29 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

29 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarından itibaren gümrüklerde tatbikine başlanacak > Mart ayına ait kontenjan İiste- sinin gümrük başmüdürlüğüne teb liğ edildiğini yazmıştık. Listenin Yarından itibaren gümrükte tatki- başlanacaktır. Bu listede de bazı eşyanın it- âtı geçen aylarm listesine ra Zaran tahdit edilmiştir. İthalâtı tahdit edilenler arasında bulun.n Yünlü ve ipekli mensucattan güm- Tüklere gelmiş bir hayli mal bulun duğuntlan alâkadar tüccarlar bu malların bedellerinin ödenmiş ol- € nu, binaenaleyh memleksle ithali harice para çıkmasını istil - Zam etmiyeceğini ileri sürerek bu €syanın beyhude yere gümrük am» larında kalmasındansa ithaline Müsaade edilmesi için müracaat etmişlerdir. Kontenjanda gramafon Kontenjan listelerinde gramo- aletiyle plâklarının ithalâtı tahdit edildiğinden bu işle meşgul ticarethaneler müşkül vazı i Yette kalmışlardır. Haber aldığı- mıza göre bu ( ticarethanelerden isi muamelâtını tatile karar ver miştir, Japonların isabetli bir kararı Japonlar memleketimize yap - tıkları ithalâta mukabil memleke- timizden mal almıya Okarar ver- mişlerdir. Bunun için memleketi- mizden Japonyaya ithal edebile - cekleri mallarımız hakkında te kikata başlamışlardır. Borsamızda Japon parası Japon parası olan (Yen) bor - Mıza kobul edilmiştir. Bu suretle za dahil bulunan “ecnebi Paralarının miktarı on dokuza ba» liğ olmaktadır. Borsada (Yen) Üzerine henüz muamele olmamış» tr. Yalnız Oborsa komiserliği piyasası üzerinden Japon her gün ihtiyari bir fiat pa gr a aldığımıza göre Japon hükümeti de mukabele olmak üze- TE paramızı borsalarına kabul «1- Mive karar vermiş ve bunun için tetkike başlamıştır. Fabrikaların muafiyetleri adan alınan malümata Söre İktisat vekâleti fabrikaların Muafiyetlerinin arttırmak fikrin- ir. Bu suretle teşviki sanayi kanununda mevcut olup da şimdi- Ye kadar tatbik edilmiyen bir kı - #im muafiyetlerden fabrikalar is - Kifade edebileceklerdir. Tasfiyosi istenen şirketler Ticaret odası müdiriyeti, ça - ışmıyan bazı şirketlerin tasfiyesi mahkemeye müracaat etmiş- * Bu şirketler meyanında Ka- iz nakilyat ve ticaret, Boğa» — Beykoz parkı şirketleri ve bar kiye — İran, Asya ve İstan - t bankalarıyla Büyükada bira abrikası bulunmaktdam. B esnafın tescili meselesi| ir gazete, ticaret ve sanayi! Odasına kaydedilmeleri kararlaş «| plan küçük esnafın tescili mec- vekâlete inden istisna (edilmeleri hakkında teşebbüste bulunmak ü-| Zere Ankaraya bir heyet göndere- içlerini yazmıştı. Dün bu husus. çöz aPtığımız tahkikata göre kü - taş €snaf henüz böyle bir şeye ka- vermiş değildir. ğday ve un fiyatları ir müddetten beri piyasada satılmıyordu. Buğday piyasa- geliyordu. Bunun için fi- düşüktü. Haber aldığımıza ün piyasada beş bin çuval ır. Dün şehrimize 19 buğday gelmiştir. Kar do- yle yollar kısmen kapalı ve yüklemek müşkülâtı da ol- sandan bu vazıyetin devamı Dal Min atlarda eli olacağı tah n piyamda büğdey cinsine Ya rm a i nakasaya iştirak edeceklerin yev- göre beş parayla on para arasında yükselmiştir. Iktısat şirketinin konkor- dato talebi Şehrimizdeki iktisat şirketi a | lacaklılariyle uyuşmak üzere kon- kordato istemiştir. Söylendiğine göre şirkette halkın iki yüz bin lira mevduatı vardır. PER'ITEV MÜSTAMZARI FABRİKASI İstanbul Çenberli Taş j3. K. O. Sa. Al, Ko. dan Yollama müdürlüğünün 20 N.'ı molörü tamir ettirilecektir. Ihale- si 29.2.932 pazartesi günü saat ISte yapılmak üzere bir hafta pazarlığa konulmuştur. Taliple- rin şartnamesini almak Üzere her gün alım satım komisyonu- na ve motörü görmek için yol- lama müdürlüğüne müracaatları ve ibaleye iş'irak edeceklerin de yevmi muayyenede komisyona gelmeleri”( 1655) Askeri Omüze binası tamir edilecektir. o Pazarlığı 2-3-932 ça ş mba günü saat İ5te ko- misyonumu İa yapılacaktır. Ta- liplerin şa. same ve keşilname- sini almak üzere her gün ve pazarlığına iştirak etmek isti- yeuletin yevmi muayyeninde ko misyonumuza müracaatları. (97) (735) Halıcıoğlundaki istihkâm Tb. arabaları tamiratı müteahhit nam ve hesabına pazarlığa konmuştur. İhalesi 2 —3 — 932 çarşamba gü- nü saat 15,5 da yapılacaktır. Ta- İiplerin şartnamesini almak üzere her gün ve münakasaya iştirak e - deceklerin de yevmi muayyeninde komisyonda bulunmaları. (99) 2 (759) ... K, O. ve 1. inci fırka kıtaatınm hayvanatı için yulaf pazarlıkla a- imacaktır. İhalesi 5 — mart — 932 cumartesi günü saat 16,5 da yapılacaktır. Taliplerin şartname sini görmek üzere her gün ve mü- mi muayyeninde komisyonumuza müracaatları. 1 100). (760) İslâhiyede bulunan kıt'alar hay- vanatının ihtiyacı olan 227.809 ki- lo arpa kapalı zarf usulile müna - kasaya konmuştur. İhale tarihi 20 —3 — 932 pazar günü saat 10 dur. Tealiplerin şartnameyi gör mek üzere her gün münakasaya iş- tirak edeceklerin ise ihale tarihin- de İslâhiyede o Dağlivası Sa. Al Kom. nuna müracaatları. (95) (733) İs, M. M, V. Lv. dikim evinin Sir- kecide saraciye ambarında (o mevcut 10,000 kilo kösele kırpıntısı aleni mü- nakasa usulile 9 — Mart — 932 çar - samba günü saat 15 te (satılacaktır. Taliplerin kösele kırpıntılarını gör « mek üzere mezkür ambar MD. ne ve şartnamesini almak ve münakasaya iştirak etmek üzere Kom, a müracant- ları. (82) (583) 4 - VAKITın-— 3 5 1Odetası yüz kuruştur Sermayedar şerik aranıyor — | Bizzat 35 nevi ierıyar ve emsali levazım imal ederim. Sermâyedar bir şerike ih- tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti- fade temin edileceği muhakkakur. Gö- tüşmek ilzere Kumkapı çifte gelin No.26 Mustafa Beki adresine müracam (2453) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- (3 de 20, 22 No. hı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No. hı haneler 2 Mart 932 Çarşanba günü saat liği 15-— 16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh H. Mahkemesince izalei o şuyü suretile satılacaktır, Almanca dersleri — Müssit (55 gersidde akşamları altıdan sonra Almanca dersleri verilir. İdare memurumuz Ah- met beye müricaat edilmesi Memur istiyoruz — Taşrada. kazılarda mal satacaktır, hangi kazada |: sauş yapacaksa O kazanın yerli ahalisin- den olması Şarttır mektupla müracaat; Istanbul Postabânesi 400 YA # 1 Nisan kur'asına iştirâk edecektir Doktor | Hafız Cemal Dahili hstalıklar mutahassısı Cumadah maada her gün öğleden sonra saat 290 dan 5 e) kadar İstan. bulda divanyolunda 118 numaralı hu susi kabinesinde dahili hastalıkla muayene ve tedavi eder. Telefon: İs. tanbul (2. 22398) İSTANBUL DÖRDÜ VCU İCRA MEMURLUĞUNDAN : Temamma 15000 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Mir- gonda Mirgon Voli mahallinin ne sıf hissesi açık artırmaya vazedil- miş olup —83—932 tarihinde şart namesi divanhaneye talikedilerek 24—3—932 tarihine müsadit Per- şembe günü saat 14 ten 16 ya ka- dar İstanbul dördüncü icra daire- sinde açık artırma ile satılacaktır. Küçük ilânları|| SERER sezirmemeressreeeze iri EİTREEEĞİRU 7 —VAKIT 29 ŞUBAT 1932 ses 5 lira Olmalıdır Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün. kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı Türkiye Iş Bankası Miktarı 1450 Metre Konya orta mektebine 1800 <—,; Maltepe askeri lisesine wi 2150 O, Kuleli lisesine # Ğ 1645 w © Çengelköy orta mektebine ,, â 840 », Erzincan orla mektebine (o Aleni münakasa Yukarda isim ve miktarı yazılı mahallere hizalarında gösterildiği veçhile - dördü kapalı ve-biri aleni.münakasa suretiyle beş şartnamede lâcivert elbi- * selik kumaş satın o alınacaktır. 15 —mart —902 salı günü saat 1490 da ka Artırmaya iştirak için yüzde palı zarf münakasaları ve 16 ya kadar aleni münakasaya Harbiye mektebinde yedi teminat almır. Müterakim vergilerle belediye! resimleri vakıf icaresi müşteriye aitir. Yalnız icra ve iflâs kanu- nunun 119 uncu maddesine tevfi- kan hakları tapu sicillerile sahit! olmiyan ipotekli alacaklılar ile di-| ğer ajâkadaranın ve irtifak hakkı| sahiplerinin bu haklarmı ve husu- sile faiz ve masarife dair olan id- dialarmı ilân tarihinden itibaron 20 gün içinde evrakı müspitelerile ki satın alma komisyonunda era kılınacaktır. nesinj görmek İçin komisyona müracaatları ve iştirak için de kapalı zarf mü. Taliplerin şartname ve nilmü- nakasalarına ait olanlar için bir şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuparmı ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermele- ri ve aleni münaknsa için de 16 ya kadar iştirakleri. (219) (644) Mi a Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için da icra kılınacaktır. Taliplerin şart» 1700 çift dahili 700 çift harici potin ka! namesini görmek için komisyona mü - palı zarf suretiyle bir şartnamede ola-| racsatları ve iştirak için de şartname. rak satın ahmacakır. Münakosası 9| si veçhile hazırlıyacakları teklif mek» — Mart — 992 çarşamba gü! tuplarını ihale gününün muayyen vak 1430 da Harbiye Male) #inde komisyon riyasetine vermeleri, bildirmeleri Jâsmıdir. i ; satın alma komlsyonun- (20) G0) Aksi alde hakları tapu sicille - İLAN rile sabit olmiyanlar, satış di SEYRİSEFAİN İİ gark Demiryolları işletlei kün İ nin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei ka- nuniye ahkâmma göre tevfiki ha- reket etmeleri ve daha fazla ma- lâmat almak istiyenlerin 930-333 dosya numerosile memuriyetimize müracaatları ilân olunur. (2527) VAKIT Adres: Istanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu Telefon : Yan işleri 24379 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu: 46. — —— Abone şartları: i 3 © 12 Aylık Dahilde 150 400750 1400 Kuruş Hariçte — O 800 1450 9700 ——————— — Mân şartlarımız: Resmi Satın 10 Kş 12,50 Kş Santim: 25 20. 2 Küçük ilân şartlarımız: I 2 3 4 WwoDefah. 30 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı Bı için bir dela meccancadir Bb —4 sanrı geçen ilânların fazla satn İçin 5 kuruş züummolunur, Hususi VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Âsım. um: Refik İ Hüseyin Naşit | Merkez acemtast Galata köprü bi Şube A. Sirkeci Mühürdarzade Izmir - Pire - Iskenderiye POSTASI (ANKARA) 1 Mart Salı 11 de Galata Rıhtımından kalkar. Tophane idare rhtımında seyyahin salonu içindeki 6 ve 11 numaralı 2 vitrin ayrı ayn kiralanacaktır. Teminat yüzde 10 dur. Ihale 29-2-932 saat 17. Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor li panyası: Demir, çelik, saç, cıvata, 80 » mun, rondelâ, krampon, vesting « havz freni ve sofajı için ayrılmış parçalar, akümülâtör plâkları, A. C. F. 1 reşoför parçaları, drezin parçaları, elektrik ampulleri ve saire gibi edevat ve muhtelif par- çaların itasını münakasaya vazet- miştir, 12 mart 1932 cumartesi günü icra cidlecek işbu açık münakasa” ya iştirak arzusunda bulunan alâ- kadaran bu muhtelif malzemenin mufassal İistesile o nümunelerini görmek ve bunlara ait şeraiti ita- ya keşbi ittilâ etmek için her gün | saat 9 dan 12 ye kadar Sirkecide Şark Demiryolları Kumpanyası U- ! mumi Muhasebe dairesine müra- Türbe, eski Hilâliâbmer binası (| cant edebilirler. LA Müdüriyet Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tetrip 2 inci keşide 1 Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye ö0000 Kiran Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat m ini

Bu sayıdan diğer sayfalar: