29 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Uşak şeker fabrikasmdan şeh- rimize 30 vagon toz şekeri gel- diği yazılmıştı. Bu şekerlerin ya- rsmdan fazlası Sanayi ve Maa- din bankası vasıtasiyle 34,5 lira- dan piyasada satılmıştır. Bundan © — başlea Mart ayında da kontenjan listesi mucibince ithal edilecek toz şeker vardır. Buna rağmen bakkallarda şeker fiatı düşme- Bakkallar ellerinde 42 liradan © alınmış şekerleri olduğu iddia- t sında ve bunları bugütkü piya- sa Üzerinden zararma satamıya- caklarım söylemektedirler. Fakat © — bu vazıyetten bazı açık göz bak- kalların istifade etmeleri muhte- mel olduğundan piyasada ihtiyaç- tan fazla şeker bulunduğu şu sırada bu hallin önüne geçmek © İşin belediyenin tedbir alması zaruri görülmektedir. Tbtikâr komisyonu kahve işini tetkike başlamıştır. Adliyede: Bir polis 17,5 sene- ye mahküm oldu Çenberlitaşta meyhaneci Na- © diri öldürmekle maznun polis © memuru Faik Ef.nin ağırcezada görülmekte olan muhakemesi dün bitirilmiş ve maznun 17 se- ne 6 ay hapse ve bin lira taz- ie vermiye mahküm edilmiş- Bir anda.dört cürüm Lâzariyi kasten katil, Vasili katli nakısa teşebbüş, Ahmet Ih- sanı bir hafta bastalığı mucip olacak derecede silâhla cerh ve Hakkıyı adiyen darptan mazmun Ahmet oğlu Azir, evvelce Ağır ceza mahkemesinde mah- kemesi neticesinde 18 sene do- ç Pi Gümrük ihtisas mahkemesi Şehrimizde teşekkül eden iki ihtisas mahkemesinden birinin re İrlanda muhafazakârlarını tem- sil eden Kosgrav hükümeti, bir kaç gün daha iş başmda kala- Onun için Irlanda muhafaza" kârlarından olup cümkuriyetçiler le döğüşenler arasından barı kimseler telâşa düşmüşler, hatta memleketi terketmek istemişler- se de hükümet aleyhinde tabri- kâtta bulunmadıkları takdirde onlara dokunulmıyacağı anlaşıl- mış ve bunun üzerine sükünet — 4 VAKIT 29 ŞUBAT 1932 Şekerden Sonra Gaz, Kahve, Pirinç, Çay, Limon ve Kömürde de ihtikârmı? Suçlu olduğu anlaşılanlar derhal Müddei umumiliğe tvdi edilecek Ticaret inüdüriyetinin gaz ve benzin fiatları hakkında yapmak» ta olduğu tetkikat henüz bitme- miştir. Müdiriyet bundan başka fiatları yükselen diğer merat hakkında da tahkikat yapmak- tadır. Lürumsuz yere fiatları yükseltilen (maddeler arasında pirinç, limon ve daha bazı mad- deler bulunmaktadır. Pirinç fiyatları, cinse göre 32 ve 35 kuruştan 42 ve 44 kuru- şa yükselmiştir. Çay, limon ve kömür fiyatlarmda da yüzde el- li nisbetinde bir tereffü görül mektedir. Halbuki hükümet gıda ve diğer lüzumlu maddeleri kon- tenjan İistesine ihtiyaç nisbetinde koyduğundan fiyalların yüksel- mesi sebepleri ehemmiyetle tet- | kik edilmektedir. Müdüriyet tet- kikatı neticesinde suçlu olduk- ları anlaşılanları şeker ve kahve işinde olduğu gibi müddeiumu- miliğe verecektir. Poliste: Bir tokat Hadisesi Evvelki gece Glorya sineması önünde bir tokat hadisesi olmuş- tur. Ektem bey isminde bir zat bi - let almak üzere sinema gişesine yaklaşırken kalabalık arasında do laşan dilenci çocuklardan birinin kendisine yaklaştığını görmüş, ço- cuğa çekilmesini söylemiştir. Bu hareket evvelce aynı çocuğa para vermiş olan bir kadının asabili; - mesini mucip olmuş, kadın yanm daki ahbaplarına Fransızca ola - rak bazı sözler söylemiştir. Ekrem bey bu mükâlemede kendisinden bahsedildiğini anla; arkasına dönmüş ve kadınm hiddetli ve ha- karetimiz birtarzda kendisine baktığımı görmüştür. Bu sıradı Ekrem beyle kadın arasında geçen mükâleme esnasında kadınım fran sızca olarak ve milli hislerimizi rencide eder yollu sözler sarfet - mesi üzerine Ekrem bey mukabe- le etmek mecburiyetinde kalmış - tr. Hadiseye ozabrta o vaz'ıyet etmiştir. e Kadınınismi Sofiya- dır. Ekrem bey kendisine (Kaba Türk, hayvan Türk) şeklinde ha- karet eden madam Sofiya aleyhi- ne dava açmıştır. Cıgara kırsızları Evvelisi gece Yemişte çardak iskelesinde 35 numaralı Haşim e- fendinin tütüncü dükkânma, as- ma kilidi kırmak suretiyle Hay - dar, Mahmut, Basri isminde üç sabıkalı girmiş ve 230 paket çıka- ra ve tütün elarak kaçmıslardır. Zabıta üçünü de yakalamış, tah kikata başlanmıştır. Bir yangın Dün gece sabaha karşı Fener - de Haydarda İrfan sokağında Ra- gidin kulübesinden yangın çıkmış- tır. Genişlemesine meydan veril - meden söndürülen yangınm bir hafta evvel o kulübede oturan uy» gunsuz bazı halleri dolayısiyle çıkarılan Feride adlı bir kadm ta- rafından kundaklanmak suretiyle çıkarıldığı tesbit edilmis, tahkika- ta başlanmıştır. bulmuşlardır. Dö Valera Irlandanın İngilte- reden kâmilen ayrılması mesele- sini zamana bırakacak gibi gö- rünüyor. Onun içim iki taraf ara- sında bu yüzden bir mücadele vuku bulmıyacaksa da İrlanda- dada cümhuriyet ruhunun hakim olacağında şüphe yo e Günün Muhtırası Takvim — Pazartesi 29 Şubat 3 inci ay 1952 92 Şevval 1350 Senenin geçen günleri: 61 kalan günler 803 Güneş — Doğuşu: 6,41 Danş 17.85 Namaz vakitleri — Sabah. 532 İ Oğle: 12.27; ikindi 15.81; Akşam: 1758 Yatsı: 1095 imsık: &,9 Hava — Dünkü harsrer derecesi semi O, asgari ras 25da Bugün hava kapalı olacak ve rüzgür poyrazdan esecektir. Yağış muhtemel görülmemek- tedir. Radyo Istanbul — 18 den 1I9a kadar smofon 1930dan 20,30 a Radar Vedia | za hanımın iştirâkile birinci kısım ala- | turka saz, 20,30 dan 21 e kadar gramo- | fonla karmen opereti, 24 den 22 ye ka- | dar Belkıs hanımın iştirâkile ikinci kısım | alarırka sar. 22 den 2230 a kadar Or İ kestra l Viyana — 12,30 sonser: Mozart» l sn Türk marşı, Sıraus, Areuski. Hellmes- berger, Flemming'un eserleri — 13,40 konser: Brahms, Mendessohü, Nardin'nin eserleri — 14,45 konser — 90 Rosen kavalin isimli #omedi muziksi — 23,45 | konser ve dans, Heilsberg — 930 jimnastik — 1240 Danzig'den nakil — (715 Men- delssnhu, Chopin, Weber, Liszt'in eser- leri — 20 steno dersleri Bükreş — 31 Köuartele Bethoo venden bir parça “— 21.45 Bükreş er meni korosu — 2215 iki piyanoyla konser. Roma — 2310 moderu İtalyan musikisi, Praga — 13 sast başı — 13,15 Brün'den nakil — 17,10 Bratislava'dan nakil — 1810 Rüstn kurs — 2105 Smetana salonu ve tiysrodan nakil — 2230 Kuarter — 24 dans Budapeşte — 10,15 salon orkes- trasıyla konser — 13,05 Balalsyka or- kestrası tarıfından könser — 15,30 Ma- car musikisi konseri .— 19,10 konser: Sebulert, Brahms'ın eserleri — 2040 (i- larmoni konseri — 22,50 çizan orkes- trası taralından konser. Oslo — ?1 Stokholm saray ope rası tarafından oynanan Rigoleno ope- rası nakledilecek. Varşova — 1310 1550 16,50 lak — 1810 Temberg'den” nakil — 1845 Polonya musikisi konseri - 2050 | Tehaikovsky'nin bir eseri — 24,40 dars Moskova — 20 köylü gazetesi — 21 kitle hareketleri — 23 muhtelif fisen- larda konleranı ve neşrivar Galatasaray akşam yömeği Her sene bayramın birinci gü- nü verilmesi mutat oran Galata- saray ailesi akşam yemeği mar- tın 3 üncü perşembe günü ak- şamına tehir edilmiştir. Her han- gi bir yanlışığa mahal kalma- | mak üzere tavzih olunur. (Ecnebiler fotoğrafçı olamıyacak Meclisi adliye encümeni bu günlerde Türk teb'asına inhisar ettirilen küçük san'atlar lâyiha- sını müzakere edecektir. Ecnebilerin Türkiyede yapamı- yacağı san'atlar meyamma foto- grafçılık da ilâve edilmiştir. pl lr Etabli Rumlar için tazminat Etabli Rumlar için tahsis olu- nan 150 bin İngiliz liralık taz- minatın mart ayı içerisinde tev- züne başlanılması muhtemeldir. | Sy ama gp — GLORYA SiNEMASINDA 3 Mart perşembe akşamı 21.30 da Sinema ve Münir Nurettin KONSERi Program: Yeni ve müntahap eserlerle geçen konserlerde çok muvaffakiyet kazanan bazı eserler ithal edilmiştir. Yerlerin evvelden temin edil- mesi rica olunu, j Fiatlar: 75-100-150- 200-800 İ “ve 1000 kuruştur. | Raşit Rıza Tiyatrosu | Şehzadebaşında İl Bu akşam saat 19130 da (Nur | Baba) vodril 8 perde İ © Çarşamba akşamı Kadıköy Sürey: | ya sinemasında (Aktör Kin) a Alıp tarttılar, on dört kilo gel-| di. — Yani, bu kasayla beraber yü- zerek kaçmak kabil değil, Ve ya- hut da bir ipe bağlayıp nehire at- mışlardır, ararsak buluruz, hemen jandarmalara haber verelim. Jandarmalar derhal taharriya - ta çıktılar. Larşe: -— Bunu, dedi, hiç bir şeyi ih - | masl etmiş olmamak için yaptırıyo- rum. Hiç de ümidim yok. Bunun- la beraber yeni bir vaziyet karşı - sındayız. — Anlıyorum. Kasa, henüz şa- todadır demek istiyorsunuz. — Evet, Konta dönerek müfettiş sordu: — Amcanızım bu kasada neler sakladığını bize söyliyebilir misi - niz? — Kat'i olarak O bilmiyorum. Zannedersem evrak.. Belki de bi - raz altın, işlerivle ben mesgul ol - duğum halde, hu kasayı hiç ya -| nmrada açtığını bilmiyorum. — Herhalde hırsızların bü ka- sa içinde ne olduğunu bildiklerini! kabul etmek lâzım. Derhal bütün şatoda taharriyat basladı. Aranılan yerler sonradan mühürleniyordu. Bu suretle aranıl madık bir yer birakılmadı. Nehir-| de yapılan o taharriyat da netice vermedi ve kasa bulunamadı. Kont, müfettiş Larşeye hırsız ka - dın hadisesini hatırlattı. — Anlıyorum, dedi, yani bu kadınm bir şeriki cürmü olduğu - nu, ve buraya gizli bir methalden girildiğini, kasanm da, şato du- varları arasında bir yerde saklı ol- duğunu söylemek istiyorsunuz. — Evet, — Fakat her tarafı aradık böy- le gizli bir methal bulamadık. Di - ğer taraftan gözcüler de hariçten kimsenin gelmediğini temin edi - yörlar, o halde, ılk önce söyledi - ğim gibi, katili ve hırsızı içerden aramak lâzım. Kont şiddetle itiraz etti. Mühen dis de onunla hemfikirdi. Bir ta - raftan müfettişi dinlerken, mühen dis, içinden, Sonya veya Elena - nın yahut da şeriki cürümlerinin şatoya nasıl girebildiklerini ve ka- sayı alıp gittiklerini düşünüyordu. Bir an, orta devirde olduğu gibi, nehrin altından şatoya bir yol ol- duğunu zannetti. Fakat bu ihti - mali kabul edemedi. O zamanın insanları, nehir altından yol kaza- mazlardı. Sonra da, o zamandan bu zamana kadar, böyle bir yol, dayanamaz, muhakkak çökerdi. Diğer taraftan mahreç muhakkak köylüler tarafından simdiye ka - dar keşfedilmiş olurdu. Elena veya şeriki herhalde ne- hirden gelmişlerdi. Larşenin ka tili içerden araması mantıkiydi. Bu takdirde, Eğer Margi de şato- da olsaydı, onu da öldürürlerdi. Yemekten sonra, yalnız kalınca, kont, mühendise sordu: | — Müfettişin tetkikatı hakkın- da ne düşünüyorsunuz? Hizmetçi- lerden şüphelerine ne dersiniz? — Bu tedbiri de almak lâzım- dı. — O halde? Başka bir şey mi var? — Hayır. Bütün aklıma gelen şeylerin birer dakika sonra yanlış olduğunu anlıyorum. — O halde bu meseleyi de dos yasıyla beraber (Hıfz) a gönde - recekler? — İhtimal, Fakat ben tetkika- tımda devam edeceğim. Kendim için, bir izzeti nefs meselesi yap - tım. Mühendis bu sözleri söylerken başmı çevirdi. Kont bu hareketin farkına varmadı. — Ben, dedi, bu akşam şatoda kalacağım, isterseniz size de bir oda hazırlatayım. — Hayır. Ben gitmeyi tercih ediyorum, Müsaade ederseniz.. “Mühendis evine döner dönmez kendi otomobiline binerek F' i eder. Nakleden: fa. lara gitti ve bütün olan biteni 39” latir. Polis hafiyesi: di — Bütün bunlar Elena'nın işl” rine benziyor. Fakat onun ale?” hinde henüz kat'ibir delilini” yok. Gidip kendisini gö mü? — Hayır. — Sizin kendisinden şüphe g tiğinizi biliyormu dersiniz? — Zannetmem., ; — Peki ama bunu nasıl gizliY€” | bilirsiniz. Seven ve ıstırap bir kalp pek tedbirli olamaz. , — Ben kendimden eminink Sonra şüphelendiğimi fark . mez. — Bir defa gidip onları görü nüz, belki bir şeyler öğrenebilir” belki bir iz de bula bilirsiniz. — Ya şat0?.. i — Ne yapalım. Polisten dab* fazla vasaitimiz yok ki. Orada 9” lan bitenler hakikaten anlaşılma” şeyleri Beklemekten başka ç0"* yok. Katillerin yakala; onları belki bir tetbirsizliğe sevk Jan Lartig otomobiline binerek Rusların evine gitti. o Kendisi" karşılıyan Sonya: a — Ne eyi ettinizde geldinit dedi, pek yalnızdım. — Niçin? Mişel nerede? — Çalışıyor. — Kız kardeşiniz? — Parise gitti. — Yaa?!.. — Neye hayret ediyorsunuğ! Artık Parise gidemiyecek kadi” köylü olmadık ya? İnsanın işi cıkmazmı? Sonyanın sesi pek tatlıydı. Mü hendis kalbinin şiddetle çarptı! nı hissediyordu. Zavallı genç o #* dar seviyordu ki. Bir an, kendi” den geçer gibi oldu. Az kalem“ maaşkıni #öylirecehti, Tahar he dine hakim oldu. Muhakkak #9 guk kanlılığını muhafaza etmek İ* tiyordu. Si — Her halde, dedi, hem$i reniz moda evlerini ziyaret | gitmiştir. ” — Bir parça... Doğrusunu i â ta yiyecek bir şeyimiz kal 1. Mühendis birdenbire sordu: , — Bu gece şatoda olan bite” den haberiniz var mı? C Mühendisin hü — Hayır. Diye kısa bir cevap verdi. z a Her tarafta bundan iliyor. — Hiç dışarı çıkmadım. Sade ce, sabahleyin erkenden Elena?” eksprese yetiştirmek için otom“ bille götürdüm. — Bu sabah mı gitti? — Evet. Fakat şatoda ne muş henüz söylemediniz? Me — Şatoyu soymuşlar, bir hi? metçiyi de öldürmüşler. — Aman yarabbi! Müthis- pir — Hırsızın yolu (üstünde hizmetçi bulunmuş olacak ki * dam ve yahut kadın — bu m leyle geçenlerdeki hırsız kadı” rasında bir münasebet olsa geri ) — onu öldürmüş. Katil, bii çiye şiddetli bir bıçak sapla”. Mütahassrslar bu darbenin bi” gi kek tarafından yapılmamış#9» dır cak sporcu ve kuvvetli bir kot tarafından yapılabileceğini #9 y yorlar. o” | Birmedi 1 Yarın akşam saat 21,30 da Müşkül irat Facia 5 perde | Yazan: M. A. ve Otto E. Hasse Tercüme eden Nabi Zeki Tenzilâtlı talebe ve muallimi 3 Mart perşembe itibaren YALOVA

Bu sayıdan diğer sayfalar: