August 2, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14

August 2, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© — parçalar, 23 Müsahabe, 24.05 Haberler, 25.2 V — t 14 — VAKIT 2 AĞUSTOS 1934 « ALB GM AŞGABAT ' Haftalık Radyo Programı YY YE mn Ml biri) Me 5 Ağustos Pazar ASTANBL: 18.30 — Plâk neşriyatı. £ 19.20 — Ajans haberleri. 19.30 — Türk musiki! neşriyatı: (Kemani Reşat, Mesut Ce . © mil, Muzaffer beyler, Vecihe, Vedia Ri zn hanımlar), 21 — Ateş » Güneş klü-! © Bünden naklen konferans. Ajans ve bor, sa haberleri. 21.30 — Orkestra karışık! program. 899 Kir. BÜKRES, Wi m. 1LAB: Dini neşri; Mi Öğle konseri, 13 | © Pik. İXA5: Tagamni, 1415: Haberler, 140) © PAK. 18: Konferans. 18. e vinsikğ si. IRS0: Marsahabe, & Köy neşriyat 19: Konferans. ? > PAK, ?i; Konferans 2145: İspanyol mosikis Konferans, * 0 Ops) » Operetler, Udn basyolarmdan ns evt parçaları 32 23: haberler. 28,80: kik 233 Khz. VARŞOVA, 1845 m, Orkestra kanseri, 1843: Murahabe | Palenoz musikisi, e. Konferanm, 24 , 02: Lembergten naklen mesel) Ki sak. *S17: Dans yükleri, 24 Masnenbie. H4.0; Komiermms. «YL. Dane piknr. 638 Ki PRAG 47z m Senfönik “caz, mn » BUDAPKSTa, 350 m. “Sabinlerin Kaçırılışı,, İsimli radye tiysirasu. 23: haberler, : Askeri ken ser. 28,10: Dans masikisi, 2445: Donapala tadan Siçam musikisi, 191 Khz. Pevterklansender 1OTL m. 2ilö: eri şarkıları, 28: haber — Pi,gü: Köniysberrten neşeli ha vular ve düne 190 Khz. LÜKSEMBURG, 1891 m. hınberler. 39: PLAK Dana nwusiteisi, | 1501 Mihr. KÖNİGSDERG, 201 20,80: Karışık sea wmoaikii mesriyat, Haberler, 2590: Alman - İtalyan (niletizm © meisabukaları seticederi, 2840: Tns ve hs fif musiki parcaları, 638 Khz VİYANA S0T m. 21 Miaahabe, *1,05 Alisan öperalarmdar Dana musikisi, 21.45; Bodapeşteden malien | Siyam mnalkist. 6 Ağustos Pazartesi İSTANBI: 18.30 — Fransızca ders. 19 — Pro- © fesör Dr. Fahrettin Kerim bey tarafı dan konferans. £ 19.30 — Türk musil neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, ke- mani Cevdet, Şeref, İbrahim beyler ve Vecihe hanmm). 21.20 — Ajans ve bor- #n haberleri. 2130 — Bedsiye Rarim hanımın iştirakile tango ve caz orkesi- 493 Khz. BÜKREŞ S4 m, 13 Pik, — Haberler. 1115 Pik. 19: Hava ruperu. 104 ser, 20; Konferans, 2015: Radyo orkestrası © 2i: Konferans. TL5: Oda rmissikisi, 2145 Konferans, 22: Tazamni, 31.80: Piyana kan Haberler.— Karmık kon © seri, 28: Kahvehane konseri, ül K sg 34,12, Khz. VARŞOVA VAS im, 7112: Poloner mnsikisi(. 2150: Haberler. 1102: Zirai masahabe, #243: Polonez rm «ikieltin devamı, 23: Harp Mataralır köne rana, 2Sİğ! Pozhandan naklen kanser, S4: Musahabe, 24.05: Konferana, 65R Kb. PRAG 470 m. 20,55: K piyesi, 21,40: Musahahe, 2) 45 Vichy kuplırularındak! gazino BHyatrasan dan naklen yeni Fransız msikisi. 445 Khz. BUDAPEŞTE 550 mi 12040: Birler, Tenli © perdenir nakli, 28.50: Haber'er “to: Pili. Kenfe vans, TAS: Dama masikisi, 191 Khz. Dönecek ihieeder İSTİ m. 7080: Bando mızıka, 1240; — Müsshabe Bayratti, 98: Haberler, 2825: Yaldılar w — Diz. 26: Mümüten dare seresikisi. 230: Khz, LÜKSEMBURG, 1894 m. Malyan akşamı. 71.20; Tesan İtalyar musikisi, 21.45: Haberler. Tazannlli kor Ma devamı, 29: Org konseri Senfo mik plâkları 28.10: Mans plâkları. 1651 Kh. KÖNİGSBERG *91 m. m. İstirahatlerin birineisinde, 18.30 Beethe — venin eserlerinden paroalar, 7240: Müsaha m 82 Kir. VİYANA 507 nu 11,15 Konser Clemens Oruns V. Ursule me opera korosu, Salrburgtan naklen, 23.03) Haiks Sehönherr'in idaresinde rdayvo orkom- tene, 95.30: Haberler, 1840: Konserin de van 2480: Tagannili dans rrusildsi, ! 7 Ağnston Sal ASTANBL: 1830 — Plâk neşriyatı, 19 — Me mut Cemil Bey tarafından xocuklura ma- sal, 19.30 — Türk musiki © neşriyatı: (Stüdyo saz heyeti ve Rifat bey, Bel . ma, Mehlika hanımlar.) 21.20 — Ajans we borsa habavleri, 21.30 —— Radyo or. kestrası tarafından karışık program. ... Kimi RON berleri, 18.05: Karışık haberler. 8030 versite, 20440: Plâk. #i: Könfe; 2116 Radyo orkestrası, tarafından - senfonik kon- : eruns, 22.80: Senfonik kom serim devamı. 23: Haberler, 28.80: Ptak, »?3 Khr. VARŞOVA, 1345 m. , 2580: Haberler, : Mayrattan naklen Vagnerin '(Sirgtri 22,55: Kemferana, 214 34: Musahale; 2805: Mu Vni- Şiirler ve saire, Dans plhkbarı sahabe, 618 Khz. PRAG 470 m 105: Tuganni (plâk ile Meksikm şarkıla- 3145: Musahabe. 11: Haberler. YLO5: Orkestra konseri 2415: PlAk, SA4ö: İngi Mere haberler. 55 khr. BUDAPEŞTE, 580 m. Neseli mınsahabe, is Musiki mern-) * Haberler. 78.48: Halk şarlları, Khz. Dentsehilandsender. 1571 m. 0. Oda rmüslkisi. 23 Haberler ve saire, Yi: Mamburgtan gece musikisi, 180 Khz, LÜKSEMRURG, 1304 Heleiiea akşamı. 20.85: Akerdesm musiki : Hüberler. 2120: Pik. 7135: Senfe 73.15: Dans plaklar, İ 2 Kir, KÖNİGSBERG, V Bayrenihtan maklen o Seziried isimi! 4 Vagnerin öperse. 2 Haberler, 23 5: Neşeli havular ve dans musikisi, 638 Kir, VİYANA 507 m. 40.35: Radye orkeaktrisi. 21.40: Neseli sö ruj olükiiri, 48.501 Habörler, 24301 Dane m” İN 8 Ağustos Çarşamba ASTANBL: 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m, 18-15 gündüz neşriyatı. 19: Rasnfhane 7m | poru, 19,05: Radyo orkestrası. 20: Üniver- site, M5: Radyo orkestrası. Ti: 45 Konferans, 27: 1 Taganal Madam hr konser. Haberler, Konfe Aldr onser, 28: 28.30 Kahvehane konseri 529 Kis. VARŞOVA, 1345 m. 21 18: İafir orkestra 20: haberler ve salre, 28. Völenez musikisi (senfonik) orkestrası tarafından) 33: Mı sahabe, 7115: Dans plâkları, 24: Musahabe Almanca neşriyat, Mektepli neşriyatı. 2010: Pİ. *015: tkr side neşriyat. 2030: Çiter mietile selo ke .r. w a tm Konseri kenser 5i Armanik konseri, BUDAPEŞTE, 330 m. 20: Keman konseri, * tedermrus. opereti. ix Rasathane raporu, 2380: Siyar me 191 Ki, Khz. Dentsehilensender 1571 m. 31,30: Seyahat hatıraları. 3225: DEM mey- 28: Haberler ve aalre. 24: Breslan- yat, dun dans ransikisi, 230 Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 20,35 Çocuk musikisi, 2045 Mesahnbe, 20.80: Çocuk konserinin devamı. 2: ha- herler. 2120 Koro kenseyi, 21,331 Masaha- be. Tld0: Koro konserinin devamı 22 As- keri konser. 23: Plâk. 24,25 Dans plâk. ları, 1681 Khr. KÜNİGSBERG 391 m. 20 Karışık nesriyat. 21 Haberler, 2110) Sanar hakkmda konferans. 2185 MM meş riyut. 3? Karışık neşriyatın devamı. 2346) Dans musikisi, 058 Khz. VİYANA 507 m. 3135 Orkestra kanseri. 28 Band me Zikm. 2840 Maberler, 2550 Konserin de vam. 2430 Esperantern. ti4e Pik kon seri, 9 Ağustos Perşembe İSTANBUL: 10,30 Pk neşriyatı. 1920 Ajans derleri. 1040 Türk sensiki urariya mal Niyari, Azmi Beyler ve Hayriye, Mü #eyyen Hanımlar). 21 Selim Seri Mey Ha rafından konferans. 2130 Nurullah Şerke'| ” tarafından tagânni ve orkestri kanser ” 93 Khz. BÜKRES 364 m. 18 — 15 Gündüz neşriyatı, »€ raporm.; M5 Karışık konser. 20Ar Konferans. 2A0 Kora, Yüd45 Balet e Verdinin eserlerinden Gigöletta) opera” 423 Kh. VARŞOVA, Isik m. 20,15 piyano Kenteri. 2050 Spor haber leri, 21 Musahabe. 24 konseri, 21.40 Zirai k berer. #12 (e Grepasnle des don isimli Vagyerin operâsnın Öcünel perdesi (Başronttan naklen), OSSA Konferans, 2345 Dana musikisi, Ti miusahnbe, 240 Musahabe, 688 Khz. 31 Senfenik «saire, 28,15 Plâk. #5 Khz, BUDAPEŞTE 550 m. ZI Kücük radyo tiyatrosu, 22 Dans mu sikisi. 92,40 Haberler. 28 Rüdepestr kon. “er. arlersirası. 181 Khz, Dentsehiandecnder İSTİ m *1 İstirahat. 2830 Haberler. 2845 Kö nigabergten naklen neşeli havalar ve dan yesili, 1081 Khz. KÖNİGSBEKG 191 m. 20 Piâk. 2015 Keş haberleri. 2020 Pkk. 20,05 « #eSA PiAk. 20 Haber z8i iü ld 19 Rasatha, PRAG 470 m. konser. ?9 Musahabe w İ Feridkin, | tazanmi. 23: Haherler) “© z z Pik. kin. 73 Piyano konseri. 2283 Oda mma- (Piâk)i 28,15 Dans pinleri 1081 Khz. KÖNİGSBERG 201 m, 17 Richard Vagnerin G *ddemmering opera Bayrruttan naklen, 34 Neşeli parçalar ve dans musikisi, SR Khe, VİYANA 507 m. #110 Radyo orlrsirası solist konseri, Miakn Sehönherrin iaresinde. 2250 Halk sarkıları. 2840 Hinberler. 28.70 Org kem ser, 1470 Dans musikisi, 10 Ağustos Cuma ISTANBUL 18,80 Piâk mesi 19,30 Türk mi Cevdet Beyler ve Vesihr, N ne Hanımlar Övrik - di). 21,30 Ajans ve borsa haberleri, 21,30 Radyo orkestrası iarafmdan hafif wwsiki, | 825 Khz. BÜRREŞ 364 m 14 — 15 Gündür neşriyatı. Nik messi 2 Konferans. okesirası. *İ Konferansı konseri. 1,15 Konferans, 23,30 Pk. 725 Khr. 21,15 Sol . İOZ0 Ajans paber:| hesriyalaz. (Kerem teri, Kusen, 19,05 Ekde| Radye) YARŞOYA 1815 m, er konseri. Piyano, Keynen 21 Mabeer. Sadi mo Yalterin idare «| Murahabe, TERİ he, Salrburgtan naklen B: Pilârmenik komser. Mans piâkları. 2 638 Khz. PRAG 2115 Radyo piyesi. Ostravadan nak Ten karişik müslki ve tagannli konser, 231” Dana müsikisi, 3,45 Rusça haberler, 245 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. ?1,15. Salibürgtan naklen Filarmonik keser (Brwmo Valterin lilaresinde). 15 Hs berler. 4520 Sigan mmsikisi. 2410 kon ferans. ; 3,25 Cazbant, 101 Khz. Devtseblmsender BTU m. 2115 Ağumtems bir bakış, *2I5 Buda musikisi, 25 Haberler. 230 Khr. LÜKSEMBURG 1304 m. Felemenk aleytmi. 21,20 Piyano maüsi- kisi. 2155 Musahabe. IAN Piyanonun de- veni, 29 Kerem konseri, Matit or | kesüra konseri, i 1051 Khz. KÖNİGSBERG 391 m. 3110 Aksam 33 Başkalarının çocukları isimli radyo piyesi, 23 Haberler, 2830 Neşeli musiki, 658 VİYANA 507 m. 21/15 Filârmonik konser, 1915 Akşam konseri, ALAN Sem haberler. 2850 Alışam konserinin devnmu — 24,5) Bana rmmsiliai, 11 Ağustos Cumartesi ISTANBUL: 1430 Fransezca ders. 1900 Pili neşri. yatı, 1850 Türk musiki neşriyatı. (Fahire Hunım ve Refik Fikret Beyler). 21,00 Fe ref Şefik Bey tarafindan konferans. 21,80 Stldyo tango ve caz orkestrası, 825 Khz. BÖKREŞ 364 m. 13 — 15 Gündüz nesriyatı, 19,05 Romen vasxiiiisi. 20:30 Konferans. 20,45 Pil. Zİ Kanferana. 31,15 Palet musikisi. 23 Posta krtuma, 2150 Karışık konser, 23 H ler, 25,30 Komtinantai iokantasmdan “er. 738 Khz. VARŞOVA 1845 m. 21 Cbopinin eserlerinden konser, 2180 Müsahabe, 2140 Tenor müganni tarafından şurkılar. 29 Musahabe 203 Haberler 2213 Hafif musiki konseri, 7510 Dans o pilkinrr. 24 Mese Dans musikisi, 635 Khz. PRAG 470 m. ZI Operet mnsikial, 2215 PAK, Salen orkestrası, 545 Kb. BUDAPEŞTE 550 m. 19/45 .Plâk, 21 Miskole şehrinden mah- len milli tiyatronm Kuruluş ginünü tesit, 7240 Haberler. 28 Sizan müsikisi Ve balk sarkilari, 24 Raejlerin idaresinde opera or kestraar, 191 Kız. Dentsehiamdsender 15Yİ m. 3L10 Dans tüsikisi ve meşeli haberler 24 Haberler. 1320 Hamhurgtan tenis mi sabakalarının neticeleri, Haberler. 90 Hanıhargtan dans #eipsikisk, 80 Khz. LÜKSEMBURG 10 m. Fransiz, aksamı, 21,20 Pidk, 32 iti di neşriyat, 22,05 Viyolansel konseri, Haberler. 2240 Senfonik konser (PA, 12120 Popüler (Piâk) , 24-'Mans plâkları, 1081 Khr. KÖNİGSBERG “1 m. 20 Neşeli bir snat, 22,10 Dans mu berler. 2528 Jimnastik müesbi <esi, 3350 dans havaları ve meye 678 VİYANA ö07 m. 20,29 Musiküde gülüş Pik. “1,30 Evliler mektep isimii bir komedi, 2880 Haberler 23.50 Kuartet konseri, 24,50 Gere konseri | konseri, 28,80) İstanbul yedinci iera memurlu- gundan Paraya çevrilmesine karar veri- len Yeşildirekte Hoca handa bo- yacı Hamit Efendiye ait 250 lira kıymetinde boyacılığa ait malze - me 5 ağustos 934 pazar günü He- ca handa saat 12 de haz'r bulu- nacak memuru tarafından birinci İ açık arttırması yapılacağı ilân o-| lunur, 23,59 Haberler i edeceklerin belli saatten ev-| vel Bergama Askeri Satın al-| ilim mevkileri yazılr 310.000 | eti ihtiyaçları kapalı zarf u- 0048) | | Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilânları Bergama garnizon kıt”a- Ic sm bir senelik ihtiyacı olan! 5200 kilo toz şeker ve 345 ton saman, 508 ton ot 18/8/9834; cumartesi günü, şeker saat) 10d man İlde, ot 16 da kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini (o göreceklerin her gün münakasaya istirak ma komisyonuna teklif mek-| tuplarmı vermeleri. (8) v (4110) 70.000 kilo Kirazlıda bulu - nan kıtat için. 100.000 kilo Ezine ve Ge») yiklide bulunan kıt'at için. 140.000 kilo Bayramiç ve racıkta bulunan kıt'at n, 310.000 kilo yekün. Fırka kıt'atının ihtiyacı 0-! lan yukarda miktarı ve tes:| kilo sığır eti kapalı zarf usur-| liyle 11/8/934 cumartesi gü-l nü saat 16 da ayrı ayrı ihale edileceğinden talip olanların muayyen vaktinde Bayra - miçte bulunan Fırka Satm - alma Komisyonuna müraca- at etmeleri, (6) (4022) 23 üncü fırkanm merkez ve Tuzlada bulunan kıtaat hayvanatının senelik ihtiyacı olan 322,400 kilo arpanm ka- palı zarf usulile münakasaya gzcinir. İhalesi 15 A- stos Çarşaı saatli dedir. isteklilerin ünl nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de tayin. edilen vakitte İzmit fırka satın al- ma komisyonuna müracaat- ları, (13) (4194) » # # İsparta kıtatınım 934 sene- si Eylülünden 935 senesi A Zustos gayesine kadar bir| senelik 91 bin ve Elmalı kıta- atı için 934 Eylülünden 935 A- Zustos gayesine kadar hir senelik elli altı bin kilo sığır sulile münakasaya konulmuş tur. Isparta kıtafının eti 26 Ağustos 934 Pazar günü saat 10 da, Elmalı kıtatınmki ayni günde saat 16 da Isparta sa- tm alma komisyonunda ihale edileceğinden taliplerinin Is-! parta eti icin bin ücyüz altmış beş lira, Elmalı eti için «ekiz! üz kırk lira teminatlarile müracaat etmeleri. (14) (4195) ş Memurlu - gundan: Aksarayda Hopyar mahallesin- de Camiişerif sokağında 11, 11/1 No.lu bir bap hane ile bostan senet muayene edilmeksizin Ni - kola uhtesinde olup mumaileyhin vefatiyle veresesi namna senet ahzi için idareye müracaatta bu - lunulmuş ise de tapuda kaydi ol- madığından (o numaralı kanuna tevfikan senede raptedileceğin - den işbu yer hakkımda tasarruf. iddiasmda bulunanlar varsa vesa- iki tasarrufiyeleriyle birlikte tari» hi ilandan itibaren 10 gün zarfın- da 934 — 1805 muamele numara- sı ile İstanbul tapu idaresine mü - racaatları, ilân olunur Km (1661) ii Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman han, lelefon: 22925 İzmir sür'at yolu Sakarya vapuru Her Perşembe günü saat 16 da Galata rıhtımmdan kalkaf doğru İzmir'e gider. Bu vapur) her pazar günü saat 16 da İzmir - den kalkip doğ Trabzon Yolu Dumlupınar, Aker Pazar günü saat 20 de Ga- lata rıhtmından kalkacak. Gidiş - te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti- rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve | Sürmeneye uğrayacaktır. İstanbul'a gelir. — Mersin yolu vapuru inönü 5 Ağustos PAZAR sünüsast 10'de Sirkeci rıhtımından kalkacak, gidişteği Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod Rados, Marmaris, Dalyan, Fethi: Kalkan, Kaş, Finike, Antal ya, Mersine gidecek. Dö . iskelelerle beraber Taşucu, Anamufığ Kuşadası ve Geliboluya uğrıyacaktığ İstanbul dördüncü icra memif” Tuğundan: 3 Beyoğlunda Yenişehir Hü ağa mahallesinin Valide çeşmi Köstebek sokağında 56 No. sakin ve elyevm ikametgâhı m bul Yusuf Efendiye: o Tamir” bedelinden Oo hissenize (mü Beneriiiliy. —olan >uajilili ve masarifi icraiye 700 liranik denmesi > hakkında ödeme er gönderilmiş ise de ikametgâhi ! zm © meçhuliyeti hasebiyle © tebliğ iade edilmiş olduğun! tarihi ilândan itibaren 30 gün fında 934 — 4422 dosya No. İstanbul dördüncü icra mii ğuna müracaatla borcunuzu ii mediğiniz veya kanuni tiras bulunmadığınız takdirde takibi itraiyeye devam olunacağı ödeme emri makamına kaim mak üzere ilânen tebliğ olun“ sr) İstanbul Tapu Baş Mem Zundan: Kumkapıda Nişancı Meh sa mahalle ve caddesinde cedit 23 numaralı ye: gediğinden (omünkali 131 — 350 hissesi mülkiyet dığı tapu kaydinin tetkiki” anlaşılmış ve işbu 131 his kimler namına mukayyet © vakıf defterinde sarahat ol ğından hazine namina raptı için 1515 numaralı k* kâmı tatbik ler hisse hakkında tasarruf id da bulunanlar varsa taribi | dan itibaren on gün zart saiki : tasarrufiyeleriyle (5710) mühimme numar v tanbul tapu idaresine mü" rr ilân olunur. 4 alm ZAYI Seyrüseferden aldığı” maralı cift şük mebeei zayi ettim. Yenisini &" dan eskisinin hökmü ilân olunur. Süleymkriyed&i caddesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: