihmalden suçlu Mümeyyiz Tevfik Bey ile kapıcı Ahmet Üüçer sene hapis yatacaklardır. Odabaşı Mehmpğl ağanın suçu görülememiş, berae- tine karar verilmiştir. Yeni Projeler Ecnebi Hissedarlar Hiş. selerine Mukabil Türk Malı Alacaklar Ankara 19 (Hususl) — Maliye Vekâletinin hazırladığı bir projeye nazaran şehrimizdeki — şirketlerin ecnebi — memleketlerde bulunan hissedar ve tahvilât hamillerine gönderecekleri faiz ve hissenin yüzde otuzu — kambiyo, — yüzde yetmişi de Türk emtiası olarak gönderilecektir. — Proje Vekiller heyetine tevdi edilmiştir. Maliye Vekâleti Türk parası- nn kiymetini korumak - için de yeni bir proje hazırlamış ve müta- leaları alınmak üzere alâkadar Vekâletlere tevdi etmiştir. Bu Projede — bu bahis etrafındaki 'ı'::ıl.':'u kanunlar - birleştirilmek- Fransadan getirti i mütehassısı — vekâl -ı“ ı!ııl'ıyı kanunu — hazırlamak hl.h::'ı..t kat yapmaktadır. ü Bir Pırlanta Dolındıncılığı İlhami ve Necati isminde iki adam İsmet Paşanın refikaları hanımefendinin — isimlerini — ileri Ssürerek ikinci Abdülhamidin sa- raylılarından Mhrimenent Han- mın (4 bin hiralık bir pırlantasını cam taklidi ile — değiştirmişler ve asil pırlantayı evvela Emniyet Sandığına 500 “iraya rehine koy- muşlar, sonra da mezada verip | sattırmışlardır. Mücevher — satın alandan istirdat edilmiştir. Tahki- kal yapılmaktadır. kabul, -| Resimli Makale işler Ve İçyüzleri Birçekli mil'et işeri iselerin maniyet ni ve iç, şekine bakarak hüküs yetle bu bükmündü n haberimiz yoktı e o'duğu kadar şahsi meseleli de de bu, böyledir. Eğer bir korar verme: en acele etmiyerek lesnai gösterir ve 6 ipa mahiyetini tetkik edersek, yanılma nisbetimiz asgari hadde di muhakkak ki için zayahire kapılarak büküm vera SON TELGRAF HABERLERİ Şehinşah Hz. Dün Millet Meclisinde Büyük Tezahuratla Karşılandılar Bugün Halkevinde Şereflerine Bir Temsil Veriliyor ( Baştarafı 1 inci sayfada ) leşmiş ı'bulırı:l:n izale ederek D lr vreye irmiştir. KA MN yoklliğerine hu kadar yakın olan iki millet asır- lardanberi türlü anlaşamamazlık- lan ve türlü nifak ve fesattan yekdiğerinden uzak kalmışlardı. İranla bir hudut mestlesi var- dır ki, kaç senelik bir mesele olduğunu şimdi size rakamla söy- lemek müşküldür. Fakat mübalâ- ğgasız söyleyebirim ki yüz seneden- beri süren bir hudut ihtilâh iki devlet arasında her türlü emniyet hislerini zehirlemiş bulunuyordu. Bu müşkül, nispeten az bir zamanda ve daha ihtilâflı birçok müşkülât zubur — etmişken iki milletin tabii menfaat ve his: lerini idrakteki — isabetlerile ve asıl müessir olarak iki millelin başında bulunan büyük reislerinin istikbali, Büyük millet menfaat- lerini gören irade ve dirayetile bu mesele halledilmiş bulunuyor. Hudutlarda Asayiş ki milletin, iki devletin hem- üdüt olan mıntakalar - ve arazi- lerinde emgiyet ve asayiş müşkü- lâtı yekdiğerine karşı daima bir düşünce tevlit ediyordu. - Birkaç. senedenberi hudutlar civarındaki mıntakalarda asayişi bozmak isteyen bütün unsurlar her iki tarafta gördükleri ciddi bir siyasetin kudreti karşısında pevmit olmuşlardır. Hudutlar - civarındaki - mınla- kaların yekdiğerini severek ve yekdiğerinin hudut ve arazisine hürmet ederek yaşamaları - iki memlekete yay ret verici eimi tü Yalele ülleri idi, (1908) heilali, (1800) d Bulkan feyanlarını, Türk milletinden ay nunun bir maddesile affetmişti. Fakat yordu. Tattuğu yöldün dönmüyordu. (1906) ia ileri *Yağasın, hü ciyet, yaşâan' adalet, yaşasın müsavat, yaşasın C- ' saygı, takdir hissidir. İSTER İNAN Muharririr Sadri Etem Bey, 1908 kürriyet ihtilâlinin boruk taraflarındaa, o zamanki (htilâleklerlm büyük bayale ermek için klardan bahsederkes yazısını şu ih- milletin bütün münasebatı Üze- rinde esaslı tesiri olan kuvvetli bir âmildir. Arkadaşlar, şahıslar gibi mil- letler arasında da her türlü siya- setin kuvvetli müessiri, samimi emniyel hissi ve yekdiğerine karşı İnsanlar — birbirlerini severler ve saydıkları vakit, bütün mua- melelerinde bu — düygü — nasil müessir olursa milletler de müna- sebetlerinde birbirini sevmek ve birbirinin saadetini istemek duy- gusun'a bütün siyasetlerini kurarlar, Bizim kanaat ve imanımız odur ki, İran ve Türk milletlerinin yekdiğerlerinin yüksek menfaat- letini - biribirlerinin — saadet ve kudretinde — aramak — kamaatini bugünkü nesil ile gelecek nesille- re itikat halinde telkin etmiye muvaffak olursak memleketleri- miz için saadet devri başlıyacak demektir. İktısadi Münasebat lran ve Türkiyenin iktısadi münasebetleri dahi her iki mem- leket için çok menfaat getirecek bir faaliyet sahasıdır. İranla Türkiyenin iklısadi mü- nasebetleri iktısadi noktai nazar- lardan — yekdiğerimize yakın ve birçok coğrafi ve tabii sebeplerle bağlı bulunuyoruz. imadımız kuvvetlidir ki, bu yeni hava ve yeni devrin inkişafı esnasında iktisaden dahi her iki memleket çok müstefit olacaklır, Milletlerimiz — ülkü — itibarile yakın bir vaziyettedirler ve ayni — 1STER K çeşnisi, Osman- € kadar sören kesesine de iki Cut İşte cak ve ona: “Osmanlı, oyunları oyaamdı. Parsa, *Musevi olun bu Karaseo K 1 gelen erkânından, Meclisi Meb'usanın en güzlde me 'adı. Büyük barpte derletin laşe devri geçirmektedirler. tin bütün terakkilerini ve ikişaf- larını - tahakkuk emeldir. Fikir sahasında ve ülkü yolun- da da memleketlerimizin hayat ve temayülleri arasında yakınlık ve çok benzerlik vardır. Yeni Iranla yeni Türkiyenin | münasebetleri sulh noktai naza- rından bizim memleketimiz için olduğu kadar komşularımız. ve daha uzak komşularımız için de nimet sayılmalıdır. Bu tariht hükünlerin tesiri İranla Türkiye arasında, İran ve Türkiye münasebatında yeni bir bahtiyarlık — devri — başlangıcı telâkki olunabilir. Türkiye Büyük millet meclisi- nin bu kadar büyük eserleri ta- hakkuk ettirmesinden ve bu ka- dar büyük bir şahsiyeti sinesinde muhabbetle deraguş etmesi bah- tiyarlığına nail olmasından dolayı gelecek nesiller sizi tebrik cektir. Meclisin Tezahuratı Başvekil Paşa Hz.nin sık sık alkışlanan ve bravo seslerile kar- ".ı.n.'" beyanatlarını müteakip Cemil Bey - Tekirdağı-, Halit Bey - Beyazıt - ve rüfekası tara- fından Büyük Millet Meclisinin izhar ettiği meserret ve memnu- niyetin kardeş İran mi İran meclisine iblâğı için bir tak- rir verilmiştir. Bu takrir de alkışlarla mütte- İNANMA! sözlerile vatası biz büyük “*Kuklahanel Osmani, ye i, » imam kuklaale Spüşüyor, papsa a dür ediyordu. # kadar Osmanlı kukdahanasinde böylece kazansoya (2) mi'yon dü; İttihat ve Terakki fırka rilt uğraştığı sırada İ mülyon Bira kazandırdığı söylenir.., #ana tarihin kara aayfalarından bir yap- İSTER (INAN İSTER İNANMAN ede- tine ve | | diler. | çıkacağı Bundan sonra her iki memle- | ket için kudretli ve müstakil bir ' devlet halinde ilim ve medeniye- | eei kiek uğramanı: orkal ettirmek aziz | Sözün Kısası İsimsiz Adamlar, İsimli Adamlar .. A.E Pöli Pariziyen gazetesinin zabıta vak'alarına sis ettiği sütunda üç satırlık bir haber gördüm. Ayneu naklediyorum: “Dün (Malhersbe) bulvarında Faslı bir Arap diğer bir Arabı öldürdü, hemen yetişen polis tarafından tutul- du. Her ikisinin adı da Mehmet oğlu Mehin bakalım zabıta kimin ölüp kimin kaldığını allelerine nasıl anla- tacak? ,, * Bir İngiliz muharriri: — İptidai milletleri medeni millet- lerden ayıran bDaşlıca vasıf içle bir nesilden Ffazla yaşıyan alle ve mevcut olmayışıdır,, der Ve Millet meclisinde soy adının tesisi için bir kanun yapılmasına lüzüm görmedükierini söyliyenler oldu: — Memleketimizde her ailenin bir soy adı vardır.. Mevcut olan bir şeyi yeniden tesis için kanun yapılmasına lüzum var mıdır? de- Bu nmoktai mnazara göre haklarını teslim etmeli. Filhakika | Türk iptidai bir millet değildir soy adına sahipdir. Bilhassa | anadolumuzda lâkabı » ile anılma- | yan yoktur. Fakat asırlardanberi yerleşen müessif bir ihmal eseri olarak bu soy adlarından biri bile hüviyet cüzdanlarına yazılmış değildir. Bu eksikliğin mucip ol duğu müşkülâta gelince; buna hayatın her safhasında rast geliriz. işte size bir vaka: Dün « ir dostumun — yazıha- mnesindö ak saçlı ihtiyar bir hanımla tanıştım. Bu hanım, Almanyada ölen kardeşinin — miras — işlerile meşgul olmak 'üzere Berline gidecektir, psa- portunu almış, biletini almış, mahke- me kararı Fakat tam yola gelmeyen bir eksiklikle karşılaşmış. Bu eksikliği gören bir dostudur: — Pasaportunuzda — yazılan — isim, mahkeme kararında yazılı olan soy adına muvafık değildir, orada itiraza Kadın mülâhazayı avukatına sor- muş, doğru olduğunu görmüş, şimdi aile lamini kaydettirmek için belediyt sile nüfus dairesi arasında mekik do- kumaktadır. Fakat uzağa gitmeye hacet yok. Bizzat benim başıma z Berlinde idim. Mevcut param bitmişti, ihtiyat akçesi olarak cebimde sakladığım çeki F"E_”' etmek üzere Bankaya gittim. Hüviyetimi sordular, Pasaportumu gösterdim. Şüpheli bir bakışla süzdüler. Sonra parayı tediyede mazur olduklarını söylediler. Fazla olarak çeki de alıkoydular. Bunun sebebi çekin aile is- mime yazılmış olmasına mukabil pasaportta aile ismimin kayıtlı olmaması idi. Netice o gece Ber- Hinde parasız kaldım. tesi gün ise Konsolçohanenin tevassutunu istemek icap etti. * Soy adı kanununu ' çok faydalı karşılamakta olduğuva kanı 1 edildikten sonra ruz- işlerin — müzakeresine çok geçik- bir. kanun herkesin namedeki geçilnîştir. Soy Adı Kanunu müzakere edilirken kardeş İran Meclisinin kanunu 5-6 sene evvel kabul et- tiği söylenmiştir. d Hz. Meclisten çıkarken devamlı su- rette alkışlanmışlar ve tekrar localarına dönerek meclis azala- rını selâmlamışlardır. Bugünkü Merasim Bugün saat 16 da Ankara Halkevinde Iran Şehinşabı Hz.nin şereflerine Öz soy piyesi temsil edilecektir. Öz- soyu bugün için hazırlanmıştır. Bu eser milli ope- ramızın ilk adımı sayılmaktadır. Temsil saat 16 dan itibaren Ankara ve İstanbul - radyoları tarafından — neşredilecektir. soyun milli danslarını Selma ve Azade Selim Sırrı Hanımlar oy- nayacaklardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: