2 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

2 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

El Askerlik. ve Spor di Büyük Fredrik futbolmu oynardı? - Moltike boksor muydu, *poleon yüz metre sürat koşularında birinci mi gelirdi ?,, asker- a tazam adım 8 ve elle - Mekki silâhı hare le oynat la şöhret ka Mişlardır. Bir *rİ kr'a yürür. nı tek bir dam Yor ve silâh , Omuzda ve vaziyetin - tilarken tek adam tutuyor Vedersiniz. Ef AN bu büyü talim ve ter Eörmesine Drill derler, Zaman durmayıp geçiyor. Es- Üni reler bir tarafa bırakılı- * onlarmn yerine başkaları ko - ii Yor. 1914 senesindeki Alman Ti bir kaç ay zarfında değiş- ği Dril görmüş 1914 askeri! Vds bir il P oldu. 1917 askeri artık | İftihar edemiyordu, ediyordu, Cephe zabitanı | Bi biliyordu. Onun için drill! Yafa bırakmış ve başka vası” ia müracaatla askerlerini bir pi A tutmağa çalışmıştı. 1916, ve 1918 senelerindeki as » | vatanın müdafaası ve mevcu- i vi kendisine vabeste olduğunu! biliyordu. Onun i için di “Dİ ln “en vazifesini yapıyordu. | era ve Fransızlarm ka - | k olan aşkerlerile müde- meri cepheyi 1918 senesin- ğa muvaffak olan Almn ? m senesindeki aşker- h ena mıydı?, Bu id- ia © askerlerden mü - Ke fırkalara karşı hak - ilirdi. 1914 teki askerler an im ve terbiye görmüş, rey Ün ve ihtiyat efrattan| 18 senesinde karım! dağ Van rad teşkil ettiği | bir talim gören müs- ondan | ii lerin Kızıl ordusunda ve smda da parâşüklerle | ii Min ine tecrübeleri hayrete ki bu terrübeler ar- Sporu mahiyetini iy ea çalışılmaktadır. arelerden Paraşüt İma askeri mu. Ss ta, aramda, değil, sivi) *POtunu tamı ? mişti. iç vi mite terakki etmekte. | ir i ii a re bakılacak ! syada bu sporun | Me ür SsİNE; heş türlü vasıta- | Alman ordusunda eftadın deiNl #dimiş olduğunu gösteren bir manzara tahfızlar ve daha çocuk denilecek kadar küçük olan gönüllüler harp ediyorlardı. Burada bir mukayese yapmak imkânı var mıdır? 1914 te kıtalarda drill kökleş- 1918 de bunun eseri bile yoktu. Her iki çeşit askerin gör düğü hizmet mukayeseedilecek o- lursa, bu mukayese hangisinin le- hine çikar?. Drill olsun, olmasm, Alman askeri drill ile de drillsiz olarak ta, pek büyük işler görmüş Bu hakikat şu iddiayı falaka askeri itaat noktai naza - rından elzem addedildiği halde nasıl kaldırılmışsa, bir gün drille lüzum olmadığı anlaşılacaktır, Bu drill ne zaman kaldırılabi - lir? “Tabii bugün yarın olamaz. Fakat bir kaç sene zarfında kalk- ması mümkündür. Alman genç- liği şimdiye kadar olduğundar büsbütün başka bir surette yetiş tirildiği takdirde artık drille ihti- yaç kalmaz. mefküre - kabul Alman gençliği i- çin eski tarzda bir drille lüzum yoktur. Çünkü o gençliğin düşün - celeri 1916 — 18 senelerinde vata- nı müdafaa eden yalişt sini eden Alman cephe as. kerinin düşünce- leriyle birdir. O askerler ki drill siz oldukları hal- de vatanlarını mü! dafaa etmişlerdi.! Biz Alman mil - letini bir sene zarfmda < büsbü- tün başka bir şekle sokan ve ona tekrar neşe veren milli sosyaliz - me imanımız vardır. Yeni Alman yanın gençlik için göreceği işler den mücizeler yaratılacağma iti - kadımız vardı. Öyle istikbalden emin bir nesil yetişiyor ki, Hitlere itimadı olan bu nesil, hayattaki gayenin vatan ve vatan için mü » cadele etmek olduğuna alıştırıla- rak yetiştiriliyor. . Gençliğe bu iman telkin edilirse askerin şi larak baska yollar takip etmesi imkân dahiline girecektir. Yoksa yeni yetişen gençlikte uyuyan azim kuvvetlerden istifa- de edemeyiz. TTabit drill tarzmda talim etti - rilmesi lâzim olan şeyler vardır. Fakat drillin eski şeklinde muha- faza edilmesi lâzım geldiğine kat! nazarla bakmamak icap eder, Bir de maziye bakılacak olursa mazide mevcut olmıyan bir şeyin .Son zamanlara kadar vaziyet nasıldı? Genç kur'a neferi, çok defa, bilhassa harpten evvel, de - mokrat, sosyal demokrat ve ko « münist olan bir sile nezdinden gelip orduya giriyordu. Oradan beraber getirdiği terbiye askerlik mektebine uygun değildi. Bu gene Almanlar askerlikten derunen nef ret ediyorlardı. Çünkü öyle alış- trrılmışlardı. Bu vaziyet karşı - sınad o askere bir drill ver'lme- sinin lâzım olduğu inkar c *!e -| mezdi. Fakat bugünkü milli 593- i , Sovyetlerde paraşü ütle atlama talim etti. P? lan kd ima. bugün meydana çıkmış olduğunu görürüz. Bu meydana çıkan şey spordur, Sporun kayıp ettiği şey nedir?. Büyük Frederik futbol mu oynardı?, Moltke boksör müy- dü?. Napoleon yüz metrelik ko şularda birinci mi gelirdi? Spor bu suallere utanarak “Hayır|,, ce- vabını veriyor. Onun için o ifrat derecede yapılan spora hep bir ağızdan: “Defol!.,, demekten baş ka çare kalmıyor. » — (Devamı 12 inci sayfada) mek için bayram günlerinde düş- me müsabakaları yapılmaktadır. Bazan otuz paraşüttün birden tay- yarelerden atladığı ve bunların hepsinin salimen yere indiği görül müştür. Bazı mekteplerde ve yük- sek tedris müesseselerinde “Para şütle atlama klüpleri,, kurulmuş: tur, Ruslar bu klüplere Klüp paraş yutistaw diyorlar. Tabii bu klüp- ler en ziyade askeri mekteplerde tecessüs elmişlir. Meselâ Kızıl or- dunun harp kimyası akademisinde re yüksekliğinden yerleri, mahsus olmak. Üzere dikilen heykel örme. ilk idin ln İL ye Belili Lehistanda italyada Çekoslovakyada Lehistandaki İzci teşkilâtının inki- gafı dikkatle"takip edilmektedir. Çün- kü izcilik askerliğe hazırlık nöktasm- dan mühim bir unsur telâkki edilmek- tedir. Bu sayede bütün milletin asker- liğe yetiştirmeleri halk arasında git - tikçe taammüm etmektedir. Geçenler- de Lehistanm izci teşkilât merkezi, statistik etmiştir. Buna göre bütün Le- histan kız ve erkek 13504 izci vardır, bir sene zarfında yüzde elli nisbetin- de artmıştır. İzciliğe karşı en ziyade köylerde a- lâka gösterilmektedir. İzci karargâh - larının adedi yüzde 25 nisbetinde art- tırılmıştır. Cemiyetin raporunda bu 135.000 izcinin büyük ve içtimai bir gençlik teşekkülü olduğu ve müstak - bel Lehistanın fikri veçhesi kati su - rette değiştireceği kaydolunmaktadır. 5 İtalyada Faşist gençlik teşkilâtı İ- çin pilot kursları vardır. Şimdi İtalya hükümeti tahsilde bulunan gençlere mahsus olmak üzere İtalyanın 43 ye- rinde ilk askeri tayyarecilik kursları açmışlardır. 1 Mayıs 1934 te 17 yaşını bitiren ve İ9 yaşımı henüz bitirmiyen ve ipti- dai tahsilini yapmış olan gençler bu | kurslara iştirak edebileceklerdir. Lise- liler için kursa devam yaşı 17 ile 24 arasındadır. Bu kurslara devam eden gençler tahsilden dolayı ve başka hu- kuki bir sebebe mebni henüz askerlik- lerini yapmıyanlar, Faşist gençlik teş- ilâtına dahil olanlar, bekâr olanlar ve Bu kurslara devam edip pilot şeha- detnamesi almağa muvaffak olanlara bazı imtiyazlar vermektedir: Lise tale- besi derecesi ihtiyat mülâzım olarak, diğerleri de zabit vekili derecesinde olarak orduya almaktadır. Çekoslovakyada gençliğin askerli- ğe yetiştirilmesi keyfiyeti henüz ka- nunla tanzim (edilememiştir. Yalnız | mevcut teşkilâta Harbiye nezareti ne- zaret etmektedir. Tlk askeri talim ve terbiye ile âtideki cemiyetler meşğul Çekoslovakyada gençlere mitralyöz kullanılması öğretiliyor olmaktadır: Sokol Cemiyetleri: Bunların azası 630.000 din. Bu cemiyete mensup o « lanlar zabitler ve küçük zabitler tara- fından askeri talim ve terbiye göre » ceklerdir. Bütün teşkilât 52 şubeye tak sim edilmiştir. Talimlerde tüfenk ve mitralyöz kullanılmaktadır. Sokol zabitleri âbidenin talimlerine de iştirak etmektedirler. Sokol azası» nın kendilerine mahsus üniformaları da vardır. Orel: Bu cemiyetin azası 125.000 ki. idir. Bu cemiyette rahiplerin nüfuzu çoktur. Jimnastik ve askeri talimlerle meşgul oluyor. Buradaki askeri talim. lerin de Sokol teşkilâtı gibi yapılması twavvur edilmektedir. ti: Bunun azası 28.000 dir. Vazifeleri, nişan talimleri, limler tüfenk ve mitralyözle yapılmak- tadır. Milli Hassa Cemiyeti: Azası 15.000 dir. Askeri hismetlerini bitirmiş olan- ların askeri talim ve terbiyelerine de- vam etmelerini temin eylemek maksa- diyle teşkil olunmuştur. Yukarıda saydığımız cemiyetlerden başka Çekoslovakyada daha üç, dört cemiyet vardır ki, bunların hepsi genç- liği askerliğe hazırlamakla meşğul ol- maktâdır. İskoçyanın Wocdhaven sehri civarında Tay üzerinde ilk defa olarak deniz ki paraşüt klübü 27 azaya malik:| tayyareleri için bir liman yapılmıştır. Bütün İngiliz deniz tayyareleri hava tir, Bunların yedisi kadındır. İniş| manevraları esnasında bu limana bağlı duracaktır. Resmin arka cephesinde tecrübeleri vasati olarak 600 mets| Dundee şehrinin kuleleri sağ taraftaki dağda harpte telef olan mubaziplere

Bu sayıdan diğer sayfalar: