18 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

18 Eylül 1936 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANKARA ELiŞLERİ ei 10.000 Lira Mükdfat DAĞITILACAKTIR Ev'erinde ça'ışan Bayanlar | Bu tırsattan istifade ediniz! Ihssea aile 1936 da atılacak sergi bayanlarımızın evlerinde vileude getirdikleri: ı DANTEL » OYA : BRODÖRİ EL TRiKOTAJ ELBİSE -ÇAMAŞIR ŞAPKA ve BE"ZERİ Eserler teşhir o'unacak ve seçilecek eserlere 2000 - 1300) « 1000 Uralık m fatlardan masada 6 tane 200 ve 40 tane de 100 liralık mükâfat dağıtılacaktır. sanayiini teşvik Hemen: 4 E işleri Serg'si Bürosuna müracsat edin'z! Türkofis - 4 üncü Vakıf Han. İstanbul Jandarma Gene! komutan'ığı An- | kara satına ma komisyonundan 1 — Kapalı zar! eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö- rüldüğünden 163.000 metro yazlık elbiselik kumaş pa- zarlıkla satım alınacaktır. 2 — Metrosu 52 kuruş tahmin edilen yazlık kuma» şın ilk teminatı 5488 lira şartname bedeli 424 kuruş | olup pazarlığı 24 (9/936 Perşembe günü saat 11 de yapı Yacaktır. İ 3 — Şartname komisyondan alınabilir. Pazarlığına | girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk temi- nat makbuz veya Banka mektup'arı ile belli gün ve sa- atinde komisyona başvurmaları. (766) (1051) 1384 Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarına TUZLA İÇMELERİ 740 - 16.00 dir İçme trehlerinin vaparları Köprüden 625 - 18.15 1510 840 - i.e ca İKİLİ YA. | BüYüK MOBİLYA MAGAZASI Birdefa gelip görü. | MÖDERN “TEMİZ MALZEME ve BİRİNCİ SIRF İŞÇİLİK nüz, izden OLSA MAMAN FELYELAR ükşu yin M$—, TELEPOMK ZAM, İ 1152 Nafıa Vekâ etinden: Fevzipaşa — Diyarbekir hattının 360 - 300 üncü ki- lometresi için montajı ile beraber 50 metre açıklıkta bir demir köprü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş- tur. I — Münakasa 28 - 10-936 çarşamba günü Saat 10,30 da Ankarada Nafra Vekâleti Demiryollar İnşaat Dairesindeki münkasa komisyonunda yapılacaktır . 2 — Bu işin muHammen bedeli (35000) liradır. 3 — Muvakkat teminatı (2625) liradır. 4 — Münakasa şartnamesi vesair evrak 175 kuruş mukabilinde inşaat dairesinden almabilir. 5 — Bu eksiltmeye girmek . isteyenler 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 - 5 - 936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gaze tede ilân edilen talimata göre verilmiş müteahhitlik ve- asını * ve isteklilerin lâakal 50 metre tulünde demir köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmış olduğuna d rını mezkür kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 28- 10 - 936 çarşamba günü saat dokuz buçuğa kadar De- miryolları inşaat dairesine makbuz mukabilinde ver | meleri lâzımdır. (813) (1146) 24 İdari Vİ İNE SA İ aleyhine açilan boşanma davasından İ dolayı İ bir daha mahkemeye kabul edilmiye- fenni ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla- | TON | Erkeği çeşinin VENÜS KREMİ İ kullandığını bilseydi, onu böyle her- İ gün, biraz daha dana yakm buluşu- nun sebebini araştırmazdı. VENÜS KREMİ, müddetince bahar kullananlar, ebedi gençlik sırrma e- bütün ömür demektir. Onu rerler. Bir tecrübe bin nasihatten ev- lâ... Umumi deposu NUREDDİN EV- LİYAZADE, Eczayi Mit ve itriyat deposu, İstanbul, Bah- kimyeviye, #- çekapı. KANZUK Saç eksiri CÖMOGENE Bel Gevşekliğıne| İkemeye gelmeniz ve aksi İDilak tarafından Usküdarda Murat- İren 20 gün zarfında cevap vermesi İnur. Ademi iktidar en tesirli bir ilâç ŞERVOİN'dir. Ih- tiyarlara gençlik, yorgunlara dinçlik verir. Taşraya posta İle 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczahane- si Ali Rıza, 1508 -| 36/235 Beykozda Kavakdere cad - desinde 106 No.lı evde Arsen Papaz- yana Ardaş Bağdadi dan aleyhinize açılmış olan alacak davasının duruşması 15/9/985 saat 11 de mukarrer iken gelmediğiniz - den gıyabınızda cereyan ede kemede 150 liralık tamirat yapılma- mış ve bu kadar para davacının mü- oğlu tarafın- Mez l melliki Nersis Hüdaverdiye borçlan- mandığınıza dair yine İlânen müd- deialeyhe yemin etmek Üzere tekrar | Hânen tebligat yapılarak 24/10/936| cumartesi saat 11 de duruşma vakti tensip edilmiştir. - O gün bizzat mah halde ye-| minden çekinmiş ve müddeabihi ik- | car etmiş sayılacağınız tebliğ olunur. (4360) Usküdar Hukuk Hâkimliğinden: Salme Süreyya vekili avukat Ural | reis mahallesinde Nuhkuyusunda, 77 No. lı evde Sakine Cemal &leyhine

açılan boşanma davası üzerine müd- daaleyhin ikametgâhinm meğhüliye- tine binaen müddeiye vekilinin tele- bile ilânen tebligat icrasına karar ve- | rilip bu baptaki dava arzuhali sure- ti ve davetiye mahkeme divanhane- sine asılmakla tahkikat günü olarak tayin kılman 22/10/8935 perşembe günü saat onda Üsküdar Hukuk; mahkemesine gelmesi ve dava arzu- haline karşı da tarihi ilândan itiba- Wizumu ayrıca gazete İle de ilân olu- | (25686) kuvvetlend Dök Böndalii mani olur. Ke ylastırarak kabiliyeti il arttırır. Lâtif ra -ksiridir INGİLAZ KANZUK ECZANES! BEYOĞLU - İSTANBUL iflâs Memurluğun- Müflis Avunduklarm İzmirde Bul-| gurca Çiftliği kira meselesi görüşül- verilmek üzere| tayin | için bu hususta cumartesi sant İl de dairede behe- İmehal hazır bulunmaları ilân olu- nur (25632) Usküdar Hukuk Hâkimliğinden: Kadıköyünde mükim Elvire vekili avukat Ahmet Hayri tarafından Ka- dıköyünde Misakı MİNİ sokağında 16 numaralı hanede mukim Platon müddeialeyh o Platona usulü dairesinde tebligat ifa edildiği halde gelmediğinden hakkında gıyap kara- ri ittihaz edilerek tahkikat 19/10/936 pâzartesi günü saat 14 de talikine karar verilmiş ve müddeialeyhin ika metgâhınm o meçhuliyeti dolayısile gıyap kararı mahkeme divanhanesine talik edilmiş olduğundan müddela- leyhin yevmi nüayende yine gelme-| yabında tahkikata: devam edilerek ceği ve icap eden karar ittihaz olu- nâcağı ilân olunur. (25680) Atletik halatunazu muhafaza ediniz ali 'bir saci! bir karar| e alacaklıların 19/9/936 | Muzadı taaffün ve deriyi mali- bu- iye hassalarına Krem Pertev'in günkü şöhret ve şümulü- nün bariz delilidir. şir Petrol Nizami r. Saç dökülmesi ve kepeklere karşı en iyi ve çok rağbet gör. müş bir ilâçtır. ! Zayi — Istanbul İthalât Güm, günün 15.2.934 tarihli 12961 No. be- yannamesinin birinci nüshası zayi e- dildi. Yenisi tanzim edileceğinden hükmü yoktur. Tevfik Yılmaz Eminönü Rıhtım Han No.1 — İstanbul Dördüneli Tera Memurlu- Zundan: Yanko Zelinganın Kostantin ve Todori âleyhine Istanbul âsliye 4 Yavrularınızı Benim Gibi Tombul, Neş'eli, Sıhhatli İsterseniz HASAN Özlü Unlarile Besley'niz Çocukların seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalar- dan Yulaf, Pirinç, Buğday, Nişasta, Patates, Merci- mek, Bezelye, İrmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) özlü Unları Allahım insanlara ihasn etti- ve Eczacı Hasanın fenni vesaitle yaptığı vitamini ve kalorisi bol gıdadır. Çocuklar bu unlarla beslenir- ler. Çabuk diş çıkarırlar. D Taklitlerinden sakınmız. eposu: İSTANBUL, ANKARA, BEYOĞLU. mi Güneşi Şemsülmekâtip Yuva - İlk - Orta kısımlara hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe lir. ik kısımda ecnebi Hisanı vardır. Beşiktaş: Yıldız - Tel; 4.2282 1552 Gecel - Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılâp) YUCA ÜLKÜ LİSELERİ Kayıt başka Ap ği G İüncü hukuk mahkemesinden istihsal eylediği 35/747 numara ve 17/4/38 tarihli ilâmın dairemize tevdiile müddelaleyhin şarta riayet edilme- miş olduğundan Borçlar Kanununun | 517 nci maddesi mücibince beslemek şartile vazih olan aktin feshine ve) tapu kaydının davacı nâmina tashi- hine verilen kararın dairemizden tan zira edilen icra emrinin müddeialeyh lerden Todorinin gösterilen adreste oturduğu mübaşir tarafından 'veri -| len ileşruhettan (anlaşılmakla 15 gün zarfında dairemize müracaatla kanuni itirazda bulunması aksi tak- ağam yarat mel çepe 13 Neta Bestlamdri ietayinie, dirde devam edeceği tebliğ makamı- na, nim olmak üzere ilân olunur. Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen muamelesine (baş Cumartesi ve Pazardan hergün 10-17 müracaat edilebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 nmuştir. arasında okula TAM ZAMANIDIR... artımanmız için, en mükemel tefrişat levazımını, perdeler, stor- tefrişat kumaşları, markizetler, muşamba, linoliom ve saireyi te- darik etmeniz için Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında LUVR Tefrişat mağazasını ziyaret etmek zamanıdır amanııaşıyı Fiyatlar her yerden ucuzdur. — gaya Türkiye için yegâhe mümessili BOURLA BİRADERLER ve $# İSTANBUL - ANKARA . IZMIR a ALANLA YE

Aynı gün çıkan diğer gazeteler