March 27, 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

March 27, 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o ÜUM ve arka. 24 bö biekem. ODA. MSİKİSİ: Bk İstanbul radyosuz ÖĞLE NEŞRİYAT: ından Türk 4S Hava rape 20 Müzeyyen ve arkı Mütlkisi ve halk şari Tü 2043 Ömer Rıza tarafından arapça söy- Tev 21 Cemal Kâmli ve ai arı taratın» dan Türk musikisi va halk şarkilari (Saat Ayarı) 21,45 Orkestra: 1 — Meyerberi Rober 18 diabi fantezi 2 — Waldtenfek: Estüdlan- tina vals, 3 — Ganne: Le saltenbank, 4 — Bize: Antrakt dö Karmen & — Bisde: Pa- PİYyon dor. 22.18 Aans haberleri 22,30 Plâk la #ololar, oneri ve operet parçaları 2230 Son haberler ve ertesi günün programı 23 SON, Ankara Radyosu: ÖĞLE Neşriyatı: Sant 12,30 Karışık plâk neşriyatı 1280 Plâk Türk musikisi ve halk şarkıları 13,15 Dahlit ve haris! haberler AKŞAM NEŞRİYATI: Bant 18,30 Plâkis dans musikisi 19,18 Türk müsikisi ve halk şarkıları (Makbule 'kadaşları) 20 Saat iyat 20,15 Türk mus dedin ve rn aşları) lemal Çağlar 21.15 1 — Sehebek: Gan del Violine 2 — Vitterle Givlinni: A. Te sola Serenata â — Amadel: İvana 4 — Mieheli: Serenata 8 8 — Araman» detat Nöenlişht in Venice 8 — Ber'et Sesne de Ballet 22 Ajans haberleri 22,15 Yarınki Program, SENFÖNİLER: İT Berlin kısa dülgas: Senfonik konser (Haydn, R. Strmuss), 23.50 Peşte: Senfonik Könser(Cherubini, Bizet, Kodaly, Lehar, Moskooaki, int — Saens, Dohnanyi). HAFİF KONSERLER; 7.10 Berlin kısa dalgası: Hefif Pazar kon- #eri (8.15: Devami). 11.45 Berlin ksa del Kas: Askeri bandosu, 13 Berlin kısa dalge- ilatif konser 14.19: Devamı). 13.10 Bük- tek: Tandin , orkestrası (14.25: Devamı). 430 Varşova: Öğleden sonra musikisi. 16 Peşte kısa dalgası: Karışık musikili ve söz“ Mi yrogram, 18,48 Peşter Karo konseri, 1715 Berlin kıza dalgası: Küçük kormer. 18 Bük- Yeş: Asker içoniser, 1935 Peşte: Radyo or- kestrasi (Straw, Chopin, Awber, Blon Vesaire). 20.10 Prag: Bando muzlka, 31 Prog: “Eğlenceli siktahar“ programı. 2120 Bükreş: Plâk k 2045 Orkes. Liman orkekicasi.- 18 Varşova; Stüdyo kentet takımı. BULMACA Evvelki günkü bulmacamızın halleddilmiş şekli 123456 789 10 BUGUNKU BULMACA 123456718 910 # SOLDAN SAĞA: 1 — Bir nevi süt tatl 2 — Namaza davet — Kısa zaman 8 — Ks — Yiyecek pazar * — Hitap — Türk lirası — Gözü kapak görülür. $ — Boynun etrafında bulunur — Emel $ — Lâkin — Yemek 7 — Boğulmak 8 — Rüzgürin arkadan gelmen 9 — Vücudün bir kısmı — Küpü ile meş bur bir kasabe 0 — Bir et yemeği * YUKARDAN AŞAĞE ) — Kıymeti bir gıda — Eski bir silâh 2— Kıt Delik kapıyan parça — Sar- R gü edatı 2 — Bir vilâyet merkeziniz — Yaz ye- miş * — Gıda — İşte! — Kasaplık hayvan 8 — Renk — Silâh © — Ek ile tutulmaz mahrukat — Duvar & nleti. 7 — ileri — Hayvan hastalığı — Erkek | B— Sicak memleket yemişi — Nızamın bap — Avuç içi — Genişlik - Bir neyi Keres İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ibti- yaçları için satın alınacak pirinçlerin elns ve miktarları ile muhammen tu- tarları ilk teminatları ihale günleri, ihale sâatleri münakasa şekilleri aşa- gıda gösterilmiştir. Snat 12.20 Pilikta Türk munliklel 19,59: | CİDSİ Miktarı Muhammenilk teminatı İhale İhale Münakasa Vadis 13,05 Plâkla Türk musikisi 13,30 Mun Tutarı günü saati o şekli telle pipk neşriyatı 16 SON. P. Pilavlık 30000 6300 7 AKŞAM NEŞRİYATI: P. Çorbalık 12000 Hipp, <> MADE 19. Kapa Bant 18,30 Plâkla dans musikisi 18,15 Ken | P. Pilavlık 19000 4066 3 fefanı: Prot, Gali Mürat (Radyo dörsleri) İP: Çorbalık © 11000 O ız4 (o 165, 1/4938 1580 Kapah Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satın alma Komisyonuna vermeleri. *“1402,, a ae Ala El NR Huhammen bedeli (5000) lira olan 5000 m" okzijen açık eksiltme usuliy- le 10-4-1938 Perşembe günü sast 15,30 da Sirkecide 9 ncu İşletme binasın İda mubayaa komisyonu tarafından satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 378 liralık muvakkat teminat makbuzları ve kanuni vesikalariyle beraber komisyona müracaatları lâzumdır. Şartndme ler parasız olarak komisyandan verilmektedir. — (1609) Kemik Sıvasta cer stelyelerine ait muhtelif bina, kanalizasyon vesalr inşaat işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur, 1 — Bu işlerin keşif bedeli 691.050 liradır, 2 — İstekliler bu işe'sit şartname vesair evrakı devlet demiryolla- rının Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 34.60 lira mukabi- Vinde alabilirler. 3 — Eksiltme 14. $, 938 tarihinde perşembe günü saat 15 te Anka- rada devlet demiryolları yol reisliğinde merkez birinci komisyonca ya- Pilacaktır. 4 — Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin | teklif o mektubile bir. likte: A — 2290 sayılı kanun alıkâmına uygun 31392 Yralık muvakkat teminat, B — Kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları saat 14 de kadar komisyona vermiş olmaları lâzımdır. 5 — Bu hususta tafsilât ve izahat almak istiyenler D, D. Yolları yol İ dairesine müracaat edebilirler. (751) (1552) zi * Devlet Demiryolları ve Limanları 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: İ Muaddel D. D. /7 numaralı tarifeye tevfikan 30 Mart 938 tarihinden itibaren Avrupa hattında da Türk ve ecnebi talebe ve öğretmenlere husu- si şeraiti dairesinde umumi ve tenzilli D. D. /130 numaralı tarife üzerin. den $ 50 tenzilât yapılacaktır. Bu tenzilât talebe için her zaman, mektep müdürleri ve öğretmenler için yalnız i Mayıstan 31 İlkteşrine kadar cari olacaktır. — (1645) pni gün “dJandarma”Genel “Komutanlığı Ankara Satmalma Komisyonundan : İ — Bir metresi altmış kuruş değerlenen “43,000,, lira değerinde yet- miş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumaşla bir metresine kırk kuruş fiat biçilen “18,500, lira değerinde kırk beş binden elli beş bin metreye kadar yatak kılıflık bez aşağıda yazılı tarihlerde ka- palı zarf usulile satın alınacaktır. 2 — Yazlık elbiselik kumaş şartnamesi iki yüz yirmi beş kuruş karşı- lığında ve yataklık beze ait şartname de parasız olarak komisyondan alı- nabilir. 3 — Eksiltmelerine girmek istiyenlerin yazlık elbiselik kumaş için 3375 ve yatak kılıflık bez için de “137, lira “80,, kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile şârtname ve kanunda yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona ver- miş olmaları. A — Yazlık eksiltmesi 12/4/938 Salı günü saat on. TAN - Öksürenlere ve göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM İSTANBUL GAYRİMÜBADİLLER KOMİSYONUNDAN : TOPLANTILAR DAVETLER © | Yarın: 4 Bakirköy Halkevinde bugün sant 17 de tango örkestrası tarafından bir konser ve- rilecektir. Herkes gelebilir. # Kizilay Cemiyeti Üsküdar kaza şubesi senelik kongresi buzün saat İl de Doğancı larda Halkevi salonunda toplanacaktır. Hafta içinde: # Eminönü Halkevinin fki yıldanberi ha pırlamakta olan koro heyeti Halkevi orkes- İrasının iştirakile ik konserini 4 nisan pas zartesi akşamı verecektir. X Ayın yirmi dokuzurnda Salı günü saat 18,30 da Bayoğlu Halkevinde “Türk felse- fes, mevaulu bir konferans verilecektir. Müddelimumiliğe Davet İst, C. Müddelurmum)liğinden: Tokat eski reisi Avukat Ruhi Tecelioğlu bun acele memuriyetimize müracsat etmesi rn 23 Nisan İ B— Kılıfık eksiltmesi 13/4/938 Çarşamba günü saat on. “803, “1648,, Harici Askeri Kıtaat İlânları RE Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 250 kuruş olan 16000 'on altı bin ki- lo yün çorap ipliği kapalı zarfla ek-| stmesi yapılacaktır. Şartnamesi 200 kuruş bedel mukabilinde satılmakta- dır. Talipler her gün Komisyona mü mürücaat edebilirler. İlk teminatı 3000 liradır. İhalesi 31 Mart 948 perşembe günü saat 11 dedir. Eksilt- meye gireceklerin 2490 sayılı kanu- nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazır hı vesikaları veilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını ihale sa- atinden en az bir saat evvel Ankara M. M. Vekâleti Satınalma Komisyo- nuna vermeleri, (754) (1206) * k Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 19000 metre haki şayak kumaş kapalı zarfla mü- nakasaya konulmuştur. — İhalesi 11—4—938 Pazartesi günü saat 15 tedir, Ilk teminatı 6056 lira 25 ku- D.No: (o Semti ve Mahallesi 222 — Çengelköy 32714 © Beyoğlu Hüseyinağa 3585 © Ortaköy 3685 © Aksaray Kâtip Kasım | 3875 O Üsküdar Selimi Ali 3878 o Hasköy Turşucu (MN 4125 © Yeşilköy Köyiçi İM) 4278 O Eminönü Ahiçelebi 8691 O Boyacıköy 8160 O Boyacıköy artırma | Yukarıda evsafı yazılı gayri men küller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 6/4/9368 tarihine İİ düşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. : Sokağı Emlâk No: Cinsi ve Hissesi Hisseye göre g Muhammen K. Kuyu 6 Içinde kuyusu olan 60 Açık z arsanın 1232/1344 his, artırma . E. Sultançeşmesi E3 Arsa 210 Açık Y. Taksim çeşmesi Y.5 Taşocağı E.33 İçerisindemeyvaağıç: 3750 Kapa- Jarı bulunan sebze ve hı zarf çiçek bostanı « E. Orta E.2-2 Mü. Iki kıta arsa 200 Açık X. Çorbacıbaşı XY. 1214 artırma İ Babacan E. 13-15-17 Iki kıta arsa 330 Açık artırma Y. 15-17-19 Kumbarahane caddesi E. 25-27-29 Iki kıta arsa 600 Açık artırma E. Ermeni kilisesi 9 O Bahçeli hanenin 200 Açık X. İnci çiçeği 1/2 his. artırma E. Abacılar E 323 Dükkânm 3/12 his. 360 Açik XY. Zındankapı caddesi Yy. 33 artırma E. Yedinci E.ve Yy. (o Hanenin 1/3 his, 150 Açık “ Y. Yedekçi Hüseyinağa (17 artırma E. Koru E.80 (O Bahçeli ahırın 60 Açık XY. Hekimoğlu caddesi Y.90 1/3 his. Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 1 — Eksiltmeye konulan iş: Gireson yilâyeti merkezinde yeniden yapı: Jacak 10 dershaneli mektep imâlâtının körgir beton ve betonarme kısımla ş rıdır. Muhammen bedel 41321 lira 87 kuruştur. a 2 — Eksiltme vahidi fiyat esası üzerinden yapılacaktır. Yapılan tenzi- Yâttan yüzde nispeti her ahvalde vahidi fiyatların hepsinden olduğu gibi yekün üzerinden dahi icra edilmiş sayılacaktır. E 3 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A — Eksiltme fenni hususi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi, B — Keşif bülâsası mukavelename projesi plân. İstiyenler bu evrak ve şartnameleri 200 kuruş bedel mukabilinde Gire: son Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 4 — Eksiltme 12 Nisan 938 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15. W bayram geçirtmek için şim- p diden hazırlanalım. N ruştur. Evsaf ve şartnamesi 404 ku- Cümhuriyetin 15 inci yı: N|ruş mukabilinde M, M. Vekâleti sa- lında yavralarınızın kutla. XY) tınalma Komisyonundan alınır. Ek- yacağı ba bayram evvelki Yİsiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka- nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde fs- senelerden çok parlak ve &| tenilen vesaikle teminat ve teklif şenlikli olmalıdır. mektupları ile birlikte (halo saatin- Yurdun istikbal ümidi o- Nİden en az bir saat evvel Ankarada lan miniminilerimize şen bir V| M. M. Vekâleti satınalma Komis - yonuna vermeleri. (764) (1544) İİ, e e mn ein o yep 2 aa civert kumaş kapalı zarfla satın alı- nacaktır. İhalesi 7—4—938 Perşem- be günü saat 15 tedir. İlk teminatı 1650 lradır. Evsaf ve şartnamesini almak isteyenler her gün öğleden sonra satınalma Komisyonuna müra- caatları eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele- rinde İstenilen vesaikle teminat ve teklif mektuplariyle birlikte ihale sastinden en az bir saat evvel An- karada M. M. Vekilet satmalma Ko Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan vilâyet encümeninde yapılacaktır; 5 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3099 lira 14 kuruşluk mu vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. i A — Nafıa Vekâletinden alınmış en aşağı 15000 liralık yapı işleri müte- ahhitlik vesikası, > B — Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika. ag 7 — İşin betorinrme kısmını idare etmek için müteshhidin diplemah

Bu sayıdan diğer sayfalar: