2 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

2 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- SON - POSTA TELGRAF. HABERLERİ Fransa Bilbaodaki kadın ve çocukların tahliyesini istedi Bask hükümeti Frankistlerin büyük zayiatla Püskürtüldüklerini iddia ediyor. milisler taarruz hazırlıklarııîa başladılar Mabkl 1 TAA) — Z Te, Zannedildiğine gö- |istirahat ettirdiklerini beyan etmektedir- Tİ kümandanlık Madrid cephe - | ler. Zarleş #silere karşı büyük bir taarruz ha- Bilbao'nun tahliyesi Maktadır. Londra, 1 — İngiltere hükümetinin, Hendaye'daki sefiri Sir Nenry Chiltön'a talimat göndererek müstaceliyet kesbe - ve cephane | (. Bilbao'nun tahliyesi için lâzır |tedbirleri almasını bildirdiği öğrenilmiş- tir. Önüstah ömmetre ve düşmanın İngiltere mültvti!eriîx âkıbeti hakkın - '“’“9:::;5:" KevEletine de bamen 5 kiçi Si Pavle İle toman Halindedir.. gee lardır. Lotdra, 1 — Bilbaodaki kadınlar ile çocukların tahliyesi hakkında Fransa hü - dölgün mevcutlu takviye kıtaları im mıktarda lmniştir. Sephesi, 1 — Franco kuvvet- |_,RM"”’ Bünler zarfında Milis küvvet -< Rönderi silâh İr Mesafeye kadar Yyaklaşmış KAT 1 (XA) Sonra hüci Söratarak püskü DiğSrak pü xı___" ise, kıt'ala, mmlarını büyük zayiata | teşebbüste bulunmuşlur. Tttüğünü bildirmektedir. |— Sabık İngiliz mebuslarından Bayan Le- rına biraz akhrmanniz, 4000 çocuğun tahliyesi ile uğ — Bask hükümeti, âsi- | kümeti Salamanka makamları nezdinde | di ve yanlarında da birkaç avcı tayyare- Madrid önünde raşmak Üzere Bilbaoya varmıştır. Barselonda isyan çıkmış San Sebaslien, 1 (AA.) — San Sebas- tien radyosu Barselonda — Anarşistlerle Sendikacıların müşteteken isyan çıkar - dıklarını ve geçen gece sokaklarda müsa- | demeler olduğunu” bildirmektedir. İsyan civardaki birçok köylere de sirayet etti- ğinden vaziyet vahim bir şekil almıştır. Espana nasıl batırıldı Santarder, | — Espana kruvazörünün batması hâdisesine şahit olanların anlat- tıklarına göre, mezkür Kruvazöre hücum eden bombardıman tayyareleri üç tane si vardı. Tayyareler alçalarak gemiye çok kuv- vetli T bomba atmışlardır. 1 Mayıs bütün fA%upada sükünetle kutlulandı ı Bürkl e Z Manyada Hitler, Göbels, Rusyada Voroşilof mMüheyyiç nutuklar söylediler öt | v Vindsor Dükü aleyhindeki İ — a Gğelül (Husmsi) — Büğün; 1 Ma: iyel vermesine yalnız - Kızılordu mani| dava dedikodu uyandırdı leringç (übanın bütün mühim olmaktadır. SA Telerinin v (kutlulanmış ve işçi kit-| — Nazilerin millt bayram ilân ettiği ıı Londra | (ALA.) — «Simpson'un, ö lihane tezahüratma vesi: Mayıs, Almanyada da-hararetle kutlu- Simpsondan boşariması» dün İpswich halinde B lanmıştır. , , |boşanma mahkemesinin duvarlarına ta Tİ Ve diğer üUnan Londra oto-| - Lustgartende yapılan büyük bir nü- lik edilmiştir. a İ T 'Azı işçiler alay ter-| mayiş esnasında Hitler, Göbels ve Ley Hâkim Sir Deyd Merryman, bu işle “Hiç bir hâdise -kayde-İmüheyyiç nutuklar söylemişlerdir. pazartesi günü Meşgül olasak ve bo: M 4 illiş İşanı kararının tasdikine kimsenin i leri, hayray!,x Fransanın muhtelif Vı_vı:nıal -—eklj'M;wğıTlriil;hggr"::t:;! îm-:: edwı'ıl;mmuye"ğhi mrır::kur. | iyon a Sukune:]'g kııı»lulınnu_ş. söylemiş vî de;mş!.ir kf Bir cevap alamadığı takdirde boşanma | D Büzeteler 1 MEZden başka diğer bütün kararnamesi kat'iyet kesbedecektir. - Bir Ma a. €tmemiştir. Ne devlet ne de vatanperver cephe, Vindsor Dükünün avukatı tarafın - | Bibi ıı.I)ıagsyhg bütün Rusyada olduğu | gafil avlanmıyacaktır. dan, «taç giyme hakkında tefsirler» i- İ Fat) tes'it a M_Dakwnda büyük tezal simli kitabın muharriri Gec Müazzam ç üllmiş, — Kızıl meydanda Nevyork-Paris ür Beçit yapılmıştır. kıt'aların, tankla ın ve bin ! Mötigi | kid.v _Ul’lü O Şitespğ'znin iştirak ettiği bu ge| Alava yarışı | Üküme, ” Molotof, Voroşilof ve diğer 4 BU €t erkânı d g! .| Paris | — Fransa tayyare klübü, | ’;ğlî 'a hâzır. bulunmuş l:ııynhrı.m kapammadan bir gün evvel tuy Slneyda; ğ Nevyork * Paris hava yarışına iştirak P tuk nda orduya hitabet 5 ü ki; AZiyete temas ederek demiştir nu ilân eylemiştir. e SİZm, işcil.; Yük göre İfçilerin ve köylülerin en bü: Londraya git zaman Nevyork - Pa- Üşr dır. e ; gi D î;;'"'ll -İris hava yarış fenni ve havaf ahva Fetle, ,,Şî'?"“ tüdü müsait bulunduğu takâirde Lindbergin Ve Yeni b'!—'”—ğ karşı hücum |bava seferlerinin yıldönümünde yapı « Y ir dünya hatırlardadır, aa 'Sğın Posta,, nın müsabakası : 21 l resim parçaları kimlere ait ? — Fransa hava nazırı Cot, 28 nisanda | eğ- ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait 21 numaralı resimleri neşrediyoruz. (Devamı 9 uncu sayfeda) I US L “Simpson,, un Boşanması Karar pazartesinden sonra kat'iyet kesbedecek nis ile naşiri Heinemanın aleyhinde a- çılan dava, Londranın bütün mahfelle- rinde şiddetle münakâşa edilmektedir. Kitap, piyasadan toplattırılmış ol - duğu için bu davanın sebebi ne olabi- leceği merak edilmektedir. Bununla beraber iyi haber alan si- yasi mahfeller, bu kitabın K_anada ve Amerikada piyasadan kaldırılmadığını söylemektedirler, 'Takibat evvelâ, kitabın bütün mem- leketlerde piyasadan — kaldırılmasını, İ ahsı aley- hindek! neş maha etmiyeci h € anlaşıl- masını temin etmek için yapılmakta- jve devamlı yağmurlara da kavuşmuş Sancağın Anayasası (Baş tarafı 1 inci sayfjada) Cenevre 1 (A.A.) — Anadolü ajan- sının hususi muhabiri bildiriyor: Sancağın statüsü ile teş ye kanununu hazır perler köm:tesi bu hi zartında San- cağın müstaki| statüsünü alâkadar e- den esaslı meselelerin tetkikine devam eylemiştir. 1 esasi- unaya memür eks- Belçika delegesi B. Bourguinin riya: setinde ve Milletler Cemiyeti k nseyi rapörtörü B. Sandlerin mümes: veçli B. Westmanın huzüru ile, komile, ezcümle, B. Numan Menemencioğlu ta- rafından verilen proje ile Fransız eks- peri B. de Cailks tarafından verilen tahrir projelerini tetkik etmiştir. Komitenin talebi üzerine - İngiliz ları ile danıştıktan sonra Sancağın teş- kilâtı esasiye kanunu projesini hazırla: » Bu proje, bu sabah, komiteye verilmiştir. Diğer taraftan, Türk ve Fransız mü- tehassıslarının yardımı ile Holandalı | B. Kollowya, Sancağın statü- ait bazı teknik meselelerin, — ez- cümle gümrük, posta, para ve saire e devam etmiş - Komite, önümüzdeki hafta içinde |Sancağın statüsü eşkilâtı esasiye |kanunu met n lam suretle tesbi- ti işine devam eyliyeceklir. Veziristanda isyan Londra | (A.A.) — Simladan bildi- ildiğine göre Vaziristanda âsilerle i- kinci İngiliz - Hint piyade alayı arasın- da şiddetli müsademeler — olmuş ve 4 eksperi Sir Dunnet ve Türk hukukcu- ! .S ; ÂLEMİNİDE GNALA v İrak misafirlerimizin ziyareli münasebetile © Avrupada yeni müzakerelere doğru Selim Ragıp Emeç Yazan rak Hariciye Veziri Naci Asil ile . n Vezaret müsteşarı kısa bir zaman memlekelimizin misafiri oldular. Dost ve komşü Irakın bu nezaket ziyaretini, Ha- riciye Vekilimiz Dr. Rüştü Arasın muka- bil ziyareti takip edecektir. Misafirleri- mizle cereyan eden bu konuşma ve gö- tüşmenin hâsıl ettiği intıiba, memleketi- mizde umumi bir haz uyandırmıştır. ürkçeyi İstanbul şivesile ve pek çoğu- muzdan daha güzel konusan bu iki se- vimli misafirin, güzel dilimizi Bağdatta öğrenmiş olduklarını düşündükçe, duy- duğumuz büyük zevkin yüksek derecesi elbette ki kabili takdirdir. Doktor Tevfik Rüştü Arasın icra edeceği mukabil zi- yaret, duyduğumuz bu ihtisası komşula- rımıza yakinen ifade edecek ve Balkan- lardan başlıyarak büyük Avrupada bir sulh âmili olmaktan başka bir gaye güt- miyen memlekctimizin Irakla beraber İran ve Efgan milletlerine karşı hissettiği derin alâkaya tercüman olacaktır. Sancak Mmeselesi münasehetile nâhoş bir vaziyet ihdas etmeml: riye Vatanile- rinden, bu dostluk ve bağlılık manzara- sına bakarak ibret ve ders almaları söy- lenebilirdi. yerli asker ölmüştür. Bunlar arasında 14 yaralı vardır. Kaiseres ovasılda bir İngiliz tayya- vesi tahrip edilmiştir. Âsilerin zayiatı henüz meçhuldür. Elbistanda ucuzluk Elbistandan yazılıyor: Bir aydır ilk- baharın bayat veren havası içinde ça- lşan memieket halkı: beklenen sürekli bulunmaktadır. Ekin ve tarlalarda fa- liyet yüzde yüz artmış, çiftci ve halkın yüzü gülmüştür. Geçen senelere nis » beten ziraat pek fazla olacaktır. Kasabamızda ekmeğin kilosu 5 ku- ruş, sadeyağ 40-45, gebze 2 kuruşla beş kuruş arasında, et de 20-25 kur Uşa sa- tılmaktadır. Beleciye başkanı Fahri Gürleğin him metile kasabada moderir bir mezbaha meydana getirilmiş, faaliyele başlamış- tır. Bundan başka kasabanın münasib bir yerine de bir park yaptırılması karar altına alınmıştır. İnşasına başlanmak ü- zeredir. Belediyenin temizlik ve inti - zam hususlarında gösterdiği alâka bü- tün kasaba halkını memnun bırakmak- arı için bir şehircilik mütehassısı getirtilmesi tekarrür et - miş, bunun için de bütçeye iki bin lira konulmuştur. Halk Partisi Başkanı Arif, köycülük ve sporculuk hususlarında gayretl: a - dır. Konat Ciyno Arnavutluktan Romaya döndü Roma, 1 (A.A.) — Hariciye Nazırı Kant Ciano, bu sabah hava yoliyle Tirandan hareket etmiş ve Romaya varmıştır. Tiran, 1 (AA.) — Matbuat mümessil- lerini kabul eden Kral Zopu, İtalya ile Arnavutluk arasındaki dostluğun sağlam lığını tebarüz ettirerek Mussoliniye kar- şı şahsi hayranlığını ilade etmiştir. Kral demiştir. ki: «Kont Cianonun ziyareti, iki milletin samimi hislerine istinat eden iki mem- leket arasındaki samimi münasebetleri takviye etmiştir.. Resmi tebliğ Tiran, 1 — İtalyan - Arnavutluk görüş- melerinden sonra neşredilen bir tebliğde Umumi sulhün menfaatine olarak iki dev let arasında mevcut münasebetleri 15/8/ 87 tarihli son İtalyan - Yugoslavya itilâf larile hemâhenk olarak inkişaf ettirmek arzusu da ayni zamanda teyit edilmiştir. dımlarını atmakta ve her hafta köy ge- cesi tertib edörek ve başka vesileler ile 1 uyandıracak toplan - * İngiliz matbnatı, umumiyetle Hariciye Nazırı Edenin Belçika ziyaretinden son derece memnun gö rünüyorlar, Hattâ, bunlardan bazıları bu ziyaretin, bir hayli zamandan be Ti yapılagelen siyasi ziyazetlerin en fay- dalı ve semereli olduğunu yazmakta it- tifak ediyorlar, Şu hale nazaran M. Ede- nin Londraya dönüşü, bu ziyaret esnasın- Ga yapılan konuşmaların tetkik ve göz- den geçirilmesi ve ondan sonra bunların Üzerinde bir hayli düşünülmeye vesile verecek ve ağlebi ihtimal, birtakım yeni esaslar dairesinde, yeni yeni siyasi mü- zakereler başlayacaktır. Bu müzakereler- de, hudut genişletilerek, Almanya ve İ- talyanın da masa başına davet edilmele- ri mümkündür. Fakat buğünkü şartlar al- tında, bu davetin, bu devletler tarafın- dan hararetli bir kabul görmesi şüpheli- dir. Çünkü, yapılacak taahhütler de Al- manya ile İtalya Milletler Cemiyetinin alâkadar olmamasını istemekte musirdir- ler. Halbuki karşı taraf, aksi kanaattedir ve bu ihtilâf, bir prensip ayrılığı olduğu için üzerinde anlaşılması pek güç olaca- ğa benzer — Selim Rağıp Emeç Ereğli limanı tesisatı Etibanka devredildi Zonguldak, 1 (ALA.) — Ekönomi Ba- kanlığı tarafından satın alınan Ereğli kö- mür şirkeline 2it ocaklarl» Zonguldak li- man tesisatı bugün Etibank tarafından devir ve tesellüm edilmiş ve «Etibank Ereğli kömür işletmesi» namı altında ça- lişmaya başlamıştır. I SABAHTAN SABAHA: Bugünün politika adamları dünün göre Evliya Çelebi hayatta kulsaydı Avrupa merkezleri ecnebi diploma yorlar, İngiliz Hariciye Nazırı Brük, yan Hariciye Nazırı Tiranda, Çek B Prag'da ve saire ve saijre.. Anlaşılıy, başlamışlardır. En ağır işleyen İngili kik dokuyorlar, madiyen dolup boşalıyor. Dost avına bir hile ve şikâr sahası oldu. lomatlar durmadan, dinlenmede etmek imkânı yo dört açıyor. Bu gi düşecekler. Anlaşılıyor ki hâ Pprotokol kaidelerini de alt üst etmiş ayırt etmek güç olacak! en av işle cn mahir avcı Muhakkak ki siyaset pazarında hümmalı bir alış veriş var. aşkalarını peylemek için mütemadiyen gezip toz ökselerine şakrak çığırtkaı Çünkü her avcı av zan iseler (hukuku düvel) ilmini ıskar Avcılaıı —— devriğlem seyyahlarına benzediklerine mutlak diplomat olurdu. t ağırlamakta biribirlerile rekabet edi- selde, Alman Hava Nazırı Romada, İtal. aşvekili Bükreşte, Leh Hariciye Nazırı or ki diplomatlarla turistler rekabete z siyasileri bile politika piyasasında mo- Çantalar müte- kaçırdıkları avların uyorlar, Koca Avru- di gelen yerden tavuk esirgemeden erleştiren dip- orlar. Ne çüre ki avla avcıyı ayırt hettiğine avlanmamak için gözünü lar, en saf zannettikleri avlar çıkan diplorhatlar Hin l ın tuzağına taya çıkardığı gibi k diplematla turisti Sürhan Cahit tir. Bir gün eelecel

Bu sayıdan diğer sayfalar: