23 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7

23 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZKIYIL | Yazanı Rahmi Yağız | iktan bir. damir gözüne tesadüf edi LESİKA V Ergorcdor Ramiz, Seykiyat kumandanı Şükrü |Tercüme ve Iktibas hakkı (£.07 RESİM VEREN: |Pala,Donanma başkâtibi İhsan ve gizli vesikalar, | mahtuzdur. Yusuf İzzeddin ef.ile Enver Paşa odada yalnız kalınca “larbiye Nazırı suratına inecek şahane (!) Tokatı “5771 bir hamlede durdurdu ! İttiği yere düşürdü: — özümüça Doktor Tut, gözi B denilen aybolmuştu. Ayni ha 'at büzülmüştü. Fakat, idi, Bu, yesini biraz körle andırıyor sağlam, delikanlır İhtiyar; delikan ke Valiahd yerlerde yuvarlanırken g—er.ç kumandan Tabancasını onun alnına çevirmiş ve haykırmıştı — Ağzını açarsan seni ecdadına kavuştururum.. Maamafih, emir buyuruluyor - sa şimdiden tezi yok derhal tamim ederim bu mantakada şimdiye ka- ,dar bulunan bütün kıtalara k: ların er ve subaylarına hatta bun - n sonra bu vatan parçasında va- alanlara harp madalyesi veril - a! İradeniz de yerini bulur ! Ve harbiye nazırı veliahtin ceva- 1 beklemeden dışarıya seslendi; görünce acı minde başlıyan bu tarize cevab ver- memişti. Veliahd devam etti: — Ben pek ummuyorum y ce itibarile kazandığımızı farzede- lim! Bu zafer bize ne temin edecel Ben yaptığım hesablarda bunu bu luyorum... İsmi zafer olan bir esa- ret, Alman emperyalizmi altında e sir bir ülke?... Osmanlı imparator-| Tuğu bu olacak muhakkak netice! YUSUF İZZETİN'E GÖRE İTTİ - HAD VE TERAKKİ Enver paşarın gözle kıvılcımları uçuşmuya b Bu çok asabi ve çok cüret nazır bu şekildi t izüme bakmıyor, Gözümü var? Amma Varsın likanlı henüz yirmi Diye söyler ranlık görmesi doği Diye sö ceklermiş iyo niyor, en yaverine: gidi; emri di fla İstanbula nakkale İstanbulda Sadrıazam devletlü Ta- kte edin; şimdi tel - adarete bildirin : bi ç nde hiddet hediye edeceğim Daoktar âr genç len ameliyatı yapr nül ' Ameliyat amafih kar' celeni, Diyor paşa hazretlerine; Düşman darının ana hede- Sultar lere M ları Bi gv Kal'eyi ye etmezdi, edemezdi ve meye b bağır Böyle bir şey makkaleae Enver Paşa azretleri bu he-|memişti. | mağa kalkışan Osmanlı Yuzuf İzzettin efend ü momnur: gelmişti maddenin .kanıı tiahda an, süratle me diti dolaşmıya| — San hdi bo - Göre İleri kör olmu adlımın gözleri çi aşıma emir ve müsadei ; harb icabı. ent li K - bi bunu a rinin reyigdn bu ğulur gibi söze girişti dedin? l b ismini verdi arb icabları e b eT isler am- p arbiy azırı Erver|ma me l di ktıktan -İve en müht takada da AD de lar bulunması her hal- 1ra çevirmez, çevire döndü du inu efendi hazr m; dei aliyyeniz yerine gettrildi mi?.. niçer kadar! AA hesablarıdır ha ha perişan kat'i de sonunu ha İmez değil mi? in kurnaz| Fnkat efendi hazretleri... smrtvakii el — Yokt.. Dur, dinle peşal... Biz! ğanı gi |bu muharebeye Alman dostlarımı - Sözü uzatmakta bels görmedi... İzın bir emrivakü ile katışdık değ Oldu; * harabeli mi?... Netice itibarile — kazan ne olacak? Bunu bir defa olsun di şanın bu cevaba canı;Şündük mü? daha zi Harbiye Nazırı hayret dolu gö: adığın -| lerle veliahda bakıyordu; sual biçi-İ | AT MN A Y İnanmazsanız erkeklere seorunuz D HARB . ALİ Bidec ce bir (4 üncü sahifeden devam) |ctajerin üstünde d a tarafdan giriş -| Fakat mademki ilk sarre gelme n kalkan, gitmiye ha -| mliz istiyorsunuz buyurunuz. Süheylânın annesi benim çoc, seslendi - ba-|luk arkadaşınıdır. Kendileri Şişli - de otururlar | Geçenlerde rbin * bu Ehver paşa hirsii rosmmor B silmişti ren çeh “İlar. ildi, Veliaht kikar T veliahdın drenin de Tİ gidiyor —'!.ı. Hişi E: sunuz!, ENVER PAŞA'YA TOKAT Bu sözler Yusuf İzz karmıya gelmişti köpüren veliahd ıslıklaşan bir ses le: Hazr mız n'i cileden çı- faliyeti k Envüş hafaza ederler. tdar tti, aj kılmıştı. seley ğ İstanbul Üçüncü Devamı v (Devamı var) | Ti ih Mukaddema £YHDARI t bulunduğı itmiye niyetlen- abunduğu mi Fatma'ya İstanbul Vilâyeti 'esini te « nin böyle -| min etmi, | z n harikulâde | yesinin ondi ü kendi 8öz bir. porseli yorsi en yapılmış ikinci | bir atleti kırmıştı, ine pa-|İnfaz için da ha biçilmi 'aşa, paşa na baksanal. ayurun efendi hazretleri! imizde tab - arın perişan balini âsakiri şahâ.| âdut ornaçak vaziyetini gözleri -| kalını mizle gördük, yiz edil A eseriydi â rih ve 323/2 j Sü e zaman fırsat bulur mlara gittiğim zaman | sa, salona gi arışık buldum, Ve|karşısı a geçer ve bu Glâdiyatörü ibu süretle ikamet karşısında | saatlerce seyı erdi. vardı evde,| — İşt nenin al de | Pek endişe ettim. Pakat öğren - dim ki mesele o kadar vahim öll... Sadece Süheylâ bir suç iş > gibi bir ine bu sabah, salona miş. O gün annesir mış, Ânnesi misafiri selâmladıktan 'kâl sonra yine etejerin karşısına geç - ğiniz mahallin dahi Fakat evi altüst eden bir suç.| miş ve yine uzun uzun o atleti sey-İrar veriln «er zaman kendi yaramazlıklarına| ret |Fusan bir evi isyan ettiren müthiş| bir kabahat... Küçük diktatörü|ruhunun esrarlı derinliklerinde ne |Bözyaşları içinde bırakmıştı olmuştu... Evet küçük Sü & O gün Süheylâyı görmeliydi. Yü-/ çük elini birdenbire etejere uzat - detle il zü kıpkırmızı - kesilmişti Gözleri' n yakalayınca maktan kızarmıştı. - Bir taraf - y parça parçı burnunu çekiyor, bir taraftan e Akırıyor. Ve annesinin karşısın - akta duruyordu, Onun her şeyine boyun eğen an- İnesi tam isyan halinde idi, |detle ona soruyordu: | mretmeğe, hükmetmeğe alışmış —— Kız, söylesene, tan mı Süheylânın — hali - pek perişandı. dürttü, neden bunu yaptın? . | Yehmettiği otoritesinin mahvoldu-| — Küçük Süheylâ gö ğ |Eunu birdenbire görüyordu. Ondal)u masum gözlerini annesine kal Sentelene düşr-! - bir Napolyon 12-| dırdı ve hıçkırıkları arasında: tırabi. vardı. Anneciğim, onu çok seviyor - Üzerinde fistolu, süslü, bir elbi- dum, Çok fazla seviyordum, Bunun se vardı, Ve başının tepesinde yeşil| için kırdım... Tvir kurdelâ Bir eli gözlerini uğuş- iyor, öteki eli elbisesini sinirli,| Annesine bu c i buruşturuyordu. İbir küçük kadındı . Siyah rogan patikleri, kısacık| Çünkü yalnız biz kadınlar, bazan| Sürette hapsen ce; çoraplarile ne kadar cana yakındı| çok sevmekten başka bir sebebi -|8 Zarabbi... miz yokken böyle kirarız... Evet bu güzel Süheylâ bir kaba-| İnanmazsanız * hat işlemişti. Annesinin salonunda| sorunuz. » SUAT DERVİŞ — nen tebliğ olunur, >miş. ve bu husüsta ta: , Bonra Süheylânın çocüklicra emri nen tebliği iş porselen Tef bebeği " tmış ve beb Nülşel k Bunun kırılmasından pek zi sinirlenen annesi, şimdiye - kadar) Süheyla'ya göstermediği bir hid - den veyahut iadei H getirmediğiniz ve Diye cevap verdi.. mal beyanında bulı *Veliahdi tabanca ile tehdid eden ko ') miteci nazır Enver Paşa © eder, Bu, âdetâ göz saatinin İgibidir. Yırtık büyüktü ve göz|rişilmiştir. Son zamanlarda yapılmıştı, — Ben ihtiyarım desânler h hesablar senin,/göz çukurlarına yerleşti a, kalb durduğu, Ey Mehmet paşa medresesi Ve 5 nu marada mukim iken balen ul olan kuk dairesinden (: mize tevdi edil diği görülen yukarıda adresi yazılı mahalle alihazır |ğince karar verilmi | Yaşlı bir adam Bir delikanlıya Gözlerini verdi (4 üncü sahifeden devam) 'dar parlak olursa olsun nallatmak için nalbanda gidiyor, |recede k anda duruyor. Nasılsa o-|mühim parçası — sıçriyor, iyor ve di görmez oluyor. Derhal Nuvel Or -| Roma ile Lon lean hastahanesine kaldırıyorlar. ü muayene r ve (Karinci lâmia) nın yırtıl - ki İtalyan elç zü; hadakanın nei- Jâmia muhafaza camı ahanede yaşlı bir adı Göz , ak zarı sağlam kötürümün hi İhtiyarın gözü nki kör knın — vaziyetini 'ndi kendine Artık kadınlar Çalışacak halim eksik olursa ne tek gözlü diye Şu de i yaşında, Güzel, Ve hemen k: ru mu?, €V hemen ka iyor doktoru bu rini delikanlıya erhal lâzum ge ffakiyetle delikanlı lıyor. İhtiyar a neti gör - lam sevinç Ölünün gözleri Fransiskodan bildiri dre adlı bir papa: ve © siri arılarak papasın iş, Pa Püs görmiye başlamış... Acaba doğru mu?. (Höklinleri buna ihtimal Fransız göz rmiyor - zarları jmın İgöz zarları başka birine konu ciğerlerin ildiği halde göz zarları| kırsından|kısa bir müddet canlılıkların mü - iera memurla - Dte nerede Sokullu 1 idarei husus tanbul mahkemeyi n ve yecek kadar kıymetli bir zahrındaki meşruhata nazaran tem-| 21/12/932 ta 6 sayılı ilâm fıkrai hük-| er, bu küçük heykelin miyesinde, Evvelce fuzülen işgal ve etmiş olduğunuz ait lira 95 tahsilile beraber işgal etti -|fu i tahliyesine ka - Ş olduğu anlaşılmasına fınıza gönderil ikametgâhınızın tebliğ ki gatın bir ine icra hakimli- olmasına bi en itibaren 938/ 118 sayılı dosya ile leranın tehirini müstelzim olmak üzere tetkik mer- ciinden veya temyiz mahkemesin - mahkeme - yolile tit olduğu mahkemeden bir karar ine bu müddet zarfında mahkumunbih borcunuzu | * tesviye etmediğiniz ve tahliyesi tar karrur eden mahalli bil riza tahli- İye edemediğiniz ve yine mezkür müddet zarfında icra iflâs kanunu-| nun olbabtaki maddesine tevfikan unmadığınız tak- veren çocuk|irde hapsen tazyik veya hakikate Mmuhalif beyanda bulunduğunuz zalandırılacağı - anız;keyfiyet malümunuz olmak ve bu busustaki icra emri tebliği ma- erkeklere|kamına kaim bulunmak üzere ilâ- (6161) sdi - |olmu hiç aklıma gel-| Bir kraldan d €|mek ist “|de ve Bahri Mul Sukullu ru. l ve | 7 — SONTELGĞRAF — 23 Mart 194 » Halâ konuşuyorlar (4 üneti sahifemizden devam) — |roller oynamıya hamırlandığı şim- yanında Roma'nın velevki ne ka- di söylenmiyor. Şarki Afrika İm - ikinci de- | paratorluğu ilân edildikten sona İn- lmaması istikbal için çok | giltere ile münaseba kat dü- ülmektedir. |ha gerginleştiği zamanlardaki İtaly keresi bah-|riyat; Avrupa matbuatında ine gelmek zarureti var: Kolaylık Terzievi 20 - 25 ya En müntehab safi yün ve yer li kumaşlardan ısmarlama kos tümler en sağlam — malzemi kullanmak suretile ne müşkül besentlerin son derece mem : bırakır, Bir tecrübe sözü. müzü isbata kâfidir. Sultanhamam Münevver han birinci kat numara 1 - 2 tın bir İngiliz yer bal için abistanda, Afrikada olsun bir hay tutan sözler; Roma'nın (: arasında ko -(A İnuşulmıya başlanalıberi az zaman or. Geçen aylarda Londra'da- üi emelleri olduğunu gösteriyordu. Bundan aylarca evvel bu neşriyat| — İstanbul Üçüncü İcra memurlu si Kont Grandi — ilelve malümat yine *Son Telgraf> in|iundan: z Başvekili arasında bir hayli |bu sütunlarında vesile düştükçe hü-| Mukaddema Fatih Pirinçci Si nihayet Ro- lâsa edilmişti. O za Yediemirler cad lyan Har Yahya Tevfik e . kereler gi- 4 arsasında mukim b kamotgâhi meçhul bu - ; Pingil görü; madaki İngi ciye eler olmu: nan deniyordu | nan İki: desinde a Ara -|fondi modre Afriksda olsun, İn-| ken halen karşıya Nazırı arasında müz İtalya böyle açık bistanda giltere olsun, karş gele İhaberler de hep bu müzakereleri: devam ettiğini g g u. Diplomatlar arasında- termekte ul vilâyeti idarei hususj « lde edebilir?... | yesinin aleyhinize Fatih sulh birli sorulmakta- |©i hukuk mahkemesinden — istihsal İinfaz için dairemize tevdi eylediği z4hrendaki meşruhata nazaran ton ile ' yiz edilmediği cihetle kespi kat'iyet - |ettiği anlaşılan 28/3/935 tarih ve 35/ |32 esas ve 102 karar numarasına mu Habeşistanın İtalya tarafından £ ve #ifim ANrak SİNESİYe KĞÜ vusturya meselesi çıkmış, lındığının tasdiki, İspanya'daki 1-| Kira bedelinden tahsili mahkan - |Avusturya'yı almış ve İtalya — ile talyan gönüllü) lerinin çıkarılma-| Vit olan 300 liranın maa masaril bir bitişik kuvvet olmuştur, Bu -İs gibi. Fakat Rorna .| mahkeme ve ücreti vekâlet tesviye- nun neticesi ol İrasında heyeti umumiyesile bir an-İSİ için tarafınıza gönderilen — icra larda bir kaç gündenberi tahlil &- Jaşma yapılarak bütün şu son üç| İ ve ikametgâhı hazırınızı" meç dildiği ve yukarıda hatırlatıldığı ü- çenedem beri devam edip gelen me-| Hüliyeti hasebile tebliğ kılınamaya- zere İtalya için Berlin'in muvatfa-İsclelerin tasfiye edileceği söyle - |Tak bu busustaki tebliğatın bir ay karşısında başka bir faaliyet niyordu. Bu müzakereler kolayca | Müddetle ilânen icrasına icra ha - sahası bularak muvaffak olmak lâ-|olup bitirileceği hiç imliğince karar verilmiş olduğun- zım geldiği fikri ortaya çıkmış - Tabildir ki mazinin tasfiyesi mev tarihi ilândan itibaren mezkür tır. zuubahs olurken İngilterede İtal -| Müddet zarfında ve 38/116 numa - Hemen bugün yarın öluverecek |ya'nın istikbali için bir takım te - |Talı dosya ile feranın durmasın: müs bir vak'adan bahsedilmiyor. Fakat minat istemektedir. Bundan sonra -| tCİZim tetkik mercünden v istikbalin sakladığı bir çok ihti - ki dostluğun devamı için karşılıklı|YİZ Mahkemesinden veyabı maller vardır ki bu ihtimalleri; bu-|bir takım teminat verilecektir. Gö-|dUğu mahkemeden iade günün İngilteresi de Fransa'sı da rülüyor ki Avusturyanın lile bir karar ge İdüşünmektedir. ne bu müddet İtaly durmuyor am ede dursun sualler bugün Fakı a- (diplomatlar arasında ko İt ti umumiyesile bir anlaşma yapı rak şu son üç senedir çıkan mesele-İra mâni ol: lerle iki tarafın mür ndaki | Londra gerginliği ortadan kaldırmak kabil'seleler m ken A -| İngiltere ile arasında hey'e- dır. diğer taraftan Roma'da uşmala imamaktar Roma asındaki en lüm: nühim me olmıyacağı düşünülü: rak da bu sütun - benzemiyor. icra mediğiniz arfında borcuhuzu tesir - vermediğiniz v 1 beyanında ahdut bir sahada kalacak gibi| buluymadığınız veyabut hakikatı muhalif beyanda bulunduğunuz tak iı_udc yukarıda yazılı muayyen müd ortadan İkalkması upeada | üzerine Orta vücuda gelen y 'nin kendisine fanliyet larak seçeceği yerlerin; mıkwîoî' Arabistan m. olacağı ileri sürülmek -|& dir. Habeşistanı alarak paratorluğunu kur: İnu diğer devletlere de ta: en İtalya' İngiliz - İtalyı batını dü bu-İşünürken İtalya'nın istikbalde ken-|detin hitamını mütcakip cebri icra disine arıyacağı nüfuz ve faaliyet 'Süretile icap eden muameleyi ka- n- /sahalarında İngiltere ile karşılaşa -| Nüniyeye başlanacağı malümunuz im İcağı göz önüne g rika i a dik et & an Şap den indide olmak ve icra emrinin — taralfınıza tebliği makamına kaim bulunmak ü zere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. n (6160) iyor - Yiğanadâ kendinı öldüren öldürene Soie | | | Fat 1 adet saç ocak yemek pişirmeğe İmahsus, 5 adet tahta maza, 20 adet İbeyaz yemek tabağı, 5 adet mustatil dıvar aynası, 16 adet tahta sandal- İya, 2 adet büyük yemek tabağı tahtı deri göse tih İcrasından : Paris « yor: Muhabiri — bildiria'mokratların muştur, bir çoklar tevkif olun. len, kimsenin bur| Tevkif olunanlar arasız dükülme İnu kanamadan! Avustun İişgal ve ilhak olunduğunu radyo - İlar bütün dünyaya ilâm ediyor - lardı. “Kan dökülmedet nu kanamadan! Fakat Alman askerleri şeh İgirdikten sonra kendini öldüren öl Şaürene... Dört gündenberi Viyana gazel - la, eski| Nuriye borcundan dolay r, Baron Lüvi dö|hacze alınan yukarda ci s müdürü Fertner, terilen emvalin satılmasına kara yalist mebuslardan eski maarif| verilen Necip ve Kemalin ikamet - nazırı Saneberg bir çok maliyeci - sa banker Ro: okrat fırkası me: hepsi vardır, Piskopos Pavlikosti, İstepan va-| t Ferari de hapsedilmiştir. “Bunlardan başka — beynelmile şöhreti olan profesör Sigmünt, ge - lerde Nobel mükâfatını kaza - : nan doktor Levi, İle Hitlere ameli - t yapmayı reddeden — profesör Momand da tevkif olunmuştur. Ü. nn Almanlar tarafından | Roçild, eski pol gâhlarında bulunmamaları ve mu - V€ İbaşirin verdiği meşruhatta da ika- Maaba darın değişik olduğu anla - ü kimsenin bur| 5 bu doğ.- n « 123 üncü mad: desi mucibince tebliğat ferasına ka: miştir. Mezkür eşyanın ilk uzun birer — liste Tal anu açı re - perşenbe günü saat İ0 da ve mez- kür günde kıymeti muhamminesi - ni bulmadığı takdirde ikinci arttıra ması 4/4/938 tarihine müsadif pa - zartesi günü ayni öaatte ve ayni mahal olan Beyazit Cumhuriyet caddesi 20 No. lu dükkân önünde yapılacağından taliplerin — mahalli mezkurda memuruna müracaatları ilân olunur. rediyorlar anca ile, ha rak ker isimlerini yazıyorlar |BİNBAŞI FEY'İN FECİ ÖLÜMÜ * Bugünkü Jlistede üç doktor, bir çok avukat, memur başvekil muavini binbaşı Feyin isimleri ya-| zıli. Binbaşı Fey 1934 de başvekil Dol - füsün ölümü ile neticelenen kıyam esnasında başvekil muavini — idi | müslü Beyoğlu Üçüncü Noterliği Vası - eski 5 slle Bebe daire - Beyoğlunda Surupagopta apartımanının 3 numaralı l6 oturan F. S. Barlow'a: 0/S97 tarihli — mektubunuzla benden satın almış olduğunuzu bil- dürdiğiniz; Silivride bulunan kazan ve makineyi bugüne kadar teslim almadığınızdan bu protestayu tara- e mecbüriyet ha- olmuştur. Şöyle ki yukarıda sö- )İzü geçen kazan ve makineyi; bede- lini vererek teslim almadınız, Mü - |teaddit defalar ve şifahi|petanaki tarafından bin beşyüz ü men — cevap|'T, L, bedel mükabilinde bana $4 - u proteslonun - size|tıldığı cihetle keyfiyetin usulen - tebliği tarihinden — itibaren — kırk |lânım dilerim. sekiz saat zarfında kaldırmadığı -| B O Cihangirde Bolulu Ap 4 No. nız ve Harilses Levendis İstanbul Birinci Noterliğine: Dairenizce tastik olunan 22-Nart- 938 tarihli ve 3682 / 324 sayılı sa- tış kâğıdında evsafı yazilı ve Bü- yük Adada Balıkpazarı caddesinde 21 sayılı kasap dükkânında bulu - nan Frigidair markalı iki buz do - labı motör ve teferruatile Yani Ka n hapsolundu. Son zamanlar- |da (Tuna seyrü sefer şirekti) mü düriyetinde bulunuyordu, “Resmi makamların verdiği ma- lümata göre Binbaşı Fey evvel ka. onra 19 yaşındaki - oğlunu daha sonra da kendisini öldürmüş tür, finıza göndermi rısım ÖLDÜR BENİ! * Cenbaşer çelik f: ntlinger de şehir işgal olu” nunca evine gelmiş, kendisini kar brikaları sa - şılayan kızına bir rüvelver uzata Dtne' badaklü vaMaki Pai akdirde âhire satmağa adiden — bildi- zden göreceğim za-| © ziyan ifi muhake- i mediği — Öldür beni!... Mademki ser Beyoğlu Sulh mahkemesi Başkd - serbest Z nez olunu- vit bliğinden Evvelce Beyoğlunda Eski Polon- a yi me ve ücreti veki ve icra ve|ya yeni Nur Ziya sokağtada 9, No, | veri alarak şakağına Sikmiş, gaa a desto masraflarının ve farkı fi- |Ju hanede mukim iken halen ika - silâhı kalbinin üzerine — çevirerek ; İyati ei eöcceğlesi |metgâhı meçhul Antuan Komen - | kendini de öldürmüştür, İyatı sizden talep edeceğimi ihtar M:r | - ğ ederim. Üç tüshadan ibaret bulu- | Meşhüur iktisader doktor Kuvald he | . Yahudi olmasına rağmen Avue |S80 Şit — prolestolardan - birinin| , Hlttedarı bulabduğunuz. Yukara turya hükümetinin mali müsteşarı Bümsileyhe F. S. Barlow'a usu -|dâ :'î_“":ğ:“’:fl:“f;": "“"'1 idi. - ve profesür Bayer ve kızı da/len tebliğini ve birinin de dairede k. üŞ KYU kendilerini öldürmüşlerdir. saklanarak; üçüncü nüshasının tas- | Kârarı üzerime yapılan takdiri kıy-| HAPİSHANEDE dikli olerak tarafıma verilmesini Metde ehli vuku ftarafından veri -| “Bu öldürmelerin ölmelerin ha -|dilerim, len raporda geyremenkede PTRĞN kiki sebebi henüz malüm değildir.| İstanbulda Cağaloğlu 3 numara-| ra kıymet takdir ed.!miş olduğu Fakat Viyanada (Temizleme) baş -|lt yazıhanede demir tüccarı Yusuf | lizmakamına kalm olmak üzere i lamıştır, Yahudilerin ve sosyal de- oğlu Vasil Demireloğlu. lân olunur, rar ve ve n Haat etmiş, Ruvel

Bu sayıdan diğer sayfalar: