10 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

10 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 SÖN POSTA- B10 Eylil — 100.00 Meşhur bir sinemacı: Bugün — Holivud'da " Yalnız klâsik güzellik kifayet etmiyor iyor ve ilâve ediyor: «Zamanımızda Snema stüdyolarında klâsik güzellik Ründe 8 dolar ve zekâ 100 dolar kış- Tetledir. Güzel yüzler ise, zekâdan gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1800 dolar. kıymotindedir. nema artistlerinin yakıcı ve kuv- ü projektörleri altında çalışırken, Ohların - yüzlerini çabuk soldurarak v ve buruşturan bu projek- Ötlerdir. Bir çok yıldızlar, yüzlerini eltmek ve güzelleştirmek için gü- V Kllik müesseselerinde bütün servetle- NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ HAFTADA () FRANK KAZANIYOR | nin taravetini vikaye edebilirler. Vi- | yana üniversitesi profesörü doktor | Stesj tarafından keşif ve genç hay- vanlardan istihsal edilen cildi besleyi- ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim- di pembe rengindeki Tokalon kremin- de mevcuttur. Gece yalmazdan evvel kullandıkta, siz uyurken cildinizi besler ve gençleştirir. Buruşukluklar ve çizgiler silinir. Ba sayede her kadın birkaç hafta zarfında10—İ5 yaş genç - h muvaffak olabilir. Gündüzle- ri İse (yağsız) beyaz rengindeki Toka- lon kremi kullanıldıkta bülün siyah benleri giderir, ve açık mesamatı kapa- tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. . . se gee y ee Bolu İli Orman Direktörlüğünden: Bolu İlinin Merkez İlçesinde hudutları şartnamede yazılı Kiraz dağı ve Korucuk yaylâsı devlet ormanından «bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak Üzeren numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamül 2444 metre mik'âp ve 793 desimetre mik'âp denk 4684 âdet devrik çam ağacı bir ay müddetle ve ka- _hı' zarf usulile arttırmaya konulmuştur. .,2 — Arttırma 25/9/936 Cuma #ünde yapılacaktır. 3 — Beher gayri mamül metre mik'âbın muhammen bedeli 210 kuruştur. ,4 — Muvakkat teminat 386 liradır. | -, 5 — Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet için- | deher gün Boluda ve İstanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada üne müracaat edebilirler. — «969» Hayrabolu Urayından: Her sene sonbaharda yapılmakta olan Hayrabolu hayvan ve eşya pana- =İ feda ediyorlardı. Fakat, bugün.. T yıldız, kendi kendine tevessül ede- *i basil bir tedbir sayesinde ciltleri- — günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü- SEKS İi bu sene dahi 15/Eylül/936 Salı günü açılarak Üç gün devam edeceği | Üsküdar İnadiye Gündoğumu caddesinde İlin olunur. — 4807n 128 numarada Neriman 719 KUMBARA n KANZUK Saç eksiri c ENE Saçların köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesine mâni olur. Kepekleri izale eder, Neşvünemasını koluy- laştırarak hayat kabiliyetini artlı- rır. LAtif rayihah bir saç eksiridir. İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu - İstanbul... ——— Sayfa 10 * — İnhisarlar U. Mü ürlüğünden ; | Sivas Çakrı ve Hargün Tuzlası için — 20 adet Vagonet | Kaldırım tuzlası için 20 , | Çamaltı Tuzlası , 120 , » (Rulmanlı ve ” » * 150 takım rulmanlı vagonet yatağı __l — Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı yazılı vagonetlerle diğer malzeme 1/X/1936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de pazar- kkla satm ahnacaktır. 2 — Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım satım komisyonunda yapşlılacaktır. x 3 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin pazarlık gününden en az on evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermesi lâzımdır.

4 — Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların 96 7,5 miktarıdır. 5 — İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 06 7,5 mu- vakkat güvenme parası ve pazarlığa girebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesailde birlikte yukarıda sözü geçen komisyona gelmeleri lâ « zıradır. (920) gün * * 1 — Şartname ve plânları mucibince «22500» lira muhammen bedelli beheri 200 tonluk 8 adet Tank pazarlıkla satın alınacaktır. 2 — Eksiltme 29/9/1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kaba « taşda Levazım ve mübayeat şubesi binasındaki alım ve satım komisyonum da yapılacaktır. MA DARİ Y DERMANSIZUK MÜS DNSN YORGUNLUKLARI Üİ TKÜUTUSU ZO00 KURUŞ.— BTLİLİ DA MAHMUT CEVAT “SİRKECİ — İSTANBUL Kayıp: Kadıköy İtalyan Ku İlkmekte - binden aldığım çahadetnameyi kaybettim yenileyeceğim. BİRE, İK 3 — Şartname ve plânlar 120 kuruş mukabilinde sözü geçen şubeden alı- nacaktır. 4 — Muvakkakt teminat 1687,50 kiradır. 5 — Fiatsız teklif, imâlât resimleri ve montajdan sonraki vaziyet plâm. ları münakasaya eksiltgirmek üzereme gününden on gün evveline kadar müskirat fabrikalar şübesine verilmesi lâzımdır. 6— İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte O6 7,5 muvakkat gü « venme parası ile birlikte eksiltmeye iştirak edebilmesi için oradan alınacak vesikadan mada eksiltme kanununun üçüncü maddesinde yazılı vesaikle birlikte yukarda sözü geçen komisyona müracatları. «297w * * 1 — Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli bir adet seyyar elektrik vinci açık eksiltme — suretile satm alınacaktır. 2 — Eksiltme, 9/10/1936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Ka- bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktir, 3 — Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden alınacaktır. 4 — Muvakkat teminat (300) liradır. 5 — Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin vesikalarile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komisyon Reisliğine mü- racaat etmeleri lâzımdır. 6 — Şartnamenin son maddesi muzibince fiatsız tekliflerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü — tütün fabrikalar şubesine verilmiş olması icabeder. — (648) * * 1. — 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası Sigara kâğıdı | ambarı önündeki İdareye ait binanın altındaki dükkânların tamire mühtaç dakili aksamı, 2. — 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikasındaki su içme tesisatı şartname ve keşifnameleri mucibince pazarlık suretiyle mü- nakasaya konulmuştr. 3, — Eksiltme 15/1X/1936 tarihine rastlrıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki alım ko- misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartname ve keşifnamelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte * 7,5 güvenme paralarile birlikte sözü geçen Komisyona müracaatları. (780) * Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: 1 — Okulum her üç kısmına yazılma 1 Eylül 1936 Salı günü başlıyacak ve 25 Eylül Cuma gününe kadar sürecektir. Yazılma' işleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir dilekçe ve belli belgelerle okul direk. törlüğüne baş vurmalıdırlar. 2 — Yüksek iktisat ve ticaret kısmı üç, Ticaret Hisesi bir ihzari ve üç asli olmak üzere dört, orta ticaret mektebi dört sınıflıdır. 3 — Yüksek İktisat ve Ticaret kısmile Ticaret lisesine yazılacakların en az lise veya orta mektep derecesinde Fransızca bilmesi gerektir. 4 — Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine lise mezunlarından bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi veya iyi derecede vermiş olanlar alınır. 5 — Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazılmak için baş vuranla- rın sayısı her kısım için ayrı ayrı tesbit olunan kadroyu geçtiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sayısile pek iyi veya iyi derecede mezum olanlar we bunlar arasından da tahsillerine ara vermemiş bulunanlar ayrılarak ka- bul olunur. 6 — Her üç kısımda kayıtlı bulunan eski okurların 25 Eylül 1936 tari « hine kadar okul Direktörlüğüne baş vurarak Yüksek ve Lisesi talebesi harç- larınt vermek, orta talebesi de hüviyet varakalarına işaret ettirmek suretile kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapılırken talebenin tescil edilmiş soy adlarını talebe kütük defterine kaydettirmeleri. — (591) Boğaziçinde Vanıköyünde iskele Ca. 2 odalı mahal Kadıköy Zühtüpaşa Bademaltı So. 45 sayılı Ev Yukarda mevki ve No. su yazılı vakıf yerler 31/5/937 sonuna kadat kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 13/9/936 Per. şembe günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mü: racaatları «916» e RÜN eei ü G nke ıi n

Aynı gün çıkan diğer gazeteler