27 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

27 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 “NEVROZİN varken başağrısı ile kırık- lıktan' şikâyet edip durmanı anlamıyorum! romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye; sinir, adale ve bel ağrılarile kırıklığa karşı birebirdir. Bütün ağrı, sızı ve sancıları bıçak gibi keser. ANLA KAYU ar ZE DESEMDE (a Piyasamıza yeni çıkan FRANSIZ PÜROLARI Fransız rejisile akdetmiş olduğu mütekabiliyet esaslarma müstenit mukavele mucibince, İnhisarlar İdaresi isimleri aşa- ğıda yazılı dört muhtelif markada Fransız pürolarının mem- leketimizde satılmasını kabul etmiştir. Diplomates Beheri 45 Philipinos 25 Voltigeur Extra 16 Nikotinsiz voltigeur 20 bu pürolar ilân tarihinden itibaren piyasaya çıkarılmıştır. Fransız Rejisi, Türk sigaralarını evvelce Fransada satılığa çıkarınıştar. NSiNiR-ÇARPINTI-BAYGINLIK İl de el a PİM DEN 20 DAMLA iLE DERHAL GEÇER >— Arada Büyük Fark Var Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak- Hit edilmemiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt- leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde PERTEV ÇOCUK PUDRASINI Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il tivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha milessir bir pudra henliz keşfedilmemiştir. Onu diğer adi (TalkPudra) ları ile karıştırmayını Havayolları Umum Müdürlüğünden : HAVA SEFERLERİ ANKARA - İSTANBUL arasında 1 Nisan 1938 den itibaren başlıyacak- tır. (733) (1500) Türk H ava Kurumu 6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir... BU KEŞİDEDE 200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyeler vardır. Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bâyile- rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. mmm BÜYÜK PİYANGOSU | a Ş a ERİ 4 m İİ o Sir sg ii,i ii? 11 Egşiii zi 3İ 5 p Uykusuzluk, asabi öksürükler, asabi zayıflık, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları iyi eder. gi AI İhtiyarlamıyan Bir Kadının Sırrı Bu Bayan 25 mi? Yoksa 40 yaşında mı? İ 45 yaşında olduğu halde yüzünde hiçbir buruşuğu ve hiçbir izi yoktur. İ Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi kusursuz bir cilt. Adetâ bir harika, dır. Viyana Üniversitesi profesörü doktor Stejskal'in şayanı hayret keş- fi olan ve “BIOCEL, tabir edilen kıymettar cilt unsuru, her yumuşak ve buruşuksuz cilt için elzem tabii ve ihya edici bir cevkerdir ki şimdi; pembe rengindeki Tokalon kremi terkibinde mevcuttur. Siz uyurken cildinizi besler ve gençle sabah daha genç olarak uyanırsınız. Bütün buruşukluklar ve eçizgiler ta- mamen silinmiş ve kaybolmuştur. Gündüz için, cilt unsuru olan (yağ- sız) beyaz rengindeki Tokalon kre İmini kullanınız. Cildinizi terü taze İtutar ve beyazlatır, siyah noktaları İve gayrisaf msddelerini eritir, On İyaş daha gençleşiniz ve daha genç İkalınız. Yüzünüzün zayıflamış ada- lelerine nihayet veriniz ve bu çirkin İtenden Okurtularak yanaklarınıza gençliğinizin tazeliğini veriniz. BAYANLARIN Nazarı dikkatine: Satın aldığmız Tokalon kremi yazolarmın büyük bir kıymeti İvardır. Onları bayiinize iade et- İtiğinizde beheri için 5 kuruş a- lacak, ayni zamanda kıymettar | mülkâfatları bulunan Tokalon müsabakasına iştirak hakkını ve- ren bir bilet takdim edecektir. SATILIK HARMAN MAKİNESI Biçer, döver harman makinesi eh- ven fiyatla satılıktır. İsteklilerin Ka- ramanda Ahmet Tartana müracaat. ları, fakat, bunun da fenni bir izahı var- | e Kadın ve erkek için Meşhur İsviçre BALLY Ayakkabılarının ilkbahar modelleri gelmiştir. PAÇİKAKİS Beyoğlu, İstiklâl cad. 286 Venüs Pudrası dilimiz varmaz. Bu pudranın en büyük mucizesi, kullanan kadına, çirldn “demeğe İ çirkinliğile şöhret almış kadınları bile, ta- ummıyacak derecede güzelleştirmesidir. Dr. İhsan Sami ÖKSÜRÜK ŞURUBU Öksürük ve nefes darlığı, boğ- maca ve kızamık öksürükleri içir pek tesirli ilâçtır. Her eczanede MM ve ecza depolarında bulunur. İstanbul Komutanlığı İlânları ———— Thale günü talibi o çıkmadığından Istanbul Komutanlığına bağlı kıtaat im hayvanatı için 600 ton yulafın kapa. h zarf ile ihalesi 11 Nisan 1938 Pa zartesi günü saat 16 da yapılacak tır. Muhammen tutarı 34,500 liradır. İlik teminat 2588 liradır. Şartnamesi Sıhhat Bakanlığının resmi ruhi satını haiz bir fen ve bilgi mah-E£ sulüdür. Bütün cihanda elli s6- nedir dalma üstün ve eşsiz kal mıştır. KREM BALSAMİN Uzun bir tecrübe mahsulü .s larak vücude getirilmiş yegine yi hhi kremlerdir. S 173 kuruş mukabilinde verilebilir. | ği) e e E İsteklilerin ilk teminat makbuz ve- KREM BALSAMİN m İva ej ivle v 3 |ya mektuplariyle 2490 sayılı kanu e ii Bun 2. ve 3. ncü maddelerinde yazılı Ür Rv e , İzm eğil sıhhi evsafinı Londra, Pa-zZ vesikalariyle beraber ihale günü i- >> ris Berlin, New York gözeli hale saatinden bir saat evveline ka- dar teklif mektuplarını Fındıklıda | Komütanlık Satın alma komisyonu- İna vermeleri. (1554) enstitülerinden yüzlerce krem #İ arasında birincilik mükâfatınığIğ kazanmış olmakla isbat etmiştir E£ KREM BALSAMİN Gündüz için : yağsız, gece için; yağlı ve-halis acı badem ile ya- pılmış gündüz ve gece şekiller 2 vardır. REM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL 1 Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi, Basıldığı yer TAN Matbaa Ahmet Emin YALMAN KAYIP. 925 senesinde Gezi Os- manpaşa orta mektebi ikinci sınıf- tan aldığım tasdiknamemi kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü yok- tur, a e NN Raşit Gerey | İ KAYIP. Tatbik mühürümü kay. /MMMNEMU bettim. Yenisini alacağımdan eskisi- — nin hükmü olmadığını ilân ederim. Nahide Sahibi ve umumi neşriyatı idare ede

Bu sayıdan diğer sayfalar: