27 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

27 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eski Karıs Dövüp Hırpalamış Kadın “Kendisi Beni Döv Dun Asliye Üçüncü Ceza Mahke-)tum. Sonra da polis hâdiseye el koy- mesinde bir dövme davasına başlan- mıştır. Davacı Leya isminde bir ka- dındır. Suçlu yerine de İzidor ismin- de bir delikanlı ile avukatı oturmuş- lardır. Mahkeme, Tahsin isminde bir tüccarı şahit olarak dinlemiştir. Tah- sin şöyle şehadet etmiştir: — İki sene evvel bir gece saat 9,5 sıralarında Taksimden geçiyordum. Bu kadını sokağın köşesinde gör- düm. İnliyor gibi idi, Kendisine s0- kulğum: — Madam, dedim; niçin inliyorsu- Büz, hasta iseniz polise haber vere- yim. Sizi evinize götürsün. O, “bana senin ne vazifen?,, dedi. Ben de ay» rıldım. Gittim, 20 dakika sonra işimi gördüm. Yine oradan geçiyordum. Bu kadını ayni yerde daha fona bir vaziyette gör inliyordu. Be dikten sonr 20 adim kadar ilerle- arkamda bir patırdı ve feryat oldu. Şimdi burada gördüğüm İzidor bu kadını tekme; tokat dövü- yordu. Kadının vaziyetinden ilerle- miş bir hamile olduğunu da görüyor- dum. Ben kendisini azarlamıya çalış tım. Nihayet İzidorun köllarını tut- SAHTEKÂRLIK; Fakülte Mühürünü Taklit Edenlerin Muhakemesi Asliye İkinci Ceza mahkeme- sinde, Hukuk Fükültesi dekanlığının a birçok müesseselerin mü- ni ve damgalı kâğıtlarını tak- Mit ederek sahte'diplima ve vesika hazırladıkları iddia edilen Hikmetin ve suç ortağı İskân dairesi memurla- rından oŞevketin muhakemelerine devam edilmiştir. Hikmet, daha ev- i Suçtan mahküm olmuş İdetin! bitirdikten sonra hapi- Bâneden çıkmıştır. Son hâdise şöyle olmuştur: Hikmetin İskân dalrezinde görüle cek bir işi varmış, bunu Şevket hal- letmiş. Hikmet gördüğü bu iyiliğe karşı bir mukabelede bulünmek için bir gün Şevkete: — Bâna iki fotoğrafını ver de sana düm, Yine titriyor ve| ını Sokakta ni Bekliyordum, dü,, Diyor İdu. Yine sonradan öğren, bunlar, karı koca imişler. İyoğlunda başka bir kadına gelmiş, karısı da onu takip etmiştir. Kavga İbu takipten doğmuştur. Bundan sonra suçlunun avukatı söz almış ve şöyle demiştir: — Bay reis, bu kadınla kocası bir senedenberi ayrı yaşıyorlardı. Kadın köcasını dövmek için sokağın köşe- İsinde beklemiş ve kocası çıkar çık- maz da onü tokatlamıştır. Biz bunu| şahitlerle ispat edeceğiz. Sonra bu kadın Beyoğlunda oturmaz gece Tak simde ne İşi varmış? Reis, davacıya söz verince, kadın da şunları söylemiştir: | — İzidor benim kocamdı. Dükkâ-| mimi sattı, 4500 liramı alıp kaçtı! Ben dökuz aylık gebe idim. Hasta idim. Para ve bakılmak istiyordum. | Benden kaçıyordu. Orada kendisin-| den para istemek için bekledim. Fa- İkat geldi beni dövdü, Mahkeme, gelmiyen şahitlerin çağ rılması İçin muhakemeyi tâlik etmiş- tir. DOLANDIRICILIK: Ahmet Rifat Hastaneden Mahkemeye Getirildi Firuzağada 20 numarali evde otu- ran Bayan Şerife Kamerin hile ve desise ile 50 bin liralık apartımanını üstüne geçiren Konyalı Ahmet Rifat dört gün evvel Asliye Birinci Ceza Mahkemesinde muhakeme edilirken| bir ara karar esnasında tevkif edile- ceğini ariladığı için kaçmıya muvaf- fak olmuştur. Polis, mahkemenin verdiği tevkif kararıyle kendini arar ken Bakırköy hastanesinde bulmuş, ve bu sabah hastaneden alarak müd- delumumiliğe teslim etmiştir. * Ah- met Rifat müddelumumiliğin açtığı sualleri şöyle karşılamıştır: — Ben buradan kaçtıktan sonra birdenbire üstüme fenalık geldi. Dok tora gittim. O da beni Bakırköy alal hastanesine yatırttı. bir tramvay pasosu çıkartayım de- miş ve bir gün Hukuk Fakültesinin! resmi mühürünü ve Dekan Sıddik Saminin İmzasını taşıyan ve Tram- vay Şirketine hitap eden bir tezkere- Yi Şevkete getirip vermiştir. Şevket bu tezkereyi Tramvay Şirketine gö- tüzmüştür. Hukuk Fakültesinin nu- maraları altı binden başladığı halde, tezkerede (2) bin rakamı bulunması irket memurlarının nazarı dikkati- ni celbetmiştir. Memurlar, Şevket- ten hüviyet varakası istemekle bera- ber dekarlıktan da böyle bir talebe- nin olup olmadığın sormuşlardır. Şevket, Iikmete gelmiş, vaziyeti an- Jatmış, o, kendisine bir de hüviyet varakası vermiştir. Şevket, bununla şirkete tekrar müracaat etmiş fakat daha evvel dokanlık böyle bir tale- be bulunmadığı hakkında cevap ver- diği için şirket dolaplara sivil mo- murlar koyarak cürmümeşhut tertip etmiş ve Şevket gelince yakalatımş- tır. Şevket polislere bu vesikaları Hikmetlen aldığını söylemiş ve ken- disini yukatlamak için de 24 saatlik bir müsaade slmıştır. Şevket serbest kalınca Hikmete gitmiştir. Hikmet, waziyetinin tehlikeye düştüğünü gö- rünce: — Gel birader seninle Adanaya ka çalım, ben de sülüs bilet çıkartmak için de vesikalar vardır. Demiğtir, İ- ki arkadaş. Haydarpaşaya geçmişler, sahte mühürlerle birer sülüs ilmühg- beri de yaptırmışlardır. Fakat, para. ları yetişmediği için bilet alamamış. lardır. Polis o gece kendilerini otelde yakalamıştır. Hikmetin üstünde Hu. kuk Fakültesi Dekanlığının damga. Müddetumumilik, Ahmet Rifat dinledikten sonra tevkifaneye gön- | Şirley Temple 12 Bin i Lira Tazminat Alıyor Hepimizin sevdiği küçük artist Şir ley Temple kendisini küçük düşüre- cek yazı neşreden bir gazetenin aley hine hakaret davası açmış. Mahke- me, gazeteyi 12 bin lira tazminat ver miye mahküm etmiştir. Gazetenin yazısı Şirley Temple'in Hindistanda cereyan eden bir filmine aittir. Bu resim de o filmdeki kıyafetini gös- ermektedir. a HAKARET: Dişçi Avni Bayer Aleyhindeki Davc Turan Barı müdürü Ahmet Beki- rof tarafından dişçi Avni Bayer aley- hine açılen bakaret davasına Be- Yoğlu Birinci Sulh Ceza Mahke- mesinde devam edilmiştir. Dünkü celsede Ahmet Bekirof, ha- karetin, dinlenen şahitlerin ifadeleri ile de sabit olduğunu, suçluya ceza verilmesini istemiştir. Avni Bayer, tahriri olarak bir mü- dafaa bazırlıyacağını ve bunu gele dermiştir, MÜDDEİUMUMİLİKTE: Bir Kapıcı, Yediği Yemekten Zehirlendi Taksimde Abdülhak Hâmit cad- 'desinde Armanak apartımanında bek çilik yapan 50 yaşlarında Vartan, evs| velki gün gece yemek yemiş, biraz sonra kosmiya ve zehirlenme ârazı göstermiye başladığı için hastahane- ye kaldırılmış, ve biraz sonra da ök müştür. Tabibi adil Enver Karan, cesedi muayene etmiş ve ölüm sebe- binin tesbiti için Morga kaldırtmış- tır. Vartanın yediği yemeğin artığı ve tencere de tetkik için Tıbbi adli müessesesine gönderilmiştir. Arapça Ezan Okumuş Polis, dün meşhut suçlar müddei- umumiliğine Beyazıt camiinde Arap- ça ezan okumiya teşebbüs eden ter- likçi Salih isminde bir suçluyu ver- miştir. Müddetumumilik, suçluyu Tabibi Adillere muayene ettirmiş, kendisin- de belâhet bulunan bir mistik olduğu | anlaşılmıştır. Bunun Üzerine; cezsi takibata lüzum görülmemiş ve ser-| best bırakılmıştır. imiş ve: — Ben bu sahte mühürleri Şevke- te vermiştim. Vesikaları o kendisi Yapmıştır. Hattâ yazılarını da memur arkadaşlarından Turgut yazmıştır. cek celsede vereceğini söylemiştir. Duruşma, suçlunun müdafaanamesi- ni vermesi için mahkeme 12 Nisa- na tâlik edilmiştir. Memura Sövmüş Taksim belediye icra memuru Zi- ver, belediyeye borcu olan Madam Marikanın evinde bir balısını haczet- miş ve merkeze getirmiştir. Ziver başka bir iş için biraz sonra Marika- nın evinin önünden geçerken, Mari- kanın oğlu Niko, Zivere sövmüş, bu suçtan yakalanmıştır. Asliye İkinci Ceza Mahkemesi, bu davayı dün n&- ticelendirmiş, suçluya bir ay hapis ve 30 lira ağır para cezası vermiştir. | Müddelumumilik, bu davayı temyiz etmiştir. HIRSIZLIK: Tasdik Edildi Plâjlardan para, söat ve saire çal- dığı için Burhan isminde bir genç yedi ay hapse mahküm olmuştu. Temyiz mahkemesi bu mahkümiyet kararını tasdik etmiştir. Burhanın ayni şekilde Bakırköy Sulh oCeza mahkemesinde de bir davası vardır. Müddeiumumilik bu dava için de ay- rıca tevkif kararı almıştır. e — Şişhane Faciası Şişhane faciasının muhakemesine dün sabah Ağırceza Mahkemesinde devam edilmiştir. Suçlular, dünkü celsede uzun müdafaalarda bulun- muşlar ve öhli vukuf raporlarına iti- raz etmişlerdir. Mahkeme, karar için TAN Li Bugün mevsimin en nefis - şahane ve güzel filmi Sinemasında MELEK » SARAY sizi bekliyor MARTA EGGERTH Fritz Van Dongen - Paul Hörbiger Theo Lingen Lucie Englich SARI ZAMBAK Seanslar; 11 (tenzilâtlı) 1. —230 —430 —630 ve 9 da e BENJAMİNO GİGLİ'ninme! En büyük muvaffakıyeti, GERALDİNE KATT ile çevirdiği "Unutma Beni", “Avi Maria" ve "Saadetim Sensin" filmlerinden bin defa daha güzel, daha sevimli ve musikili olan KAEBİN SES; Şaheseri bu hafta SA KA RYA sinemasında büyük bir zafer kazanmakta ve bütün rekorları Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine | kırmaktadır. Bugün Türk sinemasında ? büyük film birdon smammmmmRRRf AŞK İÇİN YAŞIYOR j İSTİKLÂL FEDAİLERİ Baş rolde: VİCTOR FRANCEN İstibdada karşı isyan eden bir milletin ist Paris Üniversitesinde büyük bir profesör ile genç mücadelesi, Heyecanlı, moraklı büyük film bir kız asistanın aşk macerası (Fransızca) Gençlik - Güzellik fevkalâde büyük film. Baş rolde: WİLLY BİRGEL, URSULA GRABL Seanslar: 11 (tenzilâtlı) 2,30 - 69,15 Seanslar: 1 —415--Oda mw BUGÜN jp E K sinemasında 2 büyük film birden Fransızca sözlü 1-ÇİFTE ÇAPKINLAR büyük komedi filmi Baş rollerde: ROBERT MONTGOMOREY - MADGE EVAN 2-ATEŞ BÖCEĞİ Aşk - Heyecan ve güzellik şahöteri Başrollerde: “JEANETTE- MAG DONALD - ALLAN JONEİ MEM Bugün saat 1l de tenzilâtlı matine TEŞEKKÜR mam Bugün ŞİJMER sineması sanar Meş'um bir kazanın e Fevkalâde eğlenceli bir program takdim ediyor. ebediyyen alıp götürdüğü çok sevgi- 28 ili z li Tahir'imizin mensup olduğu TAN 2 büyük film birden : His ve Teessür Romanı ailesinin gösterdikleri alâkaya, Türk FA NFA N ice KRAL vt meslek arkadaşlarıma, sanatkâr i Harry Roy KLODİNE İHER YERDE ŞE Safiye, muharrir Naci Sadullah ve Ubami Örnekal'a, Istanbul erkek li- DECOURCELE'in eş Miles ei Dans filminde l Senenin en bi sesi talebesine, İstanbulspor kuru- İmuna ve cenaze merasimine iştirak İeden sair zevatı muhteremeye uzak ve'yakın taziyette bulunan bütün dostlarımıza alenen teşekkürlerimizi İ bildiririz. Kâyimaldasi © Kayınpederi EKLER JURNALDE: Son Avusturya Hâdiseler! Kadriye Cansun o Cemil Cansun Bugün saat Il tenzilâtlı matine Eşi Hâmide Güldiken Sinemacılığın, Filmeiliğin HARIKASI Gülmek,..Kahkaha ile mek... Ve bütün keder! nizi unutmak.. için, pek yakında : R SÜME sinemasının göstereceği KA ASKERLİK İŞLERİ aaa Şubeye Çağrılanlar Kadıköy yabancı askerlik 5. Başkanlığın dan: Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, şubeleri çev | yesinde bulunup ta yoklama kaçağından mu | #yene edilerek şube erarine girmiş piynde, jandarma ve deniz sınıfına ayrılmış olanlar 938 nisan esibinde gube mürettabatına sevk edilecektir. Müracaatla şimdiden kayıtları- ni yaptırmaları | Kadıköy Askerlik Şubesinden: 898 nisan celbine başlanacaktır. Piyade sınıfından 316 Ji 329 (dahil) Şandarma ve| deniz sınıfından 916 MA 353 doğumlular; harp sanayii snufından 316 ilâ 333 ve güm- rik sınıfından 316 ilâ 332 (dahil) doğum- Tular; gayri islâm 816 14 820 (dahil) do- Rumlular sevkedileceğinden alâkadarların şimdiden şubeye müracaatla kayıtlarını yap tırmaları, TÜRKÇE SÖZLÜ Türk musikili şaheser FERNANDEL'İ Vi e ei en şen ve en neşeli fi atkâr Karakaş şerefine 29 Mart Meşhur Opera Lirik şantözü OLGA SOMOGYİ Salı akşamı ye Şehir Tiyatrosu artistleri tarafından Yı pi İstanbul Belediyesi Şehir e Vİ TOSUN DRAMKİI Rrtuğrul Sadi Tek Tiyatrosu BAKEA ye tarafından 3 perdi OPERET KISMI Bu akaşam Lote Şönnin iştirakile YARASA büyü Operet 3 perde Saat 20,30 da Ve Tenor YUNKA NOVOTNİ'de Mo. KEMAL orkestrası iştirakile CEHENNEM ERTUĞRUL SADI TEK 'TIYATROSU

Bu sayıdan diğer sayfalar: