28 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

28 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——8 — VAKIT 28 ŞUBAT 1932 iğ ii > z tiz | —VAKITıns—|K net inenat Me a | sl Küçük ilânlar) Köprülnşaat Münakasasl 2 NOdelası yüz kuruştur Sermayedar şerik aranıyor — | Bizzat 35 nevi #tryar ve emsali levazım | imal ederim. Sermiyedar bir şerike ih- yacım vardır. Bu iş de büyük bir isti fade temin edileceği muhakkaktır. Gö- rüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No26 Mustafa Baki adresine müracatı (2433) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No. lı haneler 2 Mart 932 Çarşanba günü saat 15— 16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh H. Mahkemesince izalei şuyü suretile satılacaktır. Almanca dersleri — Müsai | şersitle akşamları aludan sonra Almanca İSİ) dersleri verilir. İdare memurumuz Ah- Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 Nisan kur'asına iştirâk edecektir Türkiye iş Bankası As. M sa, Al, Komisyunu ilânları 1150 çift harici fotin 1150 ,, dahili 560 Kaput imaliyesi aleni münakasa 1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı zarf Kuleli Tisesi için yukarıda yazıl eşyalar hizalarında gösterildiği mik - ; tar üzerinden üç şartnamede olarak satın alınacaktır. Münakasaları 6 — Mart — 932 pazar günü kapalı zarfla saat 14,90 da aleni münakasa saat 16 | Bir şartnamede kapalı zarf ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılrnacaktır. | Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zar fa iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif Oo mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermeleri, (210) (510) 9. 9 Adet 1400 Maltepe Lisesi için kısa kollu fildikos fanilâ 1400 » O, kısa fildikos don Yukarıda yazılı mahaller için hizalarında gösterilen miktar üzerinden iki şartnamede aleni münakasa suretle fildikos fanilâ ve don satın alınacaktır. Münakasaları 5 — Mart — 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye » mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartna « melerinj görmek için komisyona miracaatları ve iştirak için de vakti muay» yeninde hazır bulunmaları. (209) (509) se Konya askeri orta mektebi için 1500 metre yastık kılıflığı bezi pazarlıkla satın almacaktır. Pa - 'zarlığı 5 - mart » 932 cumartesi gü- nü saat 16 ya kadar icra kılına - caktır. Taliplerin Harbiye mekte- bindeki satm alma komisyonuna müracaatları. (227) (716) ... zartesi günü saat 14,30 da Harbi- ye mektebindeki satın alma ko - misyonunda icra kılınacaktır. Ta- liplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlı- yacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde misyon riyasetine vermeleri, (230) (742) Konya askeri orta mektebi için 1000 metre minder kılıflığı bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Pa - zarlığı S-mart-932 cumattesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mekte - bindeki satım alma komisyonuna müracaatları. (228) (717) .. Maltepe Askeri Lisesi için 750 adet yüz havlusu pazarlıkla sa. tın alınacaktır. Pazarlığı 27-Şu- bat-932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır, Taliplerin muayyen vaktinde komisyonda hazır bu- lunmaları. (225) (694) . .* Süvari binicilik mektebinde| mevcut 62 eğer pazarlıkla tamir! — ettirilecektir. Pazarlığı 5 - mart! 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki sa - tn alma komisyonunda icra edile cektir. Taliplerin komisyona mü - racaatları. (226) (715) IstanbulDeniz Ticaret Müdür- lüğünden: Müdüriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmü münakasa olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te © 7,5 teminat akçelerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü- “riyet İdare Şubesine müracatları (ikinci ) defa olarak ilân olu- mur. (636) v Pe <İ.MEY , , Askeri mekteplerle hastaneler için 18.000 kilo toz şeker kapalı zarf suretile satın alınacaktır. Mü- nakasası 21 — Mart — 932 pa - ko - met beye müracaat edilmesi. Memur istiyoruz — Taşrada, kazalarda mal atacaktır, hangi kazada satiş yapacaksa o kazanın yerli ahalisin- den olması şarttır mektupin mmlracaac; İstanbul Postahanesi AR en SEYRISEFAIN Merkez acentası, Galdta köprü başı B. 2362 Şube" A, Sirkeci Mlürdarzade His 2.4740 Izmir - Pire - Iskenderiye POSTASI (ANKARA) 1 Mart Salı 11 de Galata Rıbtımından kalkar. Idare fabrikasında Mayıs 1933 nihayetine kadar birike- cek bıçkı talaşı müzayede ile satılacaktır. Teminat maktuan 50 liradır. Ibale 10-3- 932 saat 17. Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıktar mutahassısı Cumadan maada her gün öğleden sonra saat 2,30 dan 5 €) kadar İstan. bulda diranyolunda 118 numaralı hu susi kabinesinde dahili hastalıkları muayene ve tedavi eder. Telefon: İs- tanbul (2. 22398) Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu. Telefon : Yan işleri 24379 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu: 45 Telgraf: Istanbul Vakır. Abone şartları: ( 3 6 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte — O 800 1450 27 m e — llân şartlarımız: Resmi 10 Kş Küçük ilân şartlarımız; öl Hususi Sanrı 12,50 Kş Santimi 25 3 4 10 Defahk 30 © © 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı- Bı için bir defa meccanendir. # —4 satn geçen ilânların fazla satırı için 5 kuruş zâmmolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım, umumi neşriyat müdürü: Refik Al Nafia Vekâletinden : Çanakkale vilâyetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti" baren 49-4 700 kilometresinde kâin Nişankaya mevkiinde inşasına lüzum görülen 2X17,5 metre açıklığında betonarme köprünün 5 inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya * konulmuştur. Köprünün bedeli keşfi 25,900 liradır. Münekasa 14 Mart 932starihine mü" sadif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekâletinde yapılacak” A tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikaların sekiz gün evvel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını mü” nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yol lar umum müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Çanakkale Başmühem disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım memurluğundan ve mezki vilâyetler Başmühendisliklerinden satın alınabilir. (634) Tütün inhisarı Umumi .. .. ” .. , Müdürlüğünden : Şartname ve nümunesine tevfikan ; j 1 — 350 kilo Sarı Yaldız 2—150 ,, Vernik Mezkür iki malzemeyi vermek isteyenlere © 7,5 teminat ak çelerini hamilen 21 - 3-932 Pazartesi günü saat 10 da Galata" da Mubayaat Komisyonuna muracaatları. (730) Kiralık Kâgir Hane ve Dükkân. Beşiktaş Akaratı Vakfiye Idaresinden: Beşiktaşta Akaretlerde 6, 14 numaralı haneler üçer 41, 53 numaralı haneler birer sene 1/3, 7, İl nuwaralı dükkânlar biref sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinde itibaren Yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vaz edilmişti. Talip olanların ve daha ziyade malümat almak istiyenlerin Martın yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezkürd 54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkürun $a3' on üçünden on beşine kadak Istanbul Evkaf müdiriyetinde idar€ encümenine müracaat etmeleri (729) Jandarma Satınalma Komis* yonundan: a Tozluk -ve-serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisenif imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nümu” ne, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya işli içinde 19 Mart 932 Cumartesi günü saat On beşe kadar K€ misyona müracaatları. (712) # Köprü İnşaat münakasası Nafia vekâletinden: Antalya vilâyetinde Antalya - Serik yolu üzerinde bulunan b€“ tonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilây€ tinde Taşköprü - Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza b© tonarma ve (29200) lira bedeli keşifli İspiroğlu köprülerinin i#“ şaatı (evelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak nakasaya konulmuş isede münakasada yapılan tenzilât haddi lâyık görülmediğinden bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale edilme üzere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur. Münakasa 10-3-932 ye müsadif perşembe günü saat 149” Nafia vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyet fenniye vesikalarını sekiz gün evel yollar umum müdürlüğüne teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde alı ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafis vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekâleti yok lar umum müdürlüğüne, İstanbul, Izmir, Antalya ve Sinop mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait münaks” sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekâleti levazım murluğundan ve mezkür vilâyetler Başmühendisliklerinden satı alabilirler. (612) Maraş Vilâyetinden: Vilâyet yollarının beher kilo-metresi altmış lira bedelle w kilometresi Kapalı zarfla ve 59 gön müddetle münaksaya vaz“ ğı miştir. 1 - Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kılma ilân olunur. £ (604) Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tetrip 2 inci keşide 1 Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye 40000 far Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfi

Bu sayıdan diğer sayfalar: