29 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

29 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ta i — —— ———— 5 — VAKIT 99 ŞUBAT 1932 sm | Herşeye ragmen aşk! isveç prensinin sevgilisi neler anlatıyor ? “Iki utangaç âşıka acıyın ve bizi huzur içinde bırakın ,, diyor derek ona karar vermeden evvel düşünmesini rica ettim ve onun her ne pahasına olursa olsun be - nimle evlenmiye karar verdiğini | gördükten sonra evlenme teklifi- ni kabul ettim. Her hangi bir kadının bu şerait önünde tereddüt etmesi doğru o- labilir miydi? Kıral hanedanının bu aşkı mem nuniyetle karşılamadığı da söyle « niyor. Bu da doğru değil! Bilâkis bütün hanedan azası bana karşı son deröce nezaket (o gösterdiler. Kıral bile, - kamınu esasi ahkâmı Galatasaray mezun- ları çağrılıyor Galatasaray mezunları cemiyeti te- şebbüs heyetinden ; 100 yaşında bir hekim! Paris Tıp akademisi aza- sından Dr. Genyo Neler görmüş, geçirmiş, hayatta en çok neyi severmisş anlatıyor Fransız Tıp akademisi azasın- dan doktor Genyo hali hazırda Yüz yaşında bulunmaktadır. Fa- kat doktor yüz yaşında olmasına rağmen halâ dinçtir. Akademi- Bin içtimalarına muntazaman de- Yam eder. Dinç ve kuvveti ye- rinde bir adam gibi yürür. Doktor Genyo geçenlerde tıp akademisinde kendisini ziyaret n gazete muhabirine de- . Tanzim edilen yeni nizamname pro- jesinin kabul ve tasdiki için 4 mart cu- ma günü saat on dört buçuk Galata- saray lisesi merasim salonunda bir içti- ma akdedileceğinden bütün Galstasaray- liların merkür gün ve sastte içlimada bulunmaları bilbasea rica olunuz. Içtimadan evvel nizamname projesini görmek istiyenlerin mektep kapısından alabilecekleri arzolunur. ——————— Rusya nikel para çıkarıyor Moskova, 27 (AA) — Hütümet , mevkii tedavüle on £ yirmi kopecks- lik nikel parelar çıkarmayı kararlaştırmış- tır, Bu paraların kıymet, mümasilleri gü- müş m kıymetişle müsavi olacaktır. — 1832 de doğdum. Voj eya- 78 senedir Pariste otururum. letinin küçük bir köyü olan Tin- yekurda dünyaya geldim. 1848 iktilâli olduğu sıralarda Dijonda tahsile başlamıştım. Mektepli ha- Yatımdan hafızamda en iyi tesir irakan zaman tatillerimdir. Ta- tatillerde köyüm civarındaki or- manlarda dolaşır tabiatı tetkik #derdim. En hoşlandığım fen ta- rihi tabifydi. Eğer iradım olsay- dı birdektor olmaz ve hayatımı Ya nebatat veya hayvanat ilim- lerinden birine tahsis ederdim. ikisinden hangisini tercih &derdim bilmem. Filhakika dok- torluk da bir tabiatı ilmidir. Fa- kat nebatat koliksyonu yaparken a zevki doktorlukta bu- um. Tababetin bir fen olduğuna m vardır. Bu fennin mucize makla (sihirbazlık la alâ- i yoktur. Fakat insanın ine arasıra deva olur. Doktorlukta görülen ibtilâflar , delildir. Din ; bile bu fennin terakkisine bir | Dr. Genyo Cerrahlığa gelince o kusursuz bir fendir. Kıral Lui Filip'e ve üçüncü Napolyon'a cerrahlık et- miş olan Jober'i Otel Diyö has- tahanesinde çalışırken gördüm. Mükemmel ameliyat yapardı. Maamafih Mezonnöv ondan ma- birdi. Bazıları bu cerrah için “Ameliyatı yaptıktan sonra dü- zelttiği sakat aza sağlam kalan azadan güzel olurdu, derlerdi. Garibaldinin hayatını kurtaran meşhur Velaton'uda tanırım. Sonraları uzun müddet vilâdet- hanede çalıştım. 186i de ora- daydım. Hummayı nifasi birçok telefata (sebebiyet veriyordu. Pastör henüz mikrobunu keşfet- mediğinden sari olduğunu bil- — İİ amı TARİM ET, KİTARI m İlk zamanlar Fenikelilerin dini Sümerlerin dinine benziyordu. Sonra « Bu müddet zarfında bir defa apartımân değiştirdim. 1870-71 muharebesini pek iyi hatırlıyorum. Glasyer hastanesi- ni idare ediyordum. Parise obüs yağdığı bir sırada hastaneyi tah- liye etmek istedim. Levazıma müracaat eltim bana: Adam sen de duvarlar incedir. Obüsler bir taraftan girer öte taraftan çıkar dediler. Mubasara esnasında bazı lo- kantalarda o “Hint sincabı,, is- mi altında fare yediriyorlardı. Ben ondan yemedim. Fakat kö- pek eti yedim, doğrusu tatsız bir şey... Bepce hükümet tarzlarının hepsi birdir. Yeter ki iyi idare olunsun. En hoşuma giden 2a- man imperatorluk zamanı oldu. Münakaşa hürriyeti yoktu fakat hiç olmazsa sükün vardı. Hoş o devirde sonlarına doğru bozul- muştu yal... yi KN Mis Karin Niroont İsveç kıralınm torunu prens Lenart'ın rütbe ve ünvanını, aynı) zamanda İsveç tahtma © geçmek! hakkını feda ederek kendisiyle ev- lenmiye karar verdiği Mis Karin Nisvant, Londra gazetelerinden birine yazdığı bir makaleyle pren- si nasıl sevdiğini izah etmiştir. Mis Karin diyor ki: “Bir çokları benim prens üze- rinde tesir yaparak onunla her ne pahasına olursa olsun evlenmek! istediğimi iddia ediyorlar. Bu id- dia, tamamiyle yalandır. Bilâkis biz ikimizde karşılaştığımız müş-! | Külleri birlikte düşündük. Ben, prensin benim için rütbe ve ünvanını, : ilerde tahta geçmek fırsatını kaybetmesinin çok fazla bir fedakârlık olduğunü takdir e- Ibrani tarihi ; dolayısiyle izdivacımıza mühale - | fet etmiye mecbur olduğu halde bana son derece nezaket göster « miştir. Prens tarafından katlanılan fe- dakârlığın bir şey olmadığını söy- liyenler de yanılıyorlar. Bilâkis prens hanedanına çok merbut o « lan ve ona mensup olmakla iftihar ederek vazifelerini ciddiyetle ifa eden bir gençtir. : Hanedan azası kanuni mecburiyet haricinde son derece demokrat in- sanlardır. Onun için kendileri bi- zim evlenmemize muhalif değildir ler. Bütün muhalefet, kanunu e - sesi yüzünden çıkıyor. İş bize kalmı olsaydı bizi bir tarafa çekilerek sükünetle evlene- cektik. Fakat müstakbel valdemle hanedanın diğer azası izdivaç merasimimizde bulunmak 1 ve bi.? tebrik etmek istediklerin- den «..ndrayı intihap etmek icap etti. Bütün ümidimiz, efkârı umu- miyenin iki utangaç âşıka acıya « rak onları mümkün mertebe hu - | zur içinde bırakmalarıdır;: —ğş........ ik... ...... sss... e... —mmuzuu TARİH FI, KİTART smmmunumn İS sema İbrani tarihi mukaddes kitaplarla, (Ahdi atik) yani (Tevrat) tarafın - kayın ları değişti. Her Fenike şehrinde (Bal) yahut (Bel) mâbudu vardı. Fakat her şehirde mabutların adı ayrıydı. Bundan başka (aşk ve ilk bahar)ı ka - dın mabudu olan (Astarte) temsil ederdi. (Molok) namındaki mâbuda da ibadet ederlerdi. (Molok) a çocukları kurban ederlerdi. Kurban (Allah) m heykeli önünde (flüt, boru) çalarak diri diri yakı- . Analar kurban merasiminde hazır bulunmıya mecburdular. Fenikelilerin hususi bir medeniyeti yoktu. En büyük hizmetleri alfabe- Yi icat sreppett Fenikeliler muhtelif medeniyetler arasında münase - tesis ettiler! — Ibraniler — Palestin : i İbrani tarihiyle (Palestin) arasında tabii bir münasebet vardır. Suriye | — Ve Mısır arasında uzıyan kıt'aya (Palestin) derler. Bu mmtaka üç kısma 1 — Sahil. 2 — Yayla. 3 — Şerin vadısı. (Karmel) dağı Palestinin şimalini gösterir. Şeria ırmağı şimalden ce- muba inen (Lut) gölüne akar. (Lut) gölü bir çöküntüdür. Akdenizden (400) metre aşağıdadır. Cenu bu çok tuzluve (siftlidir. Onun için etrafında insanlar (o oturmazlar. Yaylada eskiden ormanlar ve dağ yamaçlarında zeytin ve incir ağaçla yardır. i Nehirler ilk baharda taşar. Bu mıntaka yaşamıya en müsait sahadır. Burası İbraniler için (Arzı mevut) idi. Buraya ilk gelen sakinlere nispet- le Kenaneli denir. Ibrani kavmi : Uzun zaman (Mezapotamya) ve Mısır arasında: çöller dolaştılar. Ar Sak milâttan (1000) sene evvel bir kıral idaresinde toplandılar. Or: İbrani dini (Heykele, Resme, Cesetli Allaha ibadet fikrine düşman- Bunları yapanlar günah işlemiş sayılırlardı. İbranilerde Allah mücer © fikir olan Yahovadır. İ İbranilerden bir çok peygamber zuhur etmiştir. Bu peygamberler İb- : iilerin arasında itiketler bozulmıya başladığı zaman meydana çıkmış - | Bu peygamberler İbranilerin Allahın sevgilileri olduğunu, Allahın ken- ee emer olduğunu söylerlerdi. Si dan hikâye edilir. (Tevratta) şiir, kanun ve masal (vardır. Hikâyelerin kahramanı hep Allahtır. (Tevrat) bristiyanlıkta ve müslümanlıkta mukad « des tanınmıştır. Hristiyan san'atinde (Tevrat) taki hikâyelerin mühim tes siri olmuştur. p K Peygamberler : İlk İbrani peygamberi (İbrahim) dir. Tevrata göre (Ur) şehrinde çik- mış ve kral (Hamorabi) zamanmda Milâttan evvel 2 asırda) yaşamış - tır. İbrahim Kaldeden gelip (Kenaneli) ne yerleşmiştir. İbrahim ve oğlu (İshak) ona da (İsrail) namını alan ikinci oğlu (Ya- kup) halef olmuştur. O zamandanberi İbraniler (İsrail) ismini taşımakta” dırlar. Beni israil Mısırda : Beni İsrail Kenan diyarında yerleştikten sonra Mısıra gitti. V eorada | yerleşti. (Tevrat) a göre Beni İsrail Mısırda Yakubun oğlu Yusuf sayesin- de yerleşmiye muvaffak olmuştur. (llkesus) ların Mısırdan - tardı zamanında Mısırda iyi bir hayat yaşı » yan Yahudiler tazyıka uğradılar. Milâttan evvel (1200 — 1400) senesin « de Yahudiler (Musa) peygamberin idaresinde Mısırdan çıktılar çöllerde sürünmiye başladılar. Kırk sene çöllerde dolaştıktan sonra (Palestin) € kavuştular. z Musanın kanunları ; İbranilerin ilk teşkilâtı Mısırdan çıktıktan sonra başlar. (Musa) yal- nız Mısırdan çıkışı idare etmedi. İbraniler için kanunlar da koydu. Fakat Mısırdan çıkan İbraniler arasında (Yakova) ya inanmaktan başka mü rek mefküre yoktu. Onun için (Musa) İbranileri idare için ancak dini nunlar koydu. Bu kanunların esasi (Allahtan aldığı 10 emir) dir. İbraniler seyyar bir kavimken mâbetleri bir çadırdan ibaretti. Bu çadır iki kısımdı. Kısımlar perdeyle biribirinden ayrıydr. Bir tarafta mukaddes- ler, diğer tarafta mukaddeslerin mukaddesi vardı. Kanunların yazılı ol - duğu taş lâvhalar mukaddesin mukaddesidir. ZN Kırallığın başlangıcı : ; İbraniler düşmanlarla çevrilmişti. Düşmanlara karşı koyabilmek için toplanmak lâzımdı. Ve bir kumandaya ihtiyaç vardı. Başlangıçta kral - lık kumandanlıktan ibaretti. (Davut bunların bir kumandanıydı. (Davut) Kudüsü zaptetti ve orasını merkezyaptı. (Davut) bir ordu teşkil etti. Ve komşularını mağlüp. etmiye başladı. Krallığı Firattan Kırıldenize kadar uzattı. Davut girdiği şehirlerde her » kesi kesiyor ve sağ kalanlardan ağır haraçlar alıyordu. Bundan sonra zamanı sulh ve sükün içinde geçti. Kudüs mabedi inşa « i icaret inkişaf etti. Limanlar inşa olundu. Süleymanın ticaret filo -

Bu sayıdan diğer sayfalar: