22 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

22 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahkernelerde Hukuk Fakültesinden de Bir Dosya Çalmışlar Sahte Diploma Suçluları, Kabahati| Biribirlerinin U Dün ağır ceza mahkemesinde hu- kuk fakültesi dekanlığının mühürle. rini taklit ed hukuk fakültesinden dosya aşıran ve sahte meklep diplo-| masi yapan iki gönç hakkındaki mu-) hakemeye devam edildi. Suçlu yerin- de Hüseyin isminde bir gençle eski €- niştesi Bahaettin bulunuyorlardı. İki. si de mevkuftu. İddin şu idi Polis, Hüseyinin sahte diploma ha- sırladığını ve sattığını tesbit evinde etmiş, | ğı araştırmada birçok sahte diplomalar da bulmuştur, Bun- ların arasında suçlu Bahaettinin kızı kardeşine ve hukuk fakültesi telebe- sinden Yusuf Kenüna ve Yedek su-| lomalar vardır. Suçlular suçu bis) rlerine atfediyorlardı. Reis evve- iği Taporu oku- da tahrif edilen diplomalar yazıların Bahaettinin ya- zısına uymadığı, fakat Hüseyinin ya- nısına benzediği neticesine varılıyor. du. Hüseyin, ehlivukufun raporuna itiraz etti; — Yazılar benim değildir, yeniden ! huzurunuzda tetkik ettirilsin, dedi. Bahaettin kendisini müdafaa eder-| ken şöyle dedi: — Hüseyinin kız kardeşi benim ka- rımdı. Zonguldakta oturuyorduk. Re fikam vefat etti. Ben teessürümden Zöonguldağa gidemedim. Ev kilitli i di. Hüseyin kilidi kırmış ve ve gir- ri SAHTEKÂRLIK: Dolandırilik iyaparken Su Üstünde Tutuld Müddeiurnumilik, epeydenberi al murlar adına dolandırıcılık yapan bir sahtekâr hakkında tahkikat yaptırı yordu. Nihayet, cumartesi günü polis memurları bizzet müddelumuminin verdiği direktif üzerine suçluyu Be- yoğlunda bir pastanede cürmü meş- hut halinde yakalamışlar ve geç vakit te asliye üçüncü ceza mahkemesinde duruşması yapılarak tevkif edilmi Suçlu Senpat isminde biridir ve hâ disenin tafsilâtı şudur; Haralambo isminde bir gençle, ev sahibi Yorgi hakkında Üsküdar müd. delumümiliğine aksetmiş bir dava) vardır. Bu davada Haralambo bir se- nedi yırtmaktan suçludur. Senpat,| bunu öğrenmiş ve bir gün Haralam- | boya giderek: Senin müddelumumilikte bir i- # Bunu halletmek ister misin? Yoksa mahküm olacaksın, demiş ve| Haralambodan 75 para istemiş- tir. Haralambo, bu talebi kabul eder | gibi görünerek müddetumumi Hik. met Onata vaziyeti anlatmıştır. Hik- met Onat, vaziyeti tetkik ettikten sonra lâzım gelenlere bir cürmü meş- hut yapılmasını emretmiştir. Numara ları evvelce alınmış paralar Haralam bo tarı Senpala verilirken de| polisler cürmü meşhut halinde Sem- patı yakalamışlardır. Suçlu, üçüncü asliye ceza mahke- mesinde suçunu İtiraf etmiş, müddel umumi muavini Feridun iddiasını söy İiyerek ceza verilmesini istemiştir. Muhakeme, kararını yarın verecek- tir. Belediyeyi Dolandırmış Müddelumumilik, dün, belediyeyi dolandırmaktan suçlu Kayserili Meh met isminde ak ve uzun sakallı bir suçlu hakkında tevkif kararı almış- v tır. İddia şudur: Kayserili Mehmet, belediye, sebze halini tırmıya başlamadan evvel cilerde başkasına ait 30 bin rindeki büyük bir arsayı kendi malı gibi göstererek belediye» ye salmış ve parasım almıştır. Hal apıldıktan sonra bu arsanın başka- Keri lira de; zerine Atıyorlar miş. Refikama ait kolyeyi ve sâireyi çalmış. Bu arada kız kardeşime ait diplomayı da çalmış ve onu tahrif et- miştir. Bundan sonra, hukuk fakültesi de- İkanlığından gelen cevap okundu. Bu İtezkerede Halil oğlu Yusuf Kenana İait ve işinde di plomalar bulunan bir dosyanın 1936 yılında fakülte kale- minde kaybolduğu bildiriliyordu. İd- diaya göre, Hüseyin, başına üniversi- te kasketi giyerek fakültelere gider ve buralardan dosya aşırır, içindeki diplomaları tahrif ederek satarmış. Bundan sonra, hukuk fakültesi tet |tir. Resmini gönderi kik memuru Sadrettin şahit olarak nın hasıl kaybolduğunu anlatt hit Beyoğlu ikinci noteri dakti Bayan Muazzezden, kendisinden ve Bayan Naimeden Hüseyinin tasdik e- dilmiş asıldan bir diploma aldığını| nlattı. Yedek subay mektebinde Niğ dı hsan da şöyle şahadette btlun- du: — Hüseyin arkadaşlarımızdan Kâ- milin diplomasını nasılsa eline geçir- miş ve üstüne kendi fotoğrafile ismi- ni yazarak tâhrif etmiştir. Ben bunu Kâmilden duydum. Bundan sonra diploması. çalınan Yusuf Kenan ve Yedek subay talebe- sinden başka bir şahit daha dinlendi- » Muhakeme, gelmiyon şahitl çelik için talik edildi. HUKUK: Şairazamın 5 Vasi çigamesin- ul den .İHoğan Üava Asliye üçüncü hukuk mahkemesin- de, büyük şair Abdülhak Hâmidin refikası Bayan Lüsiyen aley | hine dün bir dava açılmıştır. Davayı, kızı Emine Hamide ile üstattan evvel vefat eden oğlunun iki kızının avukatı Ahmet Nur açmıştır. | İddiaya göre, Ahdülhak Hümit ve. fatımdan evvel noter senedile ve bir iyetname ile bütün mallarını, ge- erini,henüz tabedilmiyen kitapları nın telif hakkını Bayan Lüsiyene ver mek suretile varislerini mahrum bı- rakmıştır. Üstat, noter senedinde Ma-| dam Lüsiyenden 1600 lira kadar para | İ istikraz ettiğini söylemektedir. | Davacılar, gerek noter senedinin, ve gerek vasiyetnamenin mahkeme tarafından iptalini ve kendilerinin de mirastdn istifade ettirilmelerini iste- mektedirler. —— — HENDEKTE: Sabıkalı Yankesici Hendek, (TAN) — Şişman İbrahim namile meşbur yankesici Sivrihisarlı Hasan oğlu İbrahim Etem, askerlik- ten firar suçu ile mevkufken Bolu- dan kaçmıştır. Usküdarda yakalanan bu sabıkalı mahfuzen Boluya götü - rülmek üzere buradan geçirilmiştir. merhum merhum Şa —————— —— başlamış ve Kayserili Mehmedi de sorguya çekmiştir. Tahkikat gayri mevkuf olarak devam ederken, bir gün Mehmet ortadan kaybolmuştur. Müddetumumilik tahkikat ya ve onun Kayseriye kaçlığını öğrendiği için Sultanahmet sulh nci ceza mahkemesinden bir tevkif karam ala rak Kayseri müddelumumiliğe dermiştir. Kayseri müddetumumiliği ön İran, haklı olarak Ankara bay mektebinde bulunan Kâmile ait |dinlendi ve Yusuf Kenana ait dosya-| şampiyonu unvanın kazanmı ld üzerine müddelumumilik tahkikata | TAN Ankaranın Tombala Şampiyonu Ankara, (Tan muhabirinden) — Bu sene, Ankarada nileler arasında tom- bala oyunu bir hastalık haline gelmiş dim küçük Um- tombala | Bu zeki dir. Buna rağmen okumasını çok gü- zel becerir, hattâ daktilo fle süratle | Zote Şöne | Şehrimize | Geliyor şehir tiy troru hal | TURU DEAM..HEVLEL MÜZLA Çaman adan masa heroün yaa vodan 73 ye hadar aahim duhuliye yeklir Bektaş Delma Bahçe sancı aram ve böynel müzesie Suda büyük muvu san'atkârdır Paris Naşit jübilsi | ÖLÜM are cemiyeti Lâleli Harikze- Bu Akşam apartmanları mubasebeciliğin-| Büyük halk sanaticârı Naşit için bu |den mütekait Mehmet Kemal Alpe- gece Fransız tiyatrosunda bir jübile| ren vefat etmiştir. yapılacaktır. Naşidin sahne ve san hayatının 35 inci yıldönümü münase- betile bir program hazırlanmıştır. saat 16,5 ta Emin önü halkevinde bir merasim yapıl cak, Naşide'bir sanat şahadetr verilecek vo başına sanat tacı takılı caktır. Bu münasebetle de bu değerli balk sanatlkârının hayatı hakkında bir konferans verilecektir. İ e saat 20,5 ta Fransız tiyatro-İ re sunda Şehir Tiyatrosu tarafından “Bir kavuk devrildi,, oynanacak, Na- talarca evvel İşte Vu » deği z un “YARAS, ber il Cenazesi bugün öğleyi müteakıp | Cerrahpaşa camli ittisalindeki | 105) #9 numaralı hanesinden kaldırılarak, na mazi Koca Mustafapaşa camii de kılındıktan sonra Merkez Evvelâ, gündü v bd ijaile kabristanına defnedilecektir. ÖLÜM Doktor Salih Baysanın &nnesi öğ- men Mazhar Özevrenin büyük ka- wwvalidesi doktor Ekrem Baysanın acılığın, filmeiliğin HARİKASI yazı bile yazar, fakst yaşının an iğinden henüz mektebe gidemi-| yor. Oyunculara tombala kartların da- Biten Oküçük (o Umran, her birin deki © numaraları ezbere (biliyor ve çekilen numa! çekerken daha torbanın içinde iken söylüyor. Um- ranla tombala amıy gelenler, İ İhep yenilerek dönüyor! MÜDDEİUMUMİLİKTE: Körkuyuya Düşüp Ölen Çocuk Müddelumumilik, dün, feci bir ö- Tüm tahkikatına el koymuştur, Ay- vansarayda Mollaaşkı mahallesinde Mumhane caddesinde boş bir arsada oynıyan Emin oğlu Burhan'adlı altı i KA EY yâ düşerek ölmi ğun cesedi. vansaray karakoluna getirmiş ve ta- |bibiadil Salih Haşim de muayene et- miştir. Müddelumumi o muavinlerin- den İhsan, arsa sahibi hakkında tah- kikata başlamıştır. Yalan Adres Vermiş Meşhut suçlar müddelumumiliği, | İdün bir yalan beyanatta bulunma ide| diasını tetkik etmiştir. Suçlu Fatih: | te Hocadede mahallesinde oturan ammer İsminde bir gençtir. Muam-| mer bir meşhut suç hâdisesinde şa- hitmiş, mahkemeye gelmemek için| polise adres verirken “Şirketi Hayri yede memurum, demiş. Polis, orada aramiş, bulamamış ve nihayet haki- Ki adresini öğrenerek kendisini yaka- İamıştır. Müddelumumi, suçluyu Sultanah- met sulh birinci ceza hükimine Ver- miştir, Mahkeme kararını ayın yir- mi sekizinet günü verecektir. Komünistlik Suçlusu Polis, dün, müddelumumiliğe ko- münistlik propagandası yaparken €-| linde zararlı bir kitapla yakalanan, Sabir oğlu Mehmet Can isminde bir | genç vermiştir. Birinci sorgu hâki- Marsilya Konsolosuna Hakaret Etmiş Dün ağır ceza mahkemesinde Mar- silya konsolosumuz Firuzu ve onun şahsında hükümetin mânevi şahsiye- tini tahkir ettiği iddia edilen Mehmet Sadık Esenin muhakemesine devam edilmiştir. İddia edildiğine göre, hâ- dise şu şekilde olmuştur? Mehmet Sadık Esen, çalışmak üze Mehmedi yakalıyarak, İstanbula sev- ketmiştir, Sultanahmet sulh birinci ceza hâ- nebi olduğu için kendisine İş verme- İmiş, açıkta kalmıştır. Bu arada, Mar- silya konsolosluğumuza müracaat €- Jedecek ve bir konser verilecektir. E- İminönü halkevi temsil kolu tarâ Te Fransaya gitmiş, Fransa polisi, ec-| kimi Reşit, dün gizli olarek sorgusu- |derek yardım istemiş ve bir ay ka- nu yapmış ve hakkındaki tevkif ka-Idar bekledikten sonra konsolosluk rTarının devamına karar vererek dos- |kendisine bir Yunan vapurile İstan- yayı müddelumumiliğe inde etmiştir. | bula dönebilecek kadar navlun para- Müddeiumumilik birinci tetkik büro-| sı vermi iştir. Mehmet Sadık Esen, bu- sına ait olduğu anlaşıldığı için bele- diyenin ve alâkadarların müracaati su şefi Sabri, tahkikata devam ede-|nu az bularak konsolosa ve hüküme- icektir. İtin mânevi sahsivetine hakaret et - büyük annesi Bayan Nafia Baysan ve şit “Sürpik, Haçik,, piyesini temsil| fat etmiştir. ün namazı Beşikt şa camlinde ta Sinanpa- | in kılındıktan son- sile mezs fin. dan da Alayküşkünde ayrıca bir te sil verilecektir. ÖLÜM Sadrsesbak Şekip Paşa hafidi Arifi Paşa mahdumu Bay Ma fik vefat etmiştir. ide oğlu Küzm Emin Tütün Şirketi | rna direktörlüğünü yapmış olan| alko şirketi memurlarından Muh- sin Halit ölmüştür. ve U İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolaf DRAMKISMİI Saat 20,30 da İDANAK 3 perde Ld vi, ei GECESİ Kü İ A İ Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu İBu gece — Bakırköy — Miltiyadi | SEVDA MACUNU hya Şe- UT Cenazesi 22 Mart salı günü saat 12 de Bebekte Arifi Paşa yalısından kal- dırılarak Bebek camisinde öğle nama (51 No. dan dırılacaktır. Namazı znı müteakıp (Rumelihisarındaki Feriköy camiinde kılındıktan medeni mahsusuna defnedilecekt Mevlâ rahmet eyliye. TÜRKÇE SÖZLÜ Türk musikili şaheser Cenazesi bu; Şişli Osmanbeyd saddesinde iki buçukta sonra Feriköy aile kabristanına gömülerek İtir. Allah rahmet eylesin. ge m m sü n dünyayı hayrette NAMII< ike ia Tl —o AŞK İÇİN YAŞIYOR Baş rolde: Victor France bagi , emsalsiz film TÜRK sinemasında YALNIZ EN BÜYÜK-EN GÜZEL-EN NEFİS ve ŞAHANE filmlerde rol alan um” MARTA EGGERTH İle en meşhur komikleri: THEO LİNGEN - PAUL HÖRBİGER - HANS MOSER - LUCİE ENGLİSCH ve yeni Danimarkalı yıldız FRİTZ YAN DONGEN ZEVKİNE - GÜZELLİĞİNE - NEFİS ŞARKI ve DANSLARINA, EĞLENCELİ MEVZU UNA BAYILACAĞINIZ bir ŞAHESERDE buluştular. SARI ZAMBAK ği SARAY ve MELEK MUHTEŞEM SİNEMA sihemalarında birden müsameresi olarak DİKKAT : Yarın gece için numaralı koltuk ve localar şimdiden satılmaktadır. P Telefon : Melek 40868 - Saray: 41656 “ birinci yıldızı Bütün teessür ve heyecanlarile Paris sokaklarında bir sergüzeşt.. Okunmuş ve bütün li##| lara tercüme edilmiş büyük bir roman... Seyircileri hem güldüren hem ağlatan bir tiyatro piyesi... Velhâsıl büyük ve alâkabahş bir film : DECOURCELLE'in ölmez ve meşhur FANFAN ve KLODIN Yarın Akşam SÜMER Sinemasının Büyük bir zaferi olacaktır. 4 temiştir. Şahitlerden birisi Cezairde mış ve tahkikat dosyasını da Türk po- lisine vermiştir, Dün, mahkemede suçlunun avuka- | tı İrfan Emin, müdafaa şahitleri gös- termiş ve bunların dinlenmesini is- temitşir, Şahitlerden birisi Cezairde diğerleri de Marsilyadadır. Duruşma, tahkikatın genişletilmesi için başka güne kalmıştır. 26 Mari Cumartesi ve 27 Mart Pazar gündüz get€ Dünyanın en güzel sesli gari tatlidir LOTE ŞÖNE Şehir Tiyatrosu san'atkârlarile beraber “YARASA,, operetini oynıyacaktır. p Biletler şimdiden tiyatro gişelerinde satılmaktad | ır. d

Bu sayıdan diğer sayfalar: