22 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

22 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— or ii içinde şu haberi getirdi: “Bu akşameviniarayacağız,. imdiki Kızılay hanışın a: bulunduğ! bir kalive 4di arkadaş dar sokakta ufak İstanbul geldi. Kahvs kap Tet eğerek beni di ulunduğu bilmesine ine hay- usu biraz da çekir nra çekti. Ve eği ma dödi ki: ret ettim dim. Beni ir, seni arıyo- adığım yerin velsorma Bu zatın yerleri mı bilip Dim için ağır 1 söylemesi, be- ir dârbe idi; Demek remem den bırakma ştik Soğukkanlıfığımı ek iler yüzlü gö rek: — Zahmet etmişsiniz, vah vah dedim. Zahmetinize müteessir ol. diye bu kadar bilir miyim? ki misafiri bu gece ak anlığı basar basmaz baş- ir yere nâkletmeni söylemek için başkasına emniyet edemedim. Bu sözler bende buz gibi 80 Huk bir duş tesiri yaptı. Doğrusu itidal ve ibtiyarım biraz elimden gitti ve titredim, Fakat çabuk ken dimi topladım — Hayırdır inşallah, dedim. Ne misafisi bu Mösyö Pantikyan? Be- şeyden katiyen ha- Şülerek) Belki yanlış ta ola- bilir amma, ba kalırsa doğrus dur. Ne dersin, söyliyeyim mi?. — (Ciddiyetle) Hay hay! — O halde sözlerimi dikkat ile dinle! Bu sabah Üsküdarlı terzi M. kumandanlığa müracaat etti. Be- giktaşlı Fuat (x) Beyin senin evin. de saklı bulunduğunu haber ver- miş.. Bu gece evini arayacağız. Bu Tursak seni de, Fuat Beyi de tevkif edeceğiz. Haydi vakit geçirme! Şim diden tedbir al, Fakat çok dikkatli ve tedbirli hareket et, Bu dostça tavsiye ve ihbarın kar şsında artık işi inkâra ve tevile lüzum görmedim. Sükütu tercih ve gösterdiği bu insanlık ve yardım- dan dolayı teşekkür ettim. Elini 8i- karak ayrıldım. ngilizlere verilen haber doğ I ru idi. Fuat Beyt yirmi gün #vvel Ankaradan Karamlirsel yo- luyla İstanbula gelirken; bir motör de Yunan! an şüphe ü- zerine tevkif edilmiş, İzmite gi rülm üştü. Yunanlılar kendisini sı- e arıyorlardı. Her tarafa dı. Fakat İzmitte n zabitleri arasında Fu at Beyin hakiki hüviyet ve şahsi- tanıyan bulunmadığı için, Sey, aradıkları Fundin ken- disi olmadığını zannettirmeye Mu- < olmuştu Bununla beraber. na tü- e) © ant Bey islerim federasyonunun #a- «tar. Seşiktaş deden terbiyesi klü- Yazan: M. SIFIR zabitler, tahkikatı deri: maksadile kendisini hapsetmişler- di. Fuat Bey hapisten kaçmak yo- lunu bulmuş ve İstanbula gelmiş- ti Bu esnada gizli hizmetler grupu na İngiliz Robenson tarafından şu jurnal veri Fuat Bulgaristan yoliyle Trakya ya geçecekmiş. Orada bulunan Yu nan kıtalarını işgal ile Anadoluya i olmak için bir teşkilât yapmak vazifesile An karadan İstanbula gelmi de bir otelde çetesi için adam kay. BELEDİYEDE ; $ Zehirli Gaze likesine karşı mücadele lik a lesinde: tir. Sokaklar öğreti Bunun için vilâ dürlüğü bir progr rak edecektir. mizlik evi zırlanmaktadır. caklardır. dediyormuş. l Fevzi Robenson jurnalinde bu | malümatı lı bir sporcudan | aldığını söylüyormuş. Mehmet Ali Bey bize haber veriyordu. Meseleyi ehemmiyetle Merkez kumandanı Esat Beye bildirdik. Ayrıca da Fu- temkin ile hareket etmesini rica et tik. iktaşi ki gün sonra Mehmet Al buna dair ikinel ve müst çel işaretli bir rapor gönderdi st Beyin Karamürselde tutulduğu, İzmitte sorgu esnasında hi ni sakladığı ve Yunanlıları alda mak süretile hapishaneden kac ğı ve İstanbula ge Istan- bul ee askeri heyeti tarafın. dan da anlaşılmış, bizzat General Puano ile Miralay Kördilis büyük bir ehemmiyet ve alâka ile bu işle uğraşıyorlarmış. Yunan toşkilâtın- dan başka ayrıca patrikhanedeki Mavri Mira cemiyetine mensup ha tiye teşekkülleri . faaliyete ge- çirilmiş, Yunanlıların müracaatı üzerine İngiliz gizli hizmetler gru- pu da bunu araştırmaya karışmış. Yunanlılar Fuat Beyin bulinduğu | yeri haber veren ve tutulmasını ko laylaştıran adama yüzbin drahmi er. Bunun üzerine iş aç ve haris casuslar için yağlı bir lok ma manzarasını almış. B u mühim mektubu da der- hal ve aynen Esat Beye ver dik... Bir taraftan da Fuat Beyin kardeşinin oğlu ve faaliyet arka- daşım Yusuf Bey vasıtasile kendi- sine haber veriyorduk. Esat Bey beni çağırdı. Fuat Bey İstanbuldan ayrılıncaya kadar ken disini evimde saklamamı münasip gördü. O günden itibaren Fuat Boy Üsküdarda Nuhkuyusundal vimde saklı bulunuyordu. Pant yan Efendinin ikazı Üzeri- | ne hemen Yusuf Beyi ve birkaç ar kadaşı alarak Haydarpaşa yoliyle | Selimiyeye geçtim. Uygun diğer bir yer buluncaya kadar Fuat Be- ye Selimiyede Duvardibi civarın- da oturan akrabamdan İbrahim Be yin evinde bir oda hazırladım. Ben bu işle uğraşırken Yusuf Beyle di ğer arkadaşlar evimin karşısında- ki arazi ve mezarlıklarla civarla- rında bir tarama yaptılar, Kimse bulunmadığına kanaat getirerek ba na haber verdiler. Akşam Fuat in yeni yere nakli esnasında vukuuna ihtimal olan mü üdahale ve teşebbüslere karşı icap edin ted- birleri de aldılar, Karşı Temizlik Kursu Açılıyor Harp zamanında, zehirli gaz teh- n temiz - de istifade edilecek- ia biriken zehirli gaz - İl ların nasıl temizleneceğini ameleye üzere bir. kurs açılacaktır. yet seferberlik mü - m hazırlamakta - tadır. Bu kursa itfaiye efradı da işti Beykoz ve Bakırköyde birer te - aktır, Projeleri ha- Diğer kazularda da |birer temizlik evi açılâcaktır. Temiz ömelesi bu evlerde yatıp kalka - Hayat Ucuzluğu İçin Ha; Avrupadan getirtilen müte kop Lorens na müracaat ederek hakkında mi sı etrafındaki projeler de mi tirilen gelmiştir. Cam lay çıkan suyu kesilecek, buna mu diye, evkafa bedava te ÜNİVERSİTEDE: Profesör Konferansı rimize dünecek ve vermeğe başlıyacaktır. (Devam: 6 meıda? 8 - a ir. Sütçüler Cemiye ti tarafından bu mevzu üzerinde vü- rapor da belediyeve ere Bedava Su Kırkçeşme sularının kesilmesi do- ile belediye ile evkaf arasında tilâfı devlet şurâsı bir şekle bağlamıştır: Camilerden Kırkçeşme abil, kos suyu ve- recektir. Camis kadar olan tesisatı kleiym cami içindeki tesisatı da ev bele- de verilmesini kararlaştırmışlardır. 1 ucuzlamnak mücadesi için | us Ja- diye ve ticaret odası bazı ei nat istemiştir. Bele - diye mütehassisa, Jâzım gelen sana.) | ikuk fakültesi talebeleri, “Hu | nin 1 nisanda Maksim- İnundan evvel bitirilmesini vilâyete Ankaraya giden maruf dil âlimi| profesör Pittard, bir hafta sonra şeh könferanslarını 1 — Toprak bayramını kutlyan köylüler, bir arada yemek y ne iştirak eden son sistem Bayramı Toprak bayramı, dün Halkalı Ziraat Mi tur, Merasimde, avini Rauf Yeşiiköyde aşta belediye rel olmak üzere birçok iller köylüler hazır bulunmuşlardır. Evve'i, Ziraat Mektebi müdürü Veh | bi, toprağın ehemmiyetini anlatan bir nutuk söylemiştir. Bunu, son sınıf ta- sözleri takip etmiştir. Genç talebe, milyonlar | ea hayatın hep toprak uğuruna feda'jİ edildiğini anlatmış, teprakların ilen mesl için kurulmuş ve kurulacak sis in bizi beslemek için olduğunu. ba itibarla toprağı takdis etmek 18- | nmgeldiğini söylemiştir. Ziraat odası relsinin teşekk santa, bir geçit resmi yapılmıştır. Ges | çit resmine bağerişr, çiftçiler alet ve hayvanlarile ziraat & tem ziraat makineleri Ile İştirak ete mişlerdir, davetliler yemeğe slikon larak merasime nihayet verilmiştir. eni de ven sis MÜTE FE RRİK : Tam 170 inci Defa un takan Ismafl Hakkı Kanyerenden, evvelki gün bir hasta için yeniden 700 gram kan alınmıştır. Ismail Hakkı, 6 sen içinde 170 kişiy ilo 085 gram kan vermiğtir. Nevruz Kutlandı Dün baharın başlangicı addedilen nevruzdu. Nevruz İranlıların bay - ram olarak kutladıkları bir gündür. | Bu münasebetle şehrimizdeki Iran- lılar bir merasim yapmışlar konsolosu, bir resmi kabul etmiştir. Arazi Tahriri Bitiyor eti dahilinde geçen i devam eden arazi tahri ri işi neticelenmek üzeredir. Maliye Vekiileti, tahrir işinin mayıs syı s0 alı” a İran tertip | bildirmiştir. Bunun için tahrir ko - misyonları yeni postalarla kuvvet - lendirilmiştir. zirnat makinele, orlat, 2 — Geçit resmi- POLİSTE: Mili Willi Müdafaa ' Vekilinin Köşkü Tamamen Yandı Erenköyünde Şaşkınbakkalda, Ka sarı denilen İ akol sokağında Yalı ke ahalde, Milli Müdafa Kâzim Oza » dün, » Bina, bodrum katı müste a Vek pa ait 16 odal pa, eşyalarile birlikte tamamen yan boyanmakta olan köş - İma İkün tır. Ateş, kaplamalarındaki budaklar: bi t 15 te yangın Ankaradan Telefon ve Telgrafla Kız Enstitüleri Tesis Edilecek (Tan muhabirindeni — Maarif Vekâleti i nin sayısım artırmağa karar vermiş tir. Onümüzdeki ders başında mizde daha üç ç rlaştırılm Enstitülerin nerelerde açılacağı $u günlerde tespit edilecektir. Dahiliye Vekilimiz Ankarada Ankara, 21 (Tan muhabirinden) — Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- reteri Bay Şükrü Kaya bu sabah 1s- tanbuldan geldi, istasyonda bir çok zevat tarafından karşılandı. Viyanada bulunan Iktısat Ve » kili Şakir Kesebir de çarşamba gü - İnü Ankaraya gelmiş olacaktır. Türkiye - Suriye Hudut Komisyonu Ankara, 21 (Tan muhabirinden) — Bu ayın 24 ünde Halepte toplanacak olan Türkiye — Suriye daimi hudut komisyonuna iştirak edecek olan he yetimiz bu akşamki Toros ekspresi- le hareket etti. Heyetimiz, emniyet umum müdür muâvini İzzet, umum müdürlük daire reislerinden Arif ve veterinler müdürü Sabriden mürek* keptir. | Prf. Pikard'ın Eto A kiz sanat an yakılması esnasında çıkmıştır. Yâr Jgın, itfaiyeye geç haber verilmişt Tahkikat devam etmektedir. Eroin Paketini Yuttu Muhittin, Usk: ette dolaşırken ırada elindeki eroin pake ştur. kalede eroin çekerken ya ıluş hattında Harbiyede y atman Avi ve tramvay emneter lardır. * frinei Cevat Öney Fatih Emr gh Emniyet &miri Tahsin tv beşinci yübe müd DENİZ ve LİMAN : Yeni Su Gemileri Denize İndirildi Almanyaya ısmarlanan tonluk, iki su gemisi, bu hafta de Bunlar, bir bu anımızda olacakla nize indirilecekti çük ay sonra 1k dır. İme işini tanzim için esaslı tedbir slmaktadır. Kireçli su, vapur kaza 4 Kızının rahatsızlığı üzerine Vi yanaya giden Iktısat Vekili B. Şa tir. ANKARADA AĞAÇ BÂYRÂMI: Age dikme faaliyetini görüyoruz. Kesebir bu sabah şehrimize dönecek | A ı temin etmek üzere tesisat ktır, Liman idaresi, bu tesi Ankdiâ Hülkevinin hazırladığı ağaç bayramı güzel geçmiştir. Bu resimde, bayram, günü Muhittin. haştaneye tir, Safer isminde biri de Tuhta- kalanmış - çalışan 164 #u şefliğine, Emniyet kaçakçılık bürosu ger vird Aldattin | üç yüzer Liman idaresi, vapurlara su ver - ler larını tahrip ettiği için, tasfiye edil hane antreposunun karşısında- | e cumartesi gün e bant 16 da keonfe ktir, Fakülte ve yüksek esi ile profesör! Ankaradan Kısa Haberler : # İstanbul gümrük başmüdürtüğü! nd üdürler arasında değişmeler # Yunan sefirinin refika radan İskenderiyeya' harekat etti; male TEMA Krea anhiries MEMLEKETTE: Balıkesirin Yeni ör dil Balıkesir, 21 (A.A) — 46 gündem beri çalışmkata bulunan vilâyet W mumi meclisi işlerini bitirmiştir. Ye” ni yılın varidat bütçesi 1.557.222 lirs olarak kabul edilmiştir. Buna gör 178640 lira dahiliye, 50237 lira maf” rif, 314806 lira nafıa, 40576 lira #* İraat ve baytar, 128097 lira sıhhat vE hastane, 392060 lira da muhtelif ma$ raflar tahsisalıria tefrik edilmiştir. Gülverende Kanlı Kavge Erzurum, TAN — Aşkalenin GÖK veren köyünde iki çocuk oynarke” kavgaya başlamışlar, dan Nuh, Şerif, him ve Zeynel de kavgaya iştirak e” mişler, biribirlerini bıçak, taş ve 99” pa ile yaralamışlardır. Yaraları h** fiftir. Hepsi yak Hendek, (TAN) — Pota Şeyf” » İbentlör köyünden Halil oğlu Must& fa İsmindeki hasta muayene edil üzere hükfmet doktorluğuna geti işse de buna meydan kalmada müştür. Cesedinde tesemmüm alâ metleri görüldüğünden otopsi yapi? İmiştır. r- m» TAKVİM ve HAVA 22 Mart 1938 SAL .. 3 üncü ayi o GÜR:31 Arabi 1387 İ munürremi 20 Gönde. «2 — ÖğiK İ bindi: 1048 — Aksa diyem tomar — İm YURTTA HAVA VAZIYEN Yurdun Kocaeli, Ege, Orta ve Cenebil nadilu munlakaların beeakalaria ; bali Karadeniz kiy nda kalarda şim” nir, Dün, İstnbulda hava ekseriyetle geçmiş, rüzgâr şimali şarki ve senubi, diğer meften orta vi mete 765,8 milimetre ke 178 ve en oz 846 santirrat misir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: