23 Ağustos 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

23 Ağustos 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Sayfa TaaE ee AAA AAA AAAi ni £ Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda  — darağacı altında biten memuriyet hayatı: 7â VA e B el S ESE Devlet kapısında elli yıl Yazan: Eski Dahiliye Nazırı veeski meh'us Ebubekir Hâzım Ertesi sabah Paşa yaveri çağırdı. Arabanın hazırlan- masını emretti. Yaver: “Arabaile hanımefendi gitmiş, henüz avdet etmemişler!,, cevabını verdi Paşa damdan düşer gibi vâki olan şu esef tebliğinin sebebini bulamıyarak şöyle bir cevab vermiştir. «Bütün dünyaca kabul edilen hu - kuku düvel kaidelerini en — muteber | şanının soluk kırmızı basmadan bir ye- Avrupa kitablarından hülüsaten ter -İlek olduğunu gördük. cüme etmekten ibaret — olup bu abdi âcizin mahsulü fikri olmakla — bera - ber tabedildiği zaman bir nüshasını atebei ülyayı hazreti padişahiye tak - dim etmiş ve lütfen manzuru âli buyu- rularak mahzuziyeli seniyeyi — muci; olmasından dolayı diğer bir nüshanın daha takdimi irade buyurulmak sure- tile taltif edilmiş idim. Neden dolayı eseli mucip olduğunu bilmediğim için müdafaa yolunda maruzalta bulunma- ğa imkân bulamadığım maruzdur.» Bir müddet sonra paşanın İstanbul- daki dostları tarafından verilen mev - suk malümat ile padişahın neden dola- yı esef ettiği anlaşılmıştır. O senelerde İstanbulda emniyet ve âsayiş yoktur, diye jicad — edilen bir vesile ile, indelhace kendi tebazla- rını himaye etmek üzere, büyük dev- Jetler İstanbula istasyoner namile bi - rer harb gemisi göndermişlerdi. Manrif nezareti memurlarından biri padişaba takdim ettiği jurnalde şu vechile maruzatta bulunmuş? « Aydın vilâyeti valisi Hasan Fehmi paşa vaktile neşrettiği (Telhisi hukuku düvel) adlı kitabında hiç bir devletin ili işlerine müdahale suretile di - fer bir devletin istiklâline tecavüz edilı | mesine hukuku düvel aslâ müsaade Bahil letler memalikinin huzur ve emniye' ne de halel vereceği tahakkuk eder: diğer devletler hali mezkürun için müdahale edebilir. Ve gene o ki - tabda «devletler arasında hukuku dü - velde mezkür olmıyan bir hâdise zu - bür ettiği takdirde tanınmış bukuku düvel âlimlerinin rey ve tensiplerine müracaat edilir.. Yolunda beyanatta bulunulması ve Hasan Fehmi paşanın bizim en ileri gelen hukukşinaslarımız- dan biri olması dolayısile İstanbula bu istasyonerlerin gönderilmelerini in- tac ettiği hasbelsadaka maruzdur.» izalesi Hasan Fehmi paşa İzmir mahkeme- | . lerini ziyaret etmişti. Mefruşatta gör- düğü sefaletten esefle bahsederken: — İfrata varmamak şartile mahke-| melerin ihtişamları ve hâkimlerin, di- ğer hükümet şubeleri memurlarının * validen jandarma neferine kadar - gdüzgün giyinmeleri halk üzerinde iyi tesir yapar, demişti. O gece kendisin- den ayrılırken, muhtıra defterine ba - kan paşa: — Yarın dokuz buçukta Kordon ö- nünde kayık yarışı ver, Siz saat sekiz raddelerinde geliniz de müstacel bir İş olursa, onu yapar, birlikte yarışa gi - deriz, dedi. Ertesi sabah biraz çalıştık. Sonra paşa yaveri çağırdı, arabanın hazırlan- masını emrefti. Yaver: — Araba ile hanımefendi gitmiş, he- nüz avdet etmemişler, cevabını verdi. Paşa, hiç bir infial eseri göstermeden: — Ya öyle mi, o halde bir kira ara- bası bukdurunuz, emrini verdi. Fakat yarışı seyretmek için, Birinci kordon üzerindeki bütün binaların pencereleri, balkonları gibi şehirdeki bütün arabaların da tutulmuş olmasın- dan dolayı araba bulunamadı, Nihayet, seferber edilen bütün polis ve jandarma tarafından senelerdenberi metrük duran bir fayton harabesile is- kelet halinde iki beygir keşfedildi. A- rabacının sırtında da don, gömlek ile yırtık bir fesi vardı. Paşa dün gece temenni ettiği ihti - şamla, şu bineceğimiz araba arasında- ki farkı göre göre, fakat hiç bir şey söylemeksizin, yayları bozulmuş, çu - kurlaşmış mindere gömüldü, beni de yanına aldı. Arabacıva sordum: Macarları 5-2 yendiler cilerle ringe çıktığı halde kahir bir galebe temin etti. tertib edilen yüz- İZDL Na _aıfıaîîs’_nıi, Güreşcilerimiz dün gece Bulyar, Yunan ve Mısır yüzücüleri geliyor İstanbul Beledi. —A— yesi festival koml. — DU Türk takımı ekseriyeti ikinci derecede olan güreş- |'esi — tarafından mukavemet — Başka esvabın yok mu?, .|. z içiz ÇözüRüslükm l İkinci karşılaşma çarşambaya yapılıyor """'"ım;.'ı"“ Ma — Onu giy de gel. » ğ |nistandan ıki, Bul. Arabacı çabucak gidip döndü. Min- garistandan bir yü gücü davet edil. miştir. Konağın kapısından — çıktık. Ancak, Mısırli ve Yü- — Bulgar yüzücü ancak yüz metre kadar yol alabildik. nanlı — yüzücüler Asen İvanof Ondan sonra, beygirler «Allahın emri- ne razıyız» der gibi birbirlerine bakı - Cuma günü şehrimize gelecekler - İşıp durdular. Arabacı yere indi, kam- çıyı yavere verdi: — Ben beygirleri çekeyim, siz de kamçıyı şaklatınız, dedi. Lükin nafile! yarışı seyirden vaz geçmiş gibi, bizi temaşa- Kordon boyundaki halk isı ya koyuldular, Paşaya: dir. Bulgar şampiyonu Asen İvanof çar- şamba günü İstanbula gelecektir. Bulgar yüzücü Leviski klübünden olup 200 ve B00 metreler Bulgaristan çampi- yonudur, Müsabakaların birincisi cumartesi gü- inü Anadboluhisarile Bebekte ve Galatasa- ray klübü arasında, ikincisi pazar günü Bebekte Galatasaray klübile Salacık” — Bu hayvanlar pek isabet olarak koşu yerine bizi götüremiyecekler. Ya- ver bendeniz, önümüzden giderek yol açsa, biz de onu takip etsek. Böylece hem daha çabuk gideriz, hem de araba ile halkı sıkıştırıp iz'aç etmekten çeki- banyoları arasında yapılacaktır. Müsabakalara sabahleyin onda başla- nacaktır. Galiblere Belediye festival ku- paları verilecektir, Macar güreşcileri Taksim dedim. Paşa arabadan indi, bir işkenceden eles aldı. Halk da pek sade ve pek mütevazi yaşı- yan Hasan Fehmi paşının hazırlanan mevkie yaya gelişini şiddetle alkışladı! kurtulmuş gibi geniş bir e Hasan Fehmi p: avukatlık etmiş olduğu malümdur. Galiba İzmirde idare meclisine da - hil azadan biri, paşanın huzurunda a- etmez. Fakat bir devlet kendi ülkesi | vukatlık mesleğini istihfaf etmiş. Bir de emniyet ve aşayişi muhafa - | muhakeme esnasında paşa bu sözden zadan âciz kalır da bu hal komşu dev- | müteessir olduğu zımnen izhar etmişti. (Arkası var) Günün Bulmacası SOLDAN SAĞA: 1 — Muntazam kesilmiş şekerler, 2 — Aşiretler - kavga, 3 — Bayrmm - yol. 4 — Cereyan etmek - bir nola, $ — İsim - hizmet eden. 6 — Mukavele - arının yaptığı, 7? — Genişlik - san'at - evetin kabacası. 8 — Portakala benser, meyva. $ — Ayının yuvası - sahte olmuyan. 10 — Fazla büyük, 'YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Bir peynir nevi - kumanda,. 2 — Hareket - hatırlayan. $ — Zannetmek. * — Milâddan hesab edilen. $ — Bir meyva - yemin. $ — Âletler. T — Genişlik - imalâthane. 8 — Kitaya verilmiş - Mızırdaki nehir. 9 — Cefa - bir şehri bir başka şehre ya- hud bir memlekti bir başka memle- kete bağlamak, 10 — Merhametli - vilâyet, © 8 M Fi Erim<| MABEM, Kimisilsimnle KSNi (Zİm| z |— |O0 t E ürümeği tercih etmiş gibi gö - şanın uzun müddet tesi tarafından Macaristandan — davet edilen Peşte muhteliti ile İstanbul muh teliti güveşcileri arasındak; ilk müsa - baka dün gece Taksim — stadyomunda yapıldı. . Diğer amatör güreşlerde olduğu gi- bi dün gece de seyirci adedi azdı. Müsabakalar başlamadan evvel Be- lediye namına söylenen nutka Macar - larm kafile reisi Türkçe olarak cevab verdi. Sözünü bitirirken de «Yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürk!» diye bağırdı. Halk tarafından şiddetle alkışlandı. 56 kilo: Horvat Ferens - Mustafa Bu ilk müsabaka Greko-Rumen tar- zında yapıldı. Macar güreşei ilk dakika- da rakibine güzel bir oyun tatbik etmek di. Fakat Mustafa fevkalâde çevik - bir hareketle Macarın oyununu kendi lehi- ne çevirdi. Rakibini altına aldı. Üstüste taktığı burgularla dört dakika on sani- yede tuşla yendi. 61 kilo: Söke - Ahmed Bu müsabaka da Greko-Rumen, Güre- şin ilk beş dakikası ayakta geçti. Soki- zinci dakikada gene ayaktalar, Bir türlü yere düşmüyorlar. Birbirlerine sert el enseler çekiyorlar. Bu şekilde de birinci devre ayakta berabere olarak bitiyor, İkinci devreye Ahmed yerde, Macar üstte olarak başlandı. Yerde Macarın da- ha güzel güreştiğini görüyoruz, Hattâ bir aralık Ahmedin aleyhine bir tuş bile ol- du. Fakat saymadılar. Üç dakikalık ikin- | ci devre bitti. İkinci üç dakikada Ahmed üztte çalıştı. fakat hiçbir şey yapamadı. Macar hem daha kuvvetli, hem daha tek- nikti. Ayakta başlıyan son dört dakikalık devrenin ilk saniyelerinde Macar Ahme- di altına aldı ve altı dakika elli saniyede tuşla yendi. 66 kile: Falbian - Yusuf Aslan Müsabaka Greko-Rumen. Güreşin ilk on dakikası ayakta geçti ve bu şekilde de berabere olarak bitti. Birinci üç dakika-| hk devre için para atıldı. Yusuf Aslan | eti n xi Tediyor. Fakat bu kadâr alta düştü. Macar üstte çalışıyor. Yıuu!],um gmî;"_'m., ta :,m:_ a Aslan yere yapışmış, Macara oyun vere | — İlk on dakika bisti. İkinci devrede kur'ayı | — Umuml netlce: İatı Macar güreşcileri güreşlerden evvel İstanbul belediyesi Festival komi - iAı!m üÜstte çalışıyor. Macara nisbetle daha iyi. Fakat © da netice alamadı. Ge- ne ayakta güreşmeğe başladılar. Ve oyun yirminci dakikada ayakta bitti. Netice: Yusuf Aslan ittifakla galib. 72 kilo: Proka - Celâl Bu güreş 15 dakika müddetli ve ser- best olarak yapıldı. Üçüncü dakikada Macarın bir çelmesile Celâl yere düştü. Fakat akabinde Macarı altına aldı. Güreş hareketli ve güzel cereyan ediyor. Celâl rakibine nazaran daha usta. İlk devrede âbidesine çelenk koydular Şehrimizde üç müsabaka yapacak olan Peşte muhteliti güreş takımı dün saat en birde Taksimde Atatürk âbidesine gü- zel bir çiçek koymuşlardır. Kafile reizi memleketimizi ziyareti ve- silesile Ulu Önder Atatürke Macarlar na- mına hürmet ve saygılarını bildiren gü- zel bir nutuk söylemiştir. Mısırın Ennadiyülehli takımı cumaya geliyor Güneş, Galatasaray, Beşiktaş, Fener- bahçe muhtelitlerile maç yapmak üzere festival komitesi tarafından davet edilen Müsir futbol şampiyonu Ennadiyülehli ta. kımı cuma günü şehrimize gelmiş ola cak, maçlara cumartesi ve pazar günleri Taksim stadında devam olunacaktır. Kulelilerin su sporları bayramı Su gporlarını da dört senedir gittikçe artan bir tekâmlille takib eden Kuleliler bu sene de bu değerli çalışmalarını bize bir deniz bayramı şeklinde gösterecek- lerdir. Kulelilerin bu cumartesi günü yapa- cakları dördüncü su sporları bayramına bütün mekteb direktörleri, komutanlar, spor öğretlmen ve muharrirleri davet e- Macar güreşcileri İzmire gidecek ekseriyetle Celâl galib. İkinci devre baş-| — İstanbul festivali için üç maç yapmak lar başlamaz Celâl rakibini altına aldı. | üzere şehrimize gelen Macar güreşçileri- Çevirmeye çalışıyor. Onuncu dakikada | nin İzmir fuarı dolayısile İzmire gitme- vaziyet ayni. Ön birinci dakikada ayak-| leri için bazı teşebbüsler yapılmaktadır. |talar. Macar Celâlin ayağını kaptı, fakat | İki taraf arasında anlaşma müsbet bir kendisi alta düştü. On üçüncü dakikada | şekilde biterse Macar takımı İzmirde iki ve böylece Mustafayı altına almak iste- | Macar altta Celâl üstte çalışıyor. Sonun- | müsabaka yapacaktır. cu dakikada Celâl Macarı tuş vaziyetine | — getirdi, fakat netice alamadı. Devre de | Bir iki saniye sonra ayağa kalktılar, Hakem bitti. Netice: İttifakla Celâl galib. 79 kilo: Kovaç - Mersinli Ahmed hey'eti, Macar güreşciye kaçak güreştiği için ihtar verdi. Ben kendi hesabıma Macara hak verdim. Bu kadar acı bir kuvvet karşısında durmak, Bu güreş te serbest, Müsabaka Mersin- | &ilindir altında kalmak kadar kötü, | Hinin gayet seri bir hücumile başladı. Ra- kibine bir oyun tatbik etmek istedi, fa- | .| | kat kendisi alta düştü. Bir iki dakika sü- ren bu altta kalıştan sonra Mersinlinin kurtulduğunü görüyoruz. İkisi birden a- On sekizinci dakika: Ayakta güreşiyor - lar. Macar daima müdafaa vaziyetinde, Yir- inci dakikada oyun bitti. Netlce; Mustafa İttifakla galib. 61 kilo: Şevdi - Ragıb Müsabaka haşici olarak yapılan bu gü- yağa kalkıyorlar. Macar zayıf görünme- İreşte Ragıbdan daha iyi güreşen Macar it- sine rağmen gayet seri ve teknik bir gü- tifakla galib ilân edildi. roşci, İlk beş dakika beraber bitti. İkinci 72 kilo: Madorniç - Faik devre Macarın altta güreşmesile başladı.| — Bu güreş de müsabaka harlci ve serbest Mersinli bir öki güzel öyün tatbik etti. | Yarak yapıldı. Çok sür'atli Yakat netice yok. İkinci üç dakikalık te. Macar da bir şey yapamadı. Üçer dakikalık bu devrelerden sonra a- geçen bu gü < reşte Paik, hasmını yerden yere vurdu. Ve on üç dakika yirmi yodi saniyede tuşla ge- devre başladı. Mersinli altta, Macar üst- | 11h geldi. Ağır: Polataş - Samsunlu Ahmed Macarların en iyi güreşcilerinden biri o- yakta ve birbirlerine bir şey yapamadan İlan Polataş ile Samsunlu Ahmed arasındaki son devreyi de bitirdiler. bu güreş serbest olurak yapıldı. İlk dakike- Netfce: İttifakla Mersinli Ahmed galib. | trda Ahmed Macari altına aldı. İlk beş da> Kastahi - Büyük Mustafa | — Güreş Grekorümen, Müsabaka ayakta ve kikanın sonuna kadar da bırakmadı ve İt- tifakla galib addedildi. Bundan sonraki birinel üç dakikada Sani İsert olarak başladı. Mustafa Ikinci dakikada |sunlu gene Üztte çalışmaya başladı, fakat bir (d vi vurdü. Macar Müustafanın altında |bırpalanıyor. hareketle haşmını belinden yakala- | beş allı saniye geçer geçmez vaziyet değişti. Macar üste geçli. Macarın açıldığını ve Satıt eziliyor ve |sunluya oyunlar tatbik ettiğini görüyoruk inci üç dakikada Ahmed — yoruldu. Bun$ BSekizinei dakika: Mustafa üstte Macar alt |mukabil de Macar açıldı. Polataş hakikatef ta ve bitkin bir vaziyette. Soluyor ve dehşet- |usta bir güreşci. Böylece müsabaka Macarif şiddete f üstünlüğü İle bitti. Netice: Macar Polataş ekseriyetle galib-

Bu sayıdan diğer sayfalar: